Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" (VSMD) 2022.g.

VSMD atbalsts ir paredzēts lauksaimniekiem – dārzkopjiem, kuri dārzkopības produktu audzēšanā ievēro ne tikai obligātās integrētās augu aizsardzības metodes, bet, papildus tām veic dažādus mērķtiecīgi orientētus dārza kopšanas darbus un aizsardzības pasākumus ar mērķi samazināt ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu saistīto risku cilvēku un dzīvnieku veselībai un to ietekmi uz vidi. Saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanās vietu! Saistību periodā var atteikties no VSMD saistībām pilnībā pārveidojot tās par BLAJ vai BLAV saistībām.

 Piesakot platības VSMD atbalstam, tās jāpiesaka arī VPM vai MLS (ja atbalsta pretendents MLS apstiprināts 2015.gadā). VSMD atbalstu var saņemt atbalsta pretendents, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) esošā atbalsttiesīgā platība kārtējā gada 15.jūnijā ir vismaz 1 ha un katra lauka platība ir vismaz 0,3 ha. 

Saistības:

 • audzējot atbalsttiesīgos kultūraugus, atbalsta pretendentam jāievēro normatīvā akta “Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”:
 • integrētās augu aizsardzības vispārīgie principi un prasības;
 • lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas vispārīgās prasības un konkrētajā laukā jāizmanto vidi saudzējošas metodes dārzkopībā.
 • iepriekš norādītās prasības uzskata par izpildītām, ja to apliecina ikgadējs ieraksts VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā un VAAD izsniegts atzinums.

Saistību nodošana un pārņemšana

Katrā pasākumu “Agrovide un klimats” aktivitātē atbalsta pretendents daudzgadu saistības nodod un pārņem atsevišķi, neietekmējot citas aktivitātes daudzgadu saistību periodu. Pasākumā “Agrovide un klimats” nav ierobežojumu attiecībā uz saistību nodošanu un pārņemšanu aktivitāšu līmenī. 

Platību maksājumu saistību nodošanai / pārņemšanai jāaizpilda veidlapa "Vienotā iesnieguma / Akcīzes degvielas iesnieguma / Lauku attīstības programmas pasākumu aktivitāšu saistību nodošana un pārņemšana" (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas), kas jāparaksta gan saistību nodevējam, gan saistību pārņēmējam. Veidlapa jāiesniedz arī tad, ja atbalsta pretendents maina statusu no fiziskas personas uz juridisku vai otrādi.

Tāpat atbalsta pretendentam līdz 2022.gada 15.oktobrim, aizpildot attiecīgo veidlapu, ir jāinformē LAD viena mēneša laikā par gadījumu, kad tas citai personai nodod visu savu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, kas to pārņem vienlaikus ar attiecīgajām saistībām.

Saistību pārveidošana

VSMD saistības tikai pilnībā var pārveidot par BLAJ vai BLAV saistībām.

Saistību pārtraukšana

Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kuru tās ir pārtrauktas.

Persona, kura pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu, informējot LAD par pārņemšanas faktu viena mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas. Šajā gadījumā gan saimniecības nodevējam, gan pārņēmējam jāaizpilda veidlapa saistību pārtraukšanai bez atmaksas Paskaidrojums par LAP saistību pārtraukšanu (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas).

 

Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības platība, kas ietver: 

          -  lauksaimniecības zemi, kurā audzē ābeles, bumbieres, saldos un skābos ķiršus, plūmes, krūmmellenes (mellenes, zilenes), lielogu dzērvenes, kā arī citus augļu kokus, ogulājus un ilggadīgos stādījumus, no kā iegūst ēdamus augļus, kā arī zemenes, kartupeļus vai dažādus dārzeņus (izņemot lopbarībai paredzētus kāpostus, zirņus, pupas vai kukurūzu);

          -  augsto sūnu purvu un izstrādātu kūdras purvu platību, kura tiek izmantota lauksaimniecībā augļu un ogu dārzu ierīkošanai un kurā audzē krūmmellenes (mellenes, zilenes), lielogu dzērvenes, zilenes, avenes vai kazenes. 

 • lauksaimniekam jāveic lauksaimnieciskā darbība, izmantojot vidi saudzējošas dārzkopības metodes;
 • atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki;
 • atbalsta pretendentam līdz kārtējā gada 15.jūnijam ir jābūt reģistrētam VAAD Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;
 • attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti visi atbilstības kritēriji, saistības un citas obligātās prasības.

 

 IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos VSMD aktivitātei, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 23.05.2022. (vai līdz 15.06.2022. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā C daļā  jāveic atzīme pie lauka par pieteikšanos VSMD aktivitātei.

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2022.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.