Jautājumi par dažādām tēmām

Ir mainīts mans bankas konta numurs, kā par to paziņot LAD?

13.01.2021.

Lai veiktu izmaiņas klientu datos, ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa:

Izdrukāšanai un parakstīšanai papīra formātā:

Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:

Kur ir redzamas vai kur var pārbaudīt, ka ir izdevies caur LAD aplikāciju nosūtīt fotogrāfijas ar visām koordinātēm? Vai ar planšetdatoru fotogrāfētām bildēm arī var iestatīt koordinātes?

13.01.2021.

Visas nosūtītās bildes var apskatīt lietotnes sadaļā “Sarakste” zem nosūtītajām vēstulēm.

Nosūtītajās vēstulēs ir apskatāmi visi pielikumi un, ja bilde ir uzņemta LAD lietotnē ar koordinātēm, tad uz tās ir “geo” atzīme.

Ja ierīcē nav ieslēgta atrašanās vietas noteikšana un lietotnē tiek uzņemta geo bilde, tad lietotne prasa ieslēgt ierīcē atrašanās vietas noteikšanu, pretējā gadījumā geo bilde netiek uzņemta.

https://www.lad.gov.lv/files/fotoattelu_pievienosana_lad_app.pdf

Visas ar lietotni uzņemtās bildes atrodas ierīces galerijā speciāli izveidotā mapē “LAD”.

Labdien! Esmu mazmeita. Kā rīkoties, ja persona ir mirusi. Mirusī persona bija LAD klients.

01.08.2019.
  1. Ja Vienotā iesnieguma iesniedzējs ir miris pēc tam, kad  ir izpildījis visus atbalsta saņemšanas nosacījumus, tad mirušā mantinieki vai mantojuma aizgādņi ir tiesīgi pretendēt uz atstāto mantojumu, t.i. saņemt mirušam piešķirtos maksājumus.

Mantinieks vai mantojuma aizgādnis, jebkurā klientu apkalpošanas centrā un/vai reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

o   Iesniegumu, kurā brīvā formā ir izklāstīta situācija un izteikts lūgums saņemt mirušam piešķirtos atbalsta maksājumus.

o   Dokumentus, kas apliecina tiesības uz mirušā atstāto mantojumu vai augļiem no tā:

ü  mantojuma apliecība

vai

ü  tiesas lēmums par mantojuma aizgādnības piešķiršanu personai, kas vēlas saņemt atbalstu.

 

Iesniegumu var iesniegt:

 

  1. Ja mantinieks turpmāk īpašumu apsaimniekos un turpmākajos gados vēlēsies to pieteikt atbalsta maksājumiem, tad jāreģistrējas kā LAD klientam. Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā un/vai veiktu izmaiņas klientu datos, ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa:

 

  1. Vēršam uzmanību uz to, ka mirusī persona bija pieteikusies Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai (MLS).

Tiesības saņemt MLS atbalstu nav nododamas citai personai, izņemot mantošanas gadījumu, kad viena persona (tikai viens mantinieks) pārņem pilnīgi visu saimniecības atbalsttiesīgo platību, kas tika deklarēta 2015.gadā.

Šajā gadījumā personai, kas pārņems tiesības saņemt MLS atbalstu, nākošajā gadā (kad būs pieteikšanās uz atbalsta maksājumiem, mantoto zemi norādīs savā pieteikumā iesniedzot:

·         Vienotais iesniegums, piesakoties VPM (administrēšanas gaitā VPM atbalsta veids tiks nomainīts uz MLS);

·         iesniegums, informējot LAD par MLS tiesību pārņemšanu;

·         mantojuma apliecības kopija

 

Kā arī, ja saimniecībā ir lopi, kas ir reģistrēti uz mirušas personas vārda, tad jāvēršas arī Lauksaimniecības datu centrā (LDC).

aizmirsu paroli,kā atjaunot?

22.05.2019.

Jānospiež poga “Aizmirsāt paroli” un jāievada e-pasta adrese, kura norādīta EPS lietošanai. Uz e-pasta adresi Dienests nosūtīs saiti, lai atjaunotu paroli.

Labdien.Vēlētos pajautāt vai man ir jāapmeklē mācību kursi ,ja ir pieteikta BDUZ 3.27ha.Līdz šim tādas prasības nebija.Gaidīšu atbildi.Paldies.

