Piens un augļi skolai

Apvienotā skolu programma “Piens un augļi skolai” darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas no 1.oktobra trīs reizes mācību nedēļā varēs saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni. 

Papildus informācija par produktu izdalīšanu attālināta mācību procesa laikā ES skolu apgādes programmas ietvaros 2020./2021. mācību gadā:

Gadījumos, ja izglītības iestādēs tiek īstenots attālināts mācību process, piešķirto apgādes tiesību 2020./2021. gadam ietvaros tiek atļauts izglītojamiem piegādāt programmas “Piens un augļi skolai” produktus kopā ar gatavo ēdienu vai pārtikas pakām, ko izglītojamo ēdināšanai piešķirto dotāciju izlietošanai organizē pašvaldība saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un ievērojot normatīvos aktus par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Izglītības iestādēm ir jāsaglabā uzskaite par attālinātā procesa ietvaros izdalītajiem programmas produktiem. 

Ja attālinātā mācību procesa dēļ netiks apgūts vismaz 85% no atbalsta pretendentiem piešķirtā finansējuma, atbalsta pretendentiem netiks piemērotas sankcijas par tiem piešķirto apgādes tiesību neizpildi 2020/2021.mācību gadā.

Izglītības iestādes

Atbalsta pretendenti

Produktu piegādātāji

Likmes

Apgādes tiesību aprēķināšanai noteiktais vienam izglītojamam paredzētais finansējums mācību gadam:

Mācību gads Augļu un dārzeņu produktu grupa, EUR Piena produktu grupa, EUR

2020./2021.

Precizēts atbilstoši MK not. Nr.485 15.punktam

5.93653 10.89

2019./2020.

Precizēts atbilstoši MK not. Nr.485 15.punktam

6.01887 11.01
2019./2020. 6.09 11.01
2018./2019. 5.75 11.45
2017./2018. 6.02 11.66

 

Kārta atvērta
14.01.2021.-25.01.2021.
Atbalstāmās nozares
 • Piensaimniecības nozare
 • Atbalsts augkopībai
 • Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Valsts iestādes
 • Zemnieku saimniecības
 • Pašvaldības iestādes
Svarīgi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.485 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” 16.2.apakšpunktu, Lauku atbalsta dienests informē par iesniegumu dalībai atbalsta programmā “Piens un augļi skolai” 2020./2021.mācību gadā pieņemšanu. 

Dalības pieteikumu trešās kārtas pieņemšanas termiņš ir no 2021.gada 14.janvāra līdz 25.janvārim. Pieejamais finansējums piena produktu piegādei un izdalei izglītojamiem – 89 038,59 EUR.
Publikācija 2021.gada 13.janvāra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

-----------------------------------------------------------------------------

Ņemot vērā, ka kopējais programmas apgādes tiesībām piešķirtais finansējums par augļu un dārzeņu produktu grupu pārsniedz kopējo šai produktu grupai pieejamo finansējumu 2020./2021.macību gadam, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.485 15.punktam proporcionāli ir samazināts katrai izglītības iestādei piešķiramais apgādes tiesību apmērs par augļu un dārzeņu produktu grupu. 2020./2021.mācību gada apgādes tiesību aprēķināšanai piemērots samazinātais vienam izglītojamam paredzētais finansējums augļu un dārzeņu produktu grupai – 5,93653 EUR uz vienu izglītojamo gadā. 

------------------------------------------------------------------------------

Apgādes tiesību aprēķināšanai noteiktais vienam izglītojamam paredzētais finansējums 2020./2021.macību gadam:

 • Augļu un dārzeņu produktu grupai ir 5,98 EUR uz vienu izglītojamo gadā;

 • Piena produktu grupai ir 10,89 EUR uz vienu izglītojamo gadā.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli vīrusa Covid-19 izplatības dēļ, programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību piegādāt augļus, dārzeņus un piena produktus izglītības iestādēm, kurās dežūrrežīmā uzturas bērni. Ikvienam objektīvi jānovērtē situācija, lai tiktu nodrošināti visi drošības pasākumi, nebūtu produktu zudumu, kā arī netiktu radītas nesamērīgas transportēšanas izmaksas nelielam produktu daudzumam.

Tāpat aicinām būt sociāli atbildīgiem, solidāriem un ievērot valdības noteiktos nosacījumus un pasākumus, lai ierobežotu un mazinātu Covid-19 izplatību Latvijā.

Ja ir jautājumi par programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanu ārkārtas situācijā, tos sūtiet uz e-pastu: skolas.auglis@lad.gov.lv vai skolas.piens@lad.gov.lv.

 Paldies klientiem un sadarbības partneriem par sapratni!

Pieteikties pasākumam

Normatīvie akti

 1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007
 2. PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju
 3. PADOMES REGULA (ES) 2016/795 (2016.gada 11.aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju
 4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/39 (2016.gada 3.novembris) par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu
 5. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/40 (2016.gada 3.novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014
 6. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2043 (2020. gada 11. decembris), ar ko attiecībā uz pārbaudēm uz vietas, kas skolu apgādes programmas vajadzībām veicamas atbalsta pieteikumu iesniedzēju telpās vai izglītības iestādēs attiecībā uz 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadu, atkāpjas no Īstenošanas regulas (ES) 2017/39
 7. 2017.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"

Kārtas

Mācību gads

Kārta

Pieteikumu termiņš

Pieejamais publiskais finansējums, EUR

Dokuments/ paziņojums

augļu un dārzeņu piegādei un izdalei

piena piegādei un izdalei

2020./2021. 3.kārta 14.01.- 25.01.2021 0

 89038.59

Publikācija 2021.gada 13.janvāra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2020./2021.

2.kārta

08.10.- 23.10.2020

0

107834.73

Publikācija 2020.gada 7.oktobra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2020./2021.

1.kārta

10.08.- 10.09.2020

1519012.00

2765463.00

Publikācija 2020.gada 7.augusta Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

2019./2020.

3.kārta

15.01.- 27.01.2020

0

120862.01

Publikācija 2020.gada 15.janvāra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2019./2020.

2.kārta

07.10.- 21.10.2019

0

149232.87

Publikācija 2019.gada 4.oktobra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2019./2020.

1.kārta

15.08.- 10.09.2019.

1535362.00

2776362.00

Publikācija 2019.gada 12.jūlija Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis

2018./ 2019.

3.kārta

15.01.- 25.01.2019.

0

 166730.75

Publikācija 2019.gada 14.janvāra Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

2018./ 2019.

2.kārta

10.10.- 22.10.2018.

0

 206370.65

Publikācija 2018.gada 10.oktobra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2018./ 2019.

1.kārta

20.08.- 10.09.2018.

1440564.00

2867385.00

Publikācija 2018.gada 17.augusta Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

2017./ 2018.

3.kārta

12.01.- 26.01.2018.

1319.70

232516.78

Publikācija 2018.gada 11.janvāra Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

2017./ 2018.

2.kārta

10.10.- 20.10.2017.

32828.38

307840.38

Publikācija 2017.gada 6.oktobra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vestnesis”

2017./ 2018.

1.kārta

23.08.- 10.09.2017.

1485942.00

2879535.00

Publikācija Dienesta majas lapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/ Tirgus pasākumi/ Piens un augļi skolai/ Svarīgi

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.