Vienotais platības maksājums (VPM) 2022.g.

Platību maksājumus 2022.gadā veido Vienotais platības maksājums (VPM) un Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb Zaļināšanas maksājums (ZAL).

VPM  ir maksājums tieši lauksaimniekam, ko var saņemt par lauksaimniecības zemi (LIZ), kurā tiek audzēta kāda no atbalsttiesīgajām lauksaimniecības kultūram, ja zeme ir uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, un:

 • tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu, kam izveidojušās ziedkopas;
 • tajā nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem vienā hektārā;
 • tajā nav vilkvālītes vai tā nav mitrzeme, kura laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas;
 • tā ir uzturēta kultūraugu audzēšanai vai noganīšanai piemērotā stāvoklī;
 • tās minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, bet katra lauka (vienlaidu zemesgabals, kurā audzē vienu kultūraugu) platība ir vismaz 0,3 ha;
 • tā ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) uz 15.06.2022. Ja atbalstam pieteiktā platība pieder vairākiem īpašniekiem, atbalsta pretendentam jānoslēdz vienošanās ar pārējiem kopīpašniekiem par iespēju pretendēt atbalsta saņemšanai par kopīpašumā esošo platību.

Atbalsta maksājumus nevar saņemt par LIZ platību, ja:

 • tā tiek izmantota nelauksaimnieciskai darbībai – īpaši ceļu būvei, telšu novietošanai, auto un tehnikas stāvvietām, izstāžu, gadatirgu, sporta, atpūtas un citu sabiedrisku pasākumu rīkošanai laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas, un ja nepieciešama augsnes virskārtas atjaunošana un izlīdzināšana vai zālāju zelmeņa atjaunošana;
 • tā ir platība, ko pārsvarā izmanto nelauksaimnieciskai darbībai, uz kuras atrodas lidlauks, pastāvīgs sporta laukums, t.sk. golfa laukums, lauki vai nogāzes, kurās ierīkotas slēpošanas un citu sporta veidu trases ar aprīkojumu, zirgu izjāžu laukums ar aprīkojumu, atpūtas un kempingu laukums, siltumnīcas ar grīdas segumu, ceļi, Ziemassvētku eglīšu stādījumi.

Vienotajā iesniegumā jādeklarē tas kultūraugs, kurš aug vai iesēts laukā līdz kārtējā gadā 25.jūnijam un dominē, aizņemot vismaz 75% no laukā augošajiem augiem, laikposmā no 25.jūnija līdz 31.augustam.

Rīcība migrējošo putnu vai savvaļas dzīvnieku postījumu gadījumā

Ja platību maksājumiem pieteiktos laukus ir izpostījuši migrējošie putnu vai savvaļas dzīvnieki, atbalsta pretendentam 15 darbdienu laikā LAD jāiesniedz iesniegumu par ārkārtas apstākļiem. Iesniegumam klāt jāpievieno foto uzņēmumi, kuros redzami postījumi. Lai varētu identificēt fotogrāfijas uzņemšanas vietu, fotoaparātam jāieslēdz atrašanās vietas noteikšanas režīms vai arī fotogrāfijā jāiekļauj kādu attiecīgajam laukam specifisku vides objektu (piemēram, koku, ēku). Ja platības pieteiktas kompensācijas saņemšanai DAP vai pašvaldības izveidotajā Medību koordinācijas komisijā, tad fotogrāfijas var aizstāt ar DAP lēmumu vai Medību koordinācijas komisijas sēdes protokolu.

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
Svarīgi

2022.gadā pieteikšanās platību maksājumiem visiem atbalsta pretendentiem jāveic Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā EPS!

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos platību maksājumiem, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 23.05.2022. (vai līdz 15.06.2022. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kur:

 • jānokopē iepriekšējā gada iesniegums, jāapstiprina katra lauka zīmējums un jāievada lauku dati (kultūraugs, atbalsta veids) vai
 • jāizveido jauns iesniegums, jāiezīmē lauki kartē (iezīmētā platība automātiski tiks nolasīta un uzskatīta par deklarēto platību) un jāievada lauku dati (kultūraugs, atbalsta veids).

Nepieciešamības gadījumā:

 • pievieno ainavas elementus aramzemes laukiem;
 • iesniedz papildu informāciju un dokumentus.

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

VPM var saņemt, ja pieteiktā platība:

 1. atbilst atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes kritērijiem;
 2. ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) uz 15.06.2022.;
 3. ir vismaz 1 ha, bet lauka platība ir vismaz 0,3 ha.

Piesakoties VPM, lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam!

Vienotajā iesniegumā lauksaimniekam:

 • jādeklarē visa apsaimniekotā lauksaimniecības zeme, t.sk. platība, kas ir mazāka par 0,3 ha, kā arī platība, ko nepiesaka atbalstam;
 • nav jādeklarē zeme, kuru iznomā citai personai (to arī nedrīkst deklarēt ka platību bez atbalsta).