03.05.2019.

Jā. Ja uzņemtas saistības par ES nozīmes zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību kursu un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Kā pieteikties gājputnu nodarītajiem zaudējumiem ziemājiem, kādi dokumenti jāiesniedz?

14.04.2019.

Ja ir radīti postījumi, tad Valsts vides dienestā (VVD) (Reģionālajā vides pārvaldē), saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 778 (zaudējuši spēku, taču pieteikšanās kārtība paliek nemainīga) ir iespēja iesniegt iesniegumu (paraugs MK noteikumu pielikumā) zaudējumu kompensācijai.

Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu kontaktinformācija:

Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Jelgavas reģionālā vides pārvalde

Lielrīgas reģionāla vides pārvalde

Liepājas reģionālā vides pārvalde

Madonas reģionāla vides pārvalde

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Valmieras reģionāla vides pārvalde

Ventspils reģionāla vides pārvalde

Ko nozīmē ja lauku bloku kartē teritorija ir iezīmēta ar sarkanām svītrām? Un numurs arī ir sarkans.

01.03.2019.

Tā ir teritorija, kurā pēc Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) veiktās apzināšanas (dabas skaitīšanas) konstatēti  ES nozīmes biotopi ar bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kurus nedrīkst apart vai kā savādāk pārveidot.

Sarkanais numurs ir informācijas publicēšanas gads.

Jautājums par DeMinimis. Sakiet, ja man ir nepieciešams aipildīt De minimis anketu, kā es varu zināt tam precīzās summas, ja šur tur jau iepriekš ir bijis kaut kāds atbalsts. Vai ir kaut kāda datu bāze, kur to var redzēt?

10.12.2018.

Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) sadaļā mans De minimis var redzēt vai klientam ir bijis piešķirts (un cik) lauksaimnieciskais un/vai zivsaimnieciskais De minimis.

 

Nelauksaimniecisko De minimis (ko izsniedz cita iestāde) EPS redzēt nevar. Ja pretendentam ir bijis piešķirts nelauksaimnieciskais De minimis, piešķīrēja iestāde izsniedz uzskaites veidlapu.

Kādas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības jāņem vērā lauksaimniekiem?

29.06.2018.

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis informāciju ar situāciju piemēriem, kurus var aplūkot dienesta mājaslapas sadaļā Privātuma politika.

Kādi dokumenti jāiesniedz CSDD, lai piemājas saimniecība, kura nodarbojas ar primārās l/s produkcijas ražošanu, saņemtu kravas transporta ekspluatācijas nodokļa atlaidi?

28.12.2017.

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7. panta 4. daļā norādīto, Lauksaimniecības produktu ražotājslauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 % apmērā par:

- kravas automobili, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai,
- piekabi vai
- puspiekabi, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai, 

ievērojot šādus nosacījumus:

1) lauksaimniecības produktu ražotājs un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji no saimnieciskās darbības;

2) lauksaimniecības produktu ražotājs apstrādā viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu LIZ, kas kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ES atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros. 
Pastāvīgās pļavas, ganības un aramzemē sētos zālājus lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās ieskaita, ja lauksaimniecības dzīvnieku blīvums šajās platībās ir ne mazāks kā 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai apstiprināto pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto zālāju hektāru atbilstoši LDC datiem kārtējā gada 1.janvārī;

3) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir 
viens kravas automobilis un viena piekabe vai puspiekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības;

4) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir 
vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes vai puspiekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi uz katriem pilniem 50 viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošiem LIZ ha;

5) atzītas akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecībai atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi;

6) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbalsta piešķiršanai nepieciešamajiem ikgadējās atbilstības kritērijiem;

7) ja LPKS īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe vai puspiekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no LPKS neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā;

8) ja LPKS īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes vai puspiekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi uz katriem 99 600 euro no LPKS neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā.

Kur EPS sistēmā var nomainīt konta numuru? Pie "klienta informācjas" to nevar izdarīt!

18.05.2017.

EPS sistēmā konta numuru nomainīt nevar.

Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā un/vai veiktu izmaiņas klientu datos, ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa:

Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:

Cik stundu apmācību kurss nepieciešams "Bioloģiskajā lauksaimniecībā'", lai varētu saņemt bioloģiskos atbalstus?

01.09.2016.

