Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) (2015.g.)

Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020.gadam ietver pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ).

Īstenojot BDUZ aktivitāti tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.

Piesakoties BDUZ atbalstam, lauksaimnieks uzņemas daudzgadu saistības par katru pieteikto platības vienību, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu.

Visā saistību periodā atbalsta pretendents:

 • katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, veicot atzīmi pie lauka par pieteikšanos BDUZ kārtējā gadā;
 • saimnieko atbilstoši aktivitātes atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
 • nedrīkst samazināt apstiprināto platību;
 • ja saistību platības samazinājums būs lielāks par 2%, par samazināto platību saistības tiks pārtrauktas un iepriekš saņemtais atbalsts būs jāatmaksā!

 Atbalsta apmērs par 1 ha atbalsttiesīgās platības, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki, un kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi ir šāds: 

• 55 EUR par BVZ 

Par ES nozīmes zālāju biotopiem:

 • par zālāju ražības 1. klasi – 83 EUR;
 • par zālāju ražības 2. klasi – 155 EUR;
 • par zālāju ražības 3. klasi – 206 EUR;
 • par zālāju ražības 4. klasi – 330 EUR.

 

  Atbalsts tiks izmaksāts līdz 30.06.2016. un pretendentiem tiks nosūtīts LAD gala lēmums par atbalsta piešķiršanu, kur būs norādīta aprēķinātā atbalsta summa un sniegts šī aprēķina pamatojums.

Ar Vienotā iesnieguma administrēšanas kārtību var iepazīties šeit.

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi
 • Piesakot platības BDUZ atbalstam, tās jāpiesaka arī VPM vai MLS!
 • BDUZ aktivitātē 2015.gadā sākas jauns saistību periods!
 • Visā saistību periodā nedrīkst mainīt lauku atrašanās vietu!
 • BVZ un ES nozīmes zālāju biotopiem jābūt nopļautiem vai noganītiem līdz 15.septembrim!

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

1) atbalstam  pieteiktā atbalstiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki, kuri ir iekļauti LAD Lauku reģistra informācijas sistēmā;

2) atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības platībā esošie ilggadīgie zālāji, kas atrodas: 

 • lauksaimniecības zemē un ir:

- pirms 2013.gada atzīts BVZ;

- pēc 2013.gada atzīts ES nozīmes zālāju biotops (1.līdz 3.ražības klase).

 • ārpus lauksaimniecības zemes teritorijā esošs pēc 2013.gada atzīts ES nozīmes zālāju biotops (4.ražības klase).

Atbalsta pretendents uzņemas  5 gadu saistības, kuru laikā:

1) veic atbalsttiesīgās platības apsaimniekošana  noganot vai  nopļaujot:

• ja platības nogana, tad:

 • atļauts ganīt ar ganību dzīvniekiem – zālēdājiem;
 • nav atļauta augsnes bojāšana, ko izraisa pārganīšana, kad nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha vidēji ganību sezonā (no 15.05. līdz 15.09.);
 • nepietiekami noganītās platības ir jāappļauj līdz 15.09.

• ja platības nopļauj, tad:

− vienu reizi gadā platība jānopļauj. Nopļauto zāli neatstāj izklaidus, bet novāc (satinot ruļļos ar vai bez plēves, vai žāvē siena gubā) ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.09. (nav atļauta smalcināšana vai atstāšana uz lauka vālos);

- pļaušanas sākuma datums nav noteikts;

− nebojā augsnes virskārtu, izvēloties augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku;

2) nedrīkst veikt iekultivēšanas pasākumus (piemēram, mehānisku augsnes apstrādi, sintētisko minerālmēslu, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, graudzāļu un tauriņziežu sēklu piesēju u.c.);

3) ja uzņemtas saistības par ES nozīmes zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 8 stundu apmācību kursu un iegūstot atbilstošu dokumentu;

4) kārto lauku vēsturi katram laukam atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā veiktās apsaimniekošanas darbības (ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu vai pļaušanas datumu un siena vai nopļautās zāles aizvešanas datumu). 

 Ja atbalsttiesīgā platība ir ES nozīmes zālāju biotops, tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā ir jāapgūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot vismaz 8 stundu ilgu apmācību kursu par zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm, ko apliecina atbilstošs dokuments.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai saņemtu BDUZ atbalstu, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai  LAD Klientu apkalpošanas centrā līdz 22.05.2015.  (vai līdz 15.06.2015 ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • MLS pielikums, ja piesakās arī MLS atbalstam nevis VPM;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

 Vienotā iesnieguma C daļā jāizdara atzīme pie attiecīgā lauka, piesakoties BDUZ atbalstam.

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt lidz 15.06.2015.

Ja izmaiņas Vienotajā iesnieguma notikušas pēc 15.06.2015., tad atbalsta pretendentam tas rakstiski jāpaziņo LAD RLP, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus (piem., nedrīkst pieteikt papildus platības vai jaunus atbalsta veidus).

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaude uz vietas atklājis neatbilstību.

Veidlapas

Vienotā iesnieguma formu, tā pielikumus un lauku bloku kartes ir iespējams saņemt uz vietas LAD Klientu apkalpošanas daļās.

No 2015.gada katra zālāju ražības klase kartē būs iezīmēta atšķirīgā krāsā. Lai par lauku, kurā ir BDUZ ilggadīgo zālāju platība, saņemtu  BDUZ maksājumu, atbalsta pretendentam Vienotajā iesniegumā C daļas 8.kolonnā pretī attiecīgajam laukam jāveic atzīme.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr.808/2014 (2014. gada 17. jūlija), ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.