Jautājumi par dažādām tēmām

Kā šobrīd esošs klients var nomainīt bankas kontu?

28.12.2021.

Izmaiņas klientu datos (nomainīt bankas kontu) var veikt:

1. Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

EPS sadaļā "Klienta informācija" klients pats var nomainīt informāciju par bankas kontu.

Labošanas iespējas parādīsies tikai tad, ja lietotājs būs autentificējies Elektroniskai pieteikšanās sistēmai izmantojot bankas autentifikāciju, eID vai e-parakstu!

2. Aizpildot klienta reģistrācijas veidlapu (norādot datus, kuri mainās).

- Fiziskām personām -  reģistrācijas veidlapa (doc)

- Juridiskām personām - reģistrācijas veidlapa (doc)

 Aizpildītu veidlapu var iesniegt:

  • Portālā www.latvija.lv, izmantojot personas e-adresi;
  • Elektroniski ar Elektronisko parakstu (saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu) nosūtot uz e-pastu pasts@lad.gov.lv;
  • Klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta.

Kur ir redzamas vai kur var pārbaudīt, ka ir izdevies caur LAD aplikāciju nosūtīt fotogrāfijas ar visām koordinātēm? Vai ar planšetdatoru fotogrāfētām bildēm arī var iestatīt koordinātes?

13.01.2021.

Visas nosūtītās bildes var apskatīt lietotnes sadaļā “Sarakste” zem nosūtītajām vēstulēm.

Nosūtītajās vēstulēs ir apskatāmi visi pielikumi un, ja bilde ir uzņemta LAD lietotnē ar koordinātēm, tad uz tās ir “geo” atzīme.

Ja ierīcē nav ieslēgta atrašanās vietas noteikšana un lietotnē tiek uzņemta geo bilde, tad lietotne prasa ieslēgt ierīcē atrašanās vietas noteikšanu, pretējā gadījumā geo bilde netiek uzņemta.

https://www.lad.gov.lv/files/fotoattelu_pievienosana_lad_app.pdf

Visas ar lietotni uzņemtās bildes atrodas ierīces galerijā speciāli izveidotā mapē “LAD”.

Aizmirsu paroli. Kā to atjaunot?

22.05.2019.

Jānospiež poga “Aizmirsāt paroli” un jāievada e-pasta adrese, kura norādīta EPS lietošanai. Uz e-pasta adresi Dienests nosūtīs saiti, lai atjaunotu paroli.

Vēlētos pajautāt vai man ir jāapmeklē mācību kursi, ja ir pieteikta BDUZ 3.27ha. Līdz šim tādas prasības nebija.

03.05.2019.

Jā. Ja uzņemtas saistības par ES nozīmes zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību kursu un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Kā pieteikties gājputnu nodarītajiem zaudējumiem ziemājiem, kādi dokumenti jāiesniedz?

14.04.2019.

Ja ir radīti postījumi, tad Valsts vides dienestā (VVD) (Reģionālajā vides pārvaldē), saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 778 (zaudējuši spēku, taču pieteikšanās kārtība paliek nemainīga) ir iespēja iesniegt iesniegumu (paraugs MK noteikumu pielikumā) zaudējumu kompensācijai.

Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu kontaktinformācija:

Daugavpils reģionālā vides pārvalde

Jelgavas reģionālā vides pārvalde

Lielrīgas reģionāla vides pārvalde

Liepājas reģionālā vides pārvalde

Madonas reģionāla vides pārvalde

Rēzeknes reģionālā vides pārvalde

Valmieras reģionāla vides pārvalde

Ventspils reģionāla vides pārvalde

Ko nozīmē ja lauku bloku kartē teritorija ir iezīmēta ar sarkanām svītrām? Un numurs arī ir sarkans.

01.03.2019.

Tā ir teritorija, kurā pēc Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) veiktās apzināšanas (dabas skaitīšanas) konstatēti  ES nozīmes biotopi ar bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, kurus nedrīkst apart vai kā savādāk pārveidot.

Sarkanais numurs ir informācijas publicēšanas gads.

Kādas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības jāņem vērā lauksaimniekiem?

29.06.2018.

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis informāciju ar situāciju piemēriem, kurus var aplūkot dienesta mājaslapas sadaļā Privātuma politika.

Kādi dokumenti jāiesniedz CSDD, lai piemājas saimniecība, kura nodarbojas ar primārās l/s produkcijas ražošanu, saņemtu kravas transporta ekspluatācijas nodokļa atlaidi?

28.12.2017.

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7. panta 4. daļā norādīto, Lauksaimniecības produktu ražotājslauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25 % apmērā par:

- kravas automobili, kas pēc savas konstrukcijas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai,
- piekabi vai
- puspiekabi, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai, 

ievērojot šādus nosacījumus:

1) lauksaimniecības produktu ražotājs un atzīta akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecība, kas reģistrēti Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātāji no saimnieciskās darbības;

2) lauksaimniecības produktu ražotājs apstrādā viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu LIZ, kas kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ES atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros. 
Pastāvīgās pļavas, ganības un aramzemē sētos zālājus lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās ieskaita, ja lauksaimniecības dzīvnieku blīvums šajās platībās ir ne mazāks kā 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai apstiprināto pastāvīgo pļavu, ganību un aramzemē sēto zālāju hektāru atbilstoši LDC datiem kārtējā gada 1.janvārī;

3) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir 
viens kravas automobilis un viena piekabe vai puspiekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības;

4) ja lauksaimniecības produktu ražotāja īpašumā, turējumā vai valdījumā ir 
vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes vai puspiekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi uz katriem pilniem 50 viņa īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošiem LIZ ha;

5) atzītas akvakultūras (dīķsaimniecības tipa) saimniecībai atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi;

6) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (LPKS) atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem atbalsta piešķiršanai nepieciešamajiem ikgadējās atbilstības kritērijiem;

7) ja LPKS īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe vai puspiekabe, atvieglojumu par tiem piemēro neatkarīgi no LPKS neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā;

8) ja LPKS īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki kravas automobiļi un vairākas piekabes vai puspiekabes, atvieglojumu piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi vai puspiekabi uz katriem 99 600 euro no LPKS neto apgrozījuma pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā.

Kur EPS sistēmā var nomainīt konta numuru? Pie "klienta informācjas" to nevar izdarīt!

18.05.2017.

EPS sistēmā konta numuru nomainīt nevar.

Lai reģistrētos LAD Klientu reģistrā un/vai veiktu izmaiņas klientu datos, ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapa:

Klienta reģistrācijas veidlapu var iesniegt:

Nepieciešama Jūsu konsultācija. Jau vairākus gadus cīnāmies ar personu, kurai pieder lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,5 ha platībā. Īpašums ir nesakopts, aizaudzis ar zāli un krūmiem, kokiem. Veicot pārrunas ar īpašnieku, viņš norāda, ka viņam tur ir mežs. Mēs savukārt aicinām viņu nomainīt zemes lietošanas mērķi. Īpašnieks vienmēr izdomā visādas atrunas. Esmu stādījusi adm.p.p. pēc saistošajiem par zāles nenopļaušanu un pēc LAPK par kūlu. Sakiet, lūdzu vai viņam var piemērot lielāku NĪN par nesakoptu nekustamo īp. pēc MK 635. Respektīvi vai tas, ka zeme atrodas pilsētas teritorijā nav šķērslis paaugstinātas likmes piemērošanai? Un vai ir kāds normatīvais akts, kurā noteikts, ka lauksaimniecības zemē nedrīkst būt koki un krūmi? Paldies

19.08.2016.

Saskaņā ar MK 2010. gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, LAD bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību (kadastru) apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai 70% LIZ ir apsaimniekota. Zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pēc zemes izmantošanas veida LIZ ir vismaz 1 ha.

 

LAD apkopo iegūto informāciju un datus par neapstrādātajām LIZ platībām un iesniedz vietējām pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmes aprēķināšanai. Saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” nodokļa likme par zemi ir 1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā un kopsummā veido 3%.

 

 

Vai nopļauta zāle, sasmalcināta un izkaisīta uz lauka mēslojumam skaitās nopļauta un novākta zāle? Kūla taču neveidojas un laukam ir tikai labums.

11.08.2016.

Lai saņemtu Vienoto platību maksājumu (VPM) zāle ir jānopļauj un jānovāc no lauka (ruļļos vai gubās). 

Vēlētos saņemt atļauju strādāt ar indēm un herbicīdiem, kur iespējams iziet kursus un cik tas maksā?

29.06.2016.

Kontroli un uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu un substrātu, augu un augu produktu, augu šķirņu, sēklu un stādāmo materiālu aprites jomā veic Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD). Kontaktinformāciju skatīt šeit.

Kādi ir noteikumi saņemot atbalstu par pārraudzībā esošām govīm, precizējot - cik govīm ir jābūt ganāmpulkā un uz kādu noteiktu datumu?

18.03.2015.

Brīvais saistītais atbalsts par slaucamām govīm- atbalstu piešķir par slaucamām govīm, ja:

  • tās ir turētas lauksaimnieka ganāmpulkā vismaz 3 mēnešus pēc kārtas, skaitot no kārtējā gada 15.maija;
  • tiek veikta to pārraudzība atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību;
  • izslaukums no govs, kurai pēdējā noslēgtajā standarta laktācijā, kas noslēgta pārraudzības gadā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim ir vismaz 5500 kilogramu vai – govij bioloģiskās turēšanas apstākļos – 4500 kilogramu. Slaucamās govis, kuru pirmā standarta laktācija tiek uzsākta pārraudzības gadā no iepriekšējā gada 1.oktobra līdz kārtējā gada 30.septembrim, izslaukuma prasība netiek attiecināta;
  • to dzīves laikā ir izpildīti dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas noteikumi.

Labdien! Ko nozīmē standarta izlaide? Kā to aprēķināt?

13.03.2015.

Standarta izlaide (Augkopības vai lopkopības ražošanas nozares vienības standarta izlaide ir attiecīgā reģiona cenās novērtēta, no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai viena mājlopa iegūtās produkcijas vērtība gada laikā)< (SI) ir 2 000–15 000 EUR un kuras īpašumā vai valdījumā ir līdz 50 ha LIZ.

Zemkopības ministrija balstoties uz lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT ietvaros izstrādātajām SI vērtībām izveidojusi kalkulācijas modeli, kuru pēc nepieciešamības var izmantot saimniecības SI aprēķinam plānojot dalību Lauku attīstības plāna pasākumos.

Ko nozīmē Bio saimniecība un ko Eko saimniecība, vai tām ir kādas atšķirības? Un kādas ir prasības, lai iegūtu saimniecībai šādu apzīmējumu? Cik daudz šāda veida saimniecību ir Latvijā?

18.02.2015.

Bioloģiskā lauksaimniecība ir svaigu un garšīgu lauksaimniecības produktu sertificēta ražošana, izmantojot metodes, ar kurām tiek respektēta vide un dzīvnieku labturība, kā arī radītas jaunas iespējas lauku iedzīvotājiem. Jebkādiem produktiem ar apzīmējumu „bioloģisks", „eko", „bio" vai „organic" ir jābūt ražotiem atbilstoši stingriem Eiropas Savienības noteikumiem. Tikai sertificētam pārtikas produktam nosaukumā drīkst būt norāde - EKO vai BIO!

Plašāku informāciju iespējams noskaidrot sertificējošās institūcijās, kā arī Sertifikācijas un testēšanas centrā.

Agrovides apakšpasākumu sertificējošās institūcijas ir:

  • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas un testēšanas centrs” (Dārza iela 12, Priekuļi, Tālr.:64130013, e-pasts: info@stc.lv);
  • Biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte” (Rīgas iela 113, Salaspils, tālr.: 67709001, e-pasts: eq@videskvalitate.lv).

Saimniecību un uzņēmumu saraksts, kuriem izsniegts bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts, pieejams Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā sadaļā - reģistri.

Kā varu izprintēt formu, kurā paziņot par adreses maiņu?

29.09.2014.

LAD klientu reģistrācijas veidlapa pieejama sadaļā Kļūt par LAD klientu. Failu saglabājiet datorā, aizpildiet un izdrukājiet. 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.