Plānošanas periods
2023-2027
Programmas tips
Platību maksājumi
Statuss
Kārta noslēgusies
Nozare
Augkopība
Atbalsta saņēmējs
Juridiska persona Privātpersona Zemnieku saimniecība
Iesniegšanas veids
Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS)
 • Pieteikšanās
  • 27.04.2023.-15.06.2023. (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26.06.2023.)
 • Labojumu iesniegšana un papildu pieteikšanās (ar atbalsta apjomu samazinājumu 10% apmērā, ja ISIP nebija pieteikts līdz 26.06.2023):
  • 11.08.2023.-31.08.2023.
Svarīgi!

Lai saņemtu tiešos maksājumus, no 2023.gada pretendentam jāatbilst aktīva lauksaimnieka nosacījumiem.

Nosacījumi atbalsta saņemšanai Lauksaimniekam: Piesakoties MLS, lauksaimniekam nav tiesību pieteikties ISIP! 
Nosacījumi ISIP platībai

ISIP var saņemt par platību, kas:

 • atbilst LIZ kritērijiem un nosacījumiem 
 • ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) 2023.gada 15.jūnijā 
 • ir vismaz 1ha, bet katra to veidojošā lauka platība ir vismaz 0,1 ha un minimālais lauku bloka lielums ir 0,3 ha..

Atbalstu par kaņepju platībām var saņemt, ja ievēroti papildu nosacījumi

Platībām, kas atrodas Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Cēsu, Gulbenes, Krāslavas, Ludzas, Madonas, Rēzeknes, Smiltenes un Valkas novadā.piemēro palielinātu ISIP pamatlikmi.

ISIP maksājuma maksimuma noteikšana un samazinājums

Attiecas uz saimniecībām, kurās LIZ ir vairāk nekā 1 020 ha ISIP summai, kuru lauksaimniekam kalendārajā gadā paredzēts piešķirt, piemēro maksājuma maksimumu - par 100% samazinot to ISIP summas daļu, kas pārsniedz 100 000 EUR.
Pirms ISIP maksājuma maksimuma piemērošanas pēc lauksaimnieka pieprasījuma no ISIP summas var atskaitīt iepriekšējā kalendārajā gadā izmaksāto ar lauksaimniecisko darbību saistīto darba algu un tai piemēroto algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Lai nodrošinātu minēto atskaitījumu veikšanu, lauksaimniekam līdz 2023.gada 1.oktobrim LAD EPS jāiesniedz aizpildīta deklarācija par iepriekšējā gadā izmaksātajām darba algām, kas saistītas ar lauksaimniecisko darbību (skat. Sadaļā "Rokasgrāmats un veidlapas"). 

Ja lauksaimnieks nodarbojas  gan lauksaimniecisko, gan nelauksaimniecisko darbību, kārtojot grāmatvedību, jāuzskaita atsevišķi visu nodarbināto lauksaimnieciskajai un nelauksaimnieciskajai darbībai, saimniecības pārvaldības un pamatdarbības atbalsta funkciju izpildei veltīto darba laiku stundās, aprēķināto darba algu, tostarp piemēroto algas likmi un faktiski izmaksāto darba algu, kā arī algas nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts (PAR)

Lai vecinātu proporcionālāku atbalsta sadalījumu par labu mazākām un vidēji lielām saimniecībām ar zemākiem ienākumiem, par ISIP atbalsttiesīgo platību no 3,01 līdz 100 ha automātiski tiek piešķirts Ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts.

Platība 2023.gada provizoriskās likmes
1 - 3.00 ha nemaksā
3.01 - 30.00 ha 53 EUR/ha
30.01. - 100.00 ha 12 EUR/ha
virs 100 ha nemaksā

Iesnieguma iesniegšana:

Lai pieteiktos platību maksājumiem, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 15.06.2023. (vai līdz 26.06.2023. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) vai arī laika periodā no 11.08.2023. līdz 31.08.2023. (ar atbalsta samazinājumu 10% apmērā) jāiesniedz Ģeotelpiskais iesniegums, kur:

 • jānokopē iepriekšējā gada izskatītais Vienotais iesniegums vai jāizveido jauns Ģeotepiskais iesniegums,
 • jāiezīmē lauki kartē (iezīmētā platība automātiski tiks nolasīta un uzskatīta par deklarēto platību) un
 • jāievada lauku dati (kultūraugs, atbalsta veids).

Nepieciešamības gadījumā:

 • pievieno ainavas elementus aramzemes laukiem;
 • iesniedz papildu informāciju un dokumentus.

Par Ģeotelpiskā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

Labojumu iesniegšana

 • no 27.aprīļa līdz 26.jūnijam vai laika periodā no 11.augusta līdz 31.augustam:
  • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu)
  • pievienojot jaunas platības
  • precizējot pieprasīto informāciju par laukiem
 • pēc 31.augusta:
  • jāsazinās ar LAD
  • nepalielinot atbalstu apmēru (t.i., nedrīkstēs pieteikt papildu platības vai jaunus atbalsta veidus)

Iesnieguma atsaukšana

 • pilnībā vai daļēji jebkurā brīdī līdz dienai, kamēr LAD nav: 
  • informējis par neatbilstībām Ģeotelpiskajā iesniegumā vai papildu dokumentos vai
  • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas, vai
  • pārbaudē uz vietas konstatējis neatbilstības