Labdien.

Šogad ir pēdējais gads, kad atbalsta saņēmējam, kuram 2016.gads ir jau otrais saistību gads BLAJ aktivitātē, jāapmeklē vismaz 160 stundu apmācības kursi par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm.

Es vēlētos uzzināt,kas ir nepieciešams un kur jāviešas sakarā ar to, lai saņemtu bezakcīzes kurināmo degvielu kaltij?

25.08.2016.

Dīzeļdegvielas kas tiek piešķirta lauksaimniekiem var izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā – traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, kā arī kravas pašpārvadājumiem. Piešķirto dīzeļdegvielu nedrīkst izmantot kaltes darbināšanai.

 

Vairāk informāciju par dīzeļdegvielas degvielas saņemšanas nosacījumiem skatīties šeit.

 

Nepieciešama Jūsu konsultācija. Jau vairākus gadus cīnāmies ar personu, kurai pieder lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,5 ha platībā. Īpašums ir nesakopts, aizaudzis ar zāli un krūmiem, kokiem. Veicot pārrunas ar īpašnieku, viņš norāda, ka viņam tur ir mežs. Mēs savukārt aicinām viņu nomainīt zemes lietošanas mērķi. Īpašnieks vienmēr izdomā visādas atrunas. Esmu stādījusi adm.p.p. pēc saistošajiem par zāles nenopļaušanu un pēc LAPK par kūlu. Sakiet, lūdzu vai viņam var piemērot lielāku NĪN par nesakoptu nekustamo īp. pēc MK 635. Respektīvi vai tas, ka zeme atrodas pilsētas teritorijā nav šķērslis paaugstinātas likmes piemērošanai? Un vai ir kāds normatīvais akts, kurā noteikts, ka lauksaimniecības zemē nedrīkst būt koki un krūmi? Paldies

19.08.2016.

Saskaņā ar MK 2010. gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, LAD bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību (kadastru) apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai 70% LIZ ir apsaimniekota. Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pēc zemes izmantošanas veida LIZ ir vismaz 1 ha.

 

LAD apkopo iegūto informāciju un datus par neapstrādātajām LIZ platībām un iesniedz vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai. Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” nodokļa likme par zemi ir 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā un kopsummā veido 3%.

 

 

Vai tiks pagarināts termiņš lauksaimniecības zemes appļaušanai saskaņā ar MK.noteikumiem 635/ja domāju pareizi?/ sakarā ar lietavām,jo tīrumi ir pielijuši.

18.08.2016.

Šobrīd nav paredzēts MK noteikumus Nr.635 6.p. termiņus grozīt. 

Vai nopļauta zāle, sasmalcināta un izkaisīta uz lauka mēslojumam skaitās nopļauta un novākta zāle? Kūla taču neveidojas un laukam ir tikai labums.

11.08.2016.

Lai saņemtu Vienoto platību maksājumu (VPM) zāle ir jānopļauj un jānovāc no lauka (ruļļos vai gubās). 

vēlētos saņemt atļauju strādāt ar indēm un herbecīdiem, kur iespējams iziet kursus un cik tas maksā?

29.06.2016.

Kontroli un uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu un substrātu, augu un augu produktu, augu šķirņu, sēklu un stādāmo materiālu aprites jomā veic Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD). Kontaktinformāciju skatīt šeit.

Kur var apmeklēt 8 h kursus par ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm?

27.06.2016.

Ja atbalsttiesīgā platība ir ES nozīmes zālāju biotops (nevis BVZ), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā ir jāapgūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot vismaz 8 stundu ilgu apmācību kursu par zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm, ko apliecina atbilstošs dokuments.

 Šobrīd ir noslēgusies Zemkopības ministrijas iepirkuma procedūra, par to kura institūcija veiks šīs apmācības. Informācija par rezultātiem tiks nopubliskota LAD mājas lapā. Tiem kuriem būs apmācības jāiziet tiks nosūtīta vēstule ar aicinājumu iziet apmācības kursus.

 Par bezmaksas mācību kursiem, kā arī par iespējām apmeklēt maksas kursus informācija būs ievietota LAD mājaslapā: www.lad.gov.lv.

 Provizoriski mācības varētu norisināties šī gada augustā.

