Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums) 2022.g.

Zaļināšanas maksājuma (ZAL) mērķis ir palielināt lauksaimnieku ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā, ievērojot 3 lauksaimniecības prakses:

 • kultūraugu dažādošana;
 • ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana vai uzturēšana;
 • esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana.

Piesakoties Vienotajam paltības maksājumam (VPM), lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam.

Lauksaimniekiem zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) esošajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas tiek pieteikti ar atzīmi "Platība bez atbalsta".

Zaļināšanas prasības nav attiecināmas uz:

 1. bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski sertificētām platībām;
 2. saimniecībām, kuru aramzemes platība ir mazāka par 10 ha un kurās nav zālāju.

Ja uz saimniecību netiks attiecinātas zaļināšanas prasaības, šīs saimniecības zaļināšanas maksājumu par visu  platību saņems automātiski.

Ja daļa no saimniecības platības ir bioloģiski sertificēta, tad zaļināšanas prasības nav attiecināmas tikai uz bioloģiski sertificētām platībām. Pārējās saimniecības platībās, kas nav bioloģiski sertificētas, zaļināšanas prasības ir jānodrošina.

Saimniecībām piemērojamie atbrīvojumi no kultūraugu dažādošanas un ENP izveidošanas vai uzturēšanas prasības ievērošanas ir aprakstīti Rokasgrāmatas 8E un 9F apakšnodaļās. Saimniecībām, kurās minētie atbrīvojumi nav piemērojami, jāievēro zaļināšanas prasības. Ja minētās prasības netiks ievērotas, lauksaimnieks zaudēs daļu vai pat visu zaļināšanas maksājumu.

Zaļināšanas prasību noteikšanas shēma

Saimniecības aramzemes platība 2022.gadā Vai saimniecībā 2022.gadā jāievēro kultūraugu dažādošana? Vai saimniecībā 2022.gadā jāizveido/jāuztur ENP? Vai jāsaglabā esošie ilggadīgie zālāji?
mazāk par 10 ha

1. Neuzaramais zālājs

Lauksaimnieks nedrīkst uzart vai pārveidot ilggadīgos zālājus, kas atzīti par aizsargājamiem ekoloģiski jutīgiem zālājiem (ES nozīmes zālāju biotopi)!

2. Ilggadīgo zālāju īpatsvara saglabāšana

Ja ilggadīgo zālāju platības īpatsvars valstī samazināsies vairāk par 5% salīdzinājumā ar atsauces vērtību, kas tika noteikta 2015.gadā, lauksaimniekam pēc LAD pieprasījuma uzartās ilggadīgo zālāju platības būs jāpārveido atpakaļ par ilggadīgajiem zālājiem!

 

10,00 - 15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

15,01 - 30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

ENP jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes

vairāk par 30 ha

Jā – vismaz 3 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% un 2 galvenie kopā ne vairāk par 95% no aramzemes platības)

ENP jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes

 

 Ilggadīgo zālāju saglabāšanas prasība jāievēro arī saimniecībās, kurās aramzeme ir mazāk par 10 ha!

!!!  Detalizēto informāciju par Zaļināšanas prasībām skatieties "Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2022.gadā".

 Zaļināšanas kalkulators

Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasību ievērošanai, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru.
Kalkulatorā, ievadot informāciju par savu saimniecību, lauksaimnieks varēs uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības viņa saimniecībā ir ievērotas vai arī saimniecībā vēl ir jāveic papildus pasākumi. Kalkulatorā ir iespējams ievadīt informāciju par izvēlētajām kultūrām, kuras lauksaimnieks plāno audzēt, norādīt arī konkrētas platības, ievadīt ekoloģiski nozīmīgās platības un citu informāciju. Kalkulators automātiski aprēķina, vai ir ievērota prasība par kultūraugu dažādošanu un vai ekoloģiski nozīmīgās platības atstātas pietiekamā apjomā.

Izņēmumi attiecībā uz ENP prasības izpildi

Saimniecība ir atbrīvota no ENP prasības ievērošanas, ja vairāk par 50% no saimniecības aramzemes platības atrodas pagastā, kuram piemērojams “mežu atbrīvojums”. Pamatojoties uz Valsts meža dienesta (VMD) un Valsts zemes dienesta (VZD) datiem, 2021.gadā tika apstiprināts jauns saraksts ar 85 pagastiem, kuri ir atbrīvoti no ENP prasības, jo mežu platības pagastā aizņem vairāk par 50% un mežu un LIZ attiecība ir lielāka par 3:1.

