Atbalsts atbilstīgām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Pasākuma mērķis

Atbalsta mērķis ir veicināt atbilstīgo lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos, izaugsmi un konkurētspēju. 

Atbalsta pretendents

Atbalstu varēs saņemt pretendents, kam kārtējā gadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu ir piešķirts atbilstīgas lauksaimniecības vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statuss.

Atbalsta apjoms

Atbalstu saņem kā vienreizēju maksājumu līdz 4270 euro katru gadu, bet ne ilgāk kā 5 gadus. 

Atbalstāmās aktivitātes

 • ražošanas (tai skaitā noliktavu) un biroja telpu īrei, remontam un mēbeļu iegādei,
 • biroja tehnikas, programmatūras un aprīkojuma iegādei,
 • ražošanas iekārtu, specializēto transportlīdzekļu aprīkojuma un laboratoriju aprīkojuma iegādei,
 • laboratorisko izmeklējumu izmaksām,
 • transporta un sakaru izmaksām (izņemot transportlīdzekļu iegādi).

Atbalsta saņemšanas nosacījumi

 

 • pirmajā iesnieguma iesniegšanas gadā lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums vidēji starp sabiedrību un vienu tās biedru iepriekšējā gadā nepārsniedz 30 000 euro, bet mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums – 40 000 euro (rēķinot atbilstoši biedru skaitam, kuriem ir bijis preču un pakalpojumu apgrozījums ar sabiedrību),
 • atbalsts tiek piešķirts nepārsniedzot regulas Nr.1407/2013 noteikto ierobežojumu vienam vienotam uzņēmumam (200 000 EUR trīs fiskālo gadu periodā).

Atbalstu nepiešķir

 • ja KS ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai tai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tā atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tai pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru,
 • ja saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 KS saimnieciskā darbība ir saistīta ar nozarēm un darbībām, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā. Ja pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013,
 • ja kārtējā gadā saskaņā Ministru kabineta noteikumu Nr.60 3.1. un 3.2. apakšpunktu KS ir iesniegusi attiecīgu iesniegumu un Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Ražotāju grupu un organizāciju izveide",
 • ja kārtējā gadā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam "Ražotāju grupas" KS ir iesniegusi attiecīgu iesniegumu un Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumā "Ražotāju grupas"".

Iesniedzamie dokumenti

 • iesniegums (Noteikumu 6. pielikums),
 • kooperatīva valdē apstiprināta atbalsta pasākumu izdevumu tāme,
 • ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdi saskaņots biznesa plāns nākamajiem pieciem gadiem,
 • informācija par lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējo apgrozījumu iepriekšējā taksācijas gadā (Noteikumu 7.pielikums),
 • uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

Papildus informācija

 • par saņemto atbalstu KS, sākot ar nākamo gadu pēc biznesa plāna uzsākšanas, katru gadu līdz nākamā gada 30.aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi un biznesa plānu,
 • ja KS kādā biznesa plāna īstenošanas gadā neiegūst atbilstības statusu, pārtrauc biznesa plāna īstenošanu vai tā īstenošana neatbilst plānotajiem mērķiem, tā atmaksā saņemto atbalstu pilnā apmērā par katru gadu, kurā tā pieteikusies, un Lauku atbalsta dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par kooperatīvās sabiedrības izslēgšanu no šī pasākuma atbalsta saņēmēju loka.
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts mežsaimniecībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Kooperatīvās sabiedrības

Pieteikties pasākumam

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.