Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Eiropas Savienība paredzējusi, ka ražotāju organizāciju iniciatīva uzlabot zivsaimniecības produktu kvalitāti būtu jāveicina ar attiecīgo organizāciju īpašu atzīšanu. Savukārt atzītām organizācijām uz ierobežotu laiku ir attaisnojoši piešķirt atbilstošas kompensācijas.

Uz atzīšanu var pretendēt zvejas produktu ražotāju grupa/organizācija, ja tās biedru īpašumā katra zvejas gada sākumā (uz 1.janvāri) attiecīgajā zvejas rajonā ir vismaz 20% no kopējā zvejas kuģu skaita, kuri darbojas attiecīgajā zvejas rajonā un ir reģistrēti Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā.

Akvakultūras produktu ražotāju grupa/organizācija var pretendēt uz atzīšanu, ja tās biedri gada laikā izaudzē un realizē vismaz 25% no akvakultūrā audzējamās attiecīgās dzīvnieku sugas kopējā izaudzētā produkcijas apjoma Latvijā.

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts ražotāju organizācijām
 • Atbalsts zivsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
 • Biedrības un nodibinājumi
Svarīgi

Ražotāju organizācijai līdz katra gada 1.martam papīra vai elektroniskā formā, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā Gada ziņojums par ražošanas un tirdzniecības plānu izpildi.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanas termiņi:

 • Lauku atbalsta dienests trīs mēnešu laikā no dienas, kad saņemts atzīšanas pieteikums, rakstiski informē ražotāju organizāciju vai starpnozaru organizāciju par pieņemto lēmumu;
 • Ja Lauku atbalsta dienests plāno atsaukt ražotāju organizācijas vai starpnozaru organizācijas atzīšanu tā par savu nodomu paziņo attiecīgajai organizācijai, norādot arī atsaukšanas pamatojumu. Attiecīgajai ražotāju organizācijai vai starpnozaru organizācijai ir atļauts savus komentārus iesniegt divu mēnešu laikā.

 

Ražošanas un tirdzniecības plānu iesniegšanas termiņi:

 • Ražotāju organizācijas pirmos plānus iesniedz astoņas nedēļas pēc atzīšanas. Ražotāju organizācijas nākamie plāni jāiesniedz astoņas nedēļas pirms spēkā esošo plānu termiņa beigām;
 • Lauku atbalsta dienests iesniegto plānu izvērtē un apstiprina sešu nedēļu laikā pēc tā saņemšanas, ja iesniegtajam plānam konstatētas nepilnības un nepieciešami grozījumi, ražotāju organizācijai divu nedēļu laikā jāiesniedz plāna grozījumi;
 • Grozītā plāna apstiprināšanas termiņš ir četras nedēļas pēc tā saņemšanas
 • Ja Lauku atbalsta dienests iepriekšminētajos termiņos nedz apstiprina, nedz noraida plānu, to uzskata par apstiprinātu.

 

Ražotāju organizācija var pārskatīt  apstiprināto ražošanas un tirdzniecības plānu un šādā gadījumā tās par to informē Lauku atbalsta dienestu, iesniedzot plānu atkārtotai izskatīšanai un apstiprināšanai.

Plānu pārskatīšanas termiņi: 

 • Lauku atbalsta dienests ražotāju organizācijas pārskatīto plānu izvērtē un apstiprina četru nedēļu laikā pēc tā saņemšanas, ja iesniegtajam plānam konstatētas nepilnības un nepieciešami grozījumi, ražotāju organizācijai divu nedēļu laikā jāiesniedz plāna grozījumi;
 • Grozītā plāna apstiprināšanas termiņš ir četras nedēļas pēc tā saņemšanas;
 • Ja Lauku atbalsta dienests iepriekšminētajos termiņos nedz apstiprina, nedz noraida pārskatīto plānu, to uzskata par apstiprinātu.

 

Gada ziņojuma par ražošanas un tirdzniecības plānu ieviešanu iesniegšanas termiņš:

Ražotāju organizācija katru gadu līdz 1. martam papīra vai elektroniskā formā, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, iesniedz Lauku atbalsta dienestā Gada ziņojumu par ražošanas un tirdzniecības plānu izpildi.

Lauku atbalsta dienests iesniegto Gada ziņojumu izvērtē 60 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Lauku atbalsta dienests, izvērtējot ziņojumu, konstatē, ka šo noteikumu Ražošanas un tirdzniecības plānā paredzētie rādītāji ir sasniegti nepilnīgi (10 līdz 70 procentu apmērā), ražotāju organizācija sniedz skaidrojumu par rādītāju nesasniegšanas iemeslu. Ja plānos paredzētie rādītāji ir sasniegti mazāk nekā 10 procentu apmērā, dienests ir tiesīgs lemt par atzīšanas atsaukšanu ražotāju organizācijai.

Normatīvie akti

 1. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK
 2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1379/2013  par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju, ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000
 3. Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1419/2013 par ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju atzīšanu, ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumu paplašināšanu un sliekšņa cenu publicēšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju
 4. Komisijas 2013. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1418/2013 par ražošanas un tirdzniecības plāniem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju
 5. Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regula (ES) Nr.508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr.2328/2003, (EK) Nr.861/2006, (EK) Nr.1198/2006 un (EK) Nr.791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1255/2011
 6. Komisijas Ieteikums  (2014. gada 3. marts) par ražošanas un tirdzniecības plānu izstrādi un īstenošanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju
 7. Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumi Nr.753 “Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēriji, kā arī ražotāju grupu darbības nosacījumi un tās kontroles kārtība” 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.