Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (Zaļināšanas maksājums) 2020.g.

Zaļināšanas maksājuma (ZAL) mērķis ir palielināt lauksaimnieku ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā, ievērojot 3 lauksaimniecības prakses:

  • kultūraugu dažādošana;
  • ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošana un/vai uzturēšana;
  • esošo ilggadīgo zālāju saglabāšana.

Piesakoties Vienotajam paltības maksājumam (VPM), lauksaimnieks vienlaicīgi piesakās arī Zaļināšanas maksājumam.

Lauksaimniekiem zaļināšanas prasības ir jānodrošina uz visiem īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) esošajiem atbalsttiesīgajiem hektāriem, t.sk. uz tiem, kas tiek pieteikti ar atzīmi "Platība bez atbalsta".

Zaļināšanas prasības neattiecina uz bioloģiski sertificētām saimniecībām vai bioloģiski sertificētām platībām, kā arī saimniecībām, kuru aramzemes platība ir mazāka par 10 ha un kurās nav zālāju.

Ja uz saimniecību netiks attiecinātas zaļināšanas prasaības, šīs saimniecības zaļināšanas maksājumu par visu  platību saņems automātiski.

Ja daļa no saimniecības platības ir bioloģiski sertificēta, tad zaļināšanas prasības nav attiecināmas tikai uz bioloģiski sertificētām platībām. Pārējās saimniecības platībās, kas nav bioloģiski sertificētas, zaļināšanas prasības ir jānodrošina.

Ja saimniecībai nav piemērojams neviens no izņēmumiem, tad piesakoties tiešajiem maksājumiem par platībām, lauksaimniekiem jāievēro zaļināšanas prasības. Ja minētās prasības netiks ievērotas, lauksaimnieks zaudēs daļu vai pat visu zaļināšanas maksājumu.

Zaļināšanas prasību noteikšanas shēma

Saimniecības aramzemes platība 2020.gadā Vai saimniecībā 2020.gadā jāievēro kultūraugu dažādošana? Vai saimniecībā 2020.gadā jāizveido/jāuztur ENP? Vai jāsaglabā esošie ilggadīgie zālāji?
mazāk par 10 ha

1. Neuzaramais zālājs

Lauksaimnieks nedrīkst uzart vai pārveidot ilggadīgos zālājus, kas atzīti par aizsargājamiem ekoloģiski jutīgiem zālājiem (ES nozīmes zālāju biotopi)!

2. Ilggadīgo zālāju īpatsvara saglabāšana

Ja ilggadīgo zālāju platības īpatsvars valstī samazināsies vairāk par 5% salīdzinājumā ar atsauces vērtību, kas tika noteikta 2015.gadā, lauksaimniekam pēc LAD pieprasījuma uzartās ilggadīgo zālāju platības būs jāpārveido atpakaļ par ilggadīgajiem zālājiem!

 

10,00 - 15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

15,01 - 30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% no aramzemes platības)

ENP jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes

vairāk par 30 ha

Jā – vismaz 3 kultūraugi

(galvenais kultūraugs ne vairāk par 75% un 2 galvenie kopā ne vairāk par 95% no aramzemes platības)

ENP jāatbilst 5% no deklarētās saimniecības aramzemes

 

!!!  Detalizēto informāciju par Zaļināšanas prasībām skatieties "Informatīvajā materiālā platību maksājumu saņemšanai 2020.gadā".

Ekoloģiski nozīmīgās platības un to atbilstības kritēriji 2020.gadā

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
  • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
  • Juridiskas personas
  • Privātpersonas
Svarīgi

Ilggadīgo zālāju saglabāšanas prasība jāievēro arī saimniecībās, kurās aramzeme ir mazāk par 10 ha!

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) līdz 15.06.2020. (vai līdz 30.06.2020. ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu) jāiesniedz Vienotais iesniegums (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus).

 EPS Vienotā iesnieguma 2.solī "Zaļināšanas prasības":

  • aramzemes laukiem var pievienot ainavas elementus ;
  • var redzēt zaļināšanas prasību izpildes rezultātu (ja pēc datu ievades tiks noteikts, ka saimniecībā nav ievērotas zaļināšanas prasības, tiks uzrādīti brīdinājumi).

!  Vienoto iesniegumu var iesniegt arī gadījumos, ja Zaļināšanas prasības nav izpildītas. Šajā gadījumā tiks piemērots maksājuma samazinājums.

Pēc LAD pieprasījuma papildu iesniedzamie dokumenti:

  • deklarācija par attiecīgajā platībā audzētajiem kultūraugiem (k.k. 811 un 871), ja saimniecības aramzemes platība ir 10 ha vai vairāk;
  • pierādījumi, ka platība, kuru aizņem ainavas elementi (dižkoki, dižakmeņi, aizsargājamas alejas, koku vai krūmu puduri vai akmeņu kaudzes, dīķi, grāvji) ir īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietošanā) 15.06.2020.

 

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.