Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums (MLS) 2022.g.

Mazo lauksaimnieku atbalsts (MLS) ir vienkāršots ikgadējs tiešais maksājums 500 EUR apmērā par saimniecību, un tas aizstāj Vienoto platības maksājumu (VPM), Zaļināšanas maksājumu (ZAL), Maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) un Brīvprātīgu saistītos atbalstus (BSA).

Dalībai Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā lauksaimnieki varēja pieteikties tikai 2015.gadā.

Piesakoties MLS, lauksaimniekam:

NAV tiesību saņemt pārējos tiešos maksājumus: VPM ZAL BSA JAL
IR tiesības saņemt šādus LAP atbalstus: BDUZ VSMD RLZP SVIN
BLA NIM

Jāsaglabā vismaz 2015.gadā deklarētā atbalsttiesīgā platība!

Kamēr lauksaimnieks ir MLS dalībnieks, viņam jāsaglabā vismaz tāda atbalsttiesīgā platība, kas tika deklarēta Vienotajā iesniegumā 2015.gadā! 

Ja divus gadus pēc kārtas LAD konstatēs, ka lauksaimnieks nav izpildījis atbalsta saņemšanas nosacījumus (t.sk. nebūs pieteicies MLS), viņš tiks izslēgts no MLS!

 

Atbalsta likme
500.00
Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Privātpersonas
 • Juridiskas personas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai saņemtu MLS atbalstu 2022.gadā lauksaimniekam, kurš iekļauts Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā (MLS), līdz 2022.gada 23.maijam vai līdz 15.jūnijam ar atbalsta apjoma samazinājumu (1% par katru nokavēto darba dienu)  jāiesniedz LAD EPS Vienotais iesniegums, apstiprinot, ka iepriekšējā gadā Vienotajā iesniegumā norādītā informācija nemainās, vai norādot attiecīgās izmaiņas.

Atbalsta saņemšanas nosacījumi:

 1. Lauksaimniekam jāsaglabā vismaz 2015.gadā deklarētā atbalsttiesīgā platība.
 2. MLS atbalstu var saņemt, ja atbalsttiesīgā lauksaimniecības zeme ir:
 • vismaz 1 ha, bet viena lauka platība ir vismaz 0,3 ha;
 • lauksaimnieka īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) 15.06.2022.

   3. Uz MLS netiek attiecinātas SA kontroles un samazinājumi, tomēr lauksaimniekam savā saimniecībā ir jāievēro normatīvajos aktos noteiktās SA prasības.

   4. Nedrīkst būt radīti mākslīgi apstākļi, lai gūtu labumu no dalības MLS (skat. Rokasgrāmatas 11F apakšnodaļu).

   5. Tiesības saņemt MLS atbalstu nav nododamas citai personai, izņemot mantošanas gadījumu, kad viena persona (tikai viens mantinieks) pārņem pilnīgi visu saimniecības atbalsttiesīgo platību, kas tika deklarēta 2015.gadā. Šajā gadījumā personai, kas pārņem tiesības saņemt MLS atbalstu, LAD līdz 23.05.2022. vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.06.2022. jāiesniedz: 

 • Vienotais iesniegums, piesakoties VPM (administrēšanas gaitā VPM atbalsta veids tiks nomainīts uz MLS);
 • iesniegums, informējot LAD par MLS tiesību pārņemšanu;
 • mantojuma apliecības kopija.

 

6. Atbalsts par kaņepju sējplatībām var saņemt, ja tiek ievēroti papildu nosacījumi par kaņepju platībām:

 • kaņepju lauks jāapsēj ar 1 atbalsttiesīgu šķirni vai saglabājamu šķirni, ievērojot minimālo izsējas normu – 15 kg/ha;
 • līdz 15.06.2022. VAAD par visu kaņepju platību jāiesniedz "Iesniegums platības iekļaušanai kaņepju THC monitoringā";
 • līdz 30.06.2022. jāapmaksā VAAD izsniegtais rēķins dalībai THC monitoringā;
 • ja kaņepju platību sēšanai izmanto dažādas šķirnes, tad katra lauka platība ar atšķirīgu šķirni jādeklarē atsevišķi ar k.k. 170.

Atbalsttiesīgās kaņepju šķirnes 2022.gadā

Alive SK, Armanca, Asso, Austa SK, Balaton, Beniko, Bialobrzeskie, Cannakomp, Carma, Carmagnola, Carmaleonte, Chamaeleon, Codimono, CS, Dacia Secuieni, Delta-llosa, Delta-405, Dioica 88, Earlina 8 FC, Eletta Campana, Epsilon 68, Estica, Fedora 17, Felina 32, Férimon, Fibranova, Fibrante, Fibrol, Fibror 79, Finola, Fiona, Futura 75, Futura 83, Glecia, Gliana, Glyana, Helena, Henola, Ivory, KC Bonusz, KC Dora, KC Virtus, KC Zuzana, KCA Borana, Kompolti, Kompolti hibrid TC, Lipko, Lovrin 110, Mara 21, Marcello, Marina, Markant, Matrix, MGC 1013, Mietko, Monoica, Muka 76, Olivia, Orion 33,  Rajan, Ratza, Santhica 23, Santhica 27, Santhica 70, Secuieni Jubileu, Silvana, Sofia, Succesiv, Teodora, Tiborszallasi, Tisza, Tygra, Uniko B, Uso-31, Villanova, Wielkopolskie, Wojko, Zenit. Adzelvieši un Pūriņi - Latvijas izcelsmes kaņepju saglabājamās šķirnes.

