Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Rugāju lauks ziemas periodā" (RLZP) 2022.g.

RLZP aktivitātes mērķis ir samazināt erozijas procesus lauksaimniecības zemēs. RLZP atbalstu var saņemt par tādu lauku, kur ziemas periodā ir konstatējami vienīgi atbalsttiesīgo kultūraugu rugāji vai to nenopļautās atliekas kā pierādījums, ka nav veikta nekāda veida lauka apstrāde.

 • Saistību periodā drīkst mainīt lauku atrašanās vietu!
 • RLZP laukā nevar pieteikt starpkultūru!
 • RLZP atbalstam nav atbilstošas kārtējā gada:

          -  Vienotajā iesniegumā deklarētās graudaugu platības ar tauriņziežu vai stiebrzāļu pasēju;

          -  rugāju platības, kas rudenī apsētās, izmantojot bezaršanas tehnoloģiju.

Saistības:

 • pēc ražas novākšanas līdz nākamā gada 31.martam jāsaglabā neiestrādātas nenopļautās atbalsttiesīgo kultūraugu atliekas vai to pēcpļaujas atliekas (rugājus) vismaz 10 ha platībā;
 • rugāju laukā pēc ražas novākšanas aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslojumu. 

 Saistību periodā atbalsta pretendents nedrīkst samazināt RLZP apstiprināto aktuālo saistību platību.

Visā saistību periodā atbalsta pretendents:

 • saimnieko atbilstoši aktivitātes atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
 • katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, pie attiecīgā lauka izvēloties RLZP aktivitāti.

Saistību platības izmaiņas 2022.gadā

RLZP aktivitātē 2022.gadā jaunas saistības uzņemties nevar! Ja saistību periods pabeigts 2021.gadā, tad atbalsta pretendents 2022.gadā var nepieteikties RLPZ atbalstam vai pieteikties un esošās RLZP saistības pagarināt par vienu gadu ar iespēju tās palielināt 20% apmērā salīdzinājumā ar pirmā saistību gada platībām.

Ja aktivitātē RLZP atbalstam pieteiktā saistību platība tiks palielināta vairāk nekā par 20% salīdzinājumā ar pirmā saistību gada platību:

 • LAD aprēķinās atbalstu par visu to atbalsttiesīgo platību, kas nepārsniegs 20% palielinājumu;
 • saistību platība tiks palielināta līdz atbalsttiesīgo ha skaitam, kas nepārsniegs 20%;
 • daudzgadu saistību periods netiks mainīts;
 • atbalsts par platību virs 20% tiks noraidīts.

 

Saistību nodošana un pārņemšana

Katrā pasākumu “Agrovide un klimats” aktivitātē atbalsta pretendents daudzgadu saistības nodod un pārņem atsevišķi, neietekmējot citas aktivitātes daudzgadu saistību periodu. Pasākumā “Agrovide un klimats” nav ierobežojumu attiecībā uz saistību nodošanu un pārņemšanu aktivitāšu līmenī. 

Platību maksājumu saistību nodošanai / pārņemšanai jāaizpilda veidlapa "Vienotā iesnieguma / Akcīzes degvielas iesnieguma / Lauku attīstības programmas pasākumu aktivitāšu saistību nodošana un pārņemšana" (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas), kas jāparaksta gan saistību nodevējam, gan saistību pārņēmējam. Veidlapa jāiesniedz arī tad, ja atbalsta pretendents maina statusu no fiziskas personas uz juridisku vai otrādi.

Tāpat atbalsta pretendentam līdz 2022.gada 15.oktobrim, aizpildot attiecīgo veidlapu, ir jāinformē LAD viena mēneša laikā par gadījumu, kad tas citai personai nodod visu savu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, kas to pārņem vienlaikus ar attiecīgajām saistībām.

 Saistību pārtraukšana

Ja atbalsta pretendents pārtrauc daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kuru tās ir pārtrauktas.

Persona, kura pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu, informējot LAD par pārņemšanas faktu viena mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas. Šajā gadījumā gan saimniecības nodevējam, gan pārņēmējam jāaizpilda veidlapa saistību pārtraukšanai bez atmaksas Paskaidrojums par LAP saistību pārtraukšanu (skat. www.lad.gov.lv sadaļā Rokasgrāmatas un veidlapas).

 

Atbalsta likme
87.00
Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības zeme, kurā tīrsējā vai maisījumā audzē kviešus, miežus, rudzus, tritikāli, auzas, griķus, rapsi, ripsi, zirņus, lauka pupas, lupīnu, linus, kaņepes, amoliņu, esparseti, facēliju vai citus nektāraugus, kā arī vīķus un kukurūzu (izņemot biogāzes ieguvei), daudzziedu viengadīgo aireni un sinepes;
 • atbalsta pretendentam jāveic lauksaimnieciskā darbība;
 • attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti visi atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 10 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai saņemtu RLZP atbalstu, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 23.05.2022. (vai līdz 15.06.2022. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā veikta atzīme pie lauka par pieteikšanos RLZP aktivitātei.

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2022.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2022., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks fiksētas, bet netiks ņemtas vērā, ja tās ietekmēs maksājuma apjomu.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" 

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

Komisijas Īstenošanās Regula (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.