Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2020.g.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam ietver pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāti "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ).

BLAJ aktivitātē 2020.gadā uz BLA atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kuriem jau ir spēkā esošas BLAJ saistības, kā arī tie, kuri atbilst BLAJ un ir pārņēmuši saistības no cita BLAJ klienta, vai kuri pārveido VSMD saistības par BLAJ saistībām.

BLAJ nosacījumiem atbilstošai personai BLA atbalsts tiks atteikts, ja tā pārņem BLAV saistības! Saistību pārņemšana netiks veikta!

Atkarībā no saimniecībā audzētajiem kultūraugiem lauksaimniekam BLAJ aktivitātē ir:

 • 3 gadu saistības saimniecībās, kurās ir ilggadīgo stādījumu platības vismaz 0,3 ha vai
 • 2 gadu saistības saimniecībās, kurās nav ilggadīgo stādījumu platības. 

Ja lauksaimnieks kādā no saistību gadiem pārtrauks saistības (ar vai bez iepriekš saņemtā atbalsta atmaksas) vai pabeigs saistības BLAJ, tad viņš atkārtoti nevarēs pieteikties BLAJ aktivitātei. 

Pabeidzot saistības BLAJ aktivitātē, lauksaimnieks var uzņemties jaunas trīs gadu saistības BLAV aktivitātē, nepārsniedzot izpildīto BLAJ saistību platību (var pieteikt arī mazāku platību nekā izpildīto BLAJ saistību platību), ar nosacījumu, ka viņš apguvis apmācības kursu par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (160 stundas) un iesniedzis LAD atbilstošu dokumentu.

2020.gadā pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība” lauksaimniekiem nav tiesību uzņemties jaunas saistības vai paplašināt esošās. Izņēmums - pabeidzot BLAJ saistības, var uzsākt jaunas saistības BLAV aktivitātē, kā arī saistību pārņemšanas vai pārveidošanas gadījumi. 

Ja lauksaimnieks 2020.gadā pārņem saistības vai pārveido tās par BLA saistībām un saimniecība nav bioloģiski sertificēta, tad uz BLA atbalstu var pretendēt vienīgi tad, ja ne vēlāk kā mēnesi pirms darbības uzsākšanas bioloģiskajā lauksaimniecībā lauksaimnieks ir iesniedzis iesniegumu vienā no divām bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijām:

 • SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” Bioloģiskās lauksaimniecības sektors;
 • biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides kvalitāte”.

> Piesakoties atbalstam pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība”:

visai saimniecībai, t.i., visām saimniecības vienībām (t.sk. lauksaimniecības dzīvniekiem), ir jābūt bioloģiski sertificētai. Tomēr, ja kārtējā gadā:

 • nav sertificēta biškopības joma no lauksaimnieka neatkarīgu iemeslu dēļ, jo nav izpildāma prasība par dravu novietojumu 3 km attālumā no platības ar konvencionāli apsaimniekotiem laukiem – nektāra un ziedputekšņu avotiem, sankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas. BLA atbalstu nevarēs saņemt par bišu saimēm, kas nav sertificētas!
 • nav sertificēti lauksaimnieka īpašumā vai turējumā esoši zirgu dzimtas dzīvnieki, kas atrodas saimniecībā un tiek izmantoti sportam vai tūrismam, izmitināti vai nodarbināti saimniecībā, sankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas.

> lauksaimnieks (pārņemot saistības vai pēc saistību izpildes BLAJ aktivitātē piesakoties BLAV aktivitātei) uzņemas saistības par katru konkrētajai aktivitātei pieteikto platības vienību;

> nav tiesību saņemt atbalstu par kultūraugiem, kas atbilst kodiem 340, 644, 645, 646, 641, 642, 791 un 792.

Lauksaimnieka atbilstība BLAJ tiks noteikta, pamatojoties uz bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūciju sniegtajiem atzinumiem!

