Jautājumi par atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Vai uz atbalstu "'Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" 2019. gadā varēs startēt tās saimniecības, kas nav reģistrējušas 2018. gadā uzņēmuma reģistrā vai Valsts ieņēmuma dienestā, kā saimnieciskās darbības veicējs. Bet izpilda noteikumu par SI vērtību un SI vērtība sastāda virs 3000 eiro uz iesniegšanas brīdi ?

17.04.2019.

MK noteikumu Nr.292 9.5. punkts nosaka, ka:

Uz atbalstu var pretendēt saimniecība, kura ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas.

Pēdējais noslēgtais gads pirms projekta iesniegšanas ir 2018.g., līdz ar to- saimnieciskā darbība ir bijusi reģistrēta 2018.g. un ir sniegts gada pārskats vai ienākumu deklarācija par 2018.g.

Lai saņemtu punktus par integrēto lauksaimniecību augļkopībā un dārzkopībā, cik lielai saimniecības platībai jābūt atbilstošai integrētās audzēšanas sistēmai?

08.06.2017.

Integrētai audzēšanai ir jābūt, vai darījumdarbības plāna laikā jākļūst par saimniecības pamatnozari /lauksaimniecības sistēmu , t.i., lielākai daļai saimniecības platības ir jāatbilst lauksaimniecības produktu integrētai audzēšanai.

Vai tikko reģistrēta saimniecība, kam nav 2016.gada pārskats, var iesniegt projektu: 6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības?

26.05.2017.

Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs (gan fiziska persona, gan juridiska persona), kas saimnieko un gūst ekonomisku labumu no ražošanas resursiem.

Saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents nodrošina gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju sniegšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

Plašāk par pasākumu skatīt šeit.

Šobrīd gatavojam projektu mazajām lauku saimniecībām un projekta mērķi uzstādam palielināt standartizlaidi SI par 30% . Jautājums vai pēc projekta apstiprināšanas varēšu pirkt piemēram lopus no radiniekiem? Precīzāk mammas? Esam gaļas liellopu saimniecība.

22.05.2017.

Šajā situācijā izveidojas interešu konflikts. MK noteikumu Nr.104, 11.,12. punkts.

Uzskata, ka finansējuma saņēmējs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, ja finansējuma saņēmējs, tā dalībnieks (akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai finansējuma saņēmēja prokūrists vai komercpilnvarnieks ir.

Vai uz šo kārtu var pretendēt, ja saņemts atbalsts naturālajām saimniecībām 2004.-2006.gada plānošanas periodā?

06.04.2017.

Jā. Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nesaņem, ja tas:

  • saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumos "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai", "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" vai "Lauku saimniecību modernizācija";
  • ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

Kurā no standartizlaides pozīcijām ir iekļaujams smiltsērkšķis?

01.04.2017.

Smiltsērkšķis ir iekļaujams pozīcijā Ogulāji un vīnogas.

Vai var pirkt aveņu stādus no zemnieku saimniecības, kuras īpašnieks ir otrās pakāpes radinieks. Iepirkuma procedūra netiek piemērota. Tāpēc domāju, ka MK 299 neattiecas. Vai tā ir?

26.07.2016.

Interešu konflikts attieksies arī uz 2. pakāpes radiniekiem (ieskaitot) pat tad, ja netiek piemērota iepirkuma procedūra.

80% ilgtermiņa ieguldījumi un 20% vispārējās izmaksas. Pie kā pieskaita ogulāju stādu iegādi?

01.09.2015.

Ogulāju stādu iegāde ir ilgtermiņa ieguldījumi.

Ko nozīmē lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvs? Vai tikai pakalpojumu sniedzējs, vai arī tad kad apvienojas vairāki ražotāji, lai viens otram palīdzētu vai kopīgi realizētu produkciju.

17.08.2015.

Kooperatīvā sabiedrība, kura sniedz pakalpojumus lauksaimniecības produktu ražotājiem, bet nenodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, izņemot biedru saražotās produkcijas pārstrādi un apstrādi.

Darījumdarbības plānu sagatavo 2 līdz 4 kalendāra gadus ilgam laikposmam. Ja projekta mērķi sasniedz 2 gadu laikā, vai ieņēmumu, izdevumu tabulas, naudas plūsmu gatavo 2 kalendāra gadiem?

17.08.2015.

Darījumdarbības plānam jābūt vismaz par 2 kalendārajiem gadiem.

6.3. pasākumā ir teikts, ka projekta iesniegumam ir jābūt pareizi izstrādātam, plānotajām investīcijām jāatbilst projekta mērķim. Pēc kā LAD vērtēs vai investīcijas atbilst projekta mērķim, ja saimniecībā ir 2 vai 3 govis, plāno palielināt par 1 govi. Pēc kādiem kritērijiem mums vērtēt un teikt ka viņš var pirkt traktoru, kombainu vai kādu citu tehniku. Projekta mērķis būs attīstīt saimniecību, prasība par 20% vismaz palielināt ieņēmumus no lauksaimniecības. Jo mazāks cipars pēdējā gadā vai (SI) projekta iesniegšanas laikā, jo vieglāk izpildīt šo prasību.

17.08.2015.

LAD vērtēs darījumdarbības plāna efektivitāti, ar 1 govs iegādi, izpildot 20% pieaugumu, netiks nodrošināta saimniecības konkurētspēja. Līdz ar to tiks vērtēts ne tikai minimālā rādītāja sasniegšana, bet, vai darījumdarbības plāns pierāda saimniecības izaugsmi un konkurētspējas palielināšanu.

80% ilgtermiņa ieguldījumi un 20% vispārējās izmaksas. Pie kā pieskaita lauksaimniecības dzīvnieku un apgrozāmo līdzekļu iegādi?

17.08.2015.

Dzīvnieku iegāde – ilgtermiņa, apgrozāmie pie vispārējām.

Attiecībā uz 6.3.pasākumu, vai LAD neskatīsies uz ieņēmumiem no lauksaimniecības tiem atbalsta pretendentiem, kuri ir piedalījušies DNS pasākumā. Proti trešajā gadā viņiem bija jāsasniedz 30% pieaugums pret pēdējo noslēgto gadu un jāsaglabā arī turpmākajos gados vai jāpalielina. 4. un 5.gadā tas ir izdarīts un pēc tam ir nobraukts uz leju. Vai šie nebūs riska projekti?

17.08.2015.

Šie būs riska projekti, LAD vērtēs ieņēmumu kritumu.

Vai pēc Darījumdarbības plāna realizācijas saimniecība varēs pretendēt uz citiem LAP pasākumiem, piem. „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”?

17.08.2015.

Jā, to jau var darīt pēc darījumdarbības plāna iesniegšanas LAD. Bet tad šie ieguldījumi jāparedz darījumdarbības plānā.

Kādiem nosacījumiem jāatbilst ilggadīgo stādu pārdevējam, lai no viņa iegādātos stādus? Viss atkarīgs no cenas, bet apsveru iespēju stādus pirkt arī ārpus LV.

17.08.2015.

Ilggadīgo stādu iegāde būs atbalstāma no sertificētām stādaudzētavām. 

Vai var iegādāties ilgtermiņa ieguldījumus no radiniekiem?

17.08.2015.

Nevar būt interešu konflikts. Interešu konflikts jāizvērtē atbilstoši MK noteikumiem Nr.299 13.punktam.

Par atbalstāmajiem ieguldījumiem – vai biškopības saimniecībā būtu atbalstāma kravas auto iegāde bišu skapīšu pārvietošanai uz ganībām?

17.08.2015.

Specializētie kravas auto atbalstāmi, bet tiks vērtēta biznesa plāna pamatotība, ticamība, ieguldījumu samērība.

Vai atbalstāma apgrozāmo līdzekļu iegāde – sēkla, stādi, kūdra, plēve saimniecībā, kur siltumnīcās audzē dārzeņus?

17.08.2015.

20% no atbalsta.

Vai atbalstāma dziļurbuma ierīkošana lopkopības saimniecībā?

17.08.2015.

Ja tas ir samērīgs ieguldījums pret plānoto rezultātu, tad atbalstāms.

Vai konsultāciju pakalpojuma sniedzēja izvēlē jāpiemēro iepirkuma procedūra?

17.08.2015.

Nē.

Vai varēs pirkt no fiziskām personām, citām zemnieku saimniecībām?

17.08.2015.

Jā, bet pretendētam šie darījumi būs jādeklarē VID.

Kā saprast konsultāciju pakalpojuma un projekta izstrādes izmaksas?

17.08.2015.

Projektu var saskaņot tikai LAD akceptēts konsultants, projektu izstrāde plānota 3% no atbalsta summas.

Projekts ir saistīts ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu. Vai projekta ietvaros varēs iegādāties iekārtas lauksaimniecības produktu pārstrādei?

17.08.2015.

Jā.

Vai elektrisko ganu iegāde tiek atbalstīta?

17.08.2015.

Jā, ja saistīta ar mērķi. 

Vai ilgtermiņa ieguldījumiem ir nepieciešams kāds papildus apraksts? Piemēram, tehnikai, kādas specifikācijas, īpašie rādītāji? Kāda informācija/dokumentācija ir jāiekļauj, ja tiek atjaunota esošā būve.

17.08.2015.

B.6.tabula projekta iesniegumā – raksturojošie rādītāji. Būvei jāiesniedz nepieciešamie būvniecības dokumenti.

Vai tehnikai ir vecuma ierobežojums?

17.08.2015.

Nē, bet tai ir jābūt darboties spējīgai vismaz 4 gadus.

Kas slēpjas zem “citi maksājumus apliecinoši dokumenti”? Vai iepirkuma akti ietilpst šajā nosaukumā?

17.08.2015.

Jā.

Saimniecībā ir 50 truši, no kuriem it 7 trušu mātes, tabulā ir tikai trušu mātes, vai pārējie truši nav jāuzskaita SI?

17.08.2015.

Ja nav standartizlaides kalkulatorā, tad nav novērtējuma.

No noteikumu 9.1. punkta izriet, ka SI tiek noteikta uz projekta iesniegšanas dienu. Projekta iesniegumu sagatavo vismaz 1 mēnesi pirms iesniegšanas. Kā lai saimnieks nodrošina veselu mēnesi nemainīgu SI (īpaši lopkopībā)?

17.08.2015.

SI tiek precizēts un aprēķināts uz projekta iesniegšanas dienu.

Ja deklarācijā D3 pielikumā pretendentam ir saimnieciskās darbības ieņēmumi, piem., no lauksaimniecības un pakalpojumiem un subsīdijām – vai tas kā neto apgrozījums 2014.gadā summējas?

17.08.2015.

Subsīdijas nesummējas neto apgrozījumā.

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.