Zaļināšana

Zaļināšanas maksājuma (ZAL) mērķis ir palielināt lauksaimnieku ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā, ievērojot trīs lauksaimniecības prakses:

  • kultūraugu dažādošana;
  • ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana vai uzturēšana;
  • esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana.

Piesakoties Vienotajam platību maksājumam (VPM), lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī ZAL. Savukārt, piesakoties Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas (MLS) maksājumam, lauksaimniekam nav tiesību pieteikties VPM un ZAL!

Lauksaimniekiem zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) esošajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas tiek pieteikti ar atzīmi “Platība bez atbalsta”, ja vien saimniecībai nav piemērojams kāds no izņēmumiem (skat. Informatīvajā materiālā Platību maksājumu saņemšanai nodaļās par kultūraugu dažādošanu un par ENP izveidošanu vai uzturēšanu).

Saimniecībās, kurās nav piemērojams neviens no izņēmumiem, jāievēro zaļināšanas prasības. Ja norādītās prasības netiks ievērotas, lauksaimnieks zaudēs daļu vai pat visu zaļināšanas maksājumu.

Zaļināšanas prasības nav attiecināmas uz:

  • bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski sertificētām platībām;
  • saimniecībām, kuru aramzemes platība ir mazāka par 10 ha un kurās nav zālāju.

Ja daļa no saimniecības platības ir bioloģiski sertificēta, tad zaļināšanas prasības nav attiecināmas tikai uz bioloģiski sertificētajām platībām. Pārējās saimniecības platībās, kas nav bioloģiski sertificētas, zaļināšanas prasības ir jānodrošina.

Piemēram:   Ja saimniecībā pavisam ir 15 ha aramzemes, no kuriem 5 ha ir bioloģiski sertificēti, bet 10 ha nav sertificēti, tad šādā saimniecībā ne-bioloģiskajos 10 ha būs jāievēro kultūraugu dažādošanas prasība, t.i., tur jāaudzē vismaz divi kultūraugi, no kuriem galvenais ne vairāk par 75%. Savukārt ENP prasība uz šādu saimniecību neattieksies, jo ne-bioloģiskās aramzemes platība nav vairāk par 15 ha.

Ja uz saimniecību nav attiecināmas zaļināšanas prasības, šīs saimniecības zaļināšanas maksājumu par visu platību saņems automātiski!

Izvēloties saimniecībai atbilstošo aramzemes platību no zemāk redzamajā tabulā minētajiem variantiem var noskaidrot, vai un cik lielā mērā saimniecībā jāievēro zaļināšana.

Zaļināšanas prasību noteikšanas shēma

Saimniecības aramzemes platība 2021.gadā:

Vai saimniecībā 2021.gadā jāievēro kultūraugu dažādošana?

Vai saimniecībā 2021.gadā jāizveido/ jāuztur ENP?

Vai jāsaglabā esošie ilggadīgie zālāji?

mazāk par 10 ha

1.Neuzaramais zālājs Lauksaimnieks nedrīkst uzart vai pārveidot ilggadīgos zālājus, kas atzīti par aizsargājamiem ekoloģiski jutīgiem zālājiem (ES nozīmes zālāju biotopi vai putnu dzīvotnes)!

2.Ilggadīgo zālāju īpatsvara saglabāšana

Ja ilggadīgo zālāju platības īpatsvars valstī samazināsies vairāk par 5% salīdzinājumā ar atsauces vērtību, kas tika noteikta 2015.gadā, lauksaimniekam pēc LAD pieprasījuma uzartās ilggadīgo zālāju platības būs jāpārveido atpakaļ par ilggadīgajiem zālājiem!

no 10,00 līdz 15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

no 15,01 līdz 30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

(ENP jāatbilst 5 % no deklarētās saimniecības aramzemes)

vairāk par 30 ha

Jā – vismaz 3 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% un divi galvenie kopā ne vairāk kā 95% no aramzemes platības)

(ENP jāatbilst 5 % no deklarētās saimniecības aramzemes)

Ja

 

Ilggadīgo stādījumu platības nav skaitāmas pie saimniecības aramzemes, līdz ar to šīs platības netiks ņemtas vērā zaļināšanas prasību izpildei.

