Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (BLAV) 2020.g.

BLAV aktivitātē 2020.gadā uz BLA atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kuriem ir spēkā esošas BLAV saistības, vai kuri atbilst BLAV un ir pārņēmuši saistības no cita BLAV klienta, vai kuri ir izpildījuši BLAV saistības (2015-2019) un pagarina tās vēl par vienu gadu. Kā arī tie, kuri 2019.gadā izpildījuši saistības BLAJ aktivitātē un 2020.gadā vēlas uzņemties jaunas trīs gadu saistības BLAV aktivitātē, nepārsniedzot izpildīto BLAJ saistību platību (var pieteikt arī mazāku platību nekā izpildīto BLAJ saistību platību), un ir apguvuši apmācības kursu par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm. Tāpat tie, kuri savas VSMD saistības pilnībā pārveido par BLAV saistībām.

2020.gadā BLAV atbalsta pretendenti, kuriem saistību periods beidzās 2019.gadā, saistības var pagarināt par vienu gadu, nepārsniedzot pēdējā saistību gada aktuālo saistību platību. 

BLAV saistības:

 • ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) nodrošina īpašumā esošo bioloģiski sertificēto dzīvnieku vidējo blīvumu vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz viena hektāra ilggadīgā / aramzemē sētā zālāja, t.sk. aramzemē sētu stiebrzāļu un tauriņziežu maisījuma, kur tauriņzieži vairāk par 50% un tajās nekultivēto ārstniecības augu vākšanas (pēc kontroles institūcijas izsniegtā atzinuma) platībās, kas ir virs 50 ha;
 • visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, t.sk. dzīvnieki) ir bioloģiski sertificēta – iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

 

 

Uzskatāms, ka saistību platība nemainās un LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību, ja saistību platība BLAV aktivitātē tiks samazināta ne vairāk kā par 10 % no aktuālās apstiprinātās saistību platības.

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 10 % no aktuālās apstiprinātās saistību platības, saistības tiks pārtrauktas par samazināto saistību platību un viss iepriekš saņemtais atbalsts par samazināto saistību platību būs jāatmaksā. 

Aktivitātē 2020.gadā atbalsta pretendenti nav tiesīgi uzņemties jaunas saistības vai paplašināt saistību platības, par kurām jau ir uzņemtas saistības, izņemot saistību pārņemšanas un pārveidošanas gadījumus.

Ja BLAV atbalstam tiks pieteikta platība, kas pārsniegs aktuālo apstiprināto saistību platību ne vairāk kā par 10 % no tās:

 • LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību;
 • saistību platība netiks palielināta (saistību platība nemainās).

Ja BLAV atbalstam tiks pieteikta platība, kas pārsniegs aktuālo apstiprināto saistību platību vairāk kā par 10 % no tās:

 • LAD aprēķinās atbalstu par visu to atbalsttiesīgo platību, kas nepārsniegs 10 % palielinājumu;
 • saistību platība netiks palielināta (saistību platība nemainās);
 • atbalsts par platību virs 10% tiks noraidīts.

Saistību nodošana un pārņemšana

Katrā pasākumu “Agrovide un klimats” un “Bioloģiskā lauksaimniecība” aktivitātē atbalsta pretendents daudzgadu saistības nodod un pārņem atsevišķi, neietekmējot citas aktivitātes daudzgadu saistību periodu. Pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība” aktīvās saistības var nodot un pārņemt tikai vienas aktivitātes ietvaros, t.i., saistības BLAJ aktivitātē var nodot tikai personai, kura atbilst BLAJ, bet BLAV var tikai BLAV. 

Platību maksājumu saistību nodošanai / pārņemšanai jāaizpilda veidlapa Vienotā iesnieguma / Akcīzes degvielas iesnieguma / Lauku attīstības programmas pasākumu aktivitāšu saistību nodošana un pārņemšana (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi / Platību maksājumi / Rokasgrāmatas un veidlapas), kas jāparaksta gan saistību nodevējam, gan saistību pārņēmējam. Veidlapa jāiesniedz arī tad, ja atbalsta pretendents maina statusu no fiziskas personas uz juridisku vai otrādi.

