Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (līdz 2015.gadam)

Tirgus veicināšanas aktivitātes Eiropas Savienībā tiek īstenotas jau sākot ar 1980. gadu. Kopiena piedalās atsevišķu veicināšanas pasākumu atbalstīšanā, kas nodrošina patērētāju informācijas līmeņa paaugstināšanos un izpratni par konkrētiem produktiem,  par to augsto kvalitāti, kas savukārt  veicina produktu atpazīstamību  un pieprasījuma palielināšanos gan iekšējā, gan ārējā tirgū.

Atbalsta saņemšanai par veicināšanas un informēšanas pasākumiem Eiropas Kopiena ir noteikusi:

 • atbalstāmos produktus un programmu izstrādes vadlīnijas iekšējam tirgum (Eiropas Savienības tirgum);
 • atbalstāmos produktus un mērķa tirgu sarakstu trešo valstu (to valstu, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis) programmām.

 

Latvijā valsts un Eiropas Savienības atbalstu informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par valsts atbalsta piešķiršanu un programmas tālāku virzību pieņem Zemkopības ministrija. 

Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Biedrības un nodibinājumi

Pieteikties pasākumam

Veidlapas

Programmu pieteikumi sagatavojami, ņemot vērā šādus principus (Komisijas Regula (EK) Nr.501/2008):

 • gadījumā, kad programmas ierosinājušas vairākas dalībvalstis, ir jābūt saskaņotām stratēģijām, darbībām un saturam;
 • labāk, ja ierosinātās programmas ir vairāku gadu programmas ar pietiekami plašu darbības jomu, lai jūtami ietekmētu mērķa tirgus. Vajadzības gadījumā tās jāīsteno vairāku dalībvalstu tirgos;
 • programmu saturam jābūt tādam, lai tiktu nodrošināta objektīva informācija par produktu raksturīgajām īpašībām un/vai uzturvērtību kā sabalansētas diētas sastāvdaļu, par to ražošanas metodēm vai nekaitību videi;
 • lai tiktu izvirzītas galvenās idejas, kas var ieinteresēt vairāku dalībvalstu patērētājus, profesionāļus un/ vai tirdzniecības nozares pārstāvjus.
 • Ievirze attiecībā uz mērķa grupām un instrumentiem, pamatojoties uz ko īstenojamas dažādu produktu kategoriju sekmēšanas vai informācijas programmas, sniegta Komisijas Regulas (EK)Nr.501/2008 I.pielikuma B daļā.

Lauku atbalsta dienests noslēdz līgumus ar izraudzītajām organizācijām 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Komisijas lēmuma paziņojuma. Pēc minētā termiņa beigām neviens līgums vairs nevar tikt noslēgts bez Komisijas iepriekšējas atļaujas.

Dalībvalsts izmanto Komisijas piedāvātos līguma paraugus.

Abas puses var slēgt līgumus tikai tad, ja piedāvātāja organizācija ir iemaksājusi nodrošinājumu par izpildi 15% apmērā no maksimālās  Kopienas un attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) gada finansējuma, lai nodrošinātu labu līguma izpildi. Nodrošinājumu iemaksā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) Nr.282/2012 III sadaļu.

Tomēr, ja līgumslēdzēja puse ir valsts iestāde vai atrodas valsts iestādes pārraudzībā, tad kompetentā iestāde var pieņemt no pārraugošās iestādes rakstiskas garantijas, kas atbilst augstāk minētajiem procentiem ar nosacījumu, ja šī pārraugošā iestāde apņemas nodrošināt to, ka:

 • saistības, ko līgumslēdzējs uzņēmies, tiek pienācīgi izpildītas un
 • saņemtās summas tiek pienācīgi izlietotas, pildot saistības.

Nodrošinājumu par izpildi atmaksā pēc atlikuma izmaksas un tad, kad kompetentā iestāde izsniedz samaksu apliecinošu dokumentu.