BLA aktivitātēs 2020.gadā lauksaimnieki:

 • kuriem jau ir spēkā esošas saistības, nav tiesīgi tās paplašināt (izņemot pieļaujamās 10% robežās);
 • nav tiesīgi uzņemties jaunas saistības, izņemot saistību pārveidošanas, nodošanas un pārņemšanas gadījumus vai -  ja pabeigtas BLAJ saistības, var uzsākt jaunas saistības BLAV aktivitātē (nepārsniedzot izpildīto BLAJ saistību apjomu).

 

  BLAJ saistības:

 • ne vēlāk kā otrajā saistību gadā jāiegūst pamatiemaņas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā, apmeklējot apmācību kursus par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (kopā 160 stundas) un iegūstot sertifikātu, kuru izdevusi Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde, kura īsteno apmācības pasākumā “Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi”. Atbalsta pretendents var iesniegt arī citu dokumentu, kas apliecina atbilstošo pamatiemaņu apguvi. Atbilstošais dokuments jāiesniedz LAD ne vēlāk kā līdz otrā saistību gada 30.maijam;
 • ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) nodrošina īpašumā esošo bioloģiski sertificēto dzīvnieku vidējo blīvumu vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz viena hektāra ilggadīgā / aramzemē sētā zālāja, t.sk. aramzemē sētu stiebrzāļu un tauriņziežu maisījuma, kur tauriņzieži vairāk par 50 % un tajās nekultivēto ārstniecības augu vākšanas (pēc kontroles institūcijas izsniegtā atzinuma) platībās, kas ir virs 50 ha; 
 • visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, t.sk. dzīvnieki) ir bioloģiski sertificēta – iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

 

Obligātās mācības BLAJ

>   BLAJ atbalsta pretendentam ne vēlāk kā otrajā saistību gadā ir jāapmeklē vismaz 160 stundu apmācības par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm.

>   Kārtējā gadā BLA atbalstu atsaka par 50 %, un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo apmācību beigšanu apliecinoši dokumenti, ja:

 • atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav apmeklējis apmācības vai
 • apmācības ir apmeklētas, bet nepietiekamā apjomā vai neatbilstošā iestādē vai
 • saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav apmeklējis apmācības līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada.

>   Atbalsta pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) ir tiesīgs pilnvarot citu fizisku personu, kas saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību, apmeklēt apmācības.

 

 Atbalsts par bioloģiski sertificētām bišu saimēm

Pasākumā „Bioloģiskā lauksaimniecība” var pretendēt uz atbalstu arī par bišu saimēm. Lai saņemtu šo atbalstu, lauksaimniekam:

 • jābūt spēkā esošām saistībām un atbalsttiesīgajai platībai vismaz 1ha apjomā BLAJ aktivitātē;
 • jāveic atzīme Vienotā iesnieguma 1 soļa B daļā par pieteikšanos atbalstam par bioloģiski sertificētām bišu saimēm.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi par bioloģiski sertificētām bišu saimēm:

 • lauksaimniekam (bišu saimju īpašniekam) atbilstoši LDC datiem laika posmā no kārtējā gada 15.maija līdz 15.septembrim vidēji ir vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes;
 • Vienotajā iesniegumā ir atzīmēts, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;
 • lauksaimniekam ir spēkā esošas saistības aktivitātē BLAJ (ir vismaz 1 ha atbalsttiesīgas platības) vai tas uzņemas saistības aktivitātē BLAJ (vienīgi saistību pārņemšanas vai pārveidošanas gadījumos);
 • lauksaimnieks (bišu saimju īpašnieks) ir nomarķējis bišu stropus, norādot uz tiem LDC piešķirto ganāmpulka numuru, un laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim informē LDC par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.

Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņo katru gadu līdz maija un novembra beigām pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēl reiz bišu saimju skaits visās novietnēs. Bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo 7 dienu laikā pēc notikuma. 

