Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība (BLA 08)

"Lauku attīstības programmas 2007-2013" pasākuma "Agrovides maksājumi" apakšpasākuma Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība (BLA 08) mērķis ir sekmēt bioloģiskās lauksamniecības produkcijas ražošanu, veicinot bioloģiskās lauksaimniecības metožu pielietošanu apsaimniekotajās LIZ platībās.

SVARĪGI:

 • 2014.gadā BLA atbalstu var saņemt atbalsta pretendenti, kuriem jau ir aktīvas saistības.
 • 2014.gadā ir tiesības uzņemties jaunas BLA saistības, ja saimniecībai:
 1. kārtējais gads ir vismaz 3.gads bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā, ko apliecina atbilstības apliecinošs dokuments, un saimniecībā ir platība, kurā ražo bioloģiski sertificētu produkciju;
 2. iepriekš nav uzņemtas BLA saistības Lauku attīstības programmas 2007 - 2013 ietvaros;
 3. 2013.gadā ir bijis iesniegts platību maksājumu iesniegums.

 

 • 2014.gadā lauksaimniekam, kam saistību periods bija 2008-2013 vai 2009-2013, ir tiesības par vienu gadu pagarināt saistību periodu par 2013.gadā apstiprināto saistību platību vai mazāku platību, neatmaksājot iepriekš saņemto atbalstu. 
 • Atbalsta pretendents 2014.gadā nav tiesīgs paplašināt 2013.gadā apstiprināto saistību platību. Ja saistību paplašinājums nav lielāks par 0,1 ha, bet ne vairāk kā 1% no saistību platības lauku blokā, LAD attiecīgo saistību platību lauku blokā pielīdzina 2013.gada apstiprinātajai saistību platībai.
 • Viss saistību periodā jau saņemtais atbalsts par samazināto saistību platību būs jāatmaksa (t.sk. par saistībām, ko uzņēmušies iepriekšējie īpašnieki), ja saistību platība 2014.gadā salīdzinājumā ar 2013.gada saistību platību samazinās vairāk kā par:

 • 20% - atbalsta pretendentam, kas saistības uzņēmies līdz 2012.gadam;

 • 10% - atbalsta pretendentam, kas saistības uzņēmies no 2012.gada. 

 •  Pretendentam ir jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam un katru gadu jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pārskats vai gada ienākumu deklarācija. Šos dokumentus iesniedz sertficējošai institūcijai ("Sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte"" (VK) vai VSIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" (STC)) saimniecības apsekošanas laikā vai ne vēlāk kā līdz 2014.gada 1.jūlijam.
 •  Pretendentam 2013.gadā bija jāiegūst vismaz minimālos ieņēmumus no lauksaimniecības produkcijas realizācijas, kurus sertficējošā institūcija (VK vai STC) aprēķina attiecībā pret 2013.gadā apstiprinātajām (t.i., pārbaudes uz vietas laikā atrastajām vai paša lauksaimnieka samazinātajām) platībām, kas tika pieteiktas BLA 08 atbalstam.
 •  Ja pretendents ir pieteicies  BLA 08 atbalstam, tad atbalsta saņēmējs par tām pašām platībām nevar pretendēt uz citiem Agrovides 08 apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumu "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP).

    Lūdzu, izgatavojiet un saglabājiet aizpildītā Iesnieguma, kā arī pielikuma(-u) un kartes(-šu) kopijas!

Skaidrojums par Agrovides saistībām.

Agrovides saistības viena lauka līmenī (paskaidrojoša tabula).

  

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Līdz 2014.gada 15.maijam

(līdz 9.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu)

LAD Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (RLP) (personīgi uz vietas vai sūtot pa pastu) vai Centrālajā aparātā (CA), vai izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS) jāiesniedz:

Platību maksājumu iesnieguma formu un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD RLP vai CA.  

Viens pretendents gada laikā drīkst iesniegt tikai vienu Iesniegumu.

Par Iesnieguma iesniegšanas datumu uzskatāms datums, kad visi dokumenti ir iesniegti LAD. Ja dokumenti sūtīti pa pastu, par iesniegšanas datumu uzskatāms izsūtīšanas datums (pasta zīmogs).

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA:

2014.gada 9.jūnijs

ir pēdējais datums, kad var iesniegt jebkādus papildinājumus un labojumus platību maksājumu iesniegumam.

No 2014.gada 10.jūnija līdz 15.jūnijam

var iesniegt labojumus Iesniegumam, pielikumiem un kartēm, ja esat līdz 9.jūnijam (ieskaitot) jau pieteicies uz attiecīgo atbalsta veidu.

Papildinājumus vai labojumus jāiesniedz rakstiski papīra formātā uz iesniegtā Iesnieguma, pielikuma(-u) vai kartes(-šu) kopijām, vai iepriekš iesniegto labojumu/papildinājumu kopijām.
Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāji papildinājumus un labojumus var iesniegt elektroniski, izmaiņas norādot EPS.

 

ATBALSTA IZMAKSA:

Pēc visām nepieciešamajām pārbaudēm tiks aprēķināta atbalsta summa. Atbalsts tiks izmaksāts līdz 2015.gada 30.jūnijam, un pretendentam tiks nosūtīts gala lēmums par atbalstu. Tajā būs norādīts, cik liela atbalsta summa ir aprēķināta, kā arī atbalsta aprēķina pamatojums.

Tālrunis klientiem
67095000
P.-P.: 8.00-20.00
Maksa tiek ieturēta, ņemot vērā izvēlēto mobilo operatoru un tarifu.


Klientu apkalpošanas centri

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.