Zaļināšana

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) regulu, no 2015. gada tika ieviests jauns Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas ir cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM).
 
Lai saņemtu zaļināšanas maksājumu, saimniecībām no 2015.gada jāievēro zaļināšanas prasības, ko veido:
1) kultūraugu dažādošana;
2) ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana / uzturēšana;
3) esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana.
 
Lauksaimniekiem zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā vadījumā (lietošanā) esošajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas netiek pieteikti tiešajiem maksājumiem, ja vien saimniecībai nav piemērojams kāds no  izņēmumiem (skat.”Informatīvajā materiālā par zaļināšanas prasībām”).
 
Lauksaimniekam, kura saimniecībai nav piemērojams neviens no izņēmumiem, piesakoties tiešajiem maksājumiem par platībām, obligāti būs jāievēro zaļināšanas prasības. Ja minētās prasības netiks ievērotas, lauksaimnieks zaudēs daļu vai pat visu zaļināšanas maksājumu.
 
Ja saimniecībā aramzemes platība ir mazāka par 10 ha, tad kultūraugu dažādošana un ekoloģiski nozīmīgu platību izveidošana un/vai uzturēšana netiek attiecināta! Šādas saimniecības zaļināšanas maksājumu par visu platību saņems automātiski!

 Zaļināšanas prasības neattiecina arī uz bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski sertificētām platībām. Ja visa saimniecība (visas vienības) ir bioloģiski sertificēta, tā zaļināšanas maksājumu saņem automātiski. Ja lauksaimnieks Vienotajā iesniegumā atzīmēs, ka saimniecība ir daļēji sertificēta, tad zaļināšanas prasību izpildei, bioloģiski sertificētās platības netiks ieskaitītas aramzemes kopplatībā. Piemēram, ja saimniecībā pavisam ir 40 ha aramzemes, no kuriem 25 ha ir bioloģiski sertificēti, tad šādā saimniecībā kultūraugu dažādošana jānodrošina tikai „nebioloģiskajos” 15 ha, t.i. saimniecībā atlikušajos „nebioloģiskajos” hektāros jāaudzē vismaz   2 kultūraugi (galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības), bet ENP prasība uz saimniecību nav attiecināma, jo aramzeme nav vairāk par 15 ha. 

Zaļināšanas prasības netiek attiecinātas un zaļināšanas maksājumu nav tiesību saņemt lauksaimniekiem, kuri pieteikušies Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā (MLS). 

Izvēloties saimniecībai atbilstošo aramzemes platību no zemāk redzamajā tabulā minētajiem variantiem var noskaidrot, vai un cik lielā mērā saimniecībā būs jāievēro zaļināšana.

Zaļināšanas prasību noteikšanas shēma

Saimniecības aramzemes platība

2017.gadā:

Vai saimniecībā jāievēro

kultūraugu dažādošana?

Vai saimniecībā

jāizveido/ jāuztur ENP?

Vai jāsaglabā esošie

ilggadīgie zālāji?

mazāk par 10 ha

1.Neuzaramais zālājs Lauksaimnieks nedrīkst uzart vai pārveidot ilggadīgos zālājus, kas atzīti par aizsargājamiem ekoloģiski jutīgiem zālājiem (ES nozīmes zālāju biotopi vai putnu dzīvotnes)!

2.Ilggadīgo zālāju īpatsvara saglabāšana

Ja ilggadīgo zālāju platības īpatsvars valstī samazināsies vairāk par 5% salīdzinājumā ar atsauces vērtību, kas tika noteikta 2015.gadā, lauksaimniekam pēc LAD pieprasījuma uzartās ilggadīgo zālāju platības būs jāpārveido atpakaļ par ilggadīgajiem zālājiem!

no 10,00 līdz 15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

no 15,01 līdz 30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

(ENP jāatbilst 5 % no deklarētās saimniecības aramzemes)

vairāk par 30 ha

Jā – vismaz 3 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% un divi galvenie kopā ne vairāk kā 95% no aramzemes platības)

(ENP jāatbilst 5 % no deklarētās saimniecības aramzemes)

Ja

 

Saskaņā ar ES regulas nosacījumiem ilggadīgo stādījumu platības nav skaitāmas pie saimniecības aramzemes, līdz ar to šīs platības netiks ņemtas vērā ne kultūraugu dažādošanas prasības, ne ENP prasības izpildei. Piemēram, ja kopējā saimniecības lauksaimniecības zeme (LIZ) ir 40 ha, no kuriem  25 ha ir aramzeme, bet 15 ha - ābeļu dārzs, tad ābeles netiks ņemtas vērā zaļināšanas prasību izpildei. Tā kā piemērā minētajā saimniecībā aramzeme ir 25 ha, tad kultūraugu dažādošanas prasības izpildei tajā jāaudzē vismaz 2 kultūraugi (galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības) un ENP jāatbilst vismaz 5% no deklarētās saimniecības aramzemes (t.i., 1,25 ha jābūt ENP).

Sākot no 2015.gada saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha, platību maksājumiem obligāti jāpiesakās elektroniski! Lūdzam reģistrēties par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu jau tagad!

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos varat vērsties pēc konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

Lūdzam sekot līdzi izmaiņām mūsu mājas lapā www.lad.gov.lv, kur regulāri tiks ievietota aktuāla informācija. 

Plašāka informācija par tiešajiem maksājumiem laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam pieejama ZM mājas lapā.

 

Zaļināšanas kalkulators

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.

Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī saimniecībā vēl ir jāveic papildus pasākumi. Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu un vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā.

1

 

No 2015.gada ir jāievēro zaļināšanas prasības

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.