Piemēram:  Ja kopējā saimniecības lauksaimniecības zeme (LIZ) ir 40 ha, no kuriem 25 ha ir aramzeme, bet 15 ha - ābeļu dārzs, tad ābeles netiks ņemtas vērā zaļināšanas prasību izpildei. Tā kā saimniecībā aramzeme ir 25 ha, tad kultūraugu dažādošanas prasības izpildei tajā jāaudzē vismaz 2 kultūraugi (galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības) un ENP jāatbilst vismaz 5% no deklarētās saimniecības aramzemes (t.i., 1,25 ha jābūt ENP).

Jautājumu un neskaidrību gadījumos varat vērsties pēc konsultācijas, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

Lūdzam sekot līdzi izmaiņām mūsu mājas lapā www.lad.gov.lv, kur regulāri tiks ievietota aktuāla informācija. 

!!! 2022.gada atkāpes attiecībā uz papuvi, kuru izmanto pārtikas un lopbarības ražošanai (k.k. 619) :

Eiropas Komisijas lēmums 2022.gadā paredz atkāpes attiecībā uz Zaļināšanas maksājumu, lai lauksaimniecības zemes platības maksimāli varētu izmantot pārtikas un dzīvnieku barības ražošanai.
Šī atkāpe attiecas TIKAI uz lauksaimniekiem, kuriem jānodrošina kultūraugu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpilde.
Zaļināšanas prasību izpildei, lauksaimnieks aramzemi var deklarēt kā papuvi ar k.k.619 un šajās platībās var:
1) audzēt aramzemes kultūraugus (piemēram, vasarājus vai dārzeņus), uz kuriem neattiecas papildu
nosacījumi platību maksājumu saņemšanai;
2) ganīt dzīvniekus;
3) novākt ražu;
4) lietot augu aizsardzības līdzekļus.

Lauksaimnieks par šīm platībām ir tiesīgs saņemt VPM, ZAL un JAL.
Papuvē, kas deklarēta ar k.k.619, jāaudzē kultūraugi atbilstoši to audzēšanas praksei, nav prasības augus vai to atliekas iestrādāt augsnē līdz kārtējā gada 15.septembrim. Šīm platībām jābūt atbilstošām pārtikas un lopbarības ražošanai.
Brīvprātīgi saistīto atbalstu nevarēs saņemt par platībām, kas deklarētas ar k.k.619.
Platībās, kas deklarētas ar k.k.619, nevar audzēt kaņepes. Lai saņemtu platību maksājumus par kaņepju sējplatībām, tās jādeklarē ar k.k.170 un jāievēro visi nosacījumi par kaņepju platībām.
Ja aramzemē sētos zālājus, kas atbilst k.k.720 vai k.k.760, deklarē kā papuvi ar k.k.619, platībā jānodrošina lopbarības ražošana, t.i., līdz kārtējā gada 15.augustam jānopļauj un jānovāc neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita vai jānogana.
Dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par platībām ar k.k.619 varēs saņemt atbilstoši k.k.610: 100 litri uz vienu hektāru.
Ja papuves platību deklarē ar k.k.619, pēc LAD pieprasījuma lauksaimniekam jāiesniedz papildu informācija par šajās platībās audzētajiem kultūraugiem.

Lauksaimniekiem, kuriem NAV jānodrošina kultūraugu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpilde, aramzeme, kura atstāta papuvē, t.i., nenotiek ražošana, jādeklarē ar k.k.610. un papuve jāuztur atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Lai zaļināšanas nosacījumu izpildē varētu ieskaitīt papuves platību, kas deklarēta ar k.k.610, lauksaimniekam Vienotā iesnieguma 1.soļa C daļā pie attiecīgā lauka jāveic atzīme 10.kolonnā “ENP netiks izmantoti AAL”. Šāda papuves platība tiks iekļauta ENP aprēķinā vienīgi tad, ja būs ievēroti visi atbilstības nosacījumi.

 

Zaļināšanas kalkulators

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.

Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī saimniecībā vēl ir jāveic papildus pasākumi. Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu un vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā.

1

 

No 2015.gada ir jāievēro zaļināšanas prasības

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.