Jautājumi par platību maksājumiem

Vēlējos uzzināt vai platībā, kas ir pieteikta bioloģiski vērtīgajam zālājam, ir atļauts pļaut attālu, t.i., pļaut 2 vai 3 reizes?

27.10.2021.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.171 ,,Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā” 26.1.3.punktu bioloģiski vērtīgos zālājus pļauj vienu reizi gadā zāli nesmalcinot un izvēloties augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku. Nopļauto zāli neatstāj izklaidus, to savāc līdz kārtējā gada 15.septembrim.

Kā saņemt naudu par 2020.gada vienoto platību maksājumu - klients ir miris, ir saņemta mantojuma apliecība. Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu šo naudu?

23.09.2021.

Mantinieks Lauku atbalsta dienestam iesniedz:

o   Iesniegumu, kurā brīvā formā ir izklāstīta situācija un izteikts lūgums saņemt mirušam piešķirtos atbalsta maksājumus, norādot kontu, uz kuru pārskaitīt maksājumus.

o   Dokumentus, kas apliecina tiesības uz mirušā atstāto mantojumu vai augļiem no tā (mantojuma apliecība). 

 Iesniegumu un dokumentus var iesniegt:

Elektroniski ar Elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu), nosūtot uz e-pastu - pasts@lad.gov.lv

- Portālā Latvija.lv , izmantojot personas e-adresi

- Klātienē (vizīti piesakot iepriekš un vienojoties ar dienestu par konkrētu pieņemšanas laiku). Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvalžu kontaktinformācijā šeit.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālruni 67095000 (darba dienās 8.00 - 20.00).

Man ir kopīpašums ar māsu un brāli. Naudu par platībmaksājumiem saņem māsa un pēc tam pārskaita mums. Vēlējos noskaidrot kas man/mums būtu jadara, lai platību maksājumus saņemtu katrs atsevišķi savā bankas kontā?

01.09.2021.

Kopīpašnieki var vienoties, kā veikt kopīpašuma apsaimniekošanu – visu apsaimnieko un Platību maksājumiem (PM) piesaka viena persona (saņemta pārējo kopīpašnieku rakstiska piekrišana) vai kopīpašnieki vienojas (jānoformē rakstiski), ka katrs apsaimnieko noteiktu daļu, pievienojot noslēgtajai vienošanai zemes robežu plānu, kur iezīmēts sadalījums un abu pušu paraksti.

Šādā gadījumā katrs var pieteikt savu sadaļu, neveicot šī īpašuma sadali reālās daļās caur Zemes grāmatu (ZG) un neveicot mērījumus.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālruni 67095000 (darba dienās 8.00 - 20.00).

Kā saņemt informāciju vai par man piederošā zeme 2021.gadā ir iesniegta uz platību maksājumiem?

01.09.2021.

Lai uzzinātu vai īpašums ir pieteikts platību maksājumu saņemšanai, zemes īpašnieks raksta brīvas formas iesniegumu Lauku atbalsta dienestam (LAD) norādot:

 • kāda informācija interesē,
 • kadastra numuru,
 • kādam mērķim informācija nepieciešama.

Iesniegumu var iesniegt:

- www.latvija.lv, autentificējoties parksttiesīgajai personai ar ibankas pieejām un iesniegumu iesniedzot kā iesniegumu iestādei. Instrukcija, kā iesniegt iestādei iesniegumu;

- elektroniski ar Elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu), nosūtot uz e-pastu lad@lad.gov.lv

 vai

- parakstītu pa pastu Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981

Vēlētos uzzināt kur un kā ir jāiesniedz apliecinājums par izpildītajām apmācībām/kursiem par zālāju biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanas metodēm?

27.08.2021.

Apliecinājums jāpievieno Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Sadaļa DOKUMENTI / VĒSTULES - Papildu iesniedzamā informācija/ dokumenti.

EPS_1.jpg

 Izvēlas Pieteikuma veids un Atbalsta pieteikuma nr. (2021.gads).  

EPS_2.jpg

Nospiež pogu Saglabāt un turpināt.

Nākamajā solī no Dokumentu saraksts izvēlas Apmācību dokuments, sadaļā Lauka numuri - izvēlas laukus, uz kuriem attiecas apliecinājums, pievieno failu un turpina iesniegšanu LAD.

Plānoju apsaimniekot lauksaimniecībā izmantojami zemi – sagatavot sienu lauksaimniecības dzīvniekiem. Ar zemes īpašnieku esam vienojušies par zemes nomu uz 5 gadiem, kā arī par to, ka sniegsim un saņemsim Lauku atbalsta dienesta platību maksājumus. Pagājušajā gadā lauku bloku kartē šim zemes gabalam bija bloka numurs, bet šogad nav. Kā pieteikt šo platību uz atbalstu?

01.06.2021.

Mutisku vienošanos vēlams nostiprināt rakstiski, jo LAD, veicot administratīvo kontroli, var pieprasīt iesniegt dokumentu, kas apstiprina tiesības apsaimniekot un pieteikt Jums nepiederošo lauksaimniecības zemi.

Lauksaimnieki atbalstam var pieteikt tās platības, kas ir sakoptas, bet šobrīd nav iekļautas blokā.

Informatīvo materiālu, kā iesniegt laukus bez lauku bloka, skatīt šeit.

Papildu jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālruni 67095000 (darba dienās 8.00 - 20.00).

Kur un kad var iziet kursus par Bioloģiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos (BDUZ)?

01.06.2021.

Apmācības kursu par zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm organizē  Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Lai izietu apmācības, jāsazinās un jāpiesakās LLKC.

Mācības ir bezmaksas.

Pirmo reizi piesakoties 2021.gadā BDUZ aktivitātei, atbalsta pretendentam apmācības jāiziet līdz 2023.gada 30.maijam.

Vai kā dokuments par tiesībām apsaimniekot platības un saņemt atbalstu der vienkārša rakstiska kopīpašnieku vienošanās?

08.05.2021.

Jā, der vienkārša, rakstiska kopīpašnieku parakstīta vienošanās.

