4.1 Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Operatīvā informācija par 7. kārtā sarindotajiem pieteikumiem (aktualizēts uz 23.08.2022.):

 

Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Atbalsta veids: investīciju atbalsts.

 

Projektu iesniegumu pieņemšana 7. kārtā notiks no 2022. gada 10. janvāra līdz 2022. gada 24. februārim ar šādu publiskā finansējuma sadalījumu:

 • siltumnīcu būvniecība un pārbūve - 9 000 000 EUR;
 • putnkopības vai cūkkopības nozarēs - 10 000 000 EUR;
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām - 20 000 000 EUR (kopīgs finansējums 4.1., 4.2. un 4.3. apakšpasākumos);
 • 64 126 166 EUR sadalījumā pa Lauku atbalsta dienesta reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm:
LAD struktūrvienība 7. kārta
mazās saimniecības vidējās saimniecības lielās saimniecības
Austrumlatgales RLP 1 122 029 2 121 850 1 634 128
Dienvidkurzemes RLP 2 144 578 4 033 572 3 145 723
Dienvidlatgales RLP 1 880 571 3 539 993 2 755 451
Lielrīgas RLP 1 182 942 2 235 731 1 724 174
Viduslatvijas RLP 1 447 687  2 730 689 2 115 536
Zemgales RLP 2 208 589 4 153 245 3 240 347
Ziemeļaustrumu RLP 1 212 588 2 291 155 1 767 998
Ziemeļkurzemes RLP 1 488 394 2 806 794 2 175 712
Ziemeļvidzemes RLP 2 062 426 3 879 984 3 024 281
Kopā: 15 779 480 25 267 495 23 079 191

 

Tiešsaistes vebināra ieraksts un prezentācijas ir pieejamas ŠEIT.

Atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem ir piejamas ŠEIT.

Tabula ar skaidrojumu par finansējuma sadalījumu pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 4.1. “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” (PDF).

 Tehnikas un iekārtu katalogsDetalizēta informācija par katalogu pieejama ŠEIT.

 

Dealizēta informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem skatāma šķirklī zemāk.

4.1. Aktivitāte | Ieguldījumi materiālajos aktīvos
Pieejamais finansējums
103 126 166

Kārta noslēgusies

Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Cūkkopības nozare
 • Zirgkopības nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
 • Biškopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
Atbalstāmās aktivitātes
 • Modernizācija
 • Būvniecība
 • Iekārtu iegāde
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi

 Tehnikas iegādes gadījumā aicinājums Atbalsta pretendentiem pirms projekta iesniegšanas EPS vērsties pie Tehnikas tirgotājiem, lai:

 • noskaidrotu projektā plānotās tehnikas un iekārtu piegādes laiku, kā arī precīzāku piedāvāto cenu atbilstoši pretendenta prasībām un vajadzībām (attiecīgais piedāvājums nav jāiesniedz EPS ar projektu);
 • noskaidrotu projektā plānotā lauksaimniecības traktora vai graudu novākšanas kombaina piegādes laiku un cenu, ja šo tehniku plānots aprīkot atbilstoši Noteikumu 2.pielikumā norādītajam aprīkojumam jeb “zaļajām” investīcijām (GPS uztvērēji ar aprīkojumu, ražas uzskaites sensori, u.c.). “Zaļo” investīciju aprīkojuma summai jābūt piedāvājumā izdalītai atsevišķi (attiecīgo piedāvājumu aicinām iesniegt EPS kopā ar projektu)

Projektu ietvaros Dienests attiecina izdevumus tikai par jaunu investīciju iegādi.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

 • ATBALSTA PRETENDENTS:
 1. lauku saimniecība, kuras kopējais neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares pēdējā noslēgtajā gadā pirms lauku saimniecība piesakās atbalsta saņemšanai ir vismaz 4000 euro;
 2. atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība, kooperatīvu sabiedrību apvienība vai jauna kooperatīvā sabiedrība (izveidota pēc 01.01.2021.);
 3. valsts zinātniskā institūcija (lauksaimniecības produkcijas ražotājs).

  ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 1. jaunu iekārtu, tehnikas, tās aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, kas paredzēti nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemeņu) stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
 2. nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai, ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei paredzētu:
 • jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām;
 • būvju ierīkošanai – būvdarbus inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē;
 • būvju novietošanai – būvdarbus iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem;
 • būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas, piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, telpu pārveidošanai un pielāgošanai ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju;
 • laukumu būvniecībai vai pārbūvei pie ražošanas objektiem, izņemot ražošanas objektus, kuros ražo enerģiju no lauksaimniecības vai mežsaimniecības izcelsmes biomasas nolūkā gūt ieņēmumus.

