9.1 Ražotāju grupu un organizāciju izveide (2015-2017.gads)

Atbalsta pretendents:

 • ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ne agrāk kā 2012. gada 1.janvārī;
 • ne agrāk kā 2014. gada 1. janvārī ir ieguvis atbilstības statusu atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu;
 • atbilst mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, 2.pantā;
 • ir izstrādājis biznesa plānu vismaz viena mērķa īstenošanai atbilstoši Noteikumu Nr.60 9.punktā minētajām atbalstāmajām aktivitātēm un atbalsta iesniegumā ir apliecinājis, ka, īstenojot biznesa plānu, apņemas sasniegt biznesa plānā noteiktos mērķus un sasniedzamos rādītājus.

 

Pieejamais publiskais finansējums – EUR 1 000 000 (viens miljons eiro).

Atbalstu nepiešķir:

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai saskaņā ar regulu Nr.1407/2013, ja:

 • tai ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tās saimnieciskā darbība ir izbeigta;
 • tās saimnieciskā darbība ir saistīta ar nozarēm un darbībām, kas minētas regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punktā, bet, ja pretendents darbojas arī nozarēs, kas minētas regulas Nr.1407/2013 1. panta 1. punkta „a”, „b” vai „c” apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts saskaņā ar regulu Nr.1407/2013.

 

Atbalsta summas aprēķina princips kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē:

 • Pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 % no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.
 • Otrajā gadā atbalsta apmērs ir 8 %, trešajā gadā – 6 %,ceturtajā gadā – 4 % un piektajā gadā – 2 % no iepriekšējā gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās lauksaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.
 • Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām lauksaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniedz 100 000 euro un visā programmēšanas periodā – 500 000 euro.

 

Atbalsta summas aprēķina princips kooperatīvajām sabiedrībām mežsaimniecības nozarē:

 • Pirmajā gadā atbalsta apmērs ir 10 % no sabiedrības pārdotās biedru saražotās mežsaimniecības produkcijas vidējās vērtības pēdējos piecos gados pirms grupas vai organizācijas pirmreizējā atbilstības statusa iegūšanas atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu (izņemot lielāko un mazāko vērtību).
 • Otrajā gadā atbalsta apmērs ir 8 %, trešajā gadā – 6 %, ceturtajā gadā – 4 % un piektajā gadā – 2 % no sabiedrības pārdotās biedru saražotās mežsaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības.

 

Atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām mežsaimniecības nozarē izmaksājamais maksimālais atbalsta apmērs vienā gadā nepārsniedz 100 000 euro, ievērojot, ka atbalsta apmērs, kas piešķirts atbilstoši šiem noteikumiem, vienam vienotam uzņēmumam kopā attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

Attiecināmās izmaksas ir:

 • vispārējās izmaksas (tai skaitā biroja telpu īre, jauna biroja aprīkojuma, datortehnikas un programmatūras iegāde, biroja juridiskās un biroja administratīvā personāla izmaksas kopā ar darbaspēka nodokļiem, biroja administratīvās izmaksas (kancelejas preču, sakaru un degvielas izmaksas);
 •  jaunu iekārtu, jaunas tehnikas, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana, loģistikas transporta iegāde), kas ir pamatotas un tieši saistītas ar biznesa plāna īstenošanu šajos noteikumos minēto mērķu sasniegšanai.

 

Atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 % no attiecināmajām izmaksām.

Projekta īstenošanas termiņi:

Sākot ar nākamo gadu pēc biznesa plāna apstiprināšanas un uzsākšanas, atbalsta pretendents pēc katra biznesa plāna īstenošanas gada beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par biznesa plāna īstenošanu, tai skaitā informāciju par veiktajām izmaksām, kā arī plānoto sasniedzamo rādītāju un mērķu izpildi.

Vienlaikus atbalsta pretendents iesniedz kārtējā gada maksājuma pieprasījumu par faktiski veiktajām izmaksām atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.