Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (BLAV) 2022.g.

BLAV aktivitātē 2022.gadā var uzņemties jaunas viena gada saistības vai paplašināt esošās, kā arī attiecīgos gadījumos saistības var pārveidot, nodot vai pārņemt. Uz BLAV var pretendēt arī lauksaimnieks, kurš 2021.gadā izpildījis saistības BLAJ aktivitātē un 2022.gadā vēlas uzņemties jaunas viena gada saistības BLAV aktivitātē, ar nosacījumu, ka ir apgūts 160 stundu apmācību kurss par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm. Tāpat tie, kuri savas esošās VSMD saistības pilnībā pārveido par BLAV saistībām.

Ja lauksaimnieks 2022.gadā pārņem saistības vai pārveido tās par BLA saistībām, vai vēlas uzņemties jaunas saistības, tad lauksaimniekam jābūt reģistrētam vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām:

 • SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Bioloģiskās lauksaimniecības sektors;
 • biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”.

Piesakoties atbalstam pasākumā BLAV:

 • visai saimniecībai, t.i., visām saimniecības vienībām (gan zemei, gan lauksaimniecības dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski sertificētai. Tomēr, ja kārtējā gadā:
 • nav sertificēta biškopības joma no lauksaimnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, jo nav izpildāma prasība par dravu novietojumu 3 km attālumā no platības ar konvencionāli apsaimniekotiem laukiem – nektāra un ziedputekšņu avotiem, sankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas. BLA atbalstu nevarēs saņemt par bišu saimēm, ja tās nav sertificētas!
 • nav sertificēti lauksaimnieka īpašumā vai turējumā esoši zirgu dzimtas dzīvnieki, kas atrodas saimniecībā un tiek izmantoti sportam vai tūrismam, izmitināti vai nodarbināti saimniecībā, sankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas.
 • lauksaimnieks (pārņemot saistības vai pēc saistību izpildes BLAJ aktivitātē piesakoties BLAV aktivitātei) uzņemas saistības par katru konkrētajai aktivitātei pieteikto platības vienību;
 • nav tiesību saņemt atbalstu par kultūraugiem, kas atbilst kodiem 620, 640, 340, 644, 645, 646, 641, 642, 791 un 792.

Lauksaimnieka atbilstība pasākuma BLAV tiks noteikta, pamatojoties uz bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūciju sniegtajiem atzinumiem!


BLA aktivitātēs 2022.gadā lauksaimnieks:

 • ir tiesīgs uzņemties jaunas viena gada saistības, ja iepriekšējās saistības ir pabeigtas 2021.gadā;
 • turpina spēkā esošās saistības un tās var paplašināt:
 • līdz 20% - saistību periods nemainīsies;
 • vairāk par 20% - sākas jaunas viena gada saistības;
 • var saistības pārveidot, nodot un pārņemt kā norādīts 16D un 16E apakšnodaļā;
 • kurš pabeidzis BLAJ saistības 2021.gadā, var uzņemties jaunas viena gada saistības BLAV aktivitātē.

 BLAV saistības:

 • ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) nodrošina īpašumā esošo bioloģiski sertificēto dzīvnieku vidējo blīvumu vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz viena hektāra ilggadīgā / aramzemē sētā zālāja, t.sk. aramzemē sētu stiebrzāļu un tauriņziežu maisījuma, kur tauriņzieži vairāk par 50 % un tajās nekultivēto ārstniecības augu vākšanas (pēc kontroles institūcijas izsniegtā atzinuma) platībās, kas ir virs 50 ha;
 • visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, t.sk. dzīvnieki) ir bioloģiski sertificēta – iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

 

Atbalsts par bioloģiski sertificētām bitēm

Pasākumā BLAV var pretendēt uz atbalstu arī par bišu saimēm, ja tās ir bioloģiski sertificētas. Lai saņemtu šo atbalstu, lauksaimniekam:

 • jābūt spēkā esošām saistībām un atbalsttiesīgajai platība vismaz 1 ha BLAV aktivitātē;
 • jāveic atzīme Vienotajā iesnieguma 1. soļa B daļā par pieteikšanos atbalstam par bioloģiski sertificētām bišu saimēm.

Lai saņemtu atbalstu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm:

 • lauksaimniekam (bišu saimju īpašniekam) atbilstoši LDC datiem laika posmā no kārtējā gada 15.maija līdz 15.septembrim vidēji ir vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes;
 • Vienotajā iesniegumā ir atzīmēts, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;
 • lauksaimniekam ir spēkā esošas saistības aktivitātē BLAJ vai BLAV (ir vismaz 1 ha atbalsttiesīgas platības) vai tas uzņemas saistības aktivitātē BLAJ vai BLAV;
 • lauksaimnieks (bišu saimju īpašnieks) ir nomarķējis bišu stropus, norādot uz tiem LDC piešķirto ganāmpulka numuru, un laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim informē LDC par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.

 Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņo katru gadu līdz maija un novembra beigām pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu samju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz bišu saimju skaits visās novietnēs. Bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo 7 dienu laikā pēc notikuma.

Ja LAD pārbaudē uz vietas konstatēs mazāku bišu saimju skaitu nekā reģistrēts LDC datu bāzē, lauksaimniekam tks piemērota soda sankcija par pārdeklarēšanu.

Atbalsta apmērs ir 40 EUR par 1 atbalsttiesīgu bišu saimi.

!!!  Detalizēto informāciju par BLAV skatieties rokasgrāmatā "Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2022.gadā".

Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

 Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme;
 • atbalsttiesīgajā platībā ir jāveic lauksaimnieciskā darbība;
 • kārtējā gadā jāizpilda atbilstības kritēriji, saistības un citas obligātās prasības vismaz 1 ha lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kas ir iekļauti bioloģiskajās lauksaimniecības kontroles sistēmā. 

  IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BLAV aktivitātei, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 23.05.2022. (vai līdz 15.06.2022. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums, kurā B daļā  jāveic atzīme par pieteikšanos BLA;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

BLAV var saņemt, ja:

 • platība ir pieteikta VPM vai MLS;
 • ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2022.;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli bioloģiski sertificēti lauki.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2022.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2022., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr.808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.