Vienotais platības maksājums (2015.g.)

Platību maksājumus 2015.gadā veido Vienotais platības maksājums (VPM) un Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb Zaļināšanas maksājums.

VPM  ir maksājums tieši lauksaimniekam, ko var saņemt par lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ), kurā tiek audzēta kāda no atbalsttiesīgajām lauksaimniecības kultūram, ja zeme ir uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, un:

 • tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu sugu, kam izveidojušās ziedkopas;
 • tajā nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem uz 1 hektāru;
 • tajā nav vilkvālītes vai tā nav mitrzeme, kura laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas;
 • tā ir uzturēta kultūraugu audzēšanai vai noganīšanai piemērotā stāvoklī;
 • tās minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, bet katra lauka (vienlaidu zemesgabals, kurā audzē vienu lauksaimniecības kultūru) platība ir vismaz 0,3 ha;
 • tā ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) uz 15.06.2015.

 

! Piesakoties maksājumiem, lauksaimniekam jāņem vērā, ka nav pieļaujama atsevišķu atbalsta veidu pārklāšanās.

 Atbalsts tiks izmaksāts līdz 30.06.2016. un pretendentiem tiks nosūtīts LAD gala lēmums par atbalsta piešķiršanu, kur būs norādīta aprēķinātā atbalsta summa un sniegts šī aprēķina pamatojums.

Ar Vienotā iesnieguma administrēšanas kārtību var iepazīties šeit.

Atbalsta likme
58.36
Kārta noslēgusies
Likme pēc koeficienta
55.34
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Biedrības un nodibinājumi
Svarīgi
 • Piesakoties VPM, lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī uz Zaļināšanas maksājumu!
 • Lauksaimniekiem, kuru saimnicībās aramzeme ir 10 ha un vairāk, pieteikšanās elektroniski ir obligāta.
 • Lai saņemtu VPM par zālājiem, tie ir jānopļauj un jānovāc vai jānogana līdz 15.08. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību VPM netiks piešķirts un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcijas!

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lauksaimniekiem, kuru saimniecībās aramzeme ir 10 ha un vairāk, pieteikšanās elektroniski (EPS) ir obligāta.

Lai pieteiktos platību maksājumiem, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai LAD Klientu apkalpošanas centrā līdz 22.05.2015. (vai līdz 15.06.2015 ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

Ja Vienotais iesniegums tiks iesniegts pēc 22.maija, bet ne vēlāk kā līdz 15.jūnijam, tad atbalsta apjomam tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu.

VPM var saņemt, ja:

 1. platība atbilst atbalsttiesīgas LIZ kritērijiem;
 2. pieteiktā platība ir vismaz 1 ha, lauks ar vienu kultūraugu vismaz 0,3 ha.

Vienotajā iesniegumā lauksaimniekam:

 • jādeklarē visa apsaimniekotā LIZ (arī tā, ko nepiesaka, t.sk. platības, kas mazāka par 0,3 ha);
 • nav jādeklarē zeme, kuru iznomā citai personai (to arī nedrīkst deklarēt ka platību bez atbalsta).

 

Atbalsts par kaņepju sējplatībām:

 • kaņepju lauks jāapsēj ar vienu atbalsttiesīgu šķirni, ievērojot minimālo izsējas normu - 25 kg/ha;
 • līdz 15.06.2015. VAAD par visu kaņepju platību jāiesniedz "Iesniegums platības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā";
 • līdz 30.06.2015. jāapmaksā VAAD izsniegtais rēķins dalībai THC monitoringā.

Atbalsttiesīgo kaņepju šķirņu saraksts 2015.gadam

VPM var saņemt par īscirtmeta atvasāju platībām, ja:

 • tiek stādītas un audzētas viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas: apse, kārkls un baltalksnis;
 • ievēro 5 gadu maksimālo cirtes aprites laiku;
 • platības nav reģistrētas vai no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas;
 • kopā ar Vienoto iesniegumu iesniedz īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājumu (kopiju). 

Ja saimniecībā tiek audzēti kultūraugi, kurus paredzēts izmantot biogāzes ražošanai un attiecīgās platības pieteikt uz VPM vai BSA par proteīnaugiem (SAP), tad jāiesniedz veidlapa "Informācija par lauksaimniecības kultūraugu izmantošanas veidu 2015.gadā". 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2015.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2015., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Veidlapas

Vienotā iesnieguma formu, tā pielikumus un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD Klientu apkalpošanas daļās.

Līdz 2015.gada 22.maijam (vai arī līdz 15.06.2015. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1 % apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz LAD:

 1. Vienoto iesniegumu;
 2. aizpildītu lauku bloku karti;
 3. citus papildu dokumentus, ja nepieciešams.

Papildu iesniedzamie dokumenti:

 • piesakot stādītu īscirtmeta atvasāju sugu platības – stādu izcelsmes apliecinājuma kopija;
 • informācija par lauksaimniecības kultūraugu izmantošanas veidiem (ja maksājumiem piesakās EPS un saimniecībā aramzemes platība ir 10 ha vai vairāk - TM MK noteikumu 6.pielikums).
 • piesakot kaņepju platības:
 1. deklarācija “Vienotajam platības maksājumam deklarētās kaņepju sējplatības”;
 2.  iesēto kaņepju sēklu šķirnes iepakojumu oficiālās etiķetes orģinālu.

Ja lauksaimnieks iesniedz Vienoto iesniegumu LAD Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai nosūta pa pastu, tad pirms Vienotā iesnieguma iesniegšanas jānokopē un obligāti jāsaglabā aizpildītais Vienotais iesniegums un lauku bloku kartes, jo tās būs nepieciešams, iesniedzot labojumus vai papildinājumus.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Video

Tuvojas jaunā platību maksājumu sezona

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.