8.5 Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Pasākuma aktivitāte - jaunaudžu retināšana.

Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).

 

Dealizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem skatāma šķirklī zemāk.

8.5. Aktivitāte | Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā
Pieejamais finansējums
2 384 530

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts mežsaimniecībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Pašvaldības iestādes
 • Individuālie komersanti
Svarīgi

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā. 

Projekta iesniegumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā,

netiks pieņemti un reģistrēti!

 

Administrēšanas procesa veicināšanai  atbilstoši Noteikumu Nr.455 40.4. apakšpunktam meža īpašnieku kooperatīvs (mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība) vai meža īpašnieku biedrība  pēc projektu pieņemšanas kārtas beigu termiņa LAD iesniedz  biedru sarakstu.

Aktivitātē iesniegto 8. kārtas projektu īstenošanas beigu termiņš ir

līdz 2023. gada 1. septembrim.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalsta pretendents:

 • fiziska persona – zemes īpašnieks
 • juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks
 • pašvaldība – meža zemes īpašnieks
 • pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi.


Atbalsta apmērs

 

Atbalstāmā aktivitāte

Attiecināmo izmaksu summa EUR/ha

 

Atbalsta intensitāte %

par retināšanu vai kopšanu
Jaunaudžu retināšana 440

50% - īpašniekiem kuriem pieder 200 un vairāk hektāru meža,

60% - mazākos meža īpašumos

 

Papildu nosacījumi:

 • jaunaudzes retina līdz 10 gadu vecās baltalkšņu mežaudzēs, līdz 40 gadu vecās skuju koku, ozolu, ošu mežaudzēs, ja koku augstums nepārsniedz 10 metru, un līdz 20 gadu vecās pārējo koku sugu mežaudzēs;
 • retināšana šo noteikumu izpratnē ir savlaicīga un mērķtiecīga mežaudzes kopšana, samazinot valdošās sugas koku vai konkurējošo koku skaitu par vismaz 500 kokiem vienā hektārā vai atbrīvojot augšanas telpu no bieza vai vidēji bieza krūmu aizzēluma, lai palielinātu mežaudzes noturību un pielāgošanās spēju iespējamām klimata pārmaiņām, kā arī nodrošinātu mežaudzes krājas pieaugumu un oglekļa uzkrājumu mežaudzē. Krūmu aizzēlums uzskatāms par biezu un vidēji biezu, ja koku un krūmu sugu vainagu projekcija aizņem vismaz 40 procentu no platības. 

Atskaites un maksājumi

Pārskatu iesniegšanas, apstiprināšanas un apmaksas kārtība

Atbalsta pretendents pēc projekta vai tā posma izpildes iesniedz Valsts meža dienestam pārskatu (divos eksemplāros) par projekta īstenošanas rezultātiem (7.pielikums).

Ja mežaudze atzīta par ieaudzētu, atjaunotu (nomainītu) vai retinātu, Valsts meža dienests pēc lēmuma pieņemšanas par atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem šo lēmumu ietver pārskatā par projekta īstenošanas rezultātiem (7.pielikums) un 10 darbdienu laikā:

 • vienu pārskata eksemplāru iesniedz Lauku atbalsta dienestā;

 • otru pārskata eksemplāru nosūta pretendentam vai paziņo tam lēmumu saskaņā ar Paziņošanas likumu.

Lauku atbalsta dienests 30 darbdienu laikā pēc minētā pārskata saņemšanas izmaksā atbalsta saņēmējam atbalstu par veiktajām darbībām.

 

Ja Pārskatā iekļautā apzināti pieprasītā summa pārsniedz Pārskata atbilstības pārbaudē konstatēto summu vairāk kā 10 %, tad faktiskajai Pārskata pārbaudē konstatētajai summai piemērojams samazinājums, kas ir šo divu summu starpība.

Samazinājumu nepiemēro, ja saņēmējs kompetentajai iestādei var pierādīt, ka neattiecināmās summas iekļaušana nav radusies viņa kļūdas dēļ vai, ja kompetentā iestāde kāda cita iemesla dēļ secina, ka attiecīgais saņēmējs nav vainīgs.

Piemēri:
I
Plānots veikt 1 ha ieaudzēšanu, ko Atbalsta pretendents norādījis Pārskatā, VMD ir apstiprinājis 1 ha ieaudzēšanu, samazinājums netiek piemērots.

II
Retināšanu paredzēts veikt 2.5 ha platībā priežu tīraudzē, pretendents deklarē 2.5 ha, VMD veic platības korekciju un apstiprina 2.3 ha, pēc aprēķina sanāk  (Pretendents - 2.5ha * 440 EUR/ha * 70%= 770 EUR (100%), VMD - 2.3 ha * 440 EUR/ha * 70% = 708.4 EUR (92%)), starpība nepārsniedz 10 %, summa izmaksai EUR 708.4.

III
Retināšanu paredzēts veikts 2.5 ha platībā mistraudzē, pretendents deklarē 2.5 ha mistraudzi, VMD veic platības korekciju un apstiprina 2.3 ha bērzu tīraudzi (60%), pēc aprēķina sanāk (Pretendents - 2.5 ha * 440 EUR/ha * 70% = 770 EUR (100%), VMD - 2.3 ha * 440 EUR/ha * 60 % = 607.2 EUR (78%)). Starpība pārsniedz 10 %.
Summa izmaksai: 770 - 607.2 EUR = 162.8 EUR * 2 = 325.6 EUR (dubultā starpības summa, kas lielāka par 10%) un gala rezultātā izmaksājamā publiskā finansējuma summa 770 - 325.6 = 444.4 EUR.

SVARĪGI!

Pretendents, aizpildot Pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem, korekti norāda informāciju par nogabaliem, rezultātu (mistraudze, tīraudze , priedes tīraudze, stādīto koku skaits) un platību, to neapvienojot.

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
 1.kārta  15.10.2015.-16.11.2015. Paziņojums 5 000 000 Sarindotie projekti 
2.kārta 27.06.2016.-27.07.2016. Paziņojums 5 000 000 Sarindotie projekti
3.kārta 15.12.2016.-16.01.2017. Paziņojums 5 000 000 Iesniegtie projekti
4.kārta 09.10.2017.-09.11.2017. Paziņojums 5 000 000 Iesniegtie projekti 
5.kārta 01.03.2018.-05.04.2018. Paziņojums 2 015 616 Iesniegtie projekti
6.kārta 01.04.2019.-07.05.2019. Paziņojums 4 051 155 Iesniegtie projekti
7.kārta 27.08.2021.-27,09.2021. Paziņojums 6 000 000 Iesniegtie projekti
8.kārta 25.04.2022.-25.05.2022. Paziņojums 2 384 530 Iesniegtie projekti

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.