 Programmas pieteikuma forma (.doc)

Līguma paraugs (.pdf)

Pasākumu provizoriskais grafiks (.xls)

Atskaites un maksājumi

Eiropas Savienības un dalībvalsts ieguldījuma starpposmu maksājumu (starpmaksājumu) pieprasījumus piedāvātājas organizācijas iesniedz līdz nākamā kalendārā mēneša beigām, kas seko katra ceturkšņa beigām, kas tiek rēķināts, sākot ar līguma noslēgšanas datumu. Šie pieprasījumi attiecas uz izdevumiem, kas radušies attiecīgajā ceturksnī sedzot izpildītājas organizācijas izdevumus. Piedāvātāja organizācija noteiktā termiņā sedz izpildītājas organizācijas iesniegtos izdevumus un tikai pēc tam iesniedz pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā šos izdevumus atmaksāt. Pieprasījumam pievieno finanšu pārskata kopsavilkumu, attiecīgo rēķinu kopijas un maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas un ceturkšņa atskaiti par līguma izpildi minēto triju mēnešu periodā. Ceturkšņa atskaitei izmanto Līgumā noteikto formu. Ja attiecīgā ceturkšņa laikā netika veikts neviens maksājums vai nenotika neviens pasākums, šie dokumenti tiek nodoti Lauku atbalsta dienestam tajā pašā termiņā. 

Starpposmu maksājumi un avansa maksājumi kopumā nedrīkst pārsniegt 80% no Kopienas un attiecīgo dalībvalstu gada finanšu ieguldījuma kopējā apjoma. Kad izmaksāta minētā procentuālā daļa, neviens jauns starpposma maksājuma pieprasījums nevar tikt iesniegts.

 Ja starpposma maksājuma pieprasījums un attiecīgie dokumenti ir iesniegti ar kavēšanos, tad, izņemot force majeure gadījumus, maksājumu samazina par 3% par katru pilnu kavējuma mēnesi. Ja starpposma maksājuma pieprasījums un attiecīgie dokumenti ir iesniegti, piemēram, ar 15 dienu kavējumu, tad maksājuma pieprasījumam piemēro 1,5% samazinājuma likmi (3% x 15/30 = 1,5%). Pēc tāda paša principa tiek samazināta starpposmu maksājuma summa, ja noteiktajā termiņā netiek iesniegta pieprasītā papildus informācija.

Atlikuma izmaksas pieprasījumu piedāvātājas organizācijas iesniedz četru mēnešu laikā pēc tam, kad pabeigti ikgada pasākumi, uz ko attiecas līgums. Kopā ar  atlikuma izmaksas pieprasījumu iesniedz gada atskaiti, kurai ir šādas sastāvdaļas:

 • finanšu pārskata kopsavilkumus, kas atspoguļo visus plānotos un radušos izdevumus;
 • veikto darbu pārskats (kopsavilkums) un atskaites datumā konstatēto iegūto rezultātu novērtējums;
 • gada atskaitei jāpievieno rēķinu un maksājumus apliecinošo dokumentu kopijas

Gada atskaitei izmanto Līgumā noteikto formu.

Ja atlikuma izmaksas pieprasījums un attiecīgie dokumenti ir iesniegti ar kavēšanos, tad, izņemot force majeure gadījumus, izmaksājamo atlikumu samazina par 3% par katru pilnu kavējuma mēnesi.

Maksājuma pieprasījumiem, kuri adresēti Lauku atbalsta dienestam, ir jāpievieno rēķinu kopijas un maksājumu apliecinošo dokumentu kopijas (piem. maksājuma uzdevumus, bankas konta apgrozījuma pārskatu, ko izsniegusi banka, darbu nodošanas – pieņemšanas aktus u.c.), ko klasificē un uzskaita pēc budžeta posteņiem, kuri minēti iesniegtajā programmā. 

Visos rēķinos ir jānorāda šāda informācija: apakšuzņēmējs vai piegādātājs, darba veids un saistība ar paredzēto pasākumu, datums, precīza summa (bez PVN) un reģistrācijas numurs. Tiem jāpievieno pierādījums par faktisko samaksu. 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.