  

ATBALSTA INTENSITĀTE: 20-70% (pamatlikme ar papildus intensitāti)

 Maksimālā atbalsta intensitāte apakšpasākumā ir līdz:

 • 50 % - būvniecībai, (jaunajiem lauksaimniekiem un Īpaši atbalstāmās teritorijas – 60%)
 • 50 % - tehnikai un iekārtām,
 • 70 % - ar vides mērķi saistītajos specifiskos gadījumos:
 • mitrzemju izveidei barības vielu noteces mazināšanai;
 • laistīšanas sistēmām, pretsalnas un pretkrusas sistēmām dārzkopībā;
 • Kūtsmēslu krātuves būvniecībai vai pārbūvei;
 • Ilggadīgo stādījumu ierīkošanai vēsturiski izmantoto kūdras ieguvju rekultivācijai, tostarp organiskajās augsnēs.

(saite uz skaidrojumu par atbalsta intensitātēm)

  ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā 2021.–2027. gadam maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru un atbalsta intensitāti nosaka ņemot vērā saistītās personas, kopprojekta gadījumā – tikai attiecināmās izmaksas katram kopprojekta dalībniekam un katra apakšpasākuma aktivitāšu izmaksām atsevišķi. Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir:

 • 1 000 000 euro (t. sk. traktortehnikas un ražas novākšanas tehnikai 400 000 euro), ko būvniecības  gadījumā var palielināt līdz 2 000 000 euro tādam atbalsta pretendentam, kura ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības pārsniedz 50 procentus no kopējiem ieņēmumiem, par izmaksātas darba algas un ar to saistīto darbaspēka nodokļu un nodevu kopsummu pēdējos divos gados;
 • siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei ir 3 000 000 euro;
 • jaunai kooperatīvai sabiedrībai ir 5 000 000 euro;
 • kooperatīvajai sabiedrībai un kooperatīvo sabiedrību apvienībai bez ierobežojuma.

(detālāka informācija par maksimālajām atbalsta summām)

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs atbalsta pretendentam nepārsniedz tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos divos noslēgtajos gados, ņemot vērā noslēgto gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju, vai, ja atbalsta pretendents dibināts pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, nepārsniedz pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes:

 • vairāk par piecām reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir līdz 70 000 euro;
 • vairāk par trīs reizēm, ja atbalsta pretendenta kopējais apgrozījums ir lielāks par 70 000 euro.


Vienā projekta iesniegumā var ietvert apakšpasākumu „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” vairākas aktivitātes.

 

SVARĪGI IEVĒROT!

Būvniecības gadījumā iepirkuma dokumentus var iesniegt ar projekta iesniegumu vai 6 mēnešu laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

Tehnikas un iekārtu iegādes gadījumā jāizmanto Tehnikas un iekārtu katalogs.

Projekta uzraudzības periods ir
- pieci gadi pēc to īstenošanas;
- septiņi gadi, ja projekts īstenots gaļas liellopu audzēšanas nozarē vai ilggadīgo augļkopības kultūru stādījumu ierīkošanā;
- pieci gadi pēc līzinga līgumā noteikto visu saistību izpildes (līzinga objekta vērtības izmaksāšanas līzinga kompānijai un iegādātās preces pārņemšanas īpašumā), ja prece iegādāta, izmantojot finanšu līzinga līdzekļus.

 

Normatīvie akti

Veidlapas

Projekta iesniegumi jāiesniedz izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Video pamācība projekta pieteikuma aizpildīšanai ir pieejama ŠEIT.

Rokasgrāmatas

Kārtas

Projektu iesniegšanas kārta Kārtas periods Dokuments Pieejamais publiskais finansējums, EUR Operatīvā informācija
 1.kārta  08.12.2014.-
15.01.2015.
 Paziņojums 70 443 771
2.kārta 04.01.2016.-
04.02.2016.
Paziņojums 70 443 771
3.kārta 21.11.2016.-
21.12.2016.
Paziņojums 36 670 012
4.kārta 07.11.2017.- 07.12.2017. Paziņojums 75 000 000
5.kārta 18.10.2018.- 22.11.2018. Paziņojums 82 551 117
6.kārta 04.11.2019.- 04.12.2019. Paziņojums 36 671 407
7.kārta 10.01.2022.- 24.02.2022.

Paziņojums

Paziņojums

103 126 166

Sarindotie projekti (aktualizēts uz 23.08.2022.):

 

 

Video

Pamācība pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" veidlapas aizpildīšanai EPS

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.