Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 2020.g.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020.gadam ietver pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ).

Īstenojot BDUZ aktivitāti tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.

Visā Latvijas teritorijā līdz 2020.gadam notiks ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšana, t.sk. ilggadīgo zālāju izvērtēšana un pārvērtēšana, ko veiks Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). Tas nozīmē, ka līdz 2013.gadam atzītās bioloģiski vērtīgās zālāju (BVZ) platības tiks pārvērtētas, lai noteiktu, vai tajās esošie ilggadīgie zālāji atbilst no lauksaimnieciskās darbības atkarīgu ES nozīmes daļēji dabīgu zālāju biotopa vai putnu dzīvotnes prasībām (ES nozīmes zālāju biotops). Ja pēc pārvērtēšanas, ilggadīgo zālāju atzīs par ES nozīmes zālāju biotopu, tam tiks noteikta ražības klase un atbilstoša likme (zemākā likme 1.ražības klasei, bet augstākā – 4.klasei).

LAD līdz kārtējā gada februārim papildina lauku bloku identifikācijas sistēmas lauku bloku karti ar ilggadīgo zālāju platībām, kurām kopš iepriekšējā gada 1.februāra piešķirts ES nozīmes zālāju biotopa statuss, norādot lauku bloku kartes papildināšanas gadu. 

Ja kārtējā gadā atbalsta pretendents LAD publiskajā kartē (https://karte.lad.gov.lv) konstatē savās apsaimniekotajās platībās ES nozīmes zālāju biotopa platības, kas nav lauku blokā, bet kuras vēlas pieteikt BDUZ atbalstam, tad viņam līdz kārtējā gada 1.aprīlim LAD elektroniski jāiesniedz lauku bloka precizēšanas pieprasījums par lauku bloka izveidošanu.

Ja atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 1.februārim ir aparis vai pārveidojis ilggadīgā zālāja platības, kurām kārtējā gadā LAD lauku bloku kartē pirmo reizi piešķirts ES nozīmes zālāju biotopa statuss, atbalsta pretendentam līdz kārtējā gada 1.aprīlim rakstiski jāinformē DAP. Šajā gadījumā DAP no jauna novērtēs ES nozīmes zālāju biotopa statusu un precizēs robežas.

BDUZ atbalstam var pieteikt arī pirms 2013.gada atzīto BVZ platību, kas vēl nav pārvērtēta. Šajā gadījumā līdz ilggadīgā zālāja pārvērtēšanai atbalsta pretendentam tiks maksāta pamatlikme. Ja pēc pārvērtēšanas BVZ platība netiks atzīta par ES nozīmes zālāja biotopu, atbalsta pretendentam par attiecīgo platību saistības netiks pārtrauktas un arī atlikušajā saistību periodā par šo platību viņš varēs saņemt pamatlikmi.

  2020.gadā atbalsta pretendenti ir tiesīgi paplašināt un uzņemties jaunas BDUZ saistības, nepārsniedzot BDUZ aktivitātei pieejamā finansējuma apmēru.

Ja aktivitātē BDUZ atbalstam pieteiktā saistību platība tiks palielināta ne vairāk kā par 20% salīdzinājumā ar pirmā saistību gada platību:

 • LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību;
 • saistību platība tiks palielināta līdz atbalsttiesīgo ha skaitam;
 • daudzgadu saistību periods netiks mainīts.

Ja aktivitātē BDUZ atbalstam pieteiktā saistību platība tiks palielināta vairāk kā par 20% salīdzinājumā ar pirmā saistību gada platību:

 • LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību;
 • saistību platība tiks palielināta līdz atbalsttiesīgo ha skaitam;
 • atbalsta pretendentam sāksies jauns daudzgadu saistību periods par visu atbalstam pieteikto un apstiprināto saistību platību.

Kārtējā gadā BDUZ atbalstu atsaka par 50%, un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegts atbilstoša mācību kursa beigšanas apliecinošs dokuments, ja:

 • atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav apmeklējis mācību kursu vai
 • apmācības ir apmeklētas, bet nepietiekamā apjomā vai neatbilstošā iestādē vai
 • saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav apmeklējis mācību kursu līdz 30.maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada.

Atbalsta pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) var pilnvarot uz apmācībām citu fizisku personu, kas saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību.

 

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības platībā esošie ilggadīgie zālāji, kas atrodas: 
 • lauksaimniecības zemē un:

        -  pirms 2013.gada ir atzīti par BVZ;
        -  pēc 2013.gada ir atzīti par ES nozīmes zālāju biotopu (1. līdz 3.ražības klase);

 • ārpus lauksaimniecības zemes (teritorijā ar identificējamām un uzmērāmām robežām) un pēc 2013.gada ir atzīti par ES nozīmes zālāju biotopu (4.ražības klase).
 • atbalsta pretendentam, veicot lauksaimniecisko darbību, BDUZ atbalsttiesīgā platība jāapsaimnieko ekstensīvi;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki, kuri ir kartogrāfiski identificēti LAD lauku bloku identifikācijas sistēmā un vienas atbalsta likmes ietvaros kopējā pieteiktā atbalsttiesīgā platība laukā nav mazāka par 0,3 ha;
 • attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti visi atbilstības kritēriji, saistības un citas obligātās prasības.

