Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) 2022.g.

BSA par sertificētas sēklas kartupeļiem (SSK) var saņemt, ja:

 1. attiecīgajā platībā ir iestādīti pirmsbāzes, bāzes vai sertificētas kategorijas pirmās paaudzes sēklas kartupeļi;
 2. tiek izpildītas kartupeļu sēklaudzēšanas prasības, tostarp līdz nākamā gada 15.maijam iegūta pirmsbāzes, bāzes vai sertificētas kategorijas sēkla;
 3. kopējā sēklas kartupeļu viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta VPM;
 4. vidēji no 1 ha iegūtas un sertificētas vismaz 10,3 t sēklas kartupeļu konveciālās saimniecībās, bet 8,0 t bioloģiskajās saimniecībās. Maksimālo ha skaitu, par kuru var saņemt atbalstu, nosaka, sertificēto sēklas kartupeļu daudzumu dalot ar 10,3 vai 8,0. Ja nosacījums netiks izpildīts, tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai, un attiecīgais atbalsta veids par konkrēto platību tiks noraidīts;
 5. lauksaimnieks, piesakot sēklas kartupeļu platību VAAD lauku apskatei līdz kārtējā gada 25.maijam, sēklaudzēšanas lauku apskates pieteikumā norāda lauka numuru un lauka bloka numuru atbilstoši Vienotajam iesniegumam.

Lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu BSA par platībām. Ja platība pieteikta VAAD sēklas kartupeļu lauku apskatei, tad uzskatāms, ka platība pieteikta SSK.

Lauksaimnieks vienlaikus par vienu un to pašu platību nevar saņemt SKC un SSK. Piesakoties SKC, jānorāda k.k. 825, bet piesakoties SSK jānorāda k.k. 821.

Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Sēklu sertifikācija

 • Ja kādu no laukiem vēlas pieteikt SSK, tad līdz kārtējā gada 25.maijam VAAD jāiesniedz veidlapa “Pieteikums sēklaudzēšanas lauku apskatēm”.
 • Atbilstību SSK saņemšanas nosacījumiem pārbaudīs LAD un VAAD.
 • Sēklu sertifikācija jāveic līdz nākamā gada 15.maijam.
 • VAAD līdz nākamā gada 15.maijam LAD iesniegs informāciju par sēklaudzēšanas platībām, kurās tiek izpildītas sēklaudzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu, tostarp iegūta atbalsttiesīgās kategorijas sēkla.

 

Pārdeklarācijas un sodi

Ja atbalsttiesīgā platība, pārbaudēs uz vietas uzmērītā vai sēklaudzēšanas lauku apskatēs par atbilstošu noteiktā, ir mazāka nekā Vienotajā iesniegumā uz BSA par sertificētu sēklu deklarētā platība, tad tiek piemēroti pārdeklarāciju sodi.

Pārdeklarācijas sodus BSA par sertificētu sēklu nepiemēro nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ, īpaši, ja tos izraisījušas slimības, kaitēkļi un nelabvēlīgi laika apstākļi. Konstatējot nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu iestāšanos, lauksaimniekam jāuzņem fotogrāfijas pierādījumam un nekavējoties jāinformē VAAD, lai tas attiecīgo platību var apsekot.

UZMANĪBU! Atbalsta veidu par konkrēto platību noraida, ja netiek iegūts noteiktais sertificētas sēklas daudzums!

Piesakoties SSK  jānodrošina