Paraugs pieejams šeit - "Kopīpašnieku apliecinājums".

Kādi ir nosacījumi, lai saņemtu maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem, Kāds ir tā apmērs? Cik gadus var uz šādu atbalstu pretendēt?

08.05.2021.

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) ir papildu maksājums fiziskām un juridiskām personām par pirmās dibinātās lauku saimniecības VPM hektāriem, kas nepārsniedz 90 hektārus.

Maksimālais JAL maksājuma ilgums ir 5 gadi, sākot no pirmās pieteikšanās JAL un pie nosacījuma, ka pirmo reizi JAL atbalsts pieteikts vismaz 5 gadu laikā no pirmās lauku saimniecības dibināšanas.

Kā Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) pievienot dokumentu pie Vienotā platības maksājuma iesnieguma?

07.05.2021.

Lai pievienotu dokumentu pie Vienotā iesnieguma EPS, iesnieguma statusam ir jābūt Reģistrēts LAD vai Nodots izskatīšanā. Ja iesnieguma statuss ir Izskatīts, dokumentu var pievienot tikai tad, ja klients sazinās ar LAD darbinieku (izvēloties sadaļu Pievienot dokumentus, parādās paziņojums par saziņas nepieciešamību ar LAD un darbinieku tālruņa numuri).

Dokumentu pie iesniegtā Vienotā iesnieguma EPS ir iespēja pievienot sekojoši:

tempsnip.png

tempsnip2.png

Izvēlas sadaļu Pievienot dokumentus - izvēlas atbilstošo dokumenta veidu un pievieno attiecīgo dokumentu.

Līdz 01.04. neesmu pieteikusi platību, kura ir atbrīvota no krūmiem, ir nofrēzēta un tiks apsēta apmēram 1ha platībā. Vai es vēl kaut ko varu darīt lietas labā?

07.05.2021.

Lauksaimnieki atbalstam var pieteikt tās platības, kas ir sakoptas, bet šobrīd nav iekļautas blokā.

Informatīvo materiālu, kā iesniegt laukus bez lauku bloka, skatīt šeit.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālruni 67095000 (darba dienās 8.00 - 20.00).

Kā iesniegt iesniegumu kompensācijai par īpašumā esošajiem zemes gabaliem, kuri atrodas Nacionālā parka teritorijā?

07.05.2021.

1.Lai pieteiktos atbalstam, jāreģistrējas par klientu Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Reģistrējoties par (LAD) klientu (aizpildot Zemkopības nozares klienta reģistrācijas veidlapu), automātiski tiek piešķirta pieeja EPS (elektroniskā pieteikšanās sistēma) - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju.

Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:

 2.Atbalsta pretendents var saņemt šo atbalsta maksājumu, ja līdz 2021. gada 24. maijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.jūnijam).

 • aizpilda Vienotā iesnieguma 6.soļa pielikumu “NATURA 2000 mežiem pielikums”;
 • iesniedz Vienoto iesniegumu.

Instrukciju pieteikuma aizpildīšanai skatīt šeit.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālruni 67095000 (darba dienās 8.00 - 20.00).

Kādiem nosacījumiem jāizpildās, lai pieteiktos uz īstermiņa aizdevumu? Kad un kā var pieteikties?

07.05.2021.

Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, arī šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu īstermiņa aizdevums, kas rudenī tiks dzēsts no vienotā platības maksājuma summas.

Lauksaimnieks var pretendēt uz īstermiņa aizdevumu:

 1. ja 2021. gadā ir pieteicies vienotajam platības maksājumam;
 2. ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir deklarēta vienotā platības maksājuma saņemšanai ar kultūraugu un zemes izmantošanas kodu 710 un 720, lauksaimniekam 2021. gada 1. aprīlī Lauksaimniecības datu centrā jābūt reģistrētiem lauksaimniecības dzīvniekiem;
 3. ja pretendē uz aizdevumu kā de minimis atbalstu, ir sagatavojis un apstiprinājis uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu. To var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS);
 4. ja pretendē uz aizdevumu kā saskaņotu valsts atbalstu, pieteicējs īstermiņa aizdevuma iesniegumā pamato, kā Covid-19 izplatība negatīvi ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko darbību (pamatojums jābalsta  vismaz uz vienu no šiem kritērijiem):
 • atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā vai jūlijā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20 procentiem, salīdzinot ar 2019. vai 2020. gada attiecīgo periodu;
 • atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2021. gada attiecīgajā periodā lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 2019. vai 2020. gada attiecīgā perioda finanšu datiem.

Pieteikties īstermiņa aizdevumam var Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) no šī gada 23.aprīļa līdz 1.septembrim.

Rokasgrāmata EPS sadaļas „Valsts atbalsta vai DE MINIMIS atbalsta pieteikums īstermiņa aizdevumiem lauksaimniecībai, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi” lietošanai pieejama dienesta mājaslapā.

Video pamācība pieteikuma aizpildīšanai https://vimeo.com/421423290


 

Vai varu pieteikties tikai brīvprātīgi saistītajam atbalstam par liellopiem, nepiesakoties platību maksājumiem?

07.05.2021.

Lauksaimniekam, kurš nepiesakās platību maksājumiem, bet pretendē tikai uz Brīvprātīgi saistīto atbalstu par liellopiem (SLM), atbalstu piešķir tikai tādos gadījumos, ja kopējais atbalsta apjoms ir vismaz 100 EUR (ja mazāks, tad netiks izmaksāts).

Cik ilgā laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par īstermiņa aizdevumu no platību maksājumiem, nauda nonāk kontā?

07.05.2021.

Iesniegums īstermiņa aizdevumam no VPM tiek izskatīts un aizdevums piešķirts 15 darba dienu laikā. 

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālruni 67095000 (darba dienās 8.00 - 20.00).

Pirmo iesniegumu LAD uz platību maksājumiem iesniedzu 2017.gadā. Vai 2021.gadā varu pieteikties uz atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem (JAL)? Man ir 33 gadi. Kādi ir noteikumi un prasības, lai saņemtu šo atbalstu?

