4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Tehnikas un iekārtu katalogs

Detalizēta informācija par katalogu pieejama ŠEIT.

Aicinām atbalsta pretendentus laicīgi vērsties pie tehnikas un iekārtu tirgotājiem ar ierosinājumu iekļaut plānotās projekta investīcijas katalogā, lai uz jauno kārtu būtu pieejamas projektā paredzētās iegādes kā attiecināmās izmaksas!

 

Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Atbalsta veids: investīciju atbalsts.

Dealizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem skatāma šķirklī zemāk.

4.1. Aktivitāte | Ieguldījumi materiālajos aktīvos
Pieejamais finansējums
LPKS - EUR 7 505 668, lauku saimniecībām - EUR 29 165 739

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
Lauku saimniecībai EUR 2 000 000
(t.sk.pamatlīdzekļiem EUR 700 000)
Jaunai lauku saimniecībai EUR 150 000
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Cūkkopības nozare
 • Zirgkopības nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
 • Biškopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
Atbalstāmās aktivitātes
 • Modernizācija
 • Būvniecība
 • Iekārtu iegāde
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi

Skaidrojums par rindošanas punktiem.

Pie projektu rindošanas tiks ņemti vērā tie dokumenti, kuri LAD tiks iesniegti līdz projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas pēdējai dienai.

Kopprojekta dalībniekiem pie rindošanas ņem vērā visu kopprojektā iesaistīto saimniecību rādītājus. 

Pasākuma ietvaros ir atbalstāma tikai jaunu investīciju iegāde ar pirmreizējo reģistrāciju uz gala saņēmēju (Atbalsta saņēmēju).

Kontaktinformācija jautājumos par Projekta iesniegumu elektronisku aizpildīšanu EPS:

 • par projektu pieteikuma datu tehnisku aizpildīšanu EPS sistēmā - 67027870 vai 67027129;
 • par apakšpasākuma 4.1. pieteikšanās nosacījumiem - 67027137 vai 26499716.
 • Rindošanas kritērijā "Investīciju ieguldīšana klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumā" punkti tiks piešķirti tikai par investīcijām kūtsmēslu krātuves būvniecībai vai pārbūvei, par ko tiks iesniegti būvvaldes saskaņoti dokumenti.
 • ja traktortehnikas iepirkumos vai piegādēs norādīts, ka prece tiks reģistrēta VTUA lokālai izmantošanai Latvijas Republikā ar attiecīgu ierakstu reģistrācijas apliecībā, tad šāda tehnika netiks attiecināta pasākuma ietvaros. Skatīt skaidrojumu.
 • Palīgmateriāls atbalsta intensitātes noteikšanai traktora vai kombaina iegādes gadījumā 
 • Ilggadīgo stādījumu ierīkošanas gadījumā, lai saņemtu papildus projektu atlases kritēriju punktus, kopā ar Projekta iesniegumu ir jāiesniedz plānoto ilgadīgo stādījumu skiču projekts
 • Vēršam uzmanību, ka finanšu plānā jāņem vērā  dabas katastrofu (sausums, plūdi, u.c.) radītie zaudējumi, un šai informācijai ir jābūt atbilstošai faktiskajai situācijai saimniecībā.
 •  Attiecībā uz 4.1. projektu mērķiem – neto apgrozījuma palielinājums vai fiziskā apjoma pieaugums (MK 600 11.1.p.) un  labturības prasību uzlabošana vai biodrošības prasību (MK 600 11.5.p.) ievērošana tiks uzskatīti kā dažādi sasniedzamie mērķi, par ko varēs saņemt papildus atlases kritēriju punktus par vismaz diviem vai vairāk īstenotiem projekta mērķiem. Vienai tāmes pozīcijai var būt tikai viens mērķis.
 • Attiecībā uz jaunajiem lauksaimniekiem – lai piemērotu jaunā lauksaimnieka atbalsta intensitāti, atbalsta pretendents ir 1) jaunais lauksaimnieks – fiziska persona, kas 6 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas brīža pārņems vai dibinās saimniecību (max attiecināmo izmaksu summa 150 000 EUR) vai 2) juridiska persona (zemnieku saimniecība, SIA u.c.), bet tad uz iesniegšanas brīdi jaunajam lauksaimniekam jau jābūt pārņemtās vai izveidotās saimniecības īpašniekam.  3) atbalsta pretendents var būt esoša lauku saimniecība, kas nav nodarbojusies ar lauksaimniecību agrāk par 5 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas. Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, kas neveic lauksaimniecisko darbību un plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu vai arī nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu ne ilgāk kā 5 gadus pirms projekta iesniegšanas, ir atbilstošs gados jaunā lauksaimnieka statusam, nedibinot jaunu uzņēmumu. 
 • Investīcijām atbalstu piešķir, ja pretendents dzīvnieku novietnē izpilda nosacījumus, kas noteikti normatīvajos aktos par īpašajām prasībām piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Šo prasību nepiemēro gados jaunam lauksaimniekam, kas saimniecību dibinājis ne agrāk kā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

ATBALSTA PRETENDENTS:

 1. lauku saimniecība – juridiska vai fiziska persona, kas pēdējā noslēgtajā gadā ražojusi Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un mājas (istabas) dzīvniekus un tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums (turpmāk – lauksaimniecības produkti)
 2.  fiziska persona, kas plāno nodibināt zemnieku saimniecību vai iegūt komersanta statusu, vai juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu ražošanu;
 3. atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas saņēmusi atbilstības statusu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu.
 4. valsts zinātniskā institūcija.

