Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" (SVIN) 2022.g.

 Īstenojot aktivitāti  "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" (SVIN), tiks veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un saudzējošas vides izveide dabīgiem apputeksnētājiem un medus bitēm. 

Piesakot platības SVIN aktivitātei, tās jāpiesaka arī VPM vai MLS (ja atbalsta pretendents MLS apstiprināts 2015.gadā). Atbalstu var saņemt atbalsta pretendents, kura īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā atbalsttiesīgā platība kārtējā gada 15.jūnijā ir vismaz 1 ha un katra lauka platība ir vismaz 0,3 ha. 

Atbalsta pretendents, piesakoties SVIN aktivitātei, apņemas:

 • visā daudzgadu saistību periodā nesamazināt apstiprināto saistību platību;
 • ievērot atbalsta saņemšanas nosacījumus;
 • katru gadu visā saistību periodā iesniegt LAD Vienoto iesniegumu,

kā arī visā saimniecībā ievēro:

 • savstarpējās atbilstības prasības;
 • minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības.

 

Saistību platības izmaiņas 2022.gadā

2022.gadā SVIN var uzņemties viena gada saistības tie, kuriem 2021.gadā saistības pabeigtas, kā arī jauni klienti. Esošās saistības tiek turpinātas un tās var paplašināt. 

Saistību periodā atbalsta pretendents nedrīkst samazināt SVIN aktivitātei apstiprināto aktuālo saistību platību.

Uzskatāms, ka saistību platība nemainās un LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību, ja saistību platība tiks samazināta ne vairāk kā par 10 % no aktuālās apstiprinātās SVIN saistību platības.

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 10 % no aktuālās apstiprinātās saistību platības, saistības tiks pārtrauktas par samazināto saistību platību un viss iepriekš saņemtais atbalsts par samazināto saistību platību būs jāatmaksā.  

Daudzgadu saistību periodā atbalsta pretendents var mainīt lauku atrašanās vietu.

 

 Saistību nodošana un pārņemšana

Atbalsta pretendents drīkst nodot vai pārņemt daudzgadu SVIN saistības. 

Platību maksājumu saistību nodošanai / pārņemšanai jāaizpilda veidlapa "Vienotā iesnieguma / Akcīzes degvielas iesnieguma / Lauku attīstības programmas pasākumu aktivitāšu saistību nodošana un pārņemšana" (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas), kas jāparaksta gan saistību nodevējam, gan saistību pārņēmējam. Veidlapa jāiesniedz arī tad, ja atbalsta pretendents maina statusu no fiziskas personas uz juridisku vai otrādi.

Tāpat atbalsta pretendentam līdz 2022.gada 15.oktobrim, aizpildot attiecīgo veidlapu, ir jāinformē LAD viena mēneša laikā par gadījumu, kad tas citai personai nodod visu savu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, kas to pārņem vienlaikus ar attiecīgajām saistībām.

 

Saistību pārtraukšana

Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kuru tās ir pārtrauktas.

Persona, kura pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu, informējot LAD par pārņemšanas faktu viena mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas. Šajā gadījumā gan saimniecības nodevējam, gan pārņēmējam jāaizpilda veidlapa saistību pārtraukšanai bez atmaksas Paskaidrojums par LAP saistību pārtraukšanu (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas).

 

Atbalsta likme
89.00
Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
 • Biškopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme, kurā audzē:

          ~  tīrsējā – facēliju, griķus, sinepes, citus kultivētus nektāraugus, garšaugus un kultivētus ārstniecības augus, kā arī tauriņziežus – esparseti, amoliņu, ragaino vanagnadziņu, balto āboliņu, sarkano āboliņu un bastarda āboliņu;

           ~ savstarpējā maisījumā (sajaucot sēklas un sējot vienlaidus vai sējot un stādot slejās) – garšaugus un kultivētus ārstniecības augus un citus kultivētus nektāraugus;

          ~  pasējā – sinepēm, facēlijai vai griķiem pasējā sēti tauriņzieži – esparsete, amoliņš, ragainais vanagnadziņš, baltais āboliņš, sarkanais āboliņš un bastarda āboliņš;

 • lauksaimniekam jāveic lauksaimnieciskā darbība un jāaudzē atbalsttiesīgie kultūraugi;
 • attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības;
 • atbalsttiesīgā platība ir  vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki. 