Ja LAD pārbaudē uz vietas konstatēs mazāku bišu saimju skaitu nekā reģistrēts LDC datu bāzē, lauksaimniekam tiks piemērota soda sankcija par pārdeklarēšanu.

Atbalsta apmērs ir 40 EUR par vienu atbalsttiesīgu bišu saimi.

  

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Biškopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
Svarīgi

2020.gadā vairs nedarbojas izņēmumi attiecībā uz ieņēmumu un augu maiņas vai sekas neievērošanu un tie tiks uzskatīti par pārkāpumiem!

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme; 
 • atbalsttiesīgajā platībā ir jāveic lauksaimnieciskā darbība;
 • atbalsta pretendentam kārtējā gadā jāizpilda atbilstības kritēriji, saistības un citas obligātās prasības vismaz 1 ha lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido  vismaz 0,3 ha lieli lauki, kas ir iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

 Nosacījumi par papuvi: 

 • ja papuve Vienotajā iesniegumā tiks deklarēta vairāk par 25% no kopējās saimniecības aramzemes, atbalsts par papuvi tiks piešķirts par to platības daļu, kas nepārsniedz 25%  no kopējās aramzemes;
 • nezālēm regulāri jābūt apkarotām, un augiem, t.sk. zaļmēslojumam, jābūt iestrādātiem augsnē līdz kārtējā gada 15.09.;
 • līdz kārtējā gada 30.05. platība mehāniski jāapstrādā, ja tā kārtējā gadā deklarēta kā papuve, bet iepriekšējā gadā bija deklarēta kā ilggadīgais zālājs, un līdz kārtējā gada 15.09. platībā regulāri jāapkaro nezāles un augi jāiestrādā augsnē.

Pļaušanas nosacījumi:

 • ilggadīgos, aramzemē sētos zālājus un tīrsējā sētos tauriņziežus jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un nopļautā zāle jānovāc no lauka līdz kārtējā gada 15.08.;
 • ja ilggadīgos, aramzemē sētos zālājus vai tīrsējā sētos tauriņziežus izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai, tad tos atļauts nopļaut un novākt no lauka līdz kārtējā gada 15.09. Šajā gadījumā saimniecībā jābūt bišu saimēm (īpašumā vai nomātām); 
 • ja zālāji tiek izmantoti sēklaudzēšanai un tie kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD vai papildus Vienotajam iesniegumam LAD ir iesniegts brīvas formas iesniegums par sēklaudzēšanu savā saimniecībā, tad tos atļauts nokult līdz kārtējā gada 01.10.;
 • ilggadīgo stādījumu rindstarpām, kuru platums pārsniedz 1 m, jābūt izpļautām vai mehāniski apstrādātām un nokaltušajiem kokiem vai krūmiem jābūt aizvāktiem līdz kārtējā gada 15.09.

Platības, kuras izmanto nektāraugu audzēšanai

Par aramzemē sētiem nektāraugiem var pretendēt uz BLA atbalstu, ja saimniecībā tīrsējā vai maisījumā audzē: k.k.714 (esparseti), k.k.715 (facēliju), k.k.729 (amoliņu), k.k.930 (citus kultivētus nektāraugus – ežziedi, biškrēsliņu, pūķgalvi, melisu, daglīti, dedestiņu, kaķumētru vai rudzupuķi).

Platības, kuras izmanto garšaugu un ārstniecības augu audzēšanai

Uz BLA atbalstu var pretendēt, ja saimniecībā audzē: k.k. 885 (lavandu), un aramzemē k.k. 865 (topinambūrus), k.k. 880 (sierāboliņu), k.k. 881 (kumelītes), k.k. 882 (kliņģerītes), k.k. 883 (cigoriņu), k.k. 884 (ārstniecības gurķeni) un k.k.848 (garšaugus un kultivētus ārstniecības augus – fenheli, baziliku, timiānu, estragonu, anīsu, majorānu, oregano jeb raudeni, salviju, izopu, piparmētru, pupumētru, vērmeli, lofantu, naktssveci, deviņvīru spēku, ābolmētru, citronmelisu, tauksakni, ehināciju, ārstniecības lupstāju, dižzirdzeni, raspodiņu, sirds māteri).

