6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Operatīvā informācija par 4.kārtā sarindotajiem pieteikumiem (aktualizēts 08.02.2021.).

Apakšpasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju.

Lai EPS izveidotu jaunu lietotāju un piesaistītu konsultantu ir pieejama instrukcija.

Prezentācija pasākumam «Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības»

Jautājumi un atbildes

Pieejamais finansējums
4 107 945

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
15 000
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Cūkkopības nozare
 • Zirgkopības nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
 • Biškopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi
 • Atbalsts paredzēts saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 euro, bet nepārsniedz 15 000 euro.
 • Saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas (2019.gadu).
 • Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz diviem kalendāra gadiem līdz 2022. gada 31. decembrim.
 • Iesniedzot projektu LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), nepieciešams pārliecināties, ka konsultantam ir piešķirtas tiesības sistēmā.  Lai to varētu izdarīt - klientam ir jāiesniedz papildu veidlapa LAD!
 • 3. projektu pieņemšanas kārtas kopsavilkums
 • Standarta izlaides vērtība aprēķina kalkulators
 • Palīgmateriāls SI vērtību noteikšanai ar kultūras kodiem

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ATBALSTA PRETENDENTS IR:

Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās darbības veicējs:

1. Fiziska persona, kuras:

 • dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
 • saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un ir iesniegta gada ienākumu deklarācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

2. Juridiska persona:

 • kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;
 • saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents ir iesniedzis gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2019.gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

 

3. Atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējā profesionālo lauksaimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā ar Noteikumu Nr.598 7.pielikumā noteiktiem izglītības priekšmetiem) vai ir atbilstoša vismaz piecu gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā (darba pieredzi apliecinoši dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s uzņēmumā, reģistrējies VID kā lauksaimnieciskās darbības veicējs).

Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas laikā tiek apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu apjomā.

 

 ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

 • gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides (SI) vērtība projekta iesnieguma iesniegšanas dienā (saskaņā Noteikumu Nr.598 8.pielikumā noteiktām SI vērtībām) ir vismaz 2 000 euro, bet neviens no rādītājiem nepārsniedz 15 000 euro (ņemot vērā saistītos uzņēmumus (tostarp vienu vienotu uzņēmumu);
 • kopējā īpašumā esošās vai nomātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība nepārsniedz 50 hektāru;
 • sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma sniedzēju ir sagatavots projekta iesniegums, kas ietver Darījumdarbības plānu;
 • atbilstība mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu definīcijai;
 • projekts ir saistīts ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

 

DARĪJUMDARBĪBAS PLĀNS

!!! Projektus sagatavo LAD mājas lapā publicētie konsultantu uzņēmumi.

Darījumdarbības plānu sagatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim;

Darījumdarbības plānā ietver:

 • konkrētas ziņas par plānotajiem ieguldījumiem, kas ir tieši saistīti ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu;
 • saimniecības ekonomiskās dzīvotspējas pamatojumu, ko apliecina pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā un visos darījumdarbības plāna īstenošanas gados;
 • sasniedzamos rādītājus (neto apgrozījumu no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vērtību);
 • saimniecības attīstības mērķus (tai skaitā saimniecības iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles shēmā, ja tā paredzēta darījumdarbības plānā).

Darījumdarbības plāna īstenošana jāuzsāk deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta apstiprināšanu.

 

SVARĪGI IEVĒROT!

Darījumdarbības plāna īstenošanas rezultātā neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā lieluma SI vērtība sasniedz minimālo robežvērtību 2 000 euro.

Sasniegtajam neto apgrozījumam no nepārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas vai saimniecības ekonomiskā lieluma SI vērtība vērtībai ir jāpalielinās vismaz par 20 procentiem.

 

ATBALSTA APMĒRS

Viena Darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000 euro, kas tiek izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam:

 • pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
 • gala maksājums 20 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.

 

IEGULDĪJUMI

Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:

 • vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
 • vispārējās izmaksas (konsultāciju pakalpojumi, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas) - ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem.

Konsultāciju pakalpojuma izmaksas ietver projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas un nepārsniedz septiņus procentus no kopējā atbalsta apmēra. Projekta iesnieguma izstrādes vai saskaņošanas izmaksas nepārsniedz trīs procentus no kopējā atbalsta apmēra.

 

SVARĪGI!

Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas veikti pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, izņemot konsultāciju pakalpojuma izmaksas.

Atbalsta pretendents darījumdarbības plānā norādītos ilgtermiņa ieguldījumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Plānošanas periodā atbalsta pretendents šajos noteikumos minēto atbalstu var saņemt vienu reizi.

Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nesaņem, ja tas:

 • saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumos "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai", "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" vai "Lauku saimniecību modernizācija";
 • ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos".

Rokasgrāmatas

Projekta veidlapas aizpildīšanas skaidrojumiem ir informatīvs raksturs

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
Konstultantu atlase  03.07.2015.- 17.07.2015. Paziņojums
1.kārta  03.09.2015.- 05.10.2015. Paziņojums 20 851 400
2.kārta 01.06.2017.- 30.06.2017. Paziņojums 18 747 336
3.kārta 17.06.2019.- 18.07.2019. Paziņojums 11 085 000
4.kārta

03.06.2020.- 03.08.2020.

Paziņojums 4 107 945

 

 

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.