Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (2014-2020)

Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam” darbību (apstiprināto projektu) saraksts un kopsavilkums – atbilstoši Kopienas regulas Nr. 508/2014 119.pantā noteiktajam

Rīcības programmas Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam” kopsavilkums par inovācijas un ekoinovācijas darbībām – atbilstoši Kopienas regulas Nr. 508/2014 V pielikuma 2(2)(f) punktā noteiktajam

Eiropas Zivsaimniecības fonds (2007-2013)

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam” atbalsta saņēmēju saraksts – atbilstoši Kopienas regulas Nr. 498/2007 31. pantā noteiktajam