Pārstrādātie lauksaimniecības produkti

PAZIŅOJUMI

NODERĪGA INFORMĀCIJA

 • Rekvizīti nodrošinājuma naudas iemaksai
 • Kredītiestādes, kuras ir apstiprinātas LAD galvojumu sniegšanai
 • KN kodu noteikšana
 • Termini

Saistošā likumdošana

Iesniedzamās veidlapas

Rokasgrāmata                                 

Rekvizīti nodrošinājuma naudas iemaksai

Nodrošinājuma naudas iemaksa
EUR

Saņēmējs:

Lauku atbalsta dienests
Reģ. Nr. LV 90000794228
Konta Nr. LV13TREL8160100000000


Saņēmēja banka:
Valsts kase
Kods TRELLV22


Norādīt ieņēmumu mērķa kodu:
EKK F22010010

Banku un apdrošināšanas sabiedrību saraksts, kuras ir apstiprinātas LAD galvojumu sniegšanai:

 • AA/S „ BALTIKUMS”
 • A/S "ABLV Bank"
 • NORDEA BANK FINLAND Plc Latvijas filiāle
 • A/S "SEB banka"
 • A/S "SWEDBANK"
 • A/S "RIETUMU BANKA"
 • "EULER HERMES kredītapdrošināšanas Akciju sabiedrība"
 • "FORTIS BANK (Nederland) N.V."
 • VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum"
 • A/S "DnB"
 • A/S  „Reģionālā investīciju banka” (reģ. Nr.40003563375)   

KN kodu noteikšana

Produktu kodus uzņēmējs var noteikt:
1) pats (ja ir attiecīga pieredze un zināšanas);
2) muitas brokeris, deklarants;
3) konsultējoties ar kompetentām muitas amatpersonām;
4) saņemot rakstveida apliecinājumu par produkta vai preces atbilstību konkrētam kodam -    saistošo izziņu par tarifu (SIT). Šo izziņu uzņēmējs var saņemt, iesniedzot pieteikumu VID Galvenajā muitas pārvaldē (Latvijā) vai citās ES kompetentajās muitas iestādēs noteiktajā kārtībā.

Sīkākā informācija VID mājas lapā vai VID Galvenās muitas pārvaldes Tarifu daļas Preču
klasifikācijas nodaļā (tālr: 67357286, 67357287, 67357290, 67357291, 67357292)

TARIC VID mājas lapa

BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI - TARIC

TARIC mājas lapa

Termini

Budžeta gads - laika posms no 1.oktobra līdz 30.septembrim (tikai pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem).

Diferencēta kompensācija - kompensācija, kuras likme ir viena uz noteiktu trešo valsti.

Eksportētājs - nozīmē fizisku vai juridisku personu, kam ir tiesības saņemt kompensāciju. Ja jāizmanto eksporta licence ar iepriekš noteiktu kompensāciju, tad licences īpašniekam vai vajadzības gadījumā licences īpašumtiesību pārņēmējam ir tiesības uz kompensāciju. Eksportētājs muitas izpratnē var atšķirties no eksportētāja šī nolikuma izpratnē, ņemot vērā attiecības starp uzņēmējiem saskaņā ar privāttiesībām, izņemot gadījumus, kad ir pieņemti speciāli noteikumi kādā kopējā tirgus organizāciju sistēmā.

Eksports - nozīmē muitas eksporta formalitāšu nokārtošanu, pēc kā produktus izved no Kopienas muitas teritorijas.

Kompensācija bez iepriekšējas noteikšanas - kompensācijas likmes noteikšana dienā, kad tiek pieņemta eksporta deklarācija.

Kompensācijas avanss - nozīmē summu, kas nav lielāka par kompensāciju un kas samaksāta pēc dienas, kad tika pieņemta eksporta deklarācija.

Kompensācijas iepriekšēja noteikšana - kompensācijas likmes noteikšana dienā, kad tiek pieņemts eksporta licences pieteikums.

Kompensācijas likme, kas noteikta konkursa kārtībā - nozīmē kompensāciju, ko noteicis eksportētājs un kas pieņemta konkursa kārtībā.

Pamatprodukti - produkti, kas paredzēti eksportam un kas ir pēc apstrādes pārstrādāti produktos vai precēs.

Pārstrādātas preces - produkti, kas iegūti pārstrādājot pamatproduktus par kuriem pienākas kompensācija.

Produkti - nozīmē produktus, kas uzskaitīti EK Regulā Nr. 612/2009 1. pantā.

Starpprodukti - produkti, uz kuriem attiecas tirgus noteikumi par pienu, piena produktiem, labību, rīsiem, cukuru un kuri nav uzskaitīti regulas 1520/00 A pielikumā bet,  kas ar noteiktu koeficientu palīdzību tiek pārrēķināti pamatproduktos.

Trešās valstis - valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

T5  - nozīmē dokumentu, kas minēts Nolikuma (EEK) Nr. 2454/93 912a. līdz 912g. pantā. 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.