Kādi ir noteikumi saņemot atbalstu par pārraudzībā esošām govīm, precizējot - cik govīm ir jābūt ganāmpulkā un uz kādu noteiktu datumu?

18.03.2015.

Brīvais saistītais atbalsts par slaucamām govīm- atbalstu piešķir par slaucamām govīm, ja:

  • tās ir turētas lauksaimnieka ganāmpulkā vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, skaitot no kārtējā gada 15.maija;
  • tiek veikta to pārraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību;
  • izslaukums no govs, kurai pēdējā noslēgtajā standarta laktācijā, kas noslēgta pārraudzības gadā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim ir vismaz 5500 kilogramu vai – govij bioloģiskās turēšanas apstākļos – 4500 kilogramu. Slaucamās govis, kuru pirmā standarta laktācija tiek uzsākta pārraudzības gadā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim, izslaukuma prasība netiek attiecināta;
  • to dzīves laikā ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi.

Esmu pieteikusies EPS, bet neesmu saņēmusi paroli piekļuvei. Līgums parakstīts jau 2.martā

16.03.2015.

Neskaidrību gadījumā pēc konsultācijas var griezties jebkurā Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centrā vai zvanot uz informatīvo tālruni 67095000. 

Labdien.Man ir tāds jautājums,atvēru citu kontu iepriekšējais tiks slēgts,vai ir iespējams internetā nomainīt konta numuru?

16.03.2015.

Izmaiņas klientu datos jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā (LAD) klātienē iesniedzot reģistrācijas veidlapu vai ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu lad@lad.gov.lv. Klienta reģistrācijas veidlapa pieejama šeit.

Labdien! Ko nozīmē standarta izlaide? Kā to aprēķināt?

13.03.2015.

Standarta izlaide (Augkopības vai lopkopības ražošanas nozares vienības standarta izlaide ir attiecīgā reģiona cenās novērtēta, no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai viena mājlopa iegūtās produkcijas vērtība gada laikā)< (SI) ir 2 000–15 000 EUR un kuras īpašumā vai valdījumā ir līdz 50 ha LIZ.

Zemkopības ministrija balstoties uz lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT ietvaros izstrādātajām SI vērtībām izveidojusi kalkulācijas modeli, kuru pēc nepieciešamības var izmantot saimniecības SI aprēķinam plānojot dalību Lauku attīstības plāna pasākumos.

Labdien! Vai Jums ir informācija par lauksaimniecības zemes cenām Latgalē?

24.02.2015.

Lauku atbalsta dienests (LAD) sniedz konsultācijas par platību maksājumu saņemšanas nosacījumiem. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) cenām informāciju var meklēt interneta vietnēs.  

Ko nozīmē Bio saimniecība un ko Eko saimniecība, vai tām ir kādas atšķirības? Un kādas ir prasības, lai iegūtu saimniecībai šādu apzīmējumu? Cik daudz šāda veida saimniecību ir Latvijā?

18.02.2015.

Bioloģiskā lauksaimniecība ir svaigu un garšīgu lauksaimniecības produktu sertificēta ražošana, izmantojot metodes, ar kurām tiek respektēta vide un dzīvnieku labturība, kā arī radītas jaunas iespējas lauku iedzīvotājiem. Jebkādiem produktiem ar apzīmējumu „bioloģisks", „eko", „bio" vai „organic" ir jābūt ražotiem atbilstoši stingriem Eiropas Savienības noteikumiem. Tikai sertificētam pārtikas produktam nosaukumā drīkst būt norāde - EKO vai BIO!

Plašāku informāciju iespējams noskaidrot sertificējošās institūcijās, kā arī Sertifikācijas un testēšanas centrā.

Agrovides apakšpasākumu sertificējošās institūcijas ir:

  • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (Dārza iela 12, Priekuļi, Tālr.:64130013, e-pasts: info@stc.lv);
  • Biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte” (Rīgas iela 113, Salaspils, tālr.: 67709001, e-pasts: eq@videskvalitate.lv).

Saimniecību un uzņēmumu saraksts, kuriem izsniegts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts, pieejams Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā sadaļā - reģistri.

Kā varu izprintēt formu, kurā paziņot par adreses maiņu?

29.09.2014.

LAD klientu reģistrācijas veidlapa pieejama sadaļā Kļūt par LAD klientu. Failu saglabājiet datorā, aizpildiet un izdrukājiet. 

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.