 

Piecu gadu saistības:

 • jāveic atbalsttiesīgās platības apsaimniekošana noganot vai nopļaujot:

      -  ganīšana:

          >  atļauts ganīt ar ganību dzīvniekiem – zālēdājiem;

          >  nav atļauta augsnes bojāšana, ko izraisa pārganīšana, kad nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha vidēji ganību sezonā no kārtējā gadā 15.05. līdz 15.09.;

          >  nepietiekami noganītās platības ir jāappļauj līdz kārtējā gada 15.09.

       -  pļaušana:

          >  vienu reizi gadā platība jānopļauj. Nopļauto zāli neatstāj izklaidus, bet novāc no lauka līdz kārtējā gada 15.09.;

          >  izvēlas augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku, lai nebojātu augsnes virskārtu.

 • nedrīkst veikt kultivēšanas pasākumus (piemēram, mehānisku augsnes apstrādi, sintētisko minerālmēslu, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, graudzāļu un tauriņziežu sēklu piesēju u.c.);
 • jākārto lauku vēsture katram laukam atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā veiktās apsaimniekošanas darbības (ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu vai pļaušanas datumu un siena vai nopļautās zāles aizvešanas datumu);
 • ja uzņemtas saistības par ES nozīmes zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības klase), ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību kursu un iegūstot atbilstošu dokumentu. Ja saistības pārņem persona, kura nav apmeklējusi apmācības, saistību pārņēmējam tas jāapmeklē līdz 30.maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada.

 

! Saistību periodā pretendents nedrīkst samazināt apstiprināto aktuālo saistību platību, kā arī nedrīkst mainīt lauku atrašanās vietu.

Uzskatāms, ka saistību platība nemainās un LAD aprēķinās atbalstu par visu atbalsttiesīgo platību, ja saistību platība noteiktā aktivitātē tiks samazināta ne vairāk kā par 10 % no aktuālās apstiprinātās saistību platības visas saimniecības vai lauku bloku līmenī – BDUZ aktivitātē.

Ja saistību platība tiks samazināta vairāk kā par 10 % no aktuālās apstiprinātās saistību platības visas saimniecības līmenī, saistības tiks pārtrauktas par samazināto saistību platību un viss iepriekš saņemtais atbalsts par samazināto saistību platību būs jāatmaksā. 

Ja BDUZ aktivitātē saistību platības samazinājums pārsniegs 10 % no aktuālās apstiprinātās saistību platības lauku bloku līmenī, bet nepārsniegs 10 % visas saimniecības līmenī, tad saistības par samazināto platību tiks pārtrauktas bez atmaksas.

 VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BDUZ maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 15.06.2020. (vai līdz 30.06.2020. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā 1. soļa C daļā pretī attiecīgajam ilggadīgo zālāju laukam 8. kolonnā jāpiesakās BDUZ atbalstam, norādot apsaimniekošanas veidu - pļaušana vai ganīšana.

 Lai par lauku, kurā ir BVZ vai ES nozīmes zālāju biotopi (BDUZ platība), saņemtu BDUZ atbalstu, atbalsta pretendentam Vienotā iesnieguma C daļā pretī attiecīgajam ilggadīgo zālāju laukam 8.kolonnā jāpiesakās BDUZ atbalstam, norādot apsaimniekošanas veidu – pļaušana vai ganīšana.

Pēc tam, kad Vienotajā iesniegumā tiks apstiprināts zīmējums un norādīts kultūrauga kods 710 Ilggadīgie zālāji un 8.kolonnā norādīts BDUZ apsaimniekošanas veids (pļaušana vai ganīšana), 9.kolonnā automātiski tiks norādīta lauku blokā iekļautā BDUZ platība konkrētajā laukā. Vienā laukā deklarētā VPM platība var atšķirties no BDUZ platības.

Katra zālāju ražības klase kartē ir iezīmēta atšķirīgā krāsā. Viena lauka ietvaros var būt gan BVZ, gan ES nozīmes zālāju biotopi ar dažādām ražības klasēm.

Par ES nozīmes zālāju biotopu ar 4.ražības klasi nevar vienlaikus saņemt NIM, kā arī VPM vai MLS atbalstu!

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 30.06.2020.

Veicot jebkādas izmaiņas attiecībā uz BDUZ platību, tās obligāti jāizdara lauku bloku kartē!

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.