Pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāte "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ) 2022.g.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam ietver pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāti "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ).

BLAJ aktivitātē 2022.gadā var uzņemties jaunas viena gada saistības vai paplašināt esošās, kā arī attiecīgos gadījumos saistības var pārveidot, nodot vai pārņemt. Piemēram, BLAJ nosacījumiem atbilstošs lauksaimnieks var pārņemt BLAJ saistības vai savas esošās VSMD saistības pārveidot par BLAJ saistībām.


BLAJ nosacījumiem atbilstošai personai BLA atbalsts tiks atteikts, ja tā pārņem BLAV saistības! Saistību pārņemšana netiks veikta!


Ja lauksaimnieks kādā no saistību gadiem pārtrauks saistības (ar vai bez iepriekš saņemtā atbalsta atmaksas) vai pabeidz saistības BLAJ, tad viņš atkārtoti nevarēs pieteikties BLAJ aktivitātei.
Ja lauksaimnieks 2021.gadā pabeidzis BLAJ saistības, tad 2022.gadā var uzņemties jaunas BLAV viena gada saistības, ar nosacījumu, ka viņš apguvis apmācības kursu par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (160 stundas) un iesniedzis LAD atbilstošu dokumentu.


BLAJ saistības:

 • ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.) nodrošina īpašumā esošo bioloģiski sertificēto dzīvnieku vidējo blīvumu vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz viena hektāra ilggadīgā / aramzemē sētā zālāja, t.sk. aramzemē sētu stiebrzāļu un tauriņziežu maisījuma, kur tauriņzieži vairāk par 50 % un tajās nekultivēto ārstniecības augu vākšanas (pēc kontroles institūcijas izsniegtā atzinuma) platībās, kas ir virs 50 ha;
 • visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, t.sk. dzīvnieki) ir bioloģiski sertificēta – iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.
 • ne vēlāk kā līdz 30.05.2023. jāiegūst pamatiemaņas bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanā, apmeklējot apmācību kursus (turpmāk – apmācības) par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (kopā 160 stundas) un iegūstot sertifikātu, kuru izdevusi Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde, kura īsteno apmācības pasākumā “Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi”. Atbalsta pretendents var iesniegt arī citu dokumentu, kas apliecina atbilstošo pamatiemaņu apguvi.

 

Obligātās BLAJ mācības

Ja nosacījums par apmācībām nav izpildīts – BLAJ atbalsts 2022.gadā tiks samazināts par 50%!

Atbalsta pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) var pilnvarot uz apmācībām citu fizisku personu, kas saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību.

 

 !!!  Detalizēto informāciju par BLAJ saistībām lūdzam skatīties "Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2022.gadā".

  

 Atbalsts par bioloģiski sertificētām bišu saimēm

Pasākumā „Bioloģiskā lauksaimniecība” var pretendēt uz atbalstu arī par bišu saimēm, ja tās ir bioloģiski sertificētas. Lai saņemtu šo atbalstu, lauksaimniekam:

 • jābūt spēkā esošām saistībām un atbalsttiesīgajai platībai vismaz 1 ha apjomā BLAJ aktivitātē;
 • jāveic atzīme Vienotā iesnieguma 1 soļa B daļā par pieteikšanos atbalstam par bioloģiski sertificētām bišu saimēm.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi par bioloģiski sertificētām bišu saimēm:

 • lauksaimniekam (bišu saimju īpašniekam) atbilstoši LDC datiem laika posmā no kārtējā gada 15.maija līdz 15.septembrim vidēji ir vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes;
 • Vienotajā iesniegumā ir atzīmēts, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;
 • lauksaimniekam ir spēkā esošas saistības aktivitātē BLAJ (ir vismaz 1 ha atbalsttiesīgas platības) vai tas uzņemas saistības aktivitātē BLAJ (vienīgi saistību pārņemšanas vai pārveidošanas gadījumos);
 • lauksaimnieks (bišu saimju īpašnieks) ir nomarķējis bišu stropus, norādot uz tiem LDC piešķirto ganāmpulka numuru, un laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim informē LDC par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.

Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņo katru gadu līdz maija un novembra beigām pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēl reiz bišu saimju skaits visās novietnēs. Bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo 7 dienu laikā pēc notikuma. 