PIEEJAMAIS PUBLISKAIS FINANSĒJUMS:

 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – EUR 7 505 668;
 • lauku saimniecībām - EUR 29 165 739, kas sadalīts atbilstoši:

Struktūrvienība

Finansējuma apmērs (EUR)

Saimniecībām ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR

Saimniecībām ar apgrozījumu virs 70 000 EUR

Austrumlatgales RLP

780 913

1 450 266

Dienvidkurzemes RLP

956 797

3 248 903

Dienvidlatgales RLP

1 306 625

2 426 589

Lielrīgas RLP

539 442

1 831 732

Viduslatvijas RLP

653 568

2 219 258

Zemgales RLP

1 004 570

3 411 123

Ziemeļaustrumu RLP

544 750

1 849 757

Ziemeļkurzemes RLP

647 596

2 198 980

Ziemeļvidzemes RLP

931 583

3 163 287

 

 ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 1. investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai
 2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
 • jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, atjaunošanai pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu un nepieciešamo jaunu būvmateriālu iegādi;
 • būvju ierīkošanai (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē);
 • būvju novietošanai (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem);
 • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē).


ATBALSTA INTENSITĀTE:  20-50%

Maksimālā atbalsta likme ir līdz 70% - jaunajiem lauksaimniekiem un projektos, kuros plānots  uzbūvēt vai pārbūvēt vides prasībām piemērotas kūtsmēslu krātuves (Noteikumu Nr.600 11.2.2.1.apakšpunktā minētais mērķis), ja projektu īsteno apgabalā, kurā ir dabas un citi specifiski ierobežojumi.

(detalizēta atbalsta intensitāšu tabula)

Gados jaunais lauksaimnieks ir fiziska vai juridiska persona, kura atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 2. panta 1. punkta "n" apakšpunktā minētajai definīcijai (juridiskas personas gadījumā minētos nosacījumus piemēro fiziskai personai – saimniecības īpašniekam vai personai, kurai uzņēmumā pieder ne mazāk kā 51 procents kapitāldaļu un ir atsevišķas paraksttiesības):

 • projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
 • ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecības izglītību vai apguvusi lauksaimniecības kursus vismaz 160 stundu apjomā vai to iegūs līdz projekta īstenošanai;
 • 6 mēnešu laikā pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās pirmo reizi dibina vai nomainoties paaudzei, pārņem lauku saimniecību vadītāja statusā ar vairāk nekā 51 procentu kapitāldaļu vai lauku saimniecību nodibinājis ne agrāk kā 5 gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Atbalsta pretendentam 18 mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ir jāatbilst aktīvā lauksaimnieka statusam saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013 9.pantu.

 

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam (arī šī atbalsta pretendenta saistītiem uzņēmumiem (t.sk., vienam vienotam uzņēmumam) apakšpasākumā kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 2 000 000 EUR, nepārsniedzot pretendenta ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, izvēloties noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vairāk kā:

 • piecas reizes, ja atbalsta pretendents īsteno projektu būvniecības aktivitātē un iegādājas pamatlīdzekļus, ievērojot, ka pamatlīdzekļu iegāde nepārsniedz atbalsta pretendenta  ieņēmumus vairāk kā 3 reizes.
 • trīs reizes, ja atbalsta pretendents veic investīcijas tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai, bet nepārsniedzot 700 000 EUR visā plānošanas periodā.
  Šis nosacījums neattiecas uz pretendentu, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 150 000 EUR vai 210 000 EUR, ja pretendents ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operators un apsaimniekotās zemes platība pārsniedz 100 ha.

Ja saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tad attiecīgi projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas vairāk kā piecas vai trīs reizes atkarībā no projektā īstenotās aktivitātes.

Vienā projekta iesniegumā var ietvert apakšpasākumu „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un  „Atbalsts  ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” vairākas aktivitātes.

SVARĪGI IEVĒROT!

Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, pārbūvei, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas norādīts būvprojektā vai tehnoloģiskajā daļā, iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, būvatļaujas kopiju, akceptētu būvprojektu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, atjaunošana, ierīkoti ilgadīgie stādījumi un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Visiem projektiem uzraudzības periods ir pilni kalendārie 5 gadi pēc to īstenošanas (izņemot projektus, kuri īstenoti gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā, – tiem uzraudzības periods ir pilni kalendārie 7 gadi). Ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus, uzraudzības periods ir pilni kalendārie 5 gadi pēc līzinga līgumā noteikto atbalsta saņēmēja visu saistību izpildes, līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā.

Atskaites un maksājumi

ELFLA publicitātes plāksnīte (paraugs)

 • minimālais informatīvā plakāta izmērs – A3 jeb 297x420mm
 • izvietošanas termiņš – sākot no pirmās projekta īstenošanas dienas un, saglabājot to visu projekta īstenošanas laiku
 • izvietošana – sabiedrībai labi redzamā vietā, piemēram, pie ēkas ieejas un atbalsta saņēmēja profesionālajā mājas lapā (ja tāda ir)

Rokasgrāmatas

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
 1.kārta  08.12.2014.-
15.01.2015.
 Paziņojums 70 443 771
2.kārta 04.01.2016.-
04.02.2016.
Paziņojums 70 443 771
3.kārta 21.11.2016.-
21.12.2016.
Paziņojums 36 670 012
4.kārta 07.11.2017.- 07.12.2017. Paziņojums 75 000 000
5.kārta 18.10.2018.- 22.11.2018. Paziņojums 82 551 117
6.kārta 04.11.2019.- 04.12.2019. Paziņojums 36 671 407

 

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.