Valsts atbalsts akvakultūras uzņēmumiem par 2021. gada jūnija un jūlija ilgstošā karstuma dēļ radītiem zaudējumiem

Atbalsts ir paredzēts  akvakultūras nozares uzņēmumiem.

Atbalsts pienākas akvakultūras nozares uzņēmumiem par varavīksnes foreļu Oncorhynchus mykiss un arktisko paliju Salvelinus alpinus (turpmāk - akvakultūras dzīvnieki) apjomu, ko uzņēmums zaudējis karstuma dēļ.

Atbalsts tiek administrēts atbilstoši 14.07.2022. MK noteikumiem Nr.436.

Pieejamais finansējums – 260 000,00 euro.

Kārta atvērta
22.07.2022.-22.08.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Akvakultūra
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Iesniedzamie dokumenti EPS:

 • Iesniegums (pamatojums) par karstuma dēļ zaudētajiem akvakultūras dzīvnieku apjomiem;
 • Praktizējošā veterinārārsta slēdziens – pārskats par pretendenta audzētavas apsekošanu;
 • Tirdzniecības vai utilizācijas dokumenti;
 • Citi dokumenti, kas pierāda karstuma tiešo cēlonisko saikni ar bojāgājušo akvakultūras dzīvnieku apjomu
 • Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par nodokļu maksājumu termiņa pagarinājumu vai atlikšanu saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu, ja atbalsta pretendenta nodokļu maksājumu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parāds ir lielāks par 1000 euro

Atbilstības kritēriji:

 • Atbalstu var saņemt akvakultūras nozares uzņēmumi par karstuma dēļ zaudēto akvakultūras dzīvnieku apjomu, ja zaudējumu apmērs pārsniedz 30 procentus no triju gadu vidējā apgrozījuma. Trīs gadu vidējo apgrozījumu aprēķina, pamatojoties uz piecu gadu periodu (2016.-2020. gads) pirms nelabvēlīgajiem klimatiskajiem apstākļiem, neņemot vērā augstāko un zemāko apgrozījuma rādītāju kādā no šā perioda gadiem. Zaudējumu aprēķinā neiekļauj izmaksas, kas nav saistītas ar karstuma dēļ radītajiem zaudējumiem.
 • Nosacījumi atbalsta pretendentam:
  • nav nonācis grūtībās saskaņā ar MK noteikumu Nr.436 11.punktu;
  • uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav aktuāli nodokļu parādi vairāk par 1000 eiro;
  • Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts akvakultūras nozares uzņēmums
  • nav pasludināts maksātnespējas process;
  • netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process;
  • nav saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju;
  • nav saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to neattiecas pārstrukturēšanas plāns;
  • neatbilst kritērijiem, uz kuriem pamatojoties, kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.

Atbalstu aprēķina, zaudēto akvakultūras dzīvnieku apjomu reizinot ar akvakultūras dzīvnieku audzēšanas vidējo pašizmaksas cenu 4 euro/kg.

Atbalsta pretendents apņemas nepārtraukt darbību zvejniecības un akvakultūras nozarē vismaz 3 mēnešus pēc atbalsta saņemšanas.

Atbalsta pretendents visā projekta īstenošanas periodā un piecus gadus pēc piešķirtā atbalsta galīgā maksājuma saņemšanas apņemas ievērot prasības, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 10. panta 1. punktā.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.