Platības, kuras izmanto SAVVAĻAS ārstniecības augu vākšanai

Platības, ko izmanto savvaļas ārstniecības augu vākšanai, atbilst prasībām, ja to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas izsniegts atzinums:

 • atbalsta pretendents atbilstoši PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistra datiem pārstrādā savā saimniecībā ievāktos bioloģiski sertificētos savvaļas ārstniecības augus;
 • savvaļas ārstniecības augu ievākšanas platībā nenotiek augsnes ielabošanas darbi, izmantojot kūtsmēslus, kā arī netiek ganīti mājlopi;
 • ilggadīgā zālāja zelmeņa sastāvs atbilst savvaļas ārstniecības augu ievākšanai.

Šādās platībā nav jānodrošina minimālais blīvums nosacītās liellopu vienībās. Tomēr, ja kopējā platība, kur saimniecība vāc savvaļas ārstniecības augus, pārsniedz 50 ha, tad platībā, kas pārsniedz 50 ha, jānodrošina minimālais blīvums nosacītās liellopu vienībās.

Saimniecībā jānodrošina vismaz minimālie lauksaimnieciskie ieņēmumi

Jānodrošina minimālie ieņēmumi ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā – vismaz 200 EUR/ha pēc 2019. vai 2018.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem. Minimālajos ieņēmumos netiek ieskaitīts saņemtais valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai, kā arī krājumi. Prasību par minimālajiem ieņēmumiem nepiemēro:

 • atmatai un papuvei;
 • ilggadīgo stādījumu platībām līdz četru gadu vecuma sasniegšanai;
 • ja lauksaimnieks ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā iepriekšējā kalendāra gadā vai gadu pirms iepriekšējā gada;
 • platībai, kurā lauksaimnieks, kultūraugi vai dzīvnieki ir cietuši nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ gadā, par kuru tika sagatavota gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats, un par šiem apstākļiem lauksaimnieks 15 dienu laikā, sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas, ir iesniedzis pierādījumus kontroles institūcijai;
 • zālāju platībai trīs gadus no gada, kad atbalsta pretendents LDC pirmo reizi ir reģistrējis liellopus, aitas vai kazas un tie ir gaļas šķirnes dzīvnieki.

Ja saistību periodā nav nodrošināti minimālie ieņēmumi:

 • pirmajā reizē tiek piemērots brīdinājums un maksājums tiek veikts pilnā apmērā;
 • atkārtoti – maksājums tiek samazināts par 10 %;
 • trīs reizes un vairāk – maksājums tiek samazināts par 25 %.

SVARĪGI!

No 2020.gada tiks uzskatīts par pārkāpumu un BLA atbalstam var tik piemērots samazinājums, ja:

 • pēc 2019. vai 2018.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem nav nodrošināti minimālie ieņēmumi;
 • nav nodrošināta augu maiņa un augu seka.

Platības, ko apsaimnieko zinātniskās institūcijas

Platības, ko apsaimnieko zinātniskās institūcijas, var būt daļēji iekļautas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, ja kontroles institūcija apliecina, ka BLA atbalstam pieteiktā saimnieciskā vienība tiek izmantota lauksaimnieciskai darbībai un atbalsta pretendents audzē atbilstošu bioloģisko produktu.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BLA maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 15.06.2020. (vai līdz 30.06.2020. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums, kurā B daļā  jāveic atzīme par pieteikšanos BLA un jānorāda, kurā bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā lauksaimnieks iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

BLAJ var saņemt, ja:

 • platība ir pieteikta VPM vai MLS;
 • ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2020.;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli bioloģiski sertificēti lauki.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 30.06.2020.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 30.06.2020., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 30.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.807/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.