121- Lauku saimniecību modernizācija

Pasākuma mērķis ir modernizēt lauksaimniecības uzņēmumus, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas ražo (ir noslēgts gads un iesniegta gada ienākumu deklarācija vai gada pārskats) Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktu ražošanu, kā arī mājas (istabas) dzīvnieku un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums.

Pasākuma ietvaros atbalstāmās aktivitātes - jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecība, esošo kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcija, nepieciešamo būvmateriālu un stacionāro iekārtu iegāde.

Atbalsta intensitāte: 40% no attiecināmajām izmaksām.

Atbalsta intensitāti palielina par 5%:

 • fiziskai personai, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;
 • juridiskai personai, ja tās dalībnieks – fiziska persona, kam saimniecībā pieder vairāk nekā 51% pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.

Atbalsta intensitāti palielina par 10%, atbalsta pretendentiem, kas:

 • investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktos mazāk labvēlīgos apvidos un pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve (kūtsmēslu krātuve) atrodas mazāk labvēlīgos apvidos.
 • īsteno projekta aktivitātes piensaimniecības nozarē, uz kuru attiecas Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulas (EK) Nr.1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula), III nodaļas III iedaļa.

Attiecināmās izmaksas

Programmēšanas periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa nav lielāka par 3 984 041 EUR un var pārsniegt tā ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas:

 • ne vairāk kā 7 (septiņas) reizes, ja atbalsta pretendents īsteno projektu būvniecības aktivitātē.

Šis nosacījums neattiecas uz pretendentiem, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir mazāka par 213 431 EUR.

Vienam atbalsta pretendentam atlases kārtā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 000 EUR.

Saskaņā ar Komisijas 2011.gada 27.janvāra regulas (ES) Nr.65/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem  24.panta 2.punkta d) apakšpunktu, maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai lagūnu būvniecības projektiem tiek noteiktas 30 EUR/m3, virszemes metāla konstrukciju krātuvēm 40 EUR/m3 un betonētajām kūtsmēslu krātuvēm, saskaņā ar Noteikumu Nr.1026 5.pielikumu maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai ir noteiktas 49.80 EUR/m3.

Ņemot vērā to, ka  2014.gada 1.oktobrī stājās spēkā jaunais Būvniecības likums, Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību uz  izmaiņām būvniecības procesa realizācijas dokumentācijā.


121. Aktivitāte | 1.ass. Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas uzlabošana
Pieejamais finansējums
2 000 000

Kārta noslēgusies

Finansējuma ierobežojums
300 000
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
 • Liellopu nozare
 • Cūkkopības nozare
 • Zirgkopības nozare
 • Aitkopības nozare
 • Kazkopības nozare
 • Biškopības nozare
 • Citas lopkopības nozares
Atbalstāmās aktivitātes
 • Būvniecība
 • Iekārtu iegāde
 • Modernizācija
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Zemnieku saimniecības
 • Privātpersonas
Svarīgi

Kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokuments, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja atbalsta pretendents projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus jāiesniedz 3  mēnešu laikā, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai, rekonstrukcijai, būvmateriālu iegādei vai stacionārajām iekārtām un to aprīkojumam, kas uzrādīts tehniskajā projektā vai tehnoloģiskajā daļā, iepirkuma procedūru apliecinošos dokumentus, plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) kopiju, akceptētu būvprojektu tehniskā projekta stadijā un būvatļaujas kopiju iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai 3 (triju) mēnešu laikā (izņemot PAU) pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ja iepriekšminētie dokumenti netiek iesniegti noteiktajā termiņā, lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu zaudē spēku.

Projekta īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā LAD lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu īstenošanas beigu datums 2015.gada 1.jūlijs!

Pieteikties pasākumam

Kārtas

 

Projektu iesniegšanas
kārta

Kārtas periods

Dokuments

Pieejamais publiskais
finansējums, LVL *

1.kārta

03.09.2007.- 03.10.2007.

Paziņojums

32 000 000

2.kārta

14.01.2008.- 14.02.2008.

Paziņojums

17 426 463

3.kārta

09.06.2008.- 09.07.2008.

Paziņojums

13 345 743

4.kārta

03.11.2008.- 03.12.2008.

Paziņojums

25 874 144

5.kārta

09.02.2009.- 09.03.2009.

Paziņojums

27 709 067

6.kārta

01.06.2009.- 01.07.2009.

Paziņojums

21 559 796

7.kārta

07.12.2009.- 07.01.2010.

Paziņojums

32 279 735

8.kārta

05.05.2010.- 30.12.2010.

Paziņojums

51 499 120

9.kārta

01.03.2011.-31.03.2011.

Paziņojums

51 146 203

10.kārta **

01.08.2011.-31.08.2011.

Paziņojums

5 000 000

11.kārta

21.11.2011.- 21.12.2011.

Paziņojums

35 647 053

12.kārta

28.05.2012.- 26.06.2012.

Paziņojums

8 085 304

13.kārta

08.02.2013.-11.03.2013.

Paziņojums

1 600 000

14.kārta

19.08.2013.-17.09.2013.

Paziņojums

8 340 000

15.kārta

09.05.2014.-09.06.2014.

Paziņojums

4 000 000 EUR

16.kārta

17.10.2014.-19.11.2014

Paziņojums

2 000 000 EUR

* Pieejamais finansējums norādīts kopā pa LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām
** Iesniegumu pieņemšana tikai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām                                                                                                              

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.