Atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs ("Augļi skolai")

Eiropas Komisijas Programma „Augļi skolai” ir veids, kā dalībvalstis, izmantojot savus un Eiropas Savienības budžeta līdzekļus, var nodrošināt skolēniem bezmaksas augļus un dārzeņus, ar nolūku palielināt šo produktu patēriņu, kā arī veicināt veselīgas ēšanas paradumus skolēnu vidū.

Programmas mērķis ir veicināt augļu un dārzeņu produkcijas patēriņu un nākotnē samazināt veselības aprūpes izmaksas aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimību dēļ.

Atbalsta saņemšanas kārtība 2016./2017.gadā

Augļu un dārzeņu produktu izdales periods 2016./2017.mācību gadā ir no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 17.februārim.

Atbalsta periodā skolēni trīs reizes mācību nedēļā saņem augļu un dārzeņu, vai to asorti porciju. 

2016./2017. mācību gadā noteiktas šādas vienas 100 g augļu un dārzeņu (āboli, bumbieri, lielogu dzērvenes, kāposti, kolrābji, burkāni, kāļi un ķirbji) porcijas kompensācijas pamata likmes:

 • 0,12 EUR par nefasētiem produktiem;
 • 0,16 EUR par fasētiem produktiem.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1169/2011 2.panta 2.punkta e) apakšpunktā noteikto, “fasēti pārtikas produkti” ir jebkura atsevišķa vienība, kas ir gatava piegādei galapatērētājam un ēdināšanas iestādei un kas sastāv no pārtikas produkta un iepakojuma, kurā tas ievietots, pirms to piedāvā pārdošanai, ja šāds iepakojums pārtikas produktu aptver pilnībā vai daļēji tā, ka saturu nevarētu mainīt citādi, kā vien atverot vai nomainot iepakojumu; “fasēti pārtikas produkti” nav pārtikas produkti, kurus iepako tirdzniecības vietā pēc patērētāja lūguma vai kuri tiek fasēti tiešai pārdošanai.

 

Papildus pie kompensāciju pamata likmēm ir noteiktas šādas piemaksu likmes:

 • 0,03 EUR apmērā par asorti, kas sastāv no 2 veidu augļiem un 1 veida dārzeņiem vai 2 veidu dārzeņiem un 1 veida augļiem;
 • 0,02 EUR apmērā par produktu piegādi skolā, kurās skolēnu skaits ir līdz 150 izglītojamajiem, un tās atrodas ārpus pilsētām, kas ir noteiktas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils);
 • 0,03 EUR apmērā par 100 g fasētu vai nefasētu porciju, kas pilnībā sastāv no produktiem, kuri audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību, un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu.

Papildus norādītajām porciju kompensāciju likmēm tiek segts arī PVN tiem atbalsta pretendentiem, kas ir PVN maksātāji.

Vēršam jūsu uzmanību, ka gadījumos, kad atbalsta pretendents ir ēdinātājs, izglītības iestāde vai pašvaldība, tad izdale izglītības iestādē sastāda ne vairāk kā 5 % no kopējās atbalsta likmes bez PVN fasētiem produktiem un ne vairāk kā 20 % - nefasētiem produktiem. Ja iesniegumā atbalsta saņemšanai norādītās produktu izdalīšanas izmaksas pārsniedz šo apmēru, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina atbalsta summu.

 

Sludinājums oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” (paziņojums par 2016./2017.mācību gadam noteiktam likmēm)

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Tirgus veicināšanas pasākumi
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Valsts iestādes
 • Zemnieku saimniecības
 • Pašvaldības iestādes

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

1. Atbalstu piešķir par skolēniem izplatītiem svaigiem augļiem (āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm) un dārzeņiem (kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem, kāļiem un ķirbjiem) vai šo produktu asorti.

2. Augļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību, un to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību, un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas sertifikāts, kā arī jābūt transportētiem no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par 300 km. 

3. Uz atbalstu var pieteikties produktu ražotāji, tostarp arī to kooperatīvās sabiedrības, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā dienestā, kā arī pašvaldības un izglītības iestādes, saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina skolas ēdināšanu.

4. Atbalsta pretendentam ir jāreģistrējas LAD klientu reģistrā un jāiesniedz LAD Iesniegums apstiprinājuma saņemšanai. Ja apstiprinājums programmai tika saņemts iepriekšējos mācību gados, tad atkārtots apstiprinājums jaunajam mācību gadam nav nepieciešams!

