Pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāte "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) 2022.g.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020.gadam ietver pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitāti "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ).

Īstenojot BDUZ aktivitāti tiks veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās.

Latvijā ir pabeigta ES nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšana, t.sk. ilggadīgo zālāju izvērtēšana un pārvērtēšana, ko veica Dabas aizsardzības pārvalde (DAP). Tas nozīmē, ka ir noteiktas atbilstošas ražības klases ilggadīgajiem zālājiem, kas atzīti par no lauksaimnieciskās darbības atkarīgiem Eiropas Savienības nozīmes daļēji dabīgu zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (turpmāk – ES nozīmes zālāju biotops).
LAD līdz kārtējā gada februārim papildina lauku bloku identifikācijas sistēmas lauku bloku karti ar ilggadīgo zālāju platībām, kurām kopš iepriekšējā gada 1.februāra piešķirts ES nozīmes zālāju biotopa statuss, norādot lauku bloku kartes papildināšanas gadu.
Ja kārtējā gadā atbalsta pretendents LAD publiskajā kartē (https://karte.lad.gov.lv) konstatē savās apsaimniekotajās platībās ES nozīmes zālāju biotopa platības, kas nav lauku blokā, bet kuras vēlas pieteikt BDUZ atbalstam, tad viņam līdz kārtējā gada 1.aprīlim LAD elektroniski jāiesniedz lauku bloka precizēšanas pieprasījums par lauku bloka izveidošanu.
Ja atbalsta pretendents līdz kārtējā gada 1.februārim ir aparis vai pārveidojis ilggadīgā zālāja platības, kurām kārtējā gadā LAD lauku bloku kartē pirmo reizi piešķirts ES nozīmes zālāju biotopa statuss, atbalsta pretendentam līdz kārtējā gada 1.aprīlim rakstiski jāinformē DAP. Šajā gadījumā DAP no jauna novērtēs ES nozīmes zālāju biotopa statusu un precizēs robežas.
Pārejas laikā (2021. un 2022.gadā) BDUZ atbalstam var pieteikt arī pirms 2013.gada atzīto bioloģiski vērtīgo zālāju platības, uzņemoties jaunas saistības vai turpinot esošās BDUZ saistības. Par šādām platībām var saņemt pamatlikmi.

SAISTĪBAS:

Piesakoties 2022.gadā BDUZ aktivitātei, atbalsta pretendents var uzņemties viena gada saistības tie klienti, kuriem 2021.gadā saistības pabeigtas, kā arī jauni klienti. Savukārt esošās saistības tiek turpinātas un tās var paplašināt. Attiecīgos gadījumos saistības var nodot vai pārņemt.
Visā saistību periodā atbalsta pretendents:

 • nedrīkst samazināt BDUZ aktivitātēs apstiprināto saistību platību un nedrīkst mainīt lauku atrašanās vietu;
 • saimnieko atbilstoši aktivitātes atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
 • katru gadu iesniedz Vienoto iesniegumu, pie attiecīgā lauka izvēloties BDUZ aktivitāti.

BDUZ saistības:

 • jāveic atbalsttiesīgās platības apsaimniekošana noganot vai nopļaujot (nedrīkst smalcināt!):
 • ganīšana:
 • atļauts ganīt ar ganību dzīvniekiem – zālēdājiem;
 • nav atļauta augsnes bojāšana, ko izraisa pārganīšana, kad nosacītais dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9 nosacītās liellopu vienības uz 1 ha vidēji ganību sezonā no kārtējā gada 15.05. līdz 15.09.;
 • nepietiekami noganītās platības ir jāappļauj līdz kārtējā gada 15.09.
 • pļaušana (nedrīkst smalcināt!):
 • vienu reizi gadā platība jānopļauj. Nopļauto zāli neatstāj izklaidus, bet novāc no lauka līdz kārtējā gada 15.09.;
 • izvēlas augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku, lai nebojātu augsnes virskārtu.
 • nedrīkst veikt kultivēšanas pasākumus (piemēram, mehānisku augsnes apstrādi, sintētisko minerālmēslu, ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, graudzāļu un tauriņziežu sēklu piesēju u.c.);
 • jākārto lauku vēsture katram laukam atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā veiktās apsaimniekošanas darbības (ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu vai pļaušanas datumu un siena vai nopļautās zāles aizvešanas datumu);
 • ja tiek uzņemtas vai pārņemtas saistības par ES nozīmes zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4.zālāju ražības zālāji), tad ne vēlāk kā līdz 2023.gada 30.maijam jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundu apmācību kursu un iegūstot atbilstošu dokumentu. Kursus organizē LLKC.

Ja nosacījums par apmācībām nav izpildīts – BDUZ atbalsts 2022.gadā tiks samazināts par 50%.
Atbalsta pretendents (gan fiziska, gan juridiska persona) var pilnvarot uz apmācībām citu fizisku personu, kas saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību.

 

 !!!  Detalizēto informāciju par BDUZ saistībām lūdzam skatīties "Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2022.gadā".

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbilstības kritēriji:

 • atbalsttiesīgā platība ir lauksaimniecības platībā esošie ilggadīgie zālāji, kas atrodas:
 • lauksaimniecības zemē un:

 -  pirms 2013.gada ir atzīti par BVZ;
 -  pēc 2013.gada ir atzīti par ES nozīmes zālāju biotopu (1. līdz 3.ražības klase);

 • ārpus lauksaimniecības zemes (teritorijā ar identificējamām un uzmērāmām robežām) un pēc 2013.gada ir atzīti ES nozīmes zālāju biotopu (4.ražības klase).
 • atbalsta pretendentam, veicot lauksaimniecisko darbību, BDUZ atbalsttiesīgā platība jāapsaimnieko ekstensīvi;
 • atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, ko veido vismaz 0,3 ha lieli lauki, kuri ir kartogrāfiski identificēti LAD lauku bloku identifikācijas sistēmā un vienas atbalsta likmes ietvaros kopējā pieteiktā atbalsttiesīgā platība laukā nav mazāka par 0,3 ha;
 • attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti atbilstības kritēriji, saistības un citas obligātās prasības.

 

 VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos BDUZ maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 23.05.2022. (vai līdz 15.06.2022. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums, kurā 1. soļa C daļā pretī attiecīgajam ilggadīgo zālāju laukam 8. kolonnā jāpiesakās BDUZ atbalstam, norādot apsaimniekošanas veidu - pļaušana vai ganīšana.

 Pēc tam, kad Vienotajā iesniegumā tiks apstiprināts zīmējums un norādīts kultūrauga kods 710 Ilggadīgie zālāji un 8.kolonnā norādīts BDUZ apsaimniekošanas veids (pļaušana vai ganīšana), 9.kolonnā automātiski tiks norādīta lauku blokā iekļautā BDUZ platība konkrētajā laukā. Vienā laukā deklarētā VPM platība var atšķirties no BDUZ platības.

Katra zālāju ražības klase kartē ir iezīmēta atšķirīgā krāsā. Viena lauka ietvaros var būt gan BVZ, gan ES nozīmes zālāju biotopi ar dažādām ražības klasēm.

Par ES nozīmes zālāju biotopu ar 4.ražības klasi nevar vienlaikus saņemt NIM, kā arī VPM vai MLS atbalstu!

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2022.

Veicot jebkādas izmaiņas attiecībā uz BDUZ platību, tās obligāti jāizdara lauku bloku kartē!

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" 

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā".

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus

Komisijas 2014.gada 17.jūlija Īstenošanas Regula (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.