Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) (2015.g.)

Mazo lauksaimnieku atbalsts (MLS) ir vienkāršots ikgadējs tiešais maksājums saimniecībai 500 EUR apmērā, kurš aizstāj Vienoto platības maksājumu (VPM), Zaļināšanas maksājumu, Maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) un Brīvprātīgu saistītos atbalstus (BSA).

Uz MLS maksājumu var pieteikties gan fiziskas, gan juridiskas personas.

Piesakoties MLS maksājumam, lauksaimniekam:

nav tiesību saņemt pārējos tiešos maksājumus: ir tiesības saņemt šādus atbalstus un maksājumus:
 • VPM
 • Zaļināšanas maksājumu
 • BSA
 • JAL
 • PPVA
 • ADSI
 • BDUZ
 • VSMD
 • RLZP
 • BLA
 • NIM

Lai pieteiktos MLS maksājumam, jāievēro šādas prasības:

 • saimniecībā 2015.gada 15.jūnijā jābūt vismaz 1 ha atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes. Ja to veido vairāki zemes gabali, tad viena zemes gabala platībai jābūt vismaz 0,3 ha;
 • saimniecībai ir jābūt izveidotai ar mērķi veikt lauksaimniecisko darbību un tā nedrīkst būt izveidota mākslīgu apstākļu rezultātā.

Ja LAD konstatēs, ka lauksaimnieks ir radījis mākslīgus apstākļus, lai gūtu priekšrocības no MLS, lauksaimniekam netiks izmaksāts un par konkrētu gadu nebūs tiesību saņemt arī VPM. 

Mākslīgi radīti apstākļi ir visi tie gadījumi, kad:

 • saimniecības izveides mērķis ir bijis iegūt lielāku maksājumu nekā tad, ja to saņemtu, piesakoties tikai VPM un zaļināšanas maksājumam; 
 • lauksaimnieks nevar pierādīt, ka saimniecības izveidošanas mērķis ir lauksaimnieciskās darbības veikšana.

 Par mākslīgi radītiem apstākļiem liecinās šādas pazīmes:

 • saimniecība izveidota sadalot kādu citu saimniecību 2 vai vairāk daļās;
 • saimniecība izveidota un pirmo reizi tiešajiem maksājumiem pieteikusies pēc 2011.gada 18.oktobra;
 • saimniecības lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas veids būs tāds pats kā piegulošu lauku apsaimniekošanas veids un starp laukiem nebūs novērojama robeža dabā (atšķirīgs augu segums) u.c.

 Tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks nav radījis mākslīgus apstākļus, ja: 

 • VPM pieteicās 2011.gadā un kopš tā laika saimniecības atbalsttiesīgā lauksaimniecības zemes platība nav samazinājusies vairāk par 50%;
 • 2015.gadā Vienotajā iesniegumā deklarētā lauksaimniecības zemes platība ir vismaz 5 ha;
 • summa, ko lauksaimnieks būtu tiesīgs saņemt par 2015.gadu no citiem tiešajiem maksājumiem, kas nav MLS, būtu vismaz 500 EUR (ja viņš nebūtu pieteicies MLS);
 • saimniecība, par kuras lauksaimniecības zemi iesniegts Vienotais iesniegums dalībai MLS, iegūta pirkšanas vai nomas ceļā (pārņemot visu saimniecību kopumā, nevis daļēji);
 • saimniecība vai tās daļa, par kuras lauksaimniecības zemi iesniegts Vienotais iesniegums dalībai MLS, iegūta mantojuma ceļā;
 • saimniecība izveidota ar tiesas spriedumu.

LAD ir tiesības pieprasīt no lauksaimnieka papildus informāciju, lai varētu pieņemt lēmumu par lauksaimnieka iekļaušanu vai atteikumu iekļaut MLS. Par pieņemto lēmumu LAD informēs lauksaimnieku līdz 01.05.2016.

Ar Vienotā iesnieguma administrēšanas kārtību var iepazīties šeit.

Atbalsta likme
500.00
Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai pieteiktos MLS atbalstam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai LAD Klientu apkalpošanas centrā līdz 15.06.2015. jāiesniedz:

 • Vienotais iesniegums, veicot tajā atzīmi par pieteikšanos MLS maksājumam;
 • MLS pielikums - Apliecinājums dalībai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā, II daļā norādot informāciju, kas apliecina, ka nav notikusi mākslīgu apstākļu radīšana;

Atzīme par pieteikšanos MLS jāveic gan Vienotā iesnieguma B daļā, gan C daļas 5.kolonnā, konkrēti norādot, kuri lauki un ar kādu platību jāiekļauj mazā lauksaimnieka atbalsta shēmā. Turpmākajos gados, lai turpinātu dalību MLS, būs jāpiesaka vismaz tikpat liela platība.

