Piens un augļi skolai

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā arī šogad, lai mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi, programmā “Piens un augļi skolai” ir iespēja no iepriekšējā 2020./2021.mācību gada izmantot atlikušās piegādes tiesības un veikt produktu izdali bērniem un jauniešiem vēl arī augustā un septembrī. Gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas trīs reizes mācību nedēļā var saņemt pirmsskolnieki un 1.-9.klašu skolēni.

Atbalstam par šā gada augustā un septembrī programmas ietvaros izdalītajiem produktiem var pieteikties līdz 2021.gada 30.septembrim! 

pagarināta skolu prog 2021.png

Apvienotā skolu programma “Piens un augļi skolai” darbojas ar vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem – gan augļus un dārzeņus, gan piena produktus bez maksas no 1.oktobra trīs reizes mācību nedēļā varēs saņemt gan pirmsskolnieki, gan 1.-9.klašu skolēni. 

Papildus informācija par produktu izdalīšanu attālināta mācību procesa laikā ES skolu apgādes programmas ietvaros 2020./2021. mācību gadā:

Gadījumos, ja izglītības iestādēs tiek īstenots attālināts mācību process, piešķirto apgādes tiesību 2020./2021. gadam ietvaros tiek atļauts izglītojamiem piegādāt programmas “Piens un augļi skolai” produktus kopā ar gatavo ēdienu vai pārtikas pakām, ko izglītojamo ēdināšanai piešķirto dotāciju izlietošanai organizē pašvaldība saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem un ievērojot normatīvos aktus par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Izglītības iestādēm ir jāsaglabā uzskaite par attālinātā procesa ietvaros izdalītajiem programmas produktiem. 

Ja attālinātā mācību procesa dēļ netiks apgūts vismaz 85% no atbalsta pretendentiem piešķirtā finansējuma, atbalsta pretendentiem netiks piemērotas sankcijas par tiem piešķirto apgādes tiesību neizpildi 2020/2021.mācību gadā.

Izglītības iestādes

Atbalsta pretendenti

Produktu piegādātāji

Likmes

Apgādes tiesību aprēķināšanai noteiktais vienam izglītojamam paredzētais finansējums mācību gadam:

Mācību gads Augļu un dārzeņu produktu grupa, EUR Piena produktu grupa, EUR
2021./2022. 5.33 10.38

2020./2021.

Precizēts atbilstoši MK not. Nr.485 15.punktam

5.93653 10.89

2020./2021.

5.98 10.89

2019./2020.

Precizēts atbilstoši MK not. Nr.485 15.punktam

6.01887 11.01
2019./2020. 6.09 11.01
2018./2019. 5.75 11.45
2017./2018. 6.02 11.66

 

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Piensaimniecības nozare
 • Atbalsts augkopībai
 • Tirgus veicināšanas pasākumi
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Valsts iestādes
 • Zemnieku saimniecības
 • Pašvaldības iestādes
Svarīgi

Lauku atbalsta dienests informē, ka 2022.gada 17.februārī ir publicēti grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm", kuri paredz palielināt atbalsta likmes pienam programmā “Piens un augļi skolai” 2021/2022. mācību gada otrajā semestrī https://www.vestnesis.lv/op/2022/34.12    Palielinātās atbalsta likmes programmā tiks piemērotas piena piegādei jau no 2022.gada 1.janvāra.

No šā gada 1.janvāra līdz 2021/2022. mācību gada beigām par piegādāto pienu noteiktas šādas atbalsta likmes:

·  pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,11 eiro par litru,

·  pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 0,87 eiro par litru,

·  bioloģiskajam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,13 eiro par litru,

·  bioloģiskajam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 0,89 eiro par litru.

------------------------------------------------------------------------------

Apgādes tiesību aprēķināšanai noteiktais vienam izglītojamam paredzētais finansējums 2021./2022.macību gadam:

 • Augļu un dārzeņu produktu grupai ir 5,33 EUR uz vienu izglītojamo gadā;

 • Piena produktu grupai ir 10,38 EUR uz vienu izglītojamo gadā.

-----------------------------------------------------------------------------------

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli vīrusa Covid-19 izplatības dēļ, programmas “Piens un augļi skolai” ietvaros aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību piegādāt augļus, dārzeņus un piena produktus izglītības iestādēm, kurās dežūrrežīmā uzturas bērni. Ikvienam objektīvi jānovērtē situācija, lai tiktu nodrošināti visi drošības pasākumi, nebūtu produktu zudumu, kā arī netiktu radītas nesamērīgas transportēšanas izmaksas nelielam produktu daudzumam.

