Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums) (2015.g.)

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) regulu, no 2015. gada ir ieviests jauns maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanas maksājums, kas ir cieši sasaistīts ar vienoto platības maksājumu (VPM).
 
Lai saņemtu zaļināšanas maksājumu, saimniecībām no 2015.gada jāievēro zaļināšanas prasības, ko veido:
 
Lauksaimniekiem zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā vadījumā (lietošanā) esošajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas netiek pieteikti tiešajiem maksājumiem, ja vien saimniecībai nav piemērojams kāds no  izņēmumiem (skat.”Informatīvajā materiālā par zaļināšanas prasībām”).
 
Lauksaimniekam, kura saimniecībai nav piemērojams neviens no izņēmumiem, piesakoties tiešajiem maksājumiem par platībām, obligāti būs jāievēro zaļināšanas prasības. Ja minētās prasības netiks ievērotas, lauksaimnieks zaudēs daļu vai pat visu zaļināšanas maksājumu.
 
Ja saimniecībā aramzemes platība ir mazāka par 10 ha, tad kultūraugu dažādošana un ekoloģiski nozīmīgu platību izveidošana un/vai uzturēšana netiek attiecināta! Šādas saimniecības zaļināšanas maksājumu par visu platību saņems automātiski!

 Zaļināšanas prasības neattiecina arī uz bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski sertificētām platībām. Ja visa saimniecība (visas vienības) ir bioloģiski sertificēta, tā zaļināšanas maksājumu saņem automātiski. Ja lauksaimnieks Vienotajā iesniegumā atzīmēs, ka saimniecība ir daļēji sertificēta, tad zaļināšanas prasību izpildei, bioloģiski sertificētās platības netiks ieskaitītas aramzemes kopplatībā. Piemēram, ja saimniecībā pavisam ir 40 ha aramzemes, no kuriem 25 ha ir bioloģiski sertificēti, tad šādā saimniecībā kultūraugu dažādošana jānodrošina tikai „nebioloģiskajos” 15 ha, t.i. saimniecībā atlikušajos „nebioloģiskajos” hektāros jāaudzē vismaz  2 kultūraugi (galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības), bet ENP prasība uz saimniecību nav attiecināma, jo aramzeme nav vairāk par 15 ha. 

Zaļināšanas prasības netiek attiecinātas un zaļināšanas maksājumu nav tiesību saņemt lauksaimniekiem, kuri pieteikušies Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā (MLS). 

Izvēloties saimniecībai atbilstošo aramzemes platību no zemāk redzamajā tabulā minētajiem variantiem var noskaidrot, vai un cik lielā mērā saimniecībā būs jāievēro zaļināšana.

Zaļināšanas prasību noteikšanas shēma

Saimniecības aramzeme

2015.gadā:

Vai saimniecībā jāievēro

kultūraugu dažādošana?

Vai saimniecībā

jāizveido/ jāuztur ENP?

Vai jāsaglabā esošie

ilggadīgie zālāji?

mazāk par 10 ha

JĀ!

Lauksaimnieks nedrīkst uzart vai pārveidot aizsargājamos ekoloģiski jutīgos ilggadīgos zālājus - BDUZ (ES nozīmes zālāju biotopus un putnu dzīvotnes)! 

 

Ilggadīgos zālājus, kas nav BDUZ, drīkst uzart un pārveidot, ja to īpatsvars valsts līmenī nav samazinājies zem pieļaujamās robežas! 

 

Ja ilggadīgo zālāju platības īpatsvars valsts līmenī samazināsies vairāk par 5% salīdzinājumā ar atsauces vērtību, kas tiks noteikta 2015.gadā, lauksaimniekam pēc LAD pieprasījuma uzartās ilggadīgo zālāju platības būs jāpārveido atpakaļ par ilggadīgajiem zālājiem! 

no 10,00 līdz 15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75% no aramzemes platības)

no 15,01 līdz 30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75% no aramzemes platības)

(ENP jāatbilst 5 % no deklarētās saimniecības aramzemes)

vairāk par 30 ha

Jā – vismaz 3 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk kā 75% un divi galvenie kopā ne vairāk kā 95% no aramzemes platības)

(ENP jāatbilst 5 % no deklarētās saimniecības aramzemes)

 