Pagasti ar “mežu atbrīvojumu”: Ainažu pagasts, Aiviekstes pagasts, Allažu pagasts, Alsviķu pagasts, Amatas pagasts, Ances pagasts, Birzgales pagasts, Carnikavas pagasts, Daudzeses pagasts, Dundagas pagasts, Dunikas pagasts, Dzērbenes pagasts, Engures pagasts, Ēdoles pagasts, Goliševas pagasts, Inčukalna pagasts, Indrānu pagasts, Istras pagasts, Īvandes pagasts, Jaunalūksnes pagasts, Jaunannas pagasts, Jaunjelgavas pagasts, Jumurdas pagasts, Jūrkalnes pagasts, Kaives pagasts, Kaplavas pagasts, Klintaines pagasts, Kolkas pagasts, Ķūļciema pagasts, Lauderu pagasts, Launkalnes pagasts, Lazdonas pagasts, Lejasciema pagasts, Liepnas pagasts, Mazzalves pagasts, Mākoņkalna pagasts, Mālupes pagasts, Mārkalnes pagasts, Mērsraga pagasts, Nītaures pagasts, Pasienes pagasts, Piltenes pagasts, Plāņu pagasts, Popes pagasts, Puzes pagasts, Ramatas pagasts, Rankas pagasts, Rendas pagasts, Rojas pagasts, Ropažu pagasts, Rugāju pagasts, Rumbas pagasts, Rundēnu pagasts, Sakas pagasts, Salacgrīvas pagasts, Saulkrastu pagasts, Sējas pagasts, Sērenes pagasts, Skaņkalnes pagasts, Skrundas pagasts, Skujenes pagasts, Smārdes pagasts, Staiceles pagasts, Stradu pagasts, Sunākstes pagasts, Susāju pagasts, Tārgales pagasts, Tomes pagasts, Ugāles pagasts, Usmas pagasts, Valgundes pagasts, Valkas pagasts, Valles pagasts, Veclaicenes pagasts, Viesītes pagasts, Vijciema pagasts, Virešu pagasts, Zalves pagasts, Zaubes pagasts, Zentenes pagasts, Ziemera pagasts, Zlēku pagasts, Zvārdes pagasts, Zvārtavas pagasts, Žīguru pagasts.

      

Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
Svarīgi

EK lēmums 2022.gadā paredz atkāpes attiecībā uz Zaļināšanas maksājumu, lai lauksaimniecības zemes platības maksimāli varētu izmantot pārtikas un dzīvnieku barības ražošanai.

Šī atkāpe attiecas TIKAI uz lauksaimniekiem, kuriem jānodrošina kultūraugu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpilde.

Zaļināšanas prasību izpildei, lauksaimnieks aramzemi var deklarēt kā papuvi ar k.k.619 un šajās platībās var:

 1. audzēt aramzemes kultūraugus (piemēram, vasarājus vai dārzeņus), uz kuriem neattiecas papildu nosacījumi platību maksājumu saņemšanai;
 2. ganīt dzīvniekus;
 3. novākt ražu;
 4. lietot augu aizsardzības līdzekļus.

Lauksaimnieks par šīm platībām ir tiesīgs saņemt VPM, ZAL un JAL.

Papuvē, kas deklarēta ar k.k.619, jāaudzē kultūraugi atbilstoši to audzēšanas praksei, nav prasības augus vai to atliekas iestrādāt augsnē līdz kārtējā gada 15.septembrim. Šīm platībām jābūt atbilstošām pārtikas un lopbarības ražošanai.

Brīvprātīgi saistīto atbalstu nevarēs saņemt par platībām, kas deklarētas ar k.k.619.

Platībās, kas deklarētas ar k.k.619, nevar audzēt kaņepes. Lai saņemtu platību maksājumus par kaņepju sējplatībām, tās jādeklarē ar k.k.170 un jāievēro visi nosacījumi par kaņepju platībām.

Ja aramzemē sētos zālājus, kas atbilst k.k.720 vai k.k.760, deklarē kā papuvi ar k.k.619, platībā jānodrošina lopbarības ražošana, t.i., līdz kārtējā gada 15.augustam jānopļauj un jānovāc neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita vai jānogana.

Dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par platībām ar k.k.619 varēs saņemt atbilstoši k.k.610: 100 litri uz vienu hektāru.

Ja papuves platību deklarē ar k.k.619, pēc LAD pieprasījuma lauksaimniekam jāiesniedz papildu informācija par šajās platībās audzētajiem kultūraugiem.

Lauksaimniekiem, kuriem NAV jānodrošina kultūraugu dažādošanas un ekoloģiski nozīmīgas platības prasības izpilde, aramzeme, kura atstāta papuvē, t.i., nenotiek ražošana, jādeklarē ar k.k.610. un papuve jāuztur atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Lai zaļināšanas nosacījumu izpildē varētu ieskaitīt papuves platību, kas deklarēta ar k.k.610, lauksaimniekam Vienotā iesnieguma 1.soļa C daļā pie attiecīgā lauka jāveic atzīme 10.kolonnā “ENP netiks izmantoti AAL”. Šāda papuves platība tiks iekļauta ENP aprēķinā vienīgi tad, ja būs ievēroti visi atbilstības nosacījumi.

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 23.05.2022. (vai līdz 15.06.2022. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus).

 EPS Vienotā iesnieguma 2.solī "Zaļināšanas prasības":

 • aramzemes laukiem var pievienot ainavas elementus ;
 • var redzēt zaļināšanas prasību izpildes rezultātu (ja pēc datu ievades tiks noteikts, ka saimniecībā nav ievērotas zaļināšanas prasības, tiks uzrādīti brīdinājumi).

!  Vienoto iesniegumu var iesniegt arī gadījumos, ja Zaļināšanas prasības nav izpildītas. Šajā gadījumā tiks piemērots maksājuma samazinājums.

Pēc LAD pieprasījuma papildu iesniedzamie dokumenti:

 • deklarācija par attiecīgajā platībā audzētajiem kultūraugiem (k.k. 811 un 871), ja saimniecības aramzemes platība ir 10 ha vai vairāk;
 • pierādījumi, ka platība, kuru aizņem ainavas elementi (dižkoki, dižakmeņi, aizsargājamas alejas, koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, dīķi, grāvji) ir īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) 15.06.2022.

 

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS 2022. gada 23. marta LĒMUMS (ES) Nr.2022/484, ar ko atkāpes no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014 paredz attiecībā uz dažu tādu nosacījumu īstenošanu, kuri saistīti ar zaļināšanas maksājumu par 2022. pieprasījumu gadu

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.