Jautājumi par projektiem un investīcijām

Radies jautājums plānojot atbalsta saņemšanas iespēju potenciālo LEADER programmu ietvaros. Projekts saistīts ar jaunas tūrisma mītnes izveidi. Attiecināmās izmaksas - būvniecība. Vai jaunbūves statusam obligāti jābūt - "Tūrisma mītne" vai arī LEADER atbalstu jaunas tūrisma mītnes būvniecībai var saņemt ēkai ar statusu "Dzīvojamā māja"?

27.10.2021.

Būves statusam ir jābūt atbilstošam projekta mērķim un pasākuma mērķim.

Pasākuma ietvaros atbalsts nav paredzēts dzīvojamo māju būvniecībām.

SIA ir ieinteresēta pieteikties Atbalstsm ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā. SIA ir noslēgts ilgtermiņa (īpašuma) nomas līgums, kas reģistrēts zemesgrāmatā. Uz īpašuma atrodas dīķis, kuru vēlamies sakārtot veicot meleorācijas darbus - iztīrīt dīķa gultni, attīrīt krastus no mežaudzes, krūmājiem, atjaunot meniksus un pievedceļu. Vai šāda veida pieteikums kvalificētos atbalsta programmai " 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" ?

23.09.2021.

Pieteikšanās pasākumā 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā - šobrīd paredzēts tikai Valsts iestādēm.

Nākamajā plānošanas periodā, kurš sāksies 2023. gadā, iespējams varētu būt atbalsts privātpersonām. To noteiks jaunā perioda Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas ir izstrādes procesā.

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājas lapā, kā arī pieteikties LAD jaunumiem sadaļā šeit.

Kad parādīsies informācija par LAD atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai saistībā ar tūrisma uzlabošanu laukos?

23.09.2021.

Par pieteikšanās kārtu izsludināšanu LEADER pasākumos atbild Vietējās rīcības grupas (VRG). Lai noskaidrotu kad konkrētajā reģionā tiks atvērta kārta, ir jāvēršas sava reģiona VRG grupā.

VRG darbības teritorijas un to kontaktinformāciju skatīt šeit.

Informācija par atvērtajām kārtām pieejama šeit.

Vēlos noskaidrot par maksājumiem zivsaimniecībām, Kādi ir noteikumi, lai saņemtu atbalstu (par ko tiek maksāts - par dīķu platībām, zivju skaitu vai kā citādi)? Šobrīd izskatu iespēju pārņemt saimniecību, kurā ir vairāki hektāri ar zivju dīķiem, Gribu saprast ar kādu atbalstu varu rēķināties un kādā virzienā man būtu jāuzlabo situācija, lai saņemtu atbalstu?

23.09.2021.

Šobrīd jauna kārta pasākumā “Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus” nav plānota. Maksājumus var saņemt pretendenti, kuri jau iepriekš bija uzņēmušies saistības par dīķu plātībām, kurās zivis tiek audzētas dabai draudzīgos apstākļos. Atbalsta apmēru nosaka atbilstoši atbalstam pieteikto dīķu platībai un uzņēmumā iegūtiem akvakultūras produkcijas vidējiem apjomiem (saskaņā ar nozvejas datiem) atbalstam pieteiktajos dīķos (izņemot mazuļu audzēšanas un ziemošanas dīķus). Ar šī perioda nosacījumiem var iepazīties Dienesta mājaslapā šeit.

Jaunā plānošanas perioda nosacījumi vēl nav izstrādāti. Informācija par tiem tiks ievietota Dienesta mājaslapā.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājaslapā vai pieteikties jaunumiem sadaļā šeit.

Kad tiks atvērta pieteikšanās nākamajai kārtai 8.1 Meža ieaudzēšana atbalstam?

23.09.2021.

Pēc šī brīža pieejamās informācijas, atbalsts investīciju pasākumā 8.1 Meža ieaudzēšana - 2021. un 2022. gadā nav plānots.

Informācija par nosacījumiem un atbalstāmajām nozarēm jaunajā plānošanas periodā (2023.g. līdz 2027.g.) šobrīd nav zināma.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājaslapā.

 

Pieteikties jaunumiem sadaļā šeit.

Lauku atbalsta dienestā emu reģistrējusies kā fiziska persona, bet LEADER projektu gribu iesniegt uz SIA – kā juridiska persona. Kā to izdarīt?

01.06.2021.

Lai iesniegtu projektu uz juridisku personu (JP), Lauku atbalsta dienestā (LAD) uzņēmums ir jāpiereģistrē kā klients.

Lai reģistrētos par klientu LAD klientu ir jāaizpilda klienta reģistrācijas veidlapa. Reģistrācijas veidlapa juridiskām personām atrodama šeit .

 Aizpildītu veidlapu var iesniegt:

  • Portālā www.latvija.lv, paraksttiesīgajai personai autentificējoties ar internetbankas pieejām. Instrukcija kā iesniegt iesniegumu iestādei šeit;
  • Elektroniski ar Elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu) nosūtot uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Šogad sāku nodarboties ar lauksaimniecību. Platības esmu pieteicis VPM . Plānoju 1 ha platībā stādīt sausseržus. Vai pieejams finansējums stādu iegādei un zemes sagatavošanai?

07.05.2021.