07.05.2021.

Klients 2021.gadā var pieteikties JAL maksājumam un tiks izvērtēts pirmās saimniecības dibināšanas gads. Ja par pirmās saimniecības dibināšanas gadu tiks uzskatīts 2017.gads (kad klients pirmo reizi pieteicās platību maksājumiem), klients uz JAL maksājumu var pretendēt.

JAL maksājumu piešķir, ja pirmo reizi JAL piesakās vismaz 5 gadu laikā no pirmās saimniecības dibināšanas. Viena no sekojošām darbībām tiek uzskatīta par pirmās saimniecības dibināšanas gadu:

 • iesniedz iesniegumu valsts vai Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai saņemšanai (t.sk. piesakās platību maksājumiem);
 • deklarē lauksaimniecības ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienestā;
 • reģistrē Lauksaimniecības datu centrā lauksaimniecības dzīvniekus, kas atbilst vismaz trim nosacītajām liellopu vienībām attiecīgā gada 1.janvārī, 1.aprīlī, 1.jūlijā vai 1.oktobrī.

Labdien. Vai "Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma", kur maksājums ir 500 EUR gadā, šajā gadā turpinās? Vai saistības bez soda naudas var izbeigt? Ja turpinās, tad kādi nosacījumi un cik liels būs atbalsts ?

07.05.2021.

Jauni dalībnieki uz mazo lauksaimnieku shēmu (MLS) 2021.gadā nevar pieteikties, bet tie, kuri šajā shēmā  jau ir iekļauti, varēs turpināt pieteikties. Jāsaglabā vismaz 2015.gadā deklarētā atbalsttiesīgā platība.

No dalības MLS shēmā var atteikties (kārtējā gadā neiesniegt pieteikumu) bez atbalsta atmaksas vai pāriet (kārtējā gadā iesniegt pieteikumu) uz Vienoto platības maksājumu (VPM). Provizoriskās atbalsta likmes 2021.gadā skatīt šeit.

Līdz šim esmu pieteikusi LAD Vienoto platību maksājumu. Vai šogad man ir iespēja pieteikties Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā (MLS, 500 EUR)?

07.05.2021.

Jauni dalībnieki uz mazo lauksaimnieku shēmu (MLS) nevarēs pieteikties, bet tie, kuri jau šajā shēmā ir iekļauti, varēs turpināt pieteikties. Jāsaglabā vismaz 2015.gadā deklarētā atbalsttiesīgā platība.

Labdien! Uzņēmumu, uz kura vārda ir aktīvas saistības Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopība (VSMD) ar LAD, vēlos pārdot. Vai to drīkst darīt, ja jaunais īpašnieks pārņems VSMD saistības?

07.05.2021.

Atbalsta pretendents, pretendējot uz Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopība (VSMD) atbalstu, uzņemas daudzgadu saistības. Saistību periodā atbalsta pretendents nedrīkst samazināt apstiprināto aktuālo saistību platību.

Katrā pasākumu “Agrovide un klimats” aktivitātē atbalsta pretendents daudzgadu saistības nodod un pārņem atsevišķi, neietekmējot citas aktivitātes daudzgadu saistību periodu. Pasākumā “Agrovide un klimats” nav ierobežojumu attiecībā uz saistību nodošanu un pārņemšanu aktivitāšu līmenī.

Platību maksājumu saistību nodošanai / pārņemšanai jāaizpilda veidlapa Vienotā iesnieguma / Akcīzes degvielas iesnieguma / Lauku attīstības programmas pasākumu aktivitāšu saistību nodošana un pārņemšana (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas), kas jāparaksta gan saistību nodevējam, gan saistību pārņēmējam. Veidlapa jāiesniedz arī tad, ja atbalsta pretendents maina statusu no fiziskas personas uz juridisku vai otrādi.

Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kuru tās ir pārtrauktas.

Persona, kura pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu, informējot LAD par pārņemšanas faktu viena mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas. Šajā gadījumā gan saimniecības nodevējam, gan pārņēmējam jāaizpilda veidlapa saistību pārtraukšanai bez atmaksas Paskaidrojums par LAP saistību pārtraukšanu (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas).


 

Man ar māsu ir kopīpašums. Man ir 3/4 domājamās daļas, māsai - 1/4. Iepriekšējos gadus uz platību maksājumiem pieteicos es. Šobrīd māsa nevēlas parakstīt vienošanos. Kā man rīkoties? Vai es varu iesniegt uz platību maksājumiem 3/4? Ja var - kā to izdarīt?

07.05.2021.

Kopīpašnieki var vienoties kā veikt kopīpašuma apsaimniekošanu – visu apsaimnieko un Platību maksājumiem (PM) piesaka 1 persona (saņemta pārējo kopīpašnieku rakstiska piekrišana) vai kopīpašnieki vienojas (jānoformē rakstiski), ka katrs apsaimnieko noteiktu daļu, pievienojot noslēgtajai vienošanai zemes robežu plānu, kur iezīmēts sadalījums un abu pušu paraksti.

Šādā gadījumā katrs var pieteikt savu sadaļu, neveicot šī īpašuma sadali reālās daļās caur Zemesgrāmatu un neveicot mērījumus.

Lai saņemtu maksājumus, ir jāizpildās diviem nosacījumiem - gan zemes apsaimniekošana, gan īpašumtiesības (rakstisks apliecinājums).

Zemei ir kadastra numurs, bet nav reģistrēta zemesgrāmatā. Zeme tiek īrēta no pašvaldības. Vai par šo zemi var saņemt platību maksājumus?

07.05.2021.

Platību maksājumus (PM) ir tiesīgs saņemt lauksaimnieks, kurš veic lauksaimniecisku darbību un apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā (rakstisks nomas līgums/vienošanās u.c.).

VPM iesniegumā 2021.gadam norādījām, ka stādīsim 1ha aveņu, taču daļa stādu ir gājuši bojā un iestādījām tikai 0,7ha. Atlikušo platību ar avenēm plānojam stādīt šī gada rudenī. Vai jāveic izmaiņas iesniegtajā iesniegumā? Vai tukšajā platībā šogad drīkst audzēt ķirbjus?

