Buferjoslu ierīkošana (BI 08)

"Lauku attīstības programmas 2007-2013" pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākuma Buferjoslu ierīkošana (BI 08) mērķis ir sekmēt videi draudzīgu metožu ievērošanu un vides aizsardzības prasībām atbilstošu saimniecisko darbību vides jutīgās teritorijas platībās, kur pastāv īpaši augsts risks augsnes un ūdens piesārņojumam, kā arī palielināt platības savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotņu saglabāšanas un aizsargāšanas nolūkos vietās ar augstu aramzemes izmantošanas intensitāti.

 

SVARĪGI:

 • Saskaņā ar Noteikumu par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem III sadaļu īpaši jutīgo teritoriju robežas ir Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, Vecumnieku (izņemot Vecumnieku novada Valles pagastu un Kurmenes pagastu), Iecavas, Rundāles, Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Ādažu, Inčukalna, Siguldas, Krimuldas (izņemot Krimuldas novada Lēdurgas pagastu) un Mālpils novada administratīvās teritorijas robežas, izņemot Jelgavas, Rīgas un Jūrmalas pilsētas administratīvās teritorijas robežu.
 • Atbalstu var saņemt par Tīrumu buferjoslu izveidošanu un uzturēšanu.
 • Atbalstu var saņemt Virszemes ūdensobjektu buferjoslu izveidošanu un uzturēšanu gar:

  · ūdenstecēm, kas ietilpst valsts nozīmes meliorācijas sistēmā, un ūdenstilpēm, kuru spoguļlaukums nav mazāks par 5 ha. Buferjoslas platumam jābūt vismaz 10 m no krasta līnijas, bet stāvam pamatkrastam – no tā augšējās malas;

  · grāvjiem, kas ietilpst koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmā, kur buferjoslas platums ir vismaz 4 m no grāvja malas.

 • Uz atbalstu pieteiktajās buferjoslās ir jāizveido daudzgadīgs zālājs (pastāvīgās pļavas un ganības, aramzemē sētie zālāji, zālāji sēklu iegūšanai), bet buferjoslas nedrīkst ierīkot laukā, kurā atrodas pastāvīgās pļavas un ganības (k.k.710), aramzemē sētie zālāji (k.k. 720) vai zālāji sēklu iegūšanai (k.k. 780), vai LIZ, kas nav atbalsttiesīga (k.k. 620).
 • Lai saņemtu VPM un BI atbalstu, izveidoto virszemes ūdensobjektu buferjoslu vai tīruma buferjoslu, jāapsaimnieko, nopļaujot laika periodā no 01.08.2014.- 15.09.2014. Nopļautā zāle jānovāc un jāaizved no lauka vai jāsasmalcina.
 • Buferjoslu veido LIZ laukiem, kas nav mazāki par 0,3 ha, kas atbilst VPM atbalsta saņemšanas nosacījumiem un ir pieteikta uz VPM.
 • Vietās, kur var ierīkot un apsaimniekot virszemes ūdensobjektu buferjoslu, atbalstu nevar saņemt par tīruma buferjoslas izveidošanu aramzemē.
 • 2014.gadā Agrovides apakšpasākumā BI jaunas saistības uzņemties nevar!
 • Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 20 % (salīdzinājumā ar 2013.gada saistību platību), tad Jums būs jāatmaksā viss saistību periodā jau saņemtais atbalsts par to platības daļu, par kuru saistības ir pārtrauktas, tai skaitā par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki!
 • Atbalsta pretendents 2014.gadā nav tiesīgs paplašināt 2013.gadā apstiprināto platību. Ja saistību paplašinājums nav lielāks par 0,1 ha, bet ne vairāk kā 1% no saistību platības lauku blokā. LAD attiecīgo saistību platību lauku blokā pielīdzinās 2013.gada apstiprinātajai saistību platībai.
 • 2014.gadā lauksaimniekam, kam saistību periods bija 2008-2013 vai 2009-2013, ir tiesības par vienu gadu pagarināt saistību periodu par 2013.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu.

 

Skaidrojums par Agrovides saistībām.

Agrovides saistības viena lauka līmenī (paskaidrojoša tabula).

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 15.maijam

(līdz 9.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) (uz vietas, vai sūtot pa pastu) vai Centrālajā aparātā (CA) , vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) jāiesniedz:

Iesnieguma formu un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD RLP vai CA.

Viens pretendents gada laikā drīkst iesniegt tikai vienu iesniegumu.

Par Iesnieguma iesniegšanas datumu uzskatāms datums, kad visi dokumenti ir iesniegti LAD. Ja dokumenti sūtīti pa pastu, par iesniegšanas datumu uzskatāms izsūtīšanas datums (pasta zīmogs).

    Lūdzu, izgatavojiet un saglabājiet aizpildītā Iesnieguma, kā arī pielikuma(-u) un kartes(-šu) kopijas!

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 9.jūnijs

ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumam.

No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam

var iesniegt labojumus Iesniegumam, pielikumiem un kartēm, ja esat līdz 10.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

Papildinājumi vai labojumi jāveic uz izgatavotajām iesniegtā Iesnieguma, pielikuma(-u) vai kartes(-tu) kopijām. Pie katra veiktā papildinājuma vai labojuma, kuru norādāt uz kopijām, obligāti jāparakstās. Izgatavojiet un saglabājiet arī šo papildināto vai laboto dokumentu kopijas!
EPS lietotāji papildinājumus un labojumus var iesniegt elektroniski, izmaiņas norādot EPS.

 

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam, un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.