4.3. Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

Apakšpasākuma apraksts

Atbalsta veids

Atbalsts infrastruktūrā, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības palielināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas palielināšanu.

Atbalsta pretendents

Valsts un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu, tostarp meliorācijas objektam piegulošu brauktuvju klātņu pārbūvei un atjaunošanai (bez seguma):

 • pašvaldība, arī pašvaldības kapitālsabiedrība, kas īsteno pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju pārbūvi vai atjaunošanu lauksaimniecības vai meža zemē;
 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājs vai tiesiskais valdītājs, kas plāno īstenot projektu lauksaimniecības vai meža zemē.

Laukumu un ražošanas objektu pievedceļu, tostarp dzelzceļa pievedceļu, būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma):

 • kooperatīvā sabiedrība, kooperatīvo sabiedrību apvienība un jauna kooperatīvā sabiedrība.
Attiecināmo izmaksu kategorijas
 • Valsts un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu, pašvaldības hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana lauksaimniecības vai meža zemē, tostarp pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošu brauktuvju klātņu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
 • Laukumu būvniecība vai pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievedceļu, tostarp dzelzceļa pievedceļu, būvniecība un pārbūve (bez cietā seguma), izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus;
 • Pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam piegulošo ceļu un ražošanas objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu lauksaimniecībā izmantojamu augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.
Maksimālās attiecināmās izmaksas

Valsts un pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai, tostarp meliorācijas objektam piegulošu brauktuvju klātņu pārbūvei vai atjaunošanai (bez seguma):

 • valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājam kopējā attiecināmo izmaksu summa ir bez ierobežojuma. Attiecināma ir finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem – ne vairāk kā līdz 5 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;
 • pašvaldībai (arī pašvaldību kapitālsabiedrībai) – 300 000 EUR.

Laukumu un ražošanas objektu pievedceļu, tostarp dzelzceļa pievedceļu, būvniecībai un pārbūvei (bez cietā seguma):

 • kooperatīvai sabiedrībai, kooperatīvo sabiedrību apvienībai kopējā attiecināmo izmaksu summa ir bez ierobežojuma;
 • jaunai kooperatīvai sabiedrībai – 5 000 000 euro (kopā visos “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos).
Atbalsta intensitāte
 • Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana valsts nozīmes sistēmās – 100 %;
 • Pašvaldības meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves pārbūve un atjaunošana – 90 %;
 • Laukumi, pievedceļi u. tml. infrastruktūra kooperatīvajām sabiedrībām vai kooperatīvo sabiedrību apvienībām, vai jaunām kooperatīvajām sabiedrībām – 50 %.

Informācija par projektu kārtām

 

Informācija par notikušajām vai plānotajām projektu kārtām, prasībām un nosacījumiem atbalsta saņemšanai, pieejamo finansējumu un citiem jautājumiem lasāma šeit “Informācija par projektu kārtām”.

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.