Tāpat atbalsta pretendentam līdz 2020.gada 15.oktobrim, aizpildot attiecīgo veidlapu, ir jāinformē LAD viena mēneša laikā par gadījumu, kad tas citai personai nodod visu savu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, kas to pārņem vienlaikus ar attiecīgajām saistībām.

Saistību pārveidošana

Daudzgadu saistības var pārveidot, atsakoties no vienām saistībām un uzņemoties citas saistības par attiecīgo platību, ievērojot šādus nosacījumus:

BLAV saistības var pilnībā vai daļēji pārveidot par BDUZ saistībām, ievērojot to, ka par nepārveidoto saistību daļu BLA saistības tiek turpinātas;

VSMD saistības tikai pilnībā var pārveidot par BLAJ vai BLAV saistībām.

Saistību pārtraukšana

Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kuru tās ir pārtrauktas.

Persona, kura pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu, informējot LAD par pārņemšanas faktu viena mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas. Šajā gadījumā gan saimniecības nodevējam, gan pārņēmējam jāaizpilda veidlapa saistību pārtraukšanai bez atmaksas Paskaidrojums par LAP saistību pārtraukšanu (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi / Platību maksājumi / Rokasgrāmatas un veidlapas ).

Atbalsts par bioloģiski sertificētām bitēm

Pasākumā BLAV var pretendēt uz atbalstu par bišu saimēm. Lai saņemtu šo atbalstu, lauksaimniekam:

 • jābūt spēkā esošām saistībām un atbalsttiesīgajai platība vismaz 1 ha BLAV aktivitātē;
 • jāveic atzīme Vienotajā iesnieguma 1. soļa B daļā par pieteikšanos atbalstam par bioloģiski sertificētām bišu saimēm.

Lai saņemtu atbalstu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm:

 • lauksaimniekam (bišu saimju īpašniekam) atbilstoši LDC datiem laika posmā no kārtējā gada 15.maija līdz 15.septembrim vidēji ir vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes;
 • Vienotajā iesniegumā ir atzīmēts, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;
 • lauksaimniekam ir spēkā esošas saistības aktivitātē BLAJ vai BLAV (ir vismaz 1 ha atbalsttiesīgas platības) vai uzņemas saistības aktivitātē BLAJ vai BLAV (vienīgi saistību pārņemšanas vai pārveidošanas gadījumos);
 • lauksaimnieks (bišu saimju īpašnieks) ir nomarķējis bišu stropus, norādot uz tiem LDC piešķirto ganāmpulka numuru, un laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim informē LDC par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.

 Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņo katru gadu līdz maija un novembra beigām pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu samju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēl reiz bišu saimju skaits visās novietnēs. Bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo 7 dienu laikā pēc notikuma.

Ja LAD pārbaudē uz vietas konstatēs mazāku bišu saimju skaitu nekā reģistrēts LDC datu bāzē, lauksaimniekam tks piemērota soda sankcija par pārdeklarēšanu.

Atbalsta apmērs ir 40 EUR par 1 atbalsttiesīgu bišu saimi.

!!!  Detalizēto informāciju par BLAV skatieties rokasgrāmatā "Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā".

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
Svarīgi

2020.gadā vairs nedarbojas izņēmumi attiecībā uz ieņēmumu un augu maiņas vai sekas neievērošanu un tie tiks uzskatīti par pārkāpumiem!

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

 Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme;
 • atbalsttiesīgajā platībā ir jāveic lauksaimnieciskā darbība;
 • kārtējā gadā jāizpilda atbilstības kritēriji, saistības un citas obligātās prasības vismaz 1 ha lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kas ir iekļauti bioloģiskajās lauksaimniecības kontroles sistēmā. 

  IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BLAV aktivitātei, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 15.06.2020. (vai līdz 30.06.2020. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums, kurā B daļā  jāveic atzīme par pieteikšanos BLA;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

BLAV var saņemt, ja:

 • platība ir pieteikta VPM vai MLS;
 • ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2020.;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli bioloģiski sertificēti lauki.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 30.06.2020.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 30.06.2020., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 30.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr.808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

 KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.