Ja LAD pārbaudē uz vietas konstatēs mazāku bišu saimju skaitu nekā reģistrēts LDC datu bāzē, lauksaimniekam tiks piemērota soda sankcija par pārdeklarēšanu.

Atbalsta apmērs ir 40 EUR par vienu atbalsttiesīgu bišu saimi.

  

Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Biškopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme; 
 • atbalsttiesīgajā platībā ir jāveic lauksaimnieciskā darbība;
 • kārtējā gadā jāizpilda atbilstības kritēriji, saistības un citas obligātās prasības vismaz 1 ha lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki, kas ir iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

 Nosacījumi par papuvi: 

 • ja papuve Vienotajā iesniegumā tiks deklarēta vairāk par 25% no kopējās saimniecības aramzemes, atbalsts par papuvi tiks piešķirts par to platības daļu, kas nepārsniedz 25%  no kopējās aramzemes;
 • nezālēm regulāri jābūt apkarotām, un augiem, t.sk. zaļmēslojumam, jābūt iestrādātiem augsnē līdz kārtējā gada 15.09.;
 • līdz kārtējā gada 30.05. platība mehāniski jāapstrādā, ja tā kārtējā gadā deklarēta kā papuve, bet iepriekšējā gadā bija deklarēta kā ilggadīgais zālājs, un līdz kārtējā gada 15.09. platībā regulāri jāapkaro nezāles un augi jāiestrādā augsnē.

Pļaušanas nosacījumi:

 • ilggadīgos, aramzemē sētos zālājus un tīrsējā sētos tauriņziežus jānogana (nepietiekami noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un nopļautā zāle jānovāc no lauka līdz kārtējā gada 15.08.;
 • ja ilggadīgos, aramzemē sētos zālājus vai tīrsējā sētos tauriņziežus izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai, tad tos atļauts nopļaut un novākt no lauka līdz kārtējā gada 15.09. Šajā gadījumā saimniecībā jābūt bišu saimēm (īpašumā vai nomātām); 
 • ja zālāji tiek izmantoti sēklaudzēšanai un tie kārtējā gadā ir pieteikti lauku apskatei VAAD vai papildus Vienotajam iesniegumam LAD ir iesniegts brīvas formas iesniegums par sēklaudzēšanu savā saimniecībā, tad tos atļauts nokult līdz kārtējā gada 01.10.;
 • ilggadīgo stādījumu rindstarpām, kuru platums pārsniedz 1 m, jābūt izpļautām vai mehāniski apstrādātām un nokaltušajiem kokiem vai krūmiem jābūt aizvāktiem līdz kārtējā gada 15.09.

Platības, kuras izmanto nektāraugu audzēšanai

Par aramzemē sētiem nektāraugiem var pretendēt uz BLA atbalstu, ja saimniecībā tīrsējā vai maisījumā audzē: k.k.714 (esparseti), k.k.715 (facēliju), k.k.729 (amoliņu), k.k.930 (citus kultivētus nektāraugus – ežziedi, biškrēsliņu, pūķgalvi, melisu, daglīti, dedestiņu, kaķumētru vai rudzupuķi).

Platības, kuras izmanto garšaugu un ārstniecības augu audzēšanai

Uz BLA atbalstu var pretendēt, ja saimniecībā audzē: k.k. 885 (lavandu), un aramzemē audzē: k.k. 865 (topinambūrus), k.k. 880 (sierāboliņu), k.k. 881 (kumelītes), k.k. 882 (kliņģerītes), k.k. 883 (cigoriņu), k.k. 884 (ārstniecības gurķeni) un k.k.848 (garšaugus un kultivētus ārstniecības augus – fenheli, baziliku, timiānu, estragonu, anīsu, majorānu, oregano jeb raudeni, salviju, izopu, piparmētru, pupumētru, vērmeli, lofantu, naktssveci, deviņvīru spēku, ābolmētru, citronmelisu, tauksakni, ehināciju, ārstniecības lupstāju, dižzirdzeni, raspodiņu, sirds māteri).

