Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā

Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies dzīvnieku infekcijas slimības Āfrikas cūku mēra  uzliesmojuma laikā

Lauku atbalsta dienests informē, ka saskaņā ar 2005.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā"(Noteikumi Nr.177), dzīvnieku īpašnieks var saņemt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību un epizootiju uzliesmojuma laikā.

Lai saņemtu zaudējumu kompensāciju, dzīvnieku īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc Pārtikas veterinārā dienesta inspektora akta saņemšanas iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē šādus dokumentus:

 • iesniegumu  saskaņā ar Noteikumu Nr.177  9.pielikumu;
 • dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz dzīvnieku (pirkuma līgumu, grāmatvedības vai dzīvnieku aprites dokumentus - cūku kustības kopsavilkums);
 • gadījumos, ja dzīvnieki tiek pārvadāti, nepieciešama preču pavadzīme, kas apliecina, ka dzīvnieks nokauts kautuvē vai iznīcināts (ja dzīvnieks tiek iznīcināts uz vietas iepriekšminētais dokuments nav nepieciešams);
 • ja vēlas saņemt kompensāciju par dezinfekcijas pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūkas mēra uzliesmojumu ganāmpulkā, nepieciešams iesniegt  rēķinu vai citu grāmatvedības dokumentu, kas apliecina, ka iepirkti dezinfekcijas līdzekļi vai saņemti dzīvnieku turēšanas vietas dezinfekcijas pakalpojumi.

Ja dzīvnieku izcelsmes produkti tiek eksportēti, bet epizootijas uzliesmojuma un tās apkarošanas laikā saimnieciskās darbības ierobežošanas, produkcijas realizācijas aizlieguma vai dzīvnieku vakcinācijas politikas dēļ tiek pārtraukts produkcijas eksports, kompensāciju aprēķina, ņemot vērā starpību starp eksporta cenu un vietējā tirgus cenu.

Lauku atbalsta dienests 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par kompensācijas apjomu un 90 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izmaksā kompensāciju, to pārskaitot dzīvnieku īpašnieka norādītajā bankas kontā.

Kompensācijas apmērs par cūkām saskaņā ar Noteikumu Nr.177 2.pielikumu:

 Nr.

Dzīvnieku suga

EUR par dzīvnieku

1.

Sivēni svarā līdz 30 kg

42.69

2.

Nobarojamās cūkas svarā:

 

2.1.

no 31 kg - 80 kg

85.37

2.2.

virs 81 kg

128.06

3.

Pārraudzībā esoša:

 

3.1.

sivēnmāte

284.57

3.2.

kuilis

426.86

4.

Citi pieauguši vaislas dzīvnieki (sivēnmāte, kuilis)

227.66

Dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuru dzīvnieku novietnes atrodas Ministru kabineta noteiktajā Āfrikas cūku mēra skartajā ārkārtējās situācijas teritorijā, par iznīcināto inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, un materiāliem, kas izmantoti nokauto vai nobeigušos cūku sugas dzīvnieku sadedzināšanai vai aprakšanai, izmaksā kompensāciju šādā apmērā:

 1. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir ne vairāk par 10 cūku sugas dzīvniekiem, – 50 procentu apmērā no kompensāciju apjoma, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem;
 2. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir no 11 līdz 50 cūku sugas dzīvniekiem, – 30 procentu apmērā no kompensāciju apjoma, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem;
 3. dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, kuriem ir vairāk nekā 50 cūku sugas dzīvnieku, – 10 procentu apmērā no kompensāciju apjoma, kas aprēķināts par nokautajiem vai nogalinātajiem cūku sugas dzīvniekiem”.

Kompensācija pienākas, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra datubāzē.

 

Kompensācijas dzīvnieku īpašniekiem, kas nespēj īstenot bioloģiskās drošības pasākumus novietnēs vai kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi (ja tiek izkautas veselas cūkas)

Kompensācija par katru nokauto dzīvnieku tiek izmaksāta šādā apmērā: 

Nr.

Dzīvnieku kategorija

Kompensācijas apmērs, EUR

1.

Sivēnmāte, kuilis 

170.00

2.

Nobarojama cūka un vaislas jauncūka

120.00

3.

Piena sivēns

35.00

 

Kompensācija pienākas, ja novietne un cūkas ir reģistrētas Lauksaimniecības datu centra datubāzē.

Pirms dzīvnieku nokaušanas dzīvnieku īpašnieks informē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektoru vai PVD pilnvarotu veterinārārstu. (PVD nozīmē veterinārārstu). 

 Attiecīgais PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts:

 1. Katram cūku sugas dzīvniekam paņem asins paraugu un nosūta to laboratoriskai izmeklēšanai Āfrikas cūku mēra noteikšanai;
 2. Pēc laboratorisko rezultātu saņemšanas veic dzīvnieka pirmskaušanas apskati;
 3. Nosaka kaušanas vietu;
 4. Pēc dzīvnieku nokaušanas veic liemeņa pēckaušanas ekspertīzi.