Piecu gadu saistības:

 • ik gadu jādeklarē vismaz 3 dažādi atbalsttiesīgie augi (Vienotajā iesniegumā jānorāda vismaz 3 dažādi atbalsttiesīgie kultūraugu kodi) un vismaz vienā laukā jāaudzē kāds no atbalsttiesīgajiem tauriņziežiem, t.sk. tie, kas sēti pasējā sinepēm, facēlijai vai griķiem;
 • jānodrošina vismaz viena īpašumā esoša vai nomāta bišu saime uz 0,5 ha pie katra atbalsttiesīgā lauka vai tajā lauka ziedēšanas fāzē (no brīža, kad uzziedējuši vismaz 10% atbalsttiesīgo augu, līdz brīdim, kad turpina ziedēt vismaz 90% atbalsttiesīgo augu) ne vairāk kā 200 m attālumā no atbalsttiesīgās platības robežas, ja bišu saime atrodas pārvietojamā novietnē, un ne vairāk kā 1000 m attālumā no atbalsttiesīgās platības robežas, ja bišu saime atrodas stacionārajā novietnē;
 • bišu saimes ir jāreģistrē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību, un stropi ir jāmarķē atbilstoši LDC piešķirtajam ganāmpulka numuram;
 • atbalsttiesīgos augus pēc to noziedēšanas var nopļaut un novākt no lauka vai sasmalcināt un atstāt izklaidus, bet nav atļauts iestrādāt augsnē, lai tos nomainītu pret citu kultūraugu, ja vien līdz kārtējā gada 15.septembrim atbilstošo platību nesagatavo ziemāju sējai;
 • atbalsttiesīgajā platībā aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus;
 • jākārto lauku vēsture, norādot tajā darbības, kas apliecina saistību prasību izpildi (atbalsttiesīgo auga veidu, sēšanas vai stādīšanas datumu, ziedēšanas sākumu un beigas, bišu saimju skaitu, to atvešanas un aizvešanas datumu no atbalsttiesīgās platības, augu novākšanas laiku un veidu pēc to noziedēšanas, kā arī citu būtisku informāciju).

 Par attiecīgo platību vienlacīgi nevar saņemt BDUZ, VSMD, RLZP un BLA, kā arī SAP, SSA un SLS.

Informācijas aktualizēšana par bišu saimju skaitu

Bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem informācija par bišu saimju skaitu LDC ir jāziņo katru gadu līdz maija un novembra beigām pēc stāvokļa attiecīgā gada 1.maijā un 1.novembrī. Ja pēc paziņotā atskaites datuma ir izmaiņas bišu saimju skaitā kādā no novietnēm, vai reģistrēta jauna novietne, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz bišu saimju skaits visās novietnēs. Bišu saimju skaita izmaiņas LDC jāpaziņo 7 dienu laikā pēc notikuma.

VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai saņemtu SVIN atbalstu, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 23.05.2022.  (vai līdz 15.06.2022. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā B daļā jāveic atzīme par pieteikšanos SVIN.

Vienotā iesnieguma 1.soļa 3.solī lauksaimniekam jānorāda bišu saimju ganāmpulka numurs un bišu saimju skaits, kas tiks ganītas atbalsttiesīgajā platībā. Tāpat jānorāda, vai lauksaimnieks ir bišu saimju īpašnieks vai arī atbalsttiesīgajā platībā tiks turētas citam lauksaimniekam piederošas bišu saimes. Saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanās vietu!

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2022.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2022., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr.808/2014 (2014. gada 17. jūlijs), ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.