Platības, kuras izmanto SAVVAĻAS ārstniecības augu vākšanai

Platības, ko izmanto savvaļas ārstniecības augu vākšanai, atbilst prasībām, ja to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas izsniegts atzinums:

 • atbalsta pretendents atbilstoši PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistra datiem pārstrādā savā saimniecībā ievāktos bioloģiski sertificētos savvaļas ārstniecības augus;
 • savvaļas ārstniecības augu ievākšanas platībā nenotiek augsnes ielabošanas darbi, izmantojot kūtsmēslus, kā arī netiek ganīti mājlopi;
 • ilggadīgā zālāja zelmeņa sastāvs atbilst savvaļas ārstniecības augu ievākšanai.

Šādās platībās nav jānodrošina minimālais blīvums nosacītās liellopu vienībās. Tomēr, ja kopējā platība, kur saimniecība vāc savvaļas ārstniecības augus, pārsniedz 50 ha, tad platībā, kas pārsniedz 50 ha, jānodrošina minimālais blīvums nosacītās liellopu vienībās.

Saimniecībā jānodrošina vismaz minimālie lauksaimnieciskie ieņēmumi

Jānodrošina minimālie ieņēmumi ne vēlāk kā otrajā saimniekošanas gadā – vismaz 200 EUR/ha pēc 2021. vai 2020.gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem. Minimālajos ieņēmumos netiek ieskaitīts saņemtais valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai, kā arī krājumi. Prasību par minimālajiem ieņēmumiem nepiemēro:

 • atmatai un papuvei;
 • ilggadīgo stādījumu platībām līdz četru gadu vecuma sasniegšanai;
 • ja lauksaimnieks ir uzsācis saimniecisko darbību lauksaimniecībā un reģistrējis to Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā iepriekšējā kalendāra gadā vai gadu pirms iepriekšējā gada;
 • platībai, kurā lauksaimnieks, kultūraugi vai dzīvnieki ir cietuši nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ gadā, par kuru tika sagatavota gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskats, un par šiem apstākļiem lauksaimnieks 15 dienu laikā, sākot no dienas, kad šāda iespēja rodas, ir iesniedzis pierādījumus kontroles institūcijai;
 • zālāju platībai trīs gadus no gada, kad atbalsta pretendents LDC pirmo reizi ir reģistrējis liellopus, aitas vai kazas un tie ir gaļas šķirnes dzīvnieki;
 • platībai, par kuru tiek saņemts BDUZ atbalsts.

Svarīgi!

Tiks uzskatīts par pārkāpumu un BLA atbalstam var piemērot samazinājumu, ja:

 • pēc attiecīgajiem gada pārskata vai ienākumu deklarācijas datiem nav nodrošināti minimālie ieņēmumi (pirmajā reizē tiek piemērots brīdinājums un maksājums tiek veikts pilnā apmērā; atkārtoti – maksājums tiek samazināts par 5%; trīs reizes un vairāk – maksājums tiek samazināts par 10%;
 • nav nodrošināta augu maiņa, augu seka un citi sertifikācijas procesā konstatēti pārkāpumi.

 

Platības, ko apsaimnieko zinātniskās institūcijas

Platības, ko apsaimnieko zinātniskās institūcijas, var būt daļēji iekļautas bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, ja kontroles institūcija apliecina, ka BLA atbalstam pieteiktā saimnieciskā vienība tiek izmantota lauksaimnieciskai darbībai un atbalsta pretendents audzē atbilstošu bioloģisko produktu.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BLA maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 23.05.2022. (vai līdz 15.06.2022. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums:

 • kopējot iepriekšējā gada Vienoto iesniegumu, 1.soļa B daļā automātiski piesaistīsies atzīme “Piesakos uz “Bioloģiskās lauksaimniecības” maksājumu” un BLA sertificējošā institūcija, kura iepriekšējā gadā izsniedza bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atzinumu. Automātiski piesaistīto institūciju var nomainīt;
 • izveidojot jaunu Vienoto iesniegumu, 1.soļa B daļā jāveic atzīme par pieteikšanos BLA maksājumam un jānorāda, kurā bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijā lauksaimnieks iesniedzis iesniegumu par iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

BLAJ var saņemt, ja:

 • platība ir pieteikta VPM vai MLS;
 • ir lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā uz 15.06.2022.;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli bioloģiski sertificēti lauki.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2022.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2022., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.807/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.