Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu (SLS) 2020.g.

Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu.

BSA par sertificētu labības sēklu (SLS) var saņemt, ja:

 1. attiecīgajā platībā tiek audzēti kvieši (Triticum aestivum L., Triticum spelta L.), rudzi (Secale cereale L.), tritikāle (Triticosecale Wittm), mieži (Hordeum vulgare L.), auzas (Avena sativa L., Avena byzantina K.Koch, Avena nuda L.) un griķi (Fagopyrum esculentum Moench);
 2. tiek izpildītas labības sēklaudzēšanas prasības, tostarp līdz nākamā gada 15.maijam iegūta PB, B un C kategorijas sēkla;
 3. kopējā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta VPM;
 4. vidēji no 1 ha ir iegūts un sertificēts atbilstošs attiecīgās sugas sēklu daudzums: mieži, vasaras 1,41 t/ha; kvieši, vasaras 1,89 t/ha; auzas 1,85 t/ha; griķi 0,52 t/ha; tritikāle, vasaras 1,00 t/ha; kvieši, ziemas 2,33 t/ha; rudzi 1,40 t/ha; tritikāle, ziemas 1,45 t/ha; mieži, ziemas 1,20 t/ha. Maksimālo ha skaitu, par kuru var saņemt atbalstu, nosaka sertificēto sēklas daudzumu dalot ar attiecīgās sugas sēklu ražības rādītāju. Ja nosacījums netiks izpildīts, tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai un attiecīgais atbalsta veids tiks noraidīts;
 5. lauksaimnieks, VAAD piesakot labības sēklu platību lauku apskatei līdz kārtējā gada 1.jūnijam, sēklaudzēšanas lauku apskates pieteikumā norāda lauka numuru un lauka bloka numuru atbilstoši Vienotajam iesniegumam.

Lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu BSA par platībām. 

Sēklu sertifikācija:

 • Ja kādu no laukiem vēlas pieteikt SLS, tad līdz kārtējā gada 1.jūnijam VAAD jāiesniedz veidlapa “Pieteikums sēklaudzēšanas lauku apskatēm”.
 • Atbilstību SLS saņemšanas nosacījumiem pārbaudīs LAD un VAAD.
 • Sēklu sertifikācija jāveic līdz nākamā gada 15.maijam.
 • Ja kārtējā gadā izaudzētā sēkla attiecībā uz SLS ir sertificēta citā ES dalībvalstī, lauksaimniekam līdz nākamā gada 15.aprīlim LAD jāiesniedz attiecīgās ES dalībvalsts par sēklu sertificēšanu atbildīgās iestādes izsniegts dokuments par kārtējā gadā izaudzēto un līdz nākamā gada 15.aprīlim sertificēto attiecīgās sugas un šķirnes sēklu daudzumu.
 • VAAD līdz nākamā gada 15.maijam LAD iesniegs informāciju par sēklaudzēšanas platībām, kurās tiek izpildītas sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu, tostarp iegūta atbalsttiesīgās kategorijas sēkla.

Pārdeklarācijas un sodi

Ja atbalsttiesīgā platība, pārbaudēs uz vietas uzmērītā vai sēklaudzēšanas lauku apskatēs par atbilstošu noteiktā, ir mazāka nekā Vienotajā iesniegumā uz BSA par sertificētu sēklu deklarētā platība, tad tiek piemēroti pārdeklarāciju sodi.

Pārdeklarācijas sodus BSA par sertificētu sēklu nepiemēro nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ, īpaši, ja tos izraisījušas slimības, kaitēkļi un nelabvēlīgi laika apstākļi. Konstatējot nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanos, lauksaimniekam jāuzņem fotogrāfijas pierādījumam un nekavējoties jāinformē VAAD, lai tas attiecīgo platību var apsekot.

UZMANĪBU! SLS tiks noraidīts, ja netiks iegūts noteiktais sertificētas sēklas daudzums!

Piesakoties SLS, jānodrošina, ka vidēji no 1 ha tiek iegūts normatīvajos aktos noteiktais sertificētas sēklas daudzums. Ja nosacījums netiks izpildīts, tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai un attiecīgais atbalsta veids tiks noraidīts.

SVARĪGI! SLS tiks noraidīts arī gadījumos, ja lauksaimnieks vienas sugas ietvaros būs ieguvis noteikto sertificētas sēklas daudzumu, bet citas sugas ietvaros nebūs to ieguvis.

 

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lauksaimniekam, piesakoties SLS maksājumam, līdz 2020. gada 15.jūnijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 30.jūnijam) LAD EPS jāiesniedz Vienotais iesniegums (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus), kura 1.soļa C daļas:

 • 5.kolonnā jāizvēlas konkrētajā laukā audzētā kultūrauga kods;
 • 6.kolonnā lauks jāpiesaka VPM, atstājot automātiski piesaistīto izvēlni “VPM”;
 • 7.kolonnā lauks jāpiesaka BSA par platībām, atstājot automātiski piesaistīto BSA veidu vai izvēloties citu.

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

LABOJUMU VAI PAPILDINĀJUMUI IESNIEGŠANA:

Grozījumus Vienotajā iesniegumā iespējams iesniegt elektroniski līdz 2020.gada 30.jūnijam:

 • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu);
 • pievienojot jaunas platības;
 • precizējot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.

 

Vienotā iesnieguma labošana pēc 30.jūnija

Atbalsta pretendentam jāsazinās ar LAD, ja izmaiņas Vienotajā iesniegumā notikušas pēc 30.jūnija. Atbalsta pretendents varēs veikt labojumus, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus, piemēram, nedrīkstēs pieteikt papildu platības vai jaunus atbalsta veidus. 

Pēc 30.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks ņemtas vērā, nepalielinot atbalstu.

Vienotā iesnieguma atsaukšana

Vienoto iesniegumu vai tā pielikumus var atsaukt pilnībā vai daļēji jebkurā laikā līdz dienai, kamēr LAD nav: 

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

 

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.