 

Atbalsts par kaņepju sējplatībām var saņemt, ja tiek ievēroti papildu nosacījumi par kaņepju platībām:

 • kaņepju lauks jāapsēj ar 1 atbalsttiesīgu šķirni vai saglabājamu šķirni, ievērojot minimālo izsējas normu – 15 kg/ha;
 • līdz 15.06.2022. VAAD par visu kaņepju platību jāiesniedz "Iesniegums platības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā";
 • līdz 30.06.2022. jāapmaksā VAAD izsniegtais rēķins dalībai THC monitoringā;
 • ja kaņepju platību sēšanai izmanto dažādas šķirnes, tad katra lauka platība ar atšķirīgu šķirni jādeklarē atsevišķi ar k.k. 170.

Atbalsttiesīgās kaņepju šķirnes 2022.gadā

Alive SK, Armanca, Asso, Austa SK, Balaton, Beniko, Bialobrzeskie, Cannakomp, Carma, Carmagnola, Carmaleonte, Chamaeleon, Codimono, CS, Dacia Secuieni, Delta-llosa, Delta-405, Dioica 88, Earlina 8 FC, Eletta Campana, Epsilon 68, Estica, Fedora 17, Felina 32, Férimon, Fibranova, Fibrante, Fibrol, Fibror 79, Finola, Futura 75, Futura 83, Glecia, Gliana, Glyana, Helena, Henola, Ivory, KC Bonusz, KC Dora, KC Virtus, KC Zuzana, KCA Borana, Kompolti, Kompolti hibrid TC, Lipko, Loja, Lovrin 110, Mara 21, Marcello, Marina, Markant, Matrix, MGC 1013, Mietko, Monoica, Muka 76, Olivia, Orion 33, Rajan, Ratza, Santhica 23, Santhica 27, Santhica 70, Secuieni Jubileu, Silvana, Sofia, Succesiv, Szarvasi, Teodora, Tiborszallasi, Tisza, Tygra, Uniko B, Uso-31, Villanova, Wielkopolskie, Wojko, Zenit. Adzelvieši un Pūriņi - Latvijas izcelsmes kaņepju saglabājamā šķirne.

 

Papildu sniedzamā informācija, piesakot kaņepju platības:

 • Vienotā iesnieguma 4.solī jāaizpilda sadaļa “VPM / MLS deklarētās kaņepju sējplatības”;
 • jāiesniedz iesēto kaņepju šķirnes sertificētas sēklu iepakojumu oficiālās etiķetes oriģinālu vai kaņepju saglabājamās šķirnes sēklu iepakojuma etiķetes orģinālu.

Kaņepju sēklu oficiālās etiķetes (tādas, kas apliecina veikto sertifikāciju, šķirni un sēklu kvalitāti) saturs ir noteikts Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvā 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” 18.pielikumā.

 

VPM var saņemt par īscirtmeta atvasāju platībām, ja:

 • tiek stādītas un audzētas viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas: apse (Populus spp.), kārkls (Salix spp.) un baltalksnis (Alnus incana);
 • ievēro 5 gadu maksimālo cirtes aprites laiku;
 • platības nav reģistrētas vai no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas;
 • kopā ar Vienoto iesniegumu iesniedz īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājumu (kopiju). 

Kultūraugu audzēšana biogāzes ražošanai

Ja saimniecības aramzemes platība ir 10 ha vai vairāk un kāds no laukiem pieteikts SAP, tad EPS Vienotajā iesniegumā jāaizpilda 5. solis "Kultūraugu izmantojums". 

Pārdeklarācijas sankcija par papuvēm un nepļautajiem zālājiem

Lai saņemtu VPM par zālājiem, tie ir jānopļauj un jānovāc vai jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) līdz attiecīgajam datumam kā norādīts 5.1.tabulā. Lai saņemtu VPM par papuvi, nezāles regulāri jāapkaro, un augi, t.sk. zaļmēslojums, jāiestrādā augsnē līdz kārtējā gada 15.septembrim, bet līdz kārtējā gada 30.maijam mehāniski jāapstrādā, ja papuves platība iepriekšējā gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs. Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību VPM netiks piešķirts un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija!

 

 LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2022.:

 • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu);
 • pievienojot jaunas platības;
 • precizējot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.

Atbalsta pretendentam jāsazinās ar LAD, ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2022. Atbalsta pretendents varēs veikt labojumus, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija veiktas izmaiņas tiks ņemtas vērā, nepalielinot atbalstu.

Līdz 27.06.2022. pārkājumu labošanu EPS var veikt bez soda sankcijām.

Vienoto iesniegumu vai tā pielikumus var atsaukt pilnībā vai daļēji jebkurā brīdī līdz dienai, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var, sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.