Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm (SSG) 2022.g.

Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu.

SSG piešķir kā gada maksājumu par noteiktu dzīvnieku skaitu.

Lauksaimniekam ir tiesības vienlaicīgi pieteikties uz vairākiem BSA par dzīvniekiem. 

Informāciju par lauksaimniekiem, kuri var saņemt SSG un attiecīgos dzīvniekus LAD noteiks, izmantojot Lauksaimniecības datu centra (LDC) dzīvnieku reģistra datus. Tādēļ par deklarētajiem dzīvniekiem uzskatīs tos LDC dzīvnieku reģistrā esošos dzīvniekus, kuri atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Lai saņemtu SSG atbalstu, dzīvniekiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem un par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā. Dzīvnieki, kuriem dzīvnieku reģistrā tiks konstatēti identificēšanas un reģistrēšanas pārkāpumi, tiks uzskatīti par dzīvniekiem attiecībā uz kuriem konstatētas neatbilstības.

Galvenie dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas nosacījumi

Notikums Liellopi
APZĪMĒŠANA ar divām krotālijām 20 dienu laikā pēc piedzimšanas1)2)
Informācijas atjaunošana NOVIETNES reģistrā informācija jāatjauno 7 dienu laikā par dzīvnieka piedzimšanu, pārvietošanu no/uz saimniecību (t.sk. uz kautuvi), nāvi
Informācijas paziņošana LDC reģistram informācija jāpaziņo 7 dienu laikā par apzīmēšanu, pārvietošanu no/uz saimniecību, nāvi (t.sk. nokaušanu, ja nekauj kautuvē)

1) dzīvnieks atbilst I&R prasībām, ja ir pazaudēta 1 krotālija, bet dzīvnieku iespējams identificēt pēc citiem līdzekļiem. Krotāliju pasūtījums jāveic 7 dienu laikā.

2) dzīvnieks atbilst I&R prasībām, ja ne vairāk kā vienam liellopam pazaudētas abas krotālijas, bet dzīvnieku iespējams identificēt pēc citiem līdzekļiem.

 

Dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas prasībām jābūt izpildītām no turēšanas perioda pirmās dienas līdz turēšanas  perioda beigām.

Ja pārkāpumi būs novērsti līdz turēšanas perioda pirmajai dienai, tie netiks uzskatīti par neatbilstībām un neietekmēs dzīvnieka atbilstību BSA saņemšanas nosacījumiem.

Par vienu noteiktu pārkāpumu attiecībā uz konkrētu dzīvnieku sods var tikt piešķirts vienu reizi dzīvnieka mūžā.

LDC veiks pārbaudes uz vietas saimniecībā, lai pārliecinātos par dzīvnieku atbilstību BSA saņemšanas nosacījumiem, t.sk. dzīvnieku atbilstību identificēšanas un reģistrēšanas prasībām.

Lauksaimniekam, kuram nav platību un kas pretendē uz SSG, atbalstu piešķir tikai tādos gadījumos, ja kopējais atbalsta apjoms ir vismaz 100 EUR (ja mazāks, tad netiks izmaksāts).

SSG nav tiesību saņemt lauksaimniekam, kurš ir pieteicies Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam (MLS).

Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts lopkopībai
 • Piensaimniecības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas
 • Zemnieku saimniecības
 • Individuālie komersanti

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

SSG atbalstu var saņemt par slaucamo govi, ja:

 1. tā noturēta lauksaimnieka ganāmpulkā trīs mēnešus pēc kārtas, sākot no 15.05.2022.;
 2. izslaukums no govs pārraudzības gadā (01.10.2021. – 30.09.2022.) pēdējā noslēgtā standartlaktācijā ir:
 • vismaz 5500 kg vai  4500 kg (bioloģiskās turēšanas apstākļos, Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes govij, ko izmanto lauksaimniecības ģenētisko resursu saglabāšanai);
 • pirmpienēm izslaukuma prasība netiek attiecināta, ja pārraudzības gadā standartlaktācija nav noslēgta, un tām tiek veikta pārraudzība vismaz līdz 30.09.2022.

3. tā ir reģistrēta un apzīmēta, un par to ir sniegta informācija normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu noteiktajā kārtībā;

4. lauksaimnieks nodrošina piena izslaukuma kontroli, datu sagatavošanu un uzglabāšanu saskaņā ar pārraudzības kārtību;

5. lauksaimnieks izveido un veic saimniecības piena izmantošanas uzskaiti (t.sk. par pienu, kas izmantots pašpatēriņam, dzīvnieku barošanai, realizācijai, pārstrādei uz vietas saimniecībā vai kas iznīcināts) elektroniskā veidā vai iekārtojot uzskaites žurnālu, kurā informācija sakārtota hronoloģiskā secībā pēc piena izmantošanas datuma, t.sk. pēc kontroles datuma, pēc piena piegādes datuma, norādot ziņas par piena pircēju un piegādāto piena daudzumu, pēc piena pārstrādes datuma, ja piens tiek pārstrādāts saimniecībā.

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lai pieteiktos SSG maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)  līdz 23.05.2022. (vai ar atbalsta samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu līdz 15.jūnijam) jāiesniedz LAD Vienotais iesniegums, kurā 1.soļa B daļā jānorāda uz kuru BSA par dzīvniekiem vēlas pieteiktiesLauksaimniekam, piesakoties uz SSG nav obligāti jāpiesakās VPM saņemšanai.

 

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 15.06.2022.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

 

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.