Apstiprinātie atbalsta pretendenti

2014./2015. mācību gadā atbalsta programmā „Skolas auglis” iesaistīto vispārējo izglītības iestāžu saraksts

2015./2016. mācību gadā atbalsta programmā „Skolas auglis” iesaistīto vispārējo izglītības iestāžu saraksts

2016./2017.mācību gadā programmā „Skolas auglis” iesaistīto vispārējo izglītības iestāžu saraksts (Excel) 

Lai piedalītos atbalsta programmā “Skolas auglis”  pretendentam jāiesniedz iesniegums apstiprinājuma saņemšanai. Pieteikties apstiprinājuma saņemšanai var visu kalendāro gadu. Lauku atbalsta dienests  piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par apstiprinājuma piešķiršanu.

Vispārējā izglītības iestāde katru gadu līdz 15.septembrim iesniedz atbalsta pretendentam informāciju par dalību atbalsta programmā kārtējā mācību gadā.

Katru gadu līdz 20.septembrim programmā "Skolas auglis" apstiprinātajiem pretendentiem Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz Iesniegums dalībai atbalsta programmā kārtējam mācību gadam. 

Ja atbalsta pretendents kādu apstākļu dēļ ir paredzējis pārtraukt produktu piegādi vispārējās izglītības iestādei, tas par šo lēmumu paziņo Lauku atbalsta dienestam 10 darbadienu laikā pirms piegāžu pārtraukšanas.

Iesniegums atbalsta saņemšanai un tā pavaddokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā trīs mēnešu laikā pēc produktu izdales mēneša beigām.

Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā trīs mēnešu laikā no dienas, kad iesniegts Iesniegums atbalsta saņemšanai.

Ar atbalsta produktu piegādēm saistīto dokumentāciju vai tās atvasinājumus uzglabā piecus gadus pēc atbalsta perioda beigām.

Veidlapas

Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz Iesniegumu atbalsta saņemšanai par vienu kalendāra mēnesi, kurā izdalīti produkti, kuram pievieno sekojošus pavaddokumentus:

 • vispārējās izglītības iestādes sagatavotu izziņu, ja izglītības iestādē attiecīgajā atbalsta perioda mēnesī ir mainījies tajā reģistrēto 1.–9.klases skolēnu skaits;
 • vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus, kas ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā. Pavaddokumentā norāda piegādāto porciju skaitu, kā arī piegādāto augļu un dārzeņu daudzumu kilogramos;
 • fasējamā materiāla iegādi apliecinošos dokumentus, ja skolēniem izplatītie iesaiņoti atbalsta produkti, kas sagatavoti vispārējās izglītības iestādes ēdnīcā;
 • uzskaites dokumentu par atbalsta produktu sagatavošanu, ja skolēnam tiek izdalīti augļi un dārzeņi vai to asorti, kas sagatavoti vispārējās izglītības iestādes ēdnīcā.

 

2016./2017. mācību gadā

 1. Vispārējās izglītības iestāde atbalsta periodā veic izdalīto porciju uzskaiti un reizi mēnesī sagatavo produktu izlietojuma (porcijās) pārskatu (divos eksemplāros), norādot informāciju par iepirkto un skolēniem sadalīto produktu daudzumu, kā arī pārskatu par organizētajiem izglītojošajiem pasākumiem. Vienu pārskata eksemplāru glabā vispārējās izglītības iestādē, otru iesniedz atbalsta pretendentam.
 2. Piesakoties atbalstam 2016./2017.mācību gadā, pārskatu LAD neiesniedz (pārskati glabājas izglītības iestādē un pie atbalsta pretendenta).
 3. Iesniegumus var iesniegt elektroniski, izmantojot LAD elektronisko pieteikšanās sistēmu EPS.

Normatīvie akti

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Regula (ES) Nr.1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr.1924/2006 un (EK) Nr.1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr.608/2004 atcelšanu.

  2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.922/72, (EEK) Nr.234/79, (EK) Nr.1037/2001 un (EK) Nr.1234/2007

  3. Padomes regula (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju

  4. Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumi Nr.519 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs"

  5. Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumi Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem
  6. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/247 (2015. gada 17. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem
  7.  KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2016/248 (2015. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.