Saskaņā ar ES regulas nosacījumiem ilggadīgo stādījumu platības nav skaitāmas pie saimniecības aramzemes, līdz ar to šīs platības netiks ņemtas vērā ne kultūraugu dažādošanas prasības, ne ENP prasības izpildei. Piemēram, ja kopējā saimniecības lauksaimniecības zeme (LIZ) ir 40 ha, no kuriem  25 ha ir aramzeme, bet 15 ha - ābeļu dārzs, tad ābeles netiks ņemtas vērā zaļināšanas prasību izpildei. Tā kā piemērā minētajā saimniecībā aramzeme ir 25 ha, tad kultūraugu dažādošanas prasības izpildei tajā jāaudzē vismaz 2 kultūraugi (galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības) un ENP jāatbilst vismaz 5% no deklarētās saimniecības aramzemes (t.i., 1,25 ha jābūt ENP).

Sākot no 2015.gada saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha, platību maksājumiem obligāti jāpiesakās elektroniski! Lūdzam reģistrēties par LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu jau tagad!

 Pagastu un novadu saraksts, kuros piemērojams atbrīvojums no ENP prasības izpildes

Jautājumu un neskaidrību gadījumos varat vērsties pēc konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

Lūdzam sekot līdzi izmaiņām mūsu mājas lapā www.lad.gov.lv, kur regulāri tiks ievietota aktuāla informācija. 

Plašāka informācija par tiešajiem maksājumiem laika posmā no 2015. līdz 2020. gadam pieejama ZM mājas lapā.

 

Zaļināšanas kalkulators

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.

Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī saimniecībā vēl ir jāveic papildus pasākumi. Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu un vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā.

1

 

Atbalsta likme
32.72
Kārta noslēgusies
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
Svarīgi
 • Zaļināšanas prasības neattiecina uz bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski sertificētām platībām, kā arī lauksaimniekiem, kuri pieteikušies Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmai (MLS). 
 • Ja saimniecībā aramzemes platība ir mazāka par 10 ha, kultūraugu dažādošana un ekoloģiski nozīmīgu platību izveidošana un/vai uzturēšana netiek attiecināta! Šīs saimniecības zaļināšanas maksājumu par visu platību saņems automātiski!
 • Saimniecībām ar aramzemi 10 ha un vairāk no 2015.gada pieteikšanās platību maksājumiem jāveic Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)!
 • Attiecībā uz kultūraugu dažādošanu ir jāņem vērā termiņi! Kultūraugiem jāatrodas uz lauka vai arī atliekam jābūt redzamam uz lauka pēc ražas novākšanas periodā no 15.06.2015. līdz 31.08.2015., lai varētu pārliecināties, ka kultūraugiem noteiktajā platībā ir auguši.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai pieteiktos platību maksājumiem, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai LAD Klientu apkalpošanas centrā līdz 22.05.2015. (vai līdz 15.06.2015 ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

Pēc LAD pieprasījuma papildu iesniedzamie dokumenti:

 • deklarācija par attiecīgajā platībā audzētiem kultūraugiem (k.k.872, k.k.811), ja saimniecības aramzemes platība ir 10 ha vai vairāk;
 • pierādījumi, ka platība, kuru aizņem ainavu elementi (dižkoki, dižakmeņi, aizsargājamas alejas, koku grupas/krūmu puduri, dīķi, laukmales) ir īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā.

Veidlapas

Lai pieteiktos platību maksājumiem, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai LAD Klientu apkalpošanas centrā līdz 22.05.2015. (vai līdz 15.06.2015 ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz:

 • aizpildīts Vienotais iesniegums;
 • aizpildītas lauku bloku kartes;
 • papildu dokumenti, ja nepieciešams.

Pēc LAD pieprasījuma papildu iesniedzamie dokumenti:

 • deklarācija par attiecīgajā platībā audzētiem kultūraugiem (k.k.872, k.k.811), ja saimniecības aramzemes platība ir 10 ha vai vairāk;
 • pierādījumi, ka platība, kuru aizņem ainavu elementi (dižkoki, dižakmeņi, aizsargājamas alejas, koku grupas/krūmu puduri, dīķi, laukmales) ir īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Video

No 2015.gada ir jāievēro zaļināšanas prasības

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.