Aktivitātes "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" īstenojamās darbības

 1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

Atbalsta pretendents

 

Attiecināmās izmaksas

Atbalsta intensitāte

Atbalsta apmērs

Juridiska (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska persona, kura veic saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 euro gadā)

 - jaunu pamatlīdzekļu  un programmnodrošinājuma iegāde 

 - būvniecības izmaksas

 - būvmateriālu iegāde

 - ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas

 - patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas

 - vispārējās izmaksas

 - pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta

 

 

 

 - līdz 70%

 - Kopprojektiem* -  līdz 80%

 

 

 - uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 euro, ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras  izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

 - pārējiem projektiem nepārsniedz 50 000 euro

 

Juridiska persona (tostarp biedrība /nodibinājums), kura uzsāk saimniecisko darbību, vai fiziska persona, kura uzsāk vai plāno veikt saimniecisko darbību, ja tās saistīto uzņēmumu apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro gadā

Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (kopprojekts*)- nav ierobežojums uz apgrozījumu

Vietējā pašvaldība (tikai kopprojekta* gadījumā)

 

 2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

Atbalsta pretendents

 

Attiecināmās izmaksas

Atbalsta intensitāte

Atbalsta apmērs

Juridiska vai fiziska persona, kas ir PVD reģistrēts pārtikas aprites uzņēmums (apgrozījums līdz 70 000 euro gadā)

 - jaunu pamatlīdzekļu  un programmnodrošinājumu iegāde

 - būvniecības izmaksas

 - būvmateriālu iegāde

 - ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas

 - patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas

 - vispārējās izmaksas

 - pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta

 

 

 

 - līdz 70%

 - Kopprojektiem* -  līdz 80%

 

 

 - uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 euro, ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras  izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas

 - pārējiem projektiem nepārsniedz 50 000 euro

 

Juridiska persona vai fiziska persona, kas plāno nodarboties  ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, izņemot zivsaimniecības produktu pārstrādi

 

Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (kopprojekts* - nav apgrozījuma ierobežojums). Ja tā nodarbojas ar lauksaimniecības (izņemot zivsaimniecības produktus) produktu pārstrādi, tas ir PVD reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums.

 

Vietējā pašvaldība (tikai kopprojekta* gadījumā)

 

Biedrība vai nodibinājums, ja tās apgrozījums ir ne vairāk kā 70 000 euro gadā (kopprojekts*).

 

 3. Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija (tirdzniecības vietas), un realizācijas veidu ieviešanai

Atbalsta pretendents

 

Attiecināmās izmaksas

Atbalsta intensitāte

Atbalsta apmērs

Juridiska (tostarp biedrība/nodibinājums) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 euro gadā)

 - jaunu pamatlīdzekļu  un programmnodrošinājuma iegāde

 - būvniecības izmaksas 

 - būvmateriālu iegāde

 - ar sabiedriskām attiecībām saistītas izmaksas

 - patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas

 - internetveikala izveide

 - vispārējās izmaksas

 - pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta

 

 

 

 - līdz 70%

 - Kopprojektiem* -  līdz 80%

 

 

 - uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem līdz 100 000 euro, ja ieguldījumi būvniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras  izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

 - pārējiem projektiem nepārsniedz 50 000 euro

 

Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (nav ierobežojums uz apgrozījumu)

Ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju, atbalsta pretendents ir (nav ierobežojums uz apgrozījumu, ir reģistrēts VRG darbības teritorijā):

1) lauksaimniecības produktu ražotājs

2) lauksaimniecības produktu pārstrādātājs

3) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

 

 4. Darbinieku produktivitātes kāpināšana 

Atbalsta pretendents

 

Attiecināmās izmaksas

Atbalsta intensitāte

Atbalsta apmērs

Juridiska persona, kas veic saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 euro gadā)

 - maksa par darbinieku dalību mācībās, ja tiek saņemts sertifikāts vai apliecinājums par mācību sekmīgu pabeigšanu

 - komandējuma izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepārsniedz 2% no mācību izmaksām

 - pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

 

 - līdz 70%

 

 

 - nepārsniedz 50 000 euro

 

 

 Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

  • Projekts atbilst SVVA stratēģijai
  • Projektu īsteno SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijā, izņemot ar sabiedriskām attiecībām saistītas darbības. Ja projektā ir paredzēta dalība mācībās darbinieku produktivitātes kāpināšanai, tajās var piedalīties arī ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas. Ja projektā paredzēts iegādāties mobilo tehniku, atbalsta pretendents ir reģistrēts vai tā deklarētā dzīvesvieta (fiziskai personai, kas veic vai plāno uzsākt saimniecisku darbību kā pašnodarbināta persona) atrodas VRG darbības teritorijā. Projekta uzraudzības laikā iegādāto mobilo tehniku var izmantot arī ārpus SVVA stratēģijas īstenošanas teritorijas
  • Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz projekta mērķi un tas atbilst aktivitātes mērķim
  • Neaizvieto esošos pamatlīdzekļus
  • Apliecina savu ekonomisko dzīvotspēju
  • Sasniedz projektā paredzētos rādītājus un vietējās rīcības grupas noteiktos rādītājus

 

*Kopprojekts ir projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi un to var iesniegt:

1) Biedrība vai nodibinājums, kas ir darbojies vismaz 3 gadus pirms projekta iesniegšanas un vismaz trīs tā biedri (ja projektu iesniedz biedrība) vai dibinātāji (ja projektu iesniedz nodibinājums) ir komersanti vai zemnieku saimniecības (biedrībai, kas iesniedz projektu apgrozījums līdz 70 000 euro gadā).

2) Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (nav ierobežojums uz apgrozījumu).

3) Starp kopprojekta dalībniekiem ir noslēgts līgums. Koprojektā nav vairāk kā 3 dalībnieki (katram dalībniekam apgrozījums ir līdz 70 000 euro gadā). Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks atsevišķi. De minimis atbalstu dala proporcionāli uz visiem dalībniekiem.

  •  juridiska vai fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību
  •  juridiska vai fiziska persona, kas ir PVD reģistrēts vai atzīts pārtikas aprites uzņēmums
  •  lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (ja projektu īsteno pilsētā, kurā ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju) (nav ierobežojums uz apgrozījumu)

4) Vietējā pašvaldība savā īpašumā vai valdījumā esošai uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei juridiskām personām (tostarp biedrībai, nodibinājumam) (nav ierobežojums uz apgrozījumu). De minimis atbalstu sadala starp visiem kopprojekta dalībniekiem. Saimnieciskās darbības rādītājus sasniedz katrs kopprojekta dalībnieks, izņemot pašvaldību.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.