Tāpat aicinām būt sociāli atbildīgiem, solidāriem un ievērot valdības noteiktos nosacījumus un pasākumus, lai ierobežotu un mazinātu Covid-19 izplatību Latvijā.

Ja ir jautājumi par programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanu ārkārtas situācijā, tos sūtiet uz e-pastu: skolas.auglis@lad.gov.lv vai skolas.piens@lad.gov.lv.

 Paldies klientiem un sadarbības partneriem par sapratni!

Pieteikties pasākumam

Normatīvie akti

 1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1308/2013 (2013.gada 17.decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007
 2. PADOMES REGULA (ES) Nr. 1370/2013 (2013. gada 16. decembris) par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju
 3. PADOMES REGULA (ES) 2016/795 (2016.gada 11.aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju
 4. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/39 (2016.gada 3.novembris) par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemērot attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu
 5. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/40 (2016.gada 3.novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz Savienības atbalstu izglītības iestāžu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, banāniem un pienu un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014
 6. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2043 (2020. gada 11. decembris), ar ko attiecībā uz pārbaudēm uz vietas, kas skolu apgādes programmas vajadzībām veicamas atbalsta pieteikumu iesniedzēju telpās vai izglītības iestādēs attiecībā uz 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadu, atkāpjas no Īstenošanas regulas (ES) 2017/39
 7. 2017.gada 16.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"
 8. Ministru kabineta 2022.gada 15.februāra noteikumi Nr.125 “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"”
 9. KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/245 (2021. gada 13. decembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/40 groza attiecībā uz papildu izglītojošiem pasākumiem un atbalsta pieteikumu iesniedzēju izraudzīšanos un apstiprināšanu
 10. KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/246 (2021. gada 13. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2017/39 groza attiecībā uz atbalsta pieteikumiem, atbalsta maksājumu un pārbaudēm uz vietas

Kārtas

Mācību gads

Kārta

Pieteikumu termiņš

Pieejamais publiskais finansējums, EUR

Dokuments/ paziņojums

augļu un dārzeņu piegādei un izdalei

piena piegādei un izdalei

2021./2022. 3.kārta 13.01.- 24.01.2022 3920.66 96458.78 Publikācija 2022.gada 13.janvāra Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
2021./2022. 2.kārta 11.10.- 22.10.2021 14668.02

122388.02

Publikācija 2021.gada 6.oktobra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”
2021./2022. 1.kārta 10.08.- 10.09.2021 1358926.00

2647541.00

Publikācija 2021.gada 10.augusta Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2020./2021.

3.kārta

14.01.- 25.01.2021

0

89038.59

Publikācija 2021.gada 13.janvāra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2020./2021.

2.kārta

08.10.- 23.10.2020

0

107834.73

Publikācija 2020.gada 7.oktobra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2020./2021.

1.kārta

10.08.- 10.09.2020

1519012.00

2765463.00

Publikācija 2020.gada 7.augusta Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

2019./2020.

3.kārta

15.01.- 27.01.2020

0

120862.01

Publikācija 2020.gada 15.janvāra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2019./2020.

2.kārta

07.10.- 21.10.2019

0

149232.87

Publikācija 2019.gada 4.oktobra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2019./2020.

1.kārta

15.08.- 10.09.2019.

1535362.00

2776362.00

Publikācija 2019.gada 12.jūlija Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis

2018./ 2019.

3.kārta

15.01.- 25.01.2019.

0

 166730.75

Publikācija 2019.gada 14.janvāra Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

2018./ 2019.

2.kārta

10.10.- 22.10.2018.

0

 206370.65

Publikācija 2018.gada 10.oktobra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”

2018./ 2019.

1.kārta

20.08.- 10.09.2018.

1440564.00

2867385.00

Publikācija 2018.gada 17.augusta Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

2017./ 2018.

3.kārta

12.01.- 26.01.2018.

1319.70

232516.78

Publikācija 2018.gada 11.janvāra Oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"

2017./ 2018.

2.kārta

10.10.- 20.10.2017.

32828.38

307840.38

Publikācija 2017.gada 6.oktobra Oficiālajā izdevumā „Latvijas Vestnesis”

2017./ 2018.

1.kārta

23.08.- 10.09.2017.

1485942.00

2879535.00

Publikācija Dienesta majas lapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/ Tirgus pasākumi/ Piens un augļi skolai/ Svarīgi

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.