07.05.2021.

Jā, iesniegums ir jālabo atbilstoši augošo kultūru platībai.

0,7 ha - avenes (kods - 921) un atsevišķi jāveido jauns lauks, kurā tiks audzēti ķirbji (kods - 857).

Ņemot vērā, ka avenes vairs nav 1ha, tad šogad nevar pretendēt uz brīvprātīgi saistīto atbalstu par augļiem ogām SAU.

Vienotajā iesniegumā jādeklarē tas kultūraugs, kurš aug vai iesēts laukā līdz kārtējā gadā 25.jūnijam un dominē, aizņemot vismaz 75% no laukā augošajiem augiem, laikposmā no 25.jūnija līdz 31.augustam.

Vai BDUZ, BVZ var uzart, apstrādāt? Kas notiek, ja nekustamajā īpašumā ir konstatēts BDUZ (1. - 4.klasei), bet platību NEPIESAKA nekādiem maksājumiem un to uzar? Vai Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) piemēro sodu vai noņem liegumu?

07.05.2021.

Ja nekustamajā īpašumā ir konstatēti Eiropas Savienības (ES) nozīmes zālāju biotopi (1. līdz 4.klase), tad šos zālājus nedrīkst uzart.

Ja nekustamajā īpašumā ir konstatēta Bioloģiski vērtīgā zālāja (BVZ) 0.klase un par platību netiek saņemts ‘’Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos’’ (BDUZ) maksājums, tad šo platību drīkst uzart.

Informācija svarīga ne tikai tiem, kas piesakās uz BDUZ, bet arī tiem, kas saņem tikai VPM (vienoto platības maksājumu) un ZAL (zaļināšanas maksājumu), jo biotopu neuzaršanas prasība ir ZAL nosacījums. LAD var piemērot sodu attiecībā uz ZAL maksājumu, ja uz tādu piesakās un tiek pārkāpta neuzaršanas prasība.

Ja konkrēto platību nepiesaka uz atbalsta maksājumiem, tad no LAD puses nekāda soda nav.

Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz Lauku atbalsta dienesta informatīvo tālruni 67095000 (darba dienās 8.00 - 20.00).

Vai kā dokuments par tiesībām apsaimniekot platības un saņemt atbalstu der vienkārša rakstiska kopīpašnieku vienošanās?

23.04.2021.

Der vienkārša, rakstiska kopīpašnieku parakstīta vienošanās.

Paraugs pieejams šeit VEIDLAPA "Kopīpašnieku apliecinājums"

Kādi nosacījumi ir, lai saņemtu maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem? Kāds ir tā apmērs? Cik gadus var uz šādu atbalstu pretendēt?

23.04.2021.

Maksājums gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) ir papildinošs maksājums fiziskām un juridiskām personām par pirmās dibinātās lauku saimniecības VPM hektāriem, kas nepārsniedz 90 hektārus.

Maksimālais JAL maksājuma ilgums ir 5 gadi, sākot no pirmās pieteikšanās JAL un pie nosacījuma, ka pirmo reizi JAL atbalsts pieteikts vismaz 5 gadu laikā no pirmās lauku saimniecības dibināšanas.

Man ir kravas busiņš. Kā es varu saņemt vinjetes atlaidi šogad?

23.07.2019.

Lai saņemtu atbrīvojumu no Autoceļu lietošanas nodevas (vinjetes (laika posmā no 10.07.-30.09.)), transportlīdzekļa īpašniekam atbrīvojums par konkrēto transporta līdzekli ir jāreģistrē CSDD.

 

 

Atbrīvojumu no Autoceļu lietošanas nodevas (vinjetes (laika posmā no 10.07.-30.09.)),

Fiziska vai juridiska persona var saņemt ja:

·         Iekļauta LAD maksājumu saņēmēju datubāzē;

·         5000 EUR ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā gada pārskatā/deklarācijā (VID);

·         Par katru nākamo tr/l atvieglojumu piemēro uz katriem 70 000 EUR ieņēmumu no lauksaimnieciskās ražošanas.

Vēršam uzmanību uz to, ka pēdējo gada pārskatu vai deklarāciju vērtē uz katra gada 01.01. (piemēram: uz 2019.g. 01.01. tiek ņemts vērā 2017.g. pārskats).

Vai saimniecība var pieteikties uz BSA par miežiem, ja mieži tiek audzēti rupjās lopbarības sagatavošanai (skābbarībai) nopļaujot tos īsi pirms vārpošanas (piengatavībā) ?

04.04.2019.

Lai saņemtu BSA par miežiem, nav noteikts kādām vajadzībām šīs miežu platības jāizmanto.

Ja platībā tiek audzēti mieži un tos attiecīgajā platībā audzē periodā no 15.jūnija līdz 31.augustam (vai to atliekas ir redzamas uz lauka pēc ražas novākšanas), par šādām miežu platībām var pretendēt uz BSA par miežiem.

Novads jaunajā zemes plānojumā, zemei grib piešķirt apbūves statusu.Vai par šo zemi turpmāk varēs saņemt Platību maksājumus?

12.03.2019.

Ja dokumentos platība būs pēc eksplikācijas apbūves gabals, bet dzīvē reāli platība būs pļaujama, tad arī tādu platību var pieteikt uz Platību maksājumiem.

Sakiet lūdzu - vai RLZP pieteiktu lauku rudens periodā drīkst diskot?

30.10.2018.

Pēc ražas novākšanas līdz nākamā gada 31.martam jāsaglabā neiestrādātas atbalsttiesīgo kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus.

Gribētu uzzināt vai var saņemt Platību maksājumus par tēva pieteiktajām platībām, jo tēvs ir miris. Ja var tad kādi dokumenti ir jāiesniedz, jo platības faktiski apsaimniekoju es. Man arī ir iesniegts platību iesniegums uz sava vārda vai tos var apvienot?

16.08.2018.

