Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

"Lauku attīstības programmas 2007-2013" pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP) mērķis ir veicināt augsnes virskārtas aizsardzību pret augsnes degradācijas procesiem, saglabājot augsnēs organiskās vielas un samazinot barības vielu noteci lauksaimniecībā izmantojamās zemēs.

Līdz 2015.gada 1.martam

jāatstāj uz lauka nenopļautus (nenokultus) kultūraugus (ziemas kvieši (k.k.112), vasaras kvieši (k.k.111), ziemas mieži (k.k.132), vasaras mieži (k.k.131), rudzi (k.k.121), tritikāle (k.k.150), auzas (k.k.140), griķi (k.k.160), vasaras rapsis (k.k.211), ziemas rapsis (k.k.212), zirņi (k.k.420), lauku pupas (k.k.410), saldā lupīna (k.k.430), eļļas lini (k.k.330), šķiedras lini (k.k.310), dažādi iepriekš nosaukto laukaugu kultūru maisījumi (k.k.530), graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai (k.k.730), kukurūza zaļbarībai un skābbarībai (k.k.740), nektāraugi (k.k.930)) vai pēc to ražas novākšanas jāatstāj uz lauka neiestrādātas kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus.

 

SVARĪGI:

  • 2014.gadā RLZP atbalstu var saņemt atbalsta pretendenti, kuriem jau ir aktīvas saistības.
  • 2014.gadā Agrovides apakšpasākumā RLZP jaunas saistības uzņemties nevar!
  • Atbalsta pretendents 2014.gadā tiesīgs paplašināt 2013.gadā apstiprināto saistību platību. Ja saistību paplašinājums nav lielāks par 0,1 ha, bet ne vairāk kā 1% no saistību platības lauku blokā, LAD attiecīgo saistību platību lauku blokā pielīdzinās 2013.gada apstiprinātajai saistību platībai.
  • Saistību periodā nedrīkst samazināt atbalsttiesīgo RLZP platību saimniecībā, taču drīkst mainīt lauka atrašanās vietu.
  • 2014.gadā lauksaimniekam, kam saistību periods bija 2008-2013 vai 2009-2013, ir tiesības par vienu gadu pagarināt saistību periodu par 2013.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu.
  • Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 20 % (salīdzinājumā ar 2013.gada saistību platību), tad atbalsta pretendentam būs jāatmaksā viss saistību periodā jau saņemtais atbalsts par to platības daļu, par kuru saistības ir pārtrauktas, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki!

 

Skaidrojums par Agrovides saistībām.

Agrovides saistības viena lauka līmenī (paskaidrojoša tabula).

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 15.maijam

(līdz 9.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) (personīgi uz vietas vai sūtot pa pastu) vai Centrālajā aparātā (CA), vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) jāiesniedz:

Iesnieguma formu un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD RLP vai CA.

Viens pretendents gada laikā drīkst iesniegt tikai vienu Iesniegumu.

Par Iesnieguma iesniegšanas datumu uzskatāms datums, kad visi dokumenti ir iesniegti LAD. Ja dokumenti sūtīti pa pastu, par iesniegšanas datumu uzskatāms izsūtīšanas datums (pasta zīmogs).

    Lūdzu, izgatavojiet un saglabājiet aizpildītā Iesnieguma, kā arī pielikuma(-u) un kartes(-šu) kopijas!

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 9.jūnijs

ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumam.

No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam

var iesniegt labojumus Iesniegumam, pielikumiem un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

Papildinājumi vai labojumi jāveic uz izgatavotajām iesniegtā Iesnieguma, pielikuma(-u) vai kartes(-šu) kopijām. Pie katra veiktā papildinājuma vai labojuma, kuru norādāt uz kopijām, obligāti jāparakstās. Izgatavojiet un saglabājiet arī šo papildināto vai laboto dokumentu kopijas! 

EPS lietotāji papildinājumus un labojumus var iesniegt elektroniski, izmaiņas norādot EPS.

 

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.