Pēc šī brīža pieejamās informācijas par plānotajām projektu kārtām, nosacījumi neparedz atbalsta finansējumu, lai uzsāktu lauksaimniecisko darbību pilnīgi no jauna.

Nākamajā plānošanas periodā, kurš sāksies 2023. gadā, iespējams, varētu būt atbalsts uzsācējiem. To noteiks jaunā perioda Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas ir izstrādes procesā.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto provizorisko informāciju 2021. gadā tiek plānotas projektu kārtas, kurās tiek atbalstītas aktivitātes lauksaimniecības nozarē. Atbalsts būs pieejams esošām saimniecībām, to attīstībai. Precīzas informācijas par  nosacījumiem un pieteikšanās laiku, šobrīd nav pieejama.

Plānotie atbalsta pasākumi un atbalsta saņemšanas nosacījumi (iepriekšējās kārtās) :

6.1 “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”

6.3 “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

4.1 "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājas lapā, kā arī pieteikties LAD jaunumiem sadaļā šeit.

Vēlos uzsākt zemeņu audzēšanu siltumnīcās, Vai ir iespējams pieteikties kādam finansiālam atbalstam kā jaunajam lauksaimniekam? Vēlos uzsākt uzņēmējdarbību lauku reģionā.

23.04.2021.

Pēc šī brīža pieejamās informācijas par plānotajām projektu kārtām, nosacījumi neparedz atbalsta finansējumu, lai uzsāktu lauksaimniecisko darbību pilnīgi no jauna.

 Nākamajā plānošanas periodā, kurš sāksies 2023. gadā, iespējams varētu būt atbalsts uzsācējiem. To noteiks jaunā perioda Ministru kabineta (MK) noteikumi, kas ir izstrādes procesā.

 Saskaņā ar Zemkopības ministrijas sniegto provizorisko informāciju 2021. gadā tiek plānotas projektu kārtas, kurās tiek atbalstītas aktivitātes lauksaimniecības nozarē. Atbalsts būs pieejams esošām saimniecībām, to attīstībai. Precīza informācija par  nosacījumiem un pieteikšanās laiku šobrīd nav pieejama.

 Plānotie atbalsta pasākumi un atbalsta saņemšanas nosacījumi (iepriekšējās kārtās) :

6.1 “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”

6.3 “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”

4.1 "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājas lapā.

Labdien! Vai ir iespēja saņemt atbalstu par dziļurbuma ierīkošanu laukos?

20.04.2021.

Dziļurbuma ierīkošana privātām vajadzībām Lauku atbalsta dienesta administrēto pasākumu ietvaros netiek atbalstīta.

 Dziļurbuma izveidošana ir atbalstāma ar lauksaimniecisko vai nelauksaimniecisko ražošanu saistītiem ieguldījumiem konkrētā saimniecībā, uzņēmumā. Projekta ietvaros tiek vērtēts kādi rezultatīvie rādītāji realizējot projektu tiks sasniegti (piem. palielinās ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas).

  • Ar lauksaimniecisko ražošanu saistītiem ieguldījumiem dziļurbuma ierīkošanu varētu realizēt šādu projektu ietvaros, ja dziļurbums ir paredzēts lauksaimnieciskajai darbībai (ar mērķi attīstīt lopkopību, augkopību utt.) : 1) 4.1 “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”. Vairāk informācijas par šo pasākumu šeit . 2) 6.1 "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai". Vairāk informācijas par šo pasākumu šeit. 3) 6.3 "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Vairāk informācijas par šo pasākumu šeit.
  • Ar nelauksaimniecisko ražošanu dziļurbuma ierīkošanu aktivitāti varētu realizēt LEADER projekta ietvaros, ja tā atbilst Vietējās rīcības grupas (VRG) attīstības stratēģijai, jo projekta ietvaros tiek vērtēti rezultatīvie rādītāji, kas tiek sasniegti realizējot projektu. Par LEADER projektiem jāvēršas Vietējā rīcības VRG, lai noskaidrotu, vai jūsu plānotā aktivitāte ietilpst teritorijas attīstības stratēģijā. Ja jā, tad jānoskaidro, vai šajā rīcības grupā ir izsludināta projektu pieņemšana un  kādas aktivitātes tiks atbalstītas. LEADER projekti sākotnējai vērtēšanai tiek iesniegti VRG, tāpēc tur varēsiet gūt nepieciešamo informāciju. VRG darbības teritorijas un to kontaktinformāciju skatīt šeit .  Informāciju par atvērtajām kārtām skatīt šeit

 Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai Lauku atbalsta dienesta un Zemkopības ministrijas mājas lapā.

 Pieteikties jaunumiem sadaļā šeit 

Vai LAD izsniegto lēmumu apstrīdēšanas iesniegumu var iesniegt e-LAD sistēmā? Jeb apstrīdēšanas dokumentus LAD pieņem un reģistrē tikai ar Latvijas Pastu atsūtītus? Ir svarīgi termiņi, lai iekļautos apstrīdēšanas termiņā.

19.03.2018.

Lēmuma apstrīdēšanu LAD var iesniegt:

Cik ilgā laikā tiek atmaksāts atbalsts dzīvnieku apdrošināšanas polises segšanai?

02.07.2017.

Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.