Papildu sniedzamā informācija, piesakot kaņepju platības:

 • Vienotā iesnieguma 4.solī jāaizpilda sadaļa “VPM / MLS deklarētās kaņepju sējplatības”;
 • jāiesniedz iesēto kaņepju šķirnes sertificētas sēklu iepakojumu oficiālās etiķetes oriģinālu vai kaņepju saglabājamās šķirnes sēklu iepakojuma etiķetes orģinālu.

Kaņepju sēklu oficiālās etiķetes (tādas, kas apliecina veikto sertifikāciju, šķirni un sēklu kvalitāti) saturs ir noteikts Padomes 2002.gada 13.jūnija Direktīvā 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību un 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” 18.pielikumā.

7. MLS var saņemt par īscirtmeta atvasāju platībām, ja:

 • tiek stādītas un audzētas viena vecuma īscirtmeta atvasāju sugas: apse (Populus spp.), kārkls (Salix spp.) un baltalksnis (Alnus incana);
 • ievēro 5 gadu maksimālo cirtes aprites laiku;
 • platības nav reģistrētas vai no jauna izveidotas meliorācijas sistēmas;
 • kopā ar Vienoto iesniegumu iesniedz īscirtmeta atvasāju sugu stādu izcelsmes apliecinājumu (kopiju). 

 

  Mākslīgu apstākļu radīšana un to sekas

Ja LAD konstatēs, ka lauksaimnieks sniedzis nepatiesu informāciju un tādējādi radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai, kārtējā gadā MLS atbalsts netiks izmaksāts un viņam būs jāatmaksā arī iepriekš saņemtais MLS atbalsts pilnā apmērā, kā arī jāsamaksā noteiktie procenti. 

Mākslīgi radīti apstākļi ir visi tie gadījumi, kad:

 • saimniecības izveides mērķis ir bijis iegūt lielāku maksājumu nekā piesakoties tikai VPM un ZAL; 
 • lauksaimnieks nevar pierādīt, ka saimniecības izveidošanas mērķis ir lauksaimnieciskās darbības veikšana.

Par mākslīgi radītiem apstākļiem liecinās šādas pazīmes:

 • saimniecība izveidota, sadalot kādu citu saimniecību divās vai vairāk daļās;
 • saimniecība izveidota un pirmo reizi tiešajiem maksājumiem pieteikusies pēc 2011.gada 18.oktobra;
 • saimniecības lauksaimniecības zemes apsaimniekošanas veids būs tāds pats kā piegulošu lauku apsaimniekošanas veids un starp laukiem nebūs novērojama robeža dabā (atšķirīgs augu segums) u.c.

Tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks nav radījis mākslīgus apstākļus, ja: 

 • VPM pieteicās 2011.gadā un kopš tā laika saimniecības atbalsttiesīgā LIZ platība nav samazinājusies vairāk par 50%;
 • 2015.gadā Vienotajā iesniegumā deklarētā LIZ platība ir vismaz 5 ha;
 • summa, ko lauksaimnieks būtu tiesīgs saņemt par 2015.gadu no citiem tiešajiem maksājumiem, kas nav MLS, būtu vismaz 500 EUR (ja viņš nebūtu pieteicies MLS);
 • saimniecība, par kuras LIZ iesniegts Vienotais iesniegums dalībai MLS, iegūta pirkšanas vai nomas ceļā (pārņemot visu saimniecību kopumā, nevis daļēji);
 • saimniecība vai tās daļa, par kuras LIZ iesniegts Vienotais iesniegums dalībai MLS, iegūta mantojuma ceļā;
 • saimniecība izveidota ar tiesas spriedumu.

 

Izstāšanās no MLS 2022.gadā

Ja lauksaimnieks vēlas izstāties no MLS 2022.gadā, viņam LAD EPS Vienotā iesnieguma veidlapā jāaktivizē poga "Atteikties no MLS shēmas" un jāievada atteikšanās pamatojums. Atsakoties no MLS, lauksaimniekam vairs nebūs iespējams MLS shēmā iestāties atkārtoti.

Ja lauksaimnieks pēc atteikšanās no MLS vēlas pretendēt VPM, ZAL, BSA vai JAL, tad viņam līdz 23.05.2022. (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.06.2022.) jāiesniedz Vienotais iesniegums, atzīmējot attiecīgos atbalsta veidus un deklarējot atbilstošās platības.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.