 • Karte(-s), kurā(-s) atzīmētas apsaimniekotās LIZ platības.

 

Svarīgi! Ja lauksaimnieks piesakās MLS un citiem atbalsta veidiem (PPVA, ADSI, BDUZ, VSMD, RLZP, BLA, NIM) pēc 22.05.2015., tad par tiem atbalsta veidiem tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu.

Lauksaimniekam jāievēro šādi nosacījumi:

 1. saimniecībā 15.06.2015. jābūt vismaz 1 ha atbalsttiesīgas LIZ. Ja to veido vairāki zemes gabali, tad 1 zemes gabala platībai jābūt vismaz 0,3 ha;
 2. saimniecībai ir jābūt izveidotai ar mērķi veikt lauksaimniecisko darbību un tās izveide nav notikusi mākslīgi radītu apstākļu rezultātā.

Lai pretendētu uz MLS maksājumu turpmākajos gados, lauksaimniekam, kurš 2015.gadā pieteicies MLS, līdz kārtējā gada 15.maijam jāiesniedz Vienotais iesniegums, apstiprinot, ka iepriekšējā gada Vienotajā iesniegumā norādītā informācija nemainās, vai norādot attiecīgās izmaiņas.

Ja lauksaimnieks, kurš 2015.gadā pieteicies dalībai MLS, kādā no turpmākajiem gadiem vēlēsies no tās izstāties un pieteikties uz citiem tiešajiem maksājumiem, viņam līdz attiecīgā gada 15.maijam LAD jāiesniedz iesniegums par izstāšanos no MLS un vienlaicīgi jāiesniedz arī Vienotais iesniegums.

MLS var pieteikt LIZ, ja tā ir uzturēta kultūraugu audzēšanai vai noganīšanai piemērotā stāvoklī:

 • aramzemes virsma ir līdzena un tajā nav krūmu dzinumu, kas vecāki par 1 gadu;
 • papuvē nezāles ir apkarotas, un augi, t.sk. zaļmēslojums, ir iestrādāti augsnē līdz 15.09.;
 • zālāji līdz 15.08. ir noganīti vai nopļauti un novākti, izņemot ES nozīmes zālāju biotopus un bioloģiski vērtīgos zālājus, kas jānogana vai jānopļauj un jānovac vienu reizi gadā līdz 15.09.
 • ilggadīgo stādījumu rindstarpas, kas ir platākas par 1 metru, līdz 15.09. ir izpļautas vai mehāniski apstrādātas.

Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz MLS par kaņepju, ja tā ir iekļauta kaņepju THC monitoringā.

Uz MLS netiek attiecinātas Savstarpējās atbilstības (SA) kontroles un samazinājumi, tomēr lauksaimniekam savā saimniecībā ir jāievēro SA prasības.

Veidlapas

Līdz 2015.gada 15.jūnijam lauksaimniekam jāiesniedz EPS vai LAD Klientu apkalpošanas centrā:

 1. Vienotais iesniegums, veicot tajā atzīmi par pieteikšanos MLS maksājumam;
 2. MLS pielikums - Apliecinājums dalībai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā

Atzīme par pieteikšanos MLS jāveic gan Vienotā iesnieguma B daļā, gan C daļas 5.kolonnā, konkrēti norādot, kuri lauki un ar kādu platību jāiekļauj mazā lauksaimnieka atbalsta shēmā.

      3.  Karte(-s), kurā(-s) atzīmētas apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības. Lauku bloku karti LAD sagatavos, pamatojoties uz lauksaimnieka iepriekšējā gada lauku bloku kartes datiem.

Ja lauksaimnieks iesniedz Vienoto iesniegumu un MLS pielikumu LAD Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai nosūta pa pastu, tad pirms Vienotā iesnieguma  un MLS pielikuma iesniegšanas jānokopē un obligāti jāsaglabā aizpildītais Vienotais iesniegums, MLS pielikums un lauku bloku kartes, jo tās būs nepieciešams, iesniedzot labojumus vai papildinājumus.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.