1.   Ja Platību maksājumu iesnieguma iesniedzējs ir miris pēc tam, kad  ir izpildījis visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, tad mirušā mantinieki vai mantojuma aizgādņi ir tiesīgi pretendēt uz atstāto mantojumu, t.i. saņemt mirušam piešķirtos maksājumus.

Mantinieks vai mantojuma aizgādnis, jebkurā klientu apkalpošanas centrā un/vai reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

o   Iesniegumu, kurā brīvā formā ir izklāstīta situācija un izteikts lūgums saņemt mirušam piešķirtos atbalsta maksājumus.

o   Dokumentus, kas apliecina tiesības uz mirušā atstāto mantojumu vai augļiem no tā:

ü  mantojuma apliecība vai

ü  tiesas lēmums par mantojuma aizgādnības piešķiršanu personai, kas vēlas saņemt atbalstu.

Iesniegumu var iesniegt:

2. Ja mantinieks turpmāk īpašumu apsaimniekos un turpmākajos gados vēlēsies to pieteikt atbalsta maksājumiem, tad nākošajā gadā (kad būs pieteikšanās uz PM mantoto zemi norādīs savā pieteikumā (zīmēs laukus, norādīs kultūru utt.).

Pieteikumā MLS atbalstam ir pieteikti vasaras kvieši, kas sausuma dēļ ir slikti izauguši. Vai ir jāmaina kultūraugu kods uz papuvi?

29.06.2018.

Nē, šādā situācijā nav jāmaina kultūrauga kods uz papuvi.

Mums ir biosaimniecība. Plānots ir apart lauku, iesēt baltās sinepes. Vasaras otrajā pusē paredzēts ieart zemē un rudenī sēt rudzus. Vai šajā gadījumā varam pieteikt arī atbalstu starpkultūrai?

07.06.2018.

Starpkultūru platības aizņem vismaz divu kultūraugu maisījumā sēti augi – vasaras rapsis, viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, auzas, facēlija, griķi vai vasaras vīķi, kas iesēti pirms kārtējā gada 1.septembra un sējums saglabāts vismaz līdz kārtējā gada 31.oktobrim.

Ja laukā pēc galvenā kultūrauga plāno sēt starpkultūru, tad EPS Vienotā iesnieguma B daļā jāveic atzīme pie “Saimniecībā kā zaļināšanas elements tiks izmantota starpkultūra”, bet C daļā pie attiecīgā lauka jāveic atzīme kolonnā “Starpkultūra (netiks izmantoti AAL)”, nenorādot kultūraugu.

Starpkultūras:

 • platība, ko aizņem maisījumā sēti vismaz divi starpkultūru augi: vasaras rapsis, viengadīgā airene, baltās sinepes, eļļas rutks, auzas, facēlija, griķi, vasaras vīķi, ziemas vīķi, rudzi, pupas, zirņi vai lopbarības redīsi, kuri iesēti ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. septembrim;
 • sējums jāsaglabā vismaz līdz kārtējā gada 31.oktobrim;
 • sēts divu kultūraugu maisījumā nozīmē – mazākumā esošā kultūrauga augu skaits ir vismaz 5 uz 1 m2;
 • Vienotajā iesniegumā par kārtējo gadu un nākamo gadu attiecīgajā laukā deklarētais galvenais kultūraugs ir atšķirīgas sugas augs;
 • Vienotajā iesniegumā starpkultūru nevar atzīmēt laukam, par kuru pieprasīts atbalsts RLZP aktivitātē;
 • AAL aizliegts lietot periodā no 1.septembra līdz 31.oktobrim.

Man ir tāds jautājums - ja saimniecībā ir ilggadīgie zālāji pamatā un blakus piemājas dārziņš vai augļu dārzs, kas ir mazāks par 0,3 ha, tad šogad tāds piemājas dārzs vai arī augļu dārzs jāuzrāda atsevišķi, to nevar iekļaut lielajā ilggadīgās zāles laukā?

05.04.2018.

Jā, tā kā piemājas dārzs ir cita kultūra tas ir jāzīmē kā atsevišķs lauks pēc tā dabiskajām robežām. Ja lauksaimnieks piesakās Vienotajam platību maksājumam (VPM), tad katrs lauks jādeklarē atsevišķi.

Lauksaimniekam atbalsta maksājumus par platībām piešķir par lauksaimniecības zemi (LIZ), ja:

 • tā ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskā valdījumā (lietošanā) 2018.gada 15.jūnijā;
 • tās minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha (izņemot RLZP, kur minimālā atbalsttiesīgā platība ir 10 ha), bet katra lauka (vienlaidus zemes gabals, kurā audzē vienu kultūraugu) platība ir vismaz 0,3 ha.

Kur var iegūt Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu (ārtsniecības augu audzēšanai), lai kvalificētos BLA maksājumam?

22.03.2018.

Lai kļūtu par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāju, lauksaimniekam līdz kārtējā gada 1.aprīlim jāiesniedz pieteikums vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” vai Biedrībā “Vides kvalitāte”. 

 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126 Tālr.: 64130013; fakss: 64130010 E-pasts: info@stc.lv http://www.stc.lv

Mežam noteikts mikroliegums vai var saņemt kādu atbalstu?

26.02.2018.

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM)

Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām (NIM) ir kkgadējs kompensācijas maksājums par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem meža zemēs.

Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, kas atrodas:

 • Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā;
 • mikroliegumos, kuri atrodas ārpus Natura 2000 teritorijām vai atrodas Natura 2000 teritorijā un ir noteikti atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Atbalsta pretendents ir persona, kura apsaimnieko mežu un kārtējā gada 15.jūnijā ir tā:

 • īpašnieks vai apsaimniekotājs (tiesiskais valdītājs);
 • tiesisko valdītāju kooperatīvs;
 • tiesisko valdītāju apvienība.

Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro vienu personu iesniegt Vienoto iesniegumu atbalsta saņemšanai par visu atbalsttiesīgo platību. Uz atbalstu nevar pretendēt par pašvaldībai vai valstij piederošu vai piekritīgu meža zemes platību.

Atbalstu var saņemt par meža zemju platību, ja:

01.03.2018. ir spēkā kāds no saimnieciskās darbības ierobežojumiem: aizliegta mežsaimnieciskā darbība; aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte; aizliegta galvenā cirte; aizliegta kailcirte.

Atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību pieteiktajā platībā ir veikta inventarizācija, kas ir spēkā 01.03.2018. un inventarizācijas dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā līdz 01.03.2018.

Lai iepazītos ar pasākuma atbalsta saņemšanas nosacījumiem plašāk skatīt šeit.

Es gribētu uzzināt par zālāju biotopu. Cik gadus biotops ir spēkā un nedrīkst zemi uzart un ja zemes gabalā ir biotops, tad viņš ir pilnīgi viss zemes gabals, ko nedrīkst uzart vai tikai kāda daļa?

20.02.2018.

Nosacījums par to, ka biotopu nedrīkst uzart ir spēkā līdz nākošajai pārvērtēšanai, taču par precīzāku informāciju iesakām sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP).

Lauksaimnieks nedrīkst pārveidot un uzart ilggadīgos zālājus vides jutīgajās teritorijās, kas ir atzīti par ES nozīmes biotopiem un ir iekļauti LAD lauku reģistrā. Platības, kuras atrodas ES biotopos ir apvilktas un pārsvītrotas ar sarkanu līniju. 

Vai ieķīlātu zemi var padot uz subsīdijām?

02.01.2018.

Attiecībā uz īpašumu ieķīlāšanu no dienesta puses līdz šim nav bijuši ierobežojumi (piesakoties uz atbalsta pasākumiem īpašums var būt arī ieķīlāts), taču vēršam uzmanību uz ķīlas līgumu (līgumā var būt dažādas atrunas, kas, iespējams, ierobežo īpašuma lietošanas tiesības).

Vēlētos uzzināt par "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ), par ES nozīmes zālāju biotopiem. 1.,2., 3., un 4. klasi. Kādi ir šo zālāju biotopu kritēriji? Respektīvi, kas nepieciešams, lai iekļautos katrā no šīm klasēm.

14.11.2017.

Ilggadīgo zālāju vērtēšanu veic Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) periodā līdz 2020.gadam.

LAD aicina lauksaimniekus par BVZ (bioloģiski vērtīgā zālāja) pārvērtēšanu jautājumus uzdot Dabas aizsardzības pārvaldei. Pārvaldes galvenais birojs atrodas Siguldā, Baznīcas iela 7, LV – 2150. DAP mājas lapas adrese: www.daba.gov.lv.

LAD līdz kārtējā gada 1.februārim papildina lauku bloku identifikācijas sistēmas lauku bloku karti ar ilggadīgo zālāju platībām, kurām kopš iepriekšējā gada 1.februāra piešķirts ES nozīmes zālāju biotopa statuss, norādot lauku bloku kartes papildināšanas datumu. 

Man uz platību maksājumiem viens no laukiem ir nektāraugi (nodarbojos ar biškopību). Šo lauku gribu uzart. Vai pirms uzaršanas ir jāpļauj siens? Vai tas ir jānovāc?

24.07.2017.

Zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai līdz kārtējā gada 15.septembrim jānopļauj un zāle no lauka jānovāc. Kad platība nopļauta un zāle no lauka novākta, tad to var uzart.

Sakiet lūdzu, vai esmu pareizi nodeklarējusi laukus? Man ir divi gabali, kur pavasarī iesēju rudzus zaļmēslojumam. Kad sasniegs zaļo masu, tad iearšu. Zem kāda koda man vajadzēja šos laukus uzrādī? Es ierakstīju kodu kā papuvei.

01.06.2017.

Ja rudzi augsnē tiks iestrādāti kā zaļmēslojums, tad lauks jādeklarē kā papuve.

Vēlējos precizēt, līdz kuram datumam ir jāizņem bezakcīzes dīzeļdegviela.

25.05.2017.

Jaunie bezakcīzes degvielas litri būs pieejami ar 01.07.2017. Līdz 30.06.2017. (ieskaitot) ir jāizņem iepriekšējā periodā (2016.g.) piešķirtā degviela, kas tiks dzēsta ar jauno litru piešķiršanu.

Vēlējos uzzināt, vai vispār varu mēģināt pieteikties platību maksājumiem, ja man kā privātpersonai pieder 10ha lauksaimniecības zemes, kas šobrīd ir gan ganības, gan nedaudz iesēta labība. Neesmu reģistējis ne z/s ne arī man ir atbilstoša izglītība lauksaimniecībā.

20.05.2017.

Platību maksājumus (PM) var pieteikt gan fiziskas, gan juridiskas personas. Lai saņemtu PM lauksaimnieciskā izglītība nav obligāta prasība.

Vai ir iespējams bez sankcijām labot iesniegto platību maksājumu un tajā pievienot jaunas sakoptas platības bez bloka numura līdz 15 . junijam?

18.05.2017.

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2017.    

Ja izmaiņas Vienotajā iesniegumā notikušas pēc 15.06.2017., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Līdz 26.06.2017. pārkājumu labošanu EPS var veikt bez soda sankcijām.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Gribēju uzzināt vai lauka mala (kas ir kopta un pļauta), apmēram 3 metru platumā, ap ilggadīgo stādījumu lauku, kas paredzēta tam, lai varētu apgriezties un izpļaut rindstarpas, ir uzskatāma par atbalsttiesīgu ilggadīgo stādījumu platību, vai tā jādeklarē kā savādāk?

17.05.2017.

Ja minētā platība ir attiecīgi kopta, tad tā ir atbalsttiesīga un deklarējama ar to pašu kultūras kodu, kas ir ilggadīgo stādījumu laukam.

Es gribētu uzzināt, man ir ilggadīgie zālāji, bet rudenī es gribu iesēt ziemas kviešus. Kā man deklarēt- kā papuvi vai, kā ilggadigo zālāju, bet rudenī viņu uzart?

15.05.2017.

Lai saņemtu Vienoto platības maksājumu, Vienotajā iesniegumā ir jānorāda tāds kultūraugs (kultūrauga kods), kas sezonas laikā (no 15.06. līdz 31.08.) būs norādītajā platībā.

Lauksaimnieks pirms 31.augusta drīkst uzsākt lauksaimniecības zemes sagatavošanu ziemāju sējai, ja ir iespējams pierādīt, ka no attiecīgā lauka ir iegūta raža no deklarētā kultūrauga vai pēc rugājiem un aruma ir iespējams noteikt, kāds kultūraugs deklarētajā platībā audzis.

Ja sezonas laikā būs ilggadīgie zālāji (710), tad tie līdz 15.augustam ir jānopļauj un jānovāc. Pēc zālāja novākšanas, lauku var gatavot ziemāju sēšanai.

Ja Lauku norādīsiet kā papuvi (610), tad sezonas laikā tas sir attiecīgi jākopj:

Papuve: Aramzeme, uz kuras nenotiek ražošana:

· neaug neviens kultūraugs, izņemot tos, kas tiek audzēti zaļmēslojumam;

· neizmanto ganīšanai;

· kārtējā gadā uzturēta vismaz:

− sešus mēnešus pēc kārtas;

− līdz 15.07.

· nezāles tiek regulāri apkarotas, un augi, t.sk. zaļmēslojums, tiek iestrādāti augsnē līdz kārtējā gada 15.09;

· līdz kārtējā gada 30.05. mehāniski jāapstrādā, ja papuves platība iepriekšējā gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs. Platībā regulāri jāapkaro nezāles un augi jāiestrādā augsnē līdz kārtējā gada 15.09;

· vienu reizi pirms uzaršanas drīkst lietot glifosātus saturošus herbicīdus (raundapu), pēc miglošanas 2 – 3 nedēļu laikā mehāniski jāapstrādā.

Kā var zināt, kad ienāk nauda kontā? Vai tikai ar izrakstu vai arī lad par naudas izskaitīšanu paziņo elektroniski?

20.10.2016.

Par maksājumu izmaksu dienests paziņojumus nesūta.

Par maksājuma saņemšanu pretendentam jāseko savam bankas kontam vai Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) sadaļā Maksājumu vēsture.

BSA par proteīnaugiem (SAP) var saņemt par proteīnaugu platību, ja: to aizņem tīrsējā sētas lauka pupas, zirņi, vīķi, lupīna, lucerna, austrumu galega, soja, kaņepes, sarkanais āboliņš, bastarda āboliņš vai baltais āboliņš vai to maisījumi; Parasti āboliņu iesēj un audzē vairakus gadus. Vai SAP var pieteikties arī vairākus gadus pēc kārtas, iesējot āboliņu vienu reizi?

09.09.2016.

“Brīvprātīgi saistītajam atbalstam par proteīnaugiem” (SAP) var pieteikties vairākus gadus ar vienreiz tīrsējā sētu āboliņu. Piebilstams vien tas, ka attiecīgajai kultūrai (āboliņam) ir jābūt sētam tīrsējā un tādam jāsaglabājas arī nākošajos gados ja piesakās SAP atbalstam. Platību uz SAP var pieteikt tik ilgi, kamēr kontrole var noteikt, ka kultūra aug tīrsējā un augs nav iznīcis.

Ja nākošajā gadā lauks pats (dabīgi) ir sasējies ar citām kultūrām, tas iespējams vairs var neatbilst SAP saņemšanas nosacījumiem.

Platība bija pieteikta maksājumiem, daļa no tās tika pārdota 10. augustā. Vai man ir tiesības pļaut šo platību, vai arī es no tās varu atteikties, lai rīkojas jaunais īpašnieks?

15.08.2016.

Noteikumi nosaka, ka līdz kārtējā gada 15.08.:

− jānopļauj un jānovāc neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita vai

− jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj).

Šajā gadā termiņš tika pagarināts līdz 15.septembrim, ja platība ir nopļauta un zāle no lauka līdz šim termiņam būs novākta, tad saistības būs izpildītas un jaunajam īpašniekam nav ko pārņemt, maksājumus izmaksāsim, kuram bija īpašuma tiesības uz 15.jūniju un kas saistības izpildītas.

 

Vēlētos uzzināt, vai man kā zemes īpašniecei ir tiesības pieteikties platību maksājumiem, ja zeme tiek iznomāta un uz tās tiek audzēti rudzi un mieži? Vai zemes nomātājam ir tiesības pieteikties uz šo platību maksājumu? Kad bus nākamā iespēja pietiekties uz platību maksājumu?

07.07.2016.

Platību maksājumus (PM) ir tiesīgs saņemt lauksaimnieks, kurš veic lauksaimniecisku darbību un apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā.

Lai saņemtu maksājumus ir jāizpildās abiem šiem nosacījumiem- gan zemes apsaimniekošana, gan īpašumtiesības.

Ja nomnieks apsaimnieko konkrēto platību, kura ir viņa valdījumā (rakstisks nomas līgums/vienošanās) uz kārtējā gada 15. 06., tad viņam ir tiesības pieteikties VPM.

Pieteikšanās PM notiek katru gadu pavasarī, provizoriski no aprīļa vidus līdz maija vidum(līdz 15. jūnijam ar atbalsta samazinājumu). 

Kad var sākt pļaut BDUZ pļavas?

28.06.2016.

Ja zālāji tiek pļauti, tad tas ir jāveic 1 reizi gadā un nopļauto zāli ir jānovāc (satinot ruļļos ar vai bez plēves, vai žāvē siena gubās) līdz 15.septembrim. Pļaušanas sākuma datums nav noteikts. (Pļaušanas un zāles novākšanas gala termiņš ir 15.09.15., bet sākuma termiņš nav noteikts.)

Lauks 11ha, kurš ir pieteikts RLZP atbalstam un kurā iesētas auzas tīrsējā, šīs auzas nopļaujot zaļas un satinot zaļbarības ruļļos, es saņemšu par šo lauku RLZP maksājumu?

21.06.2016.

Ja nopļauto auzu rugāji būs atstāti uz lauka līdz 2017.gada 31.martam un nebūs lietoti augu aizsardzības līdzekļi, tad RLZP atbalstu saņemsiet.

Vai varu atstāt nopļauto zāli uz lauka, ja pļaušanu veicu pēc 15. augusta?

15.07.2015.

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka  no 2015. gada spēkā ir prasība, kas nosaka, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc. Ja zālāju platības tiek noganītas, tad gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāappļauj.

Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību Vienotais platību maksājums (VPM) netiks piešķirts un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija.

Svarīgi datumi!

15.augusts - pēdējais datums, kad Vienotajam platības maksājumam, Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam un / vai "Bioloģiskā lauksaimniecība" atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem.

Ja pēc 15. augusta veicat atkārtotu zālāju pļaušanu (līdz 15.08. jau vismaz 1 reizi zālājs ir bijis nopļauts un novākts), tikai tad drīkst nopļauto zāli atstāt uz lauka. 

Jautājums ir par pļavu appļaušanu. Vai ES atbalstam pieteiktās pļavas drīkst appļaut vienlaicīgi sasmalcinot zāli vai tomēr ir nepieciešams platības nopļaut un tad savākt sienu vai vītināto zāli ruļļos? Sasmalcinot zāli taču mēs dodam zemei zaļmēslojumu.

01.07.2015.

Lai saņemtu VPM zālāji ir jānogana vai jānopļauj un jānovāc (satinot ruļļos ar vai bez plēves, vai žāvē siena gubā) līdz 15. augustam.

LAD uzsver, ka nav atļauta smalcināšana vai zāles atstāšana uz lauka vālos. 

Vēlējos precizēt - vai papeļu plantāciju stādījumi būtu uzskatāmi par apšu stādījumiem jeb skaitās "citi daudzgadīgi stādījumi"?

25.06.2015.

Papeles ir apšu ģints suga, līdz ar to šāda veida stādījumi jāatzīmē ar kultūras kodu 644 (apse). 

Kādas darbības jāveic plānotā papuves laukā (bijusī dabiskā pļava), kas patreiz atbilst dabiskas pļavas statusam ar samērā nabadzīgu augu zelmeni. Raundapu vai citas vidi graujošas un cilvēkiem tik kaitīgās indes lietot savā īpašumā negribu. Vai var šo lauku tikai apart līdz 15.09.?

15.06.2015.

Papuve: aramzeme, uz kuras nenotiek ražošana, t.i. neaug neviens kultūraugs (izņemot tos, kas tiek audzēti zaļmēslojumam), neizmanto ganīšanai, kārtējā gadā uzturēta vismaz sešus mēnešus pēc kārtas un vismaz līdz 15.07.

Papuvē nezāles tiek apkarotas, un augi, t.sk. zaļmēslojums, tiek iestrādāti augsnē līdz kārtējā gada 15.09. (bioloģiskajās saimniecībās līdz katra otrā gada 15.09). Vienu reizi pirms uzaršanas drīkst lietot glifosātus saturošus herbicīdus, pēc miglošanas 2 – 3 nedēļu laikā mehāniski jāapstrādā.

Pēc 15. jūlija lauks ir jānopļauj vai jāsmalcina un zaļmēslojums mehāniski jāiestrādā augsnē (apart var). 

Kā būtu iespējams iegūt bloka numuru zemei kura ir labā darba kartībā, bet nav bloka numura, tā ir nomas zeme?

19.03.2015.

Fiziskai vai juridiskai personai, kas vēlas pretendēt uz atbalstu Lauku atbalsta dienesta (LAD) administrēto pasākumu ietvaros, ir jābūt reģistrētai LAD Klientu reģistrā. To var izdarīt jebkurā klientu apkalpošanas centā. Reģistrējoties par klientu, papildus jāiesniedz iesniegums par lauka bloka precizēšana. 

Lauku bloku precizēšanas 
iesniegumu var iesniegt brīdī, kad precizējamā teritorija dabā ir sakopta, jo lauku blokā tiek iekļautas tikai tās platības, kuras uz precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir koptas (labā lauksaimniecības stāvoklī)

Lauku bloku precizēšanas iesniegumu var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), lūdzot veikt apsekošanu un paplašināt lauku bloku. Pieteikšanos EPS un tās lietošanu var iepazīties, 
šeit

Vai dārza platība, kas iekopota dažādu dārzeņu audzēšanai savām vajadzībām, arī ir ieskaitāma zaļināšanas platībās un par to var saņemt platībmaksājumus?

18.03.2015.

Piemājas dārzu varēs deklarēt ar 811 kodu - Dažādi kultūraugi nelielā aramzemes platībā jeb vairāki kultūraugi, audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no kultūraugiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 ha. Deklarējot kultūraugus ar šādu nosaukumu, lauksaimnieks, kura aramzemes platība ir vismaz 10 hektāri, pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma iesniedz deklarāciju par attiecīgajā platībā audzētiem kultūraugiem, norādot informāciju par katru atsevišķu kultūraugu.

Kas ir ilggadīgie zālāji (iepriekš patstāvīgās pļavas un ganības)?

29.08.2014.

Sākot ar 2015.gadu pastāvīgās pļavas un ganības tiks sauktas par ilggadīgajiem zālājiem.

Zālāji, kas noteiktā platībā tiek saglabāti vismaz 5 gadus vai ilgāk, tiek uzskatīti par ilggadīgajiem zālājiem.

Kas īsti ietilpst "aramzemē"? Arī pļavas, ilggadīgie zālāji un augļu dārzi?

07.08.2014.

Ilggadīgie zālāji (pastāvīgās pļavas un ganības), kā arī augļu dārzi aramzemē neietilpst. 

Aramzeme ir zeme, ko apstrādā (arot vai irdinot) regulāri, parasti saskaņā ar augsekas sistēmu. Parasti kultūras nomaina katru gadu, bet tās var būt arī daudzgadīgas. Zemes gabalu neuzskata par aramzemi, ja tajā vienu kultūru audzē piecus gadus vai ilgāk, nenovācot iepriekšējo kultūru un neieviešot jaunu.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.