Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA)

MLA atbalsta mērķis ir veicināt lauku ainavas uzturēšanu un sekmēt ilgtspējīgu lauksaimniecisko darbību teritorijās, kurās ir apgrūtināta lauksaimnieciskā darbība. Latvijā MLA teritorijas ir lauksaimnieciskai ražošanai mazāk labvēlīgi reģioni, kuros ir zemi sociālekonomiskie rādītāji, kur ir sarežģīti apstrādāt zemi, tai ir zema augsnes auglība.

 

SVARĪGI:

  • MLA atbalstu par pastāvīgo pļavu un ganību (710. k.k.) un aramzemē sēto zālāju platībām (720. k.k.), kā arī nektāraugu platībām (930. k.k.)
var saņemt atbalsta pretendents - ganāmpulka īpašnieks, kura īpašumā atbilstoši Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" (LDC) datiem pēc stāvokļa saimniecībā 2014.gada 1.jūlijā ir tāds lauksaimniecības dzīvnieku (tai skaitā bišu saimju) skaits, kas nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu - vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz 1 atbalsttiesīgo pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto zālāju vai nektāraugu, vai zālāju biogāzei hektāru. MLA dzīvnieku blīvumu aprēķina saskaņā ar Pārrēķināšanas koeficientu (k) dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem MLA atbalstam.

Pretendentam, kurš ir līdz 2014.gada 1.jūlijam Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā reģistrēts biškopības produktu primārais ražotājs vai medus iepakošanas uzņēmums, bišu stropi jāmarķē atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram un jānodrošina, ka bišu saimju skaits saimniecībā ir nemainīgs laika posmā no 2013.gada 15.maija līdz 30.septembrim.

! Atbalsta pretendentam - ganāmpulka īpašniekam ir jānodrošina, ka dzīvnieki, ganāmpulki un novietnes ir reģistrētas un dzīvnieki apzīmēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtību. Atbalsta pretendenta dzīvniekiem un bišu saimēm par stāvokli saimniecībā uz 2014.gada 1.jūliju jābūt reģistrētiem LDC datubāzē līdz 2014.gada 10.augustam.

 

  • MLA atbalstu par papuvi (k.k.610)
var saņemt atbalsta pretendents, kurš nodrošina, ka papuvju platība saimniecībā kārtējā gadā nepārsniedz 30 % no kopējās LIZ, kas ir pieteikta VPM saņemšanai, un par kuru ir tiesības saņemt VPM.

Pretendentiem, kuri laika periodā no 2010.gada līdz 2013.gadam jau ir pieteikušies uz MLA atbalstu, jāievēro apņemšanās, t.i. turpmākos piecus gadus pēc pirmā maksājuma saņemšanas, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu jānodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu LIZ , kas atrodas MLA teritorija un katru gadu jāiesniedz aipildīts Platību maksājumu iesniegums.

Pretendentiem, kuri 2014.gadā pieteiksies pirmo reizi uz MLA atbalstu, nav saistoša MLA apņemšanās.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 15.maijam

(līdz 9.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) (personīgi uz vietas vai sūtot pa pastu) vai Centrālajā aparātā (CA), vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), jāiesniedz:

Platību maksājumu iesnieguma formu un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD RLP vai CA.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 9.jūnijs

ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumam.

No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam

var iesniegt labojumus Iesniegumam, pielikumiem un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

 

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.