 Kompensācijas saņemšanas kārtība:

 1. Inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts izsniedz dzīvnieku īpašniekam iesniegumu Lauku atbalsta dienestam zaudējumu kompensācijas saņemšanai un LAD klienta reģistrācijas veidlapu (gadījumā, ja dzīvnieku īpašnieks nav LAD klientes);
 2. Inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts sastāda aktu par nokautajiem cūku sugas dzīvniekiem un kopā ar dzīvnieka īpašnieka aizpildīto iesniegumu un LAD klienta reģistrācijas veidlapu nosūta LAD RLP.

Dzīvnieku īpašnieki, kuri ir īstenojuši biodrošības pasākumus, bet kuriem Āfrikas cūku mēra ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi,  iesniegumam pievieno apliecinājumu par tirdzniecības traucējumiem (izņemot, ja novietne atrodas teritorijā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un apkarošanas kārtību iekļauta Āfrikas cūku mēra trešajā riska zonā.

PVD organizē cūku sugu dzīvnieku piespiedu nogalināšanu un iznīcināšanu novietnēs, kurās dzīvnieku īpašnieks noteiktajā termiņā nav īstenojis biodrošības pasākumus un nodrošinājis dzīvnieku nokaušanu. Šajos gadījumos dzīvnieku īpašnieks nesaņem kompensāciju par nokautajiem dzīvniekiem.   

 

Atbalsts novadu pašvaldībām un medniekus pārstāvošām organizācijām Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumiem

Lauku atbalsta dienests izsludina iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014.gada 1.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas Valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu.

Atbalstam var pieteikties:

1. Novadu pašvaldības dzesētavu iegādei, kas paredzētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem medību tiesību lietotājiem medību produkcijas uzglabāšanai, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta nodrošināšanai ar izmeklēšanai nepieciešamajiem paraugiem.

Nosacījumi dzesētavu izvēlei:

 1. dzesētavas ietilpība ir tāda, lai tā būtu piemērota 2 līdz 10 nesadalītu pieaugušu mežacūku liemeņu uzglabāšanai vienlaikus, vēlams uzkarinātā veidā;
 2. dzesētavas temperatūras režīms (vēlams – 0 oC līdz +7 oC) nodrošina mežacūku liemeņu saglabāšanu kvalitātē, kas derīga lietošanai pārtikā, līdz analīžu rezultātu saņemšanai.

Ne vairāk kā 5 (piecus) procentus no saņemtā atbalsta var izlietot biodrošības pasākumu īstenošanas materiālu – dezinfekcijas līdzekļu, vienreizlietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu u.c. – iegādei.

Dzesētavas tiek iegādātas 3 (trīs) mēnešu laikā pēc atbalsta saņemšanas.

Dzesētavu iegādi apliecinošus dokumentus novadu pašvaldības iesniedz 10 darbdienu laikā pēc to iegādes.

Pieejamais finansējums ir 970 000 EUR (deviņi simti septiņdesmit tūkstoši euro).

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014.gada 27.augustam.

 

2. Medniekus pārstāvošas organizācijas, kurās ir vismaz piecsimt biedru (fiziskas personas) vai to apvienība mednieku izglītojošo pasākumu organizēšanai par sabiedrības veselību - lipīgo slimību profilaksi un apkarošanu, kā arī pārtikas drošību.

Atbalsts tiek piešķirts šādu pasākumu īstenošanai:

Nr.

Veicamais pasākums darba uzdevumu īstenošanai

Atbalsta apmērs, euro

1.

Informatīvā videomateriāla sagatavošana (ne mazāk kā 25 minūtes)

4000.00

2.

Izglītojošo un informatīvo materiālu sagatavošana

3000.00

3.

Izglītojošie un informatīvie semināri – ne mazāk kā 30

(telpas, lektori, degviela, izdales materiāli)

17 000.00

4.

Prezentāciju un biroja tehnikas noma

3000.00

5.

Administratīvās izmaksas (10%)

3000.00

 

Kopā:

30 000.00

 

Pasākumus īsteno līdz 2015.gada 31.jūlijam.

Atbalstu piešķir arī par tiem mednieku izglītojošiem pasākumiem, kas veikti, sākot ar 2014.gada 1.janvāri, ja to izdevumi nav segti no citiem publiskiem finanšu avotiem.

Pēc pasākumu īstenošanas, bet ne vēlāk kā 2015.gada 15.augustā iesniedz pārskatu (tai skaitā finanšu) par pasākumu īstenošanu.

Pieteikšanās termiņš ir līdz 2014.gada 27.augustam.

Iesniegumu iesniegt LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā, (tālr. 67095000). Iesniegumu var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu „Elektronisko dokumentu likumā” noteiktā kārtībā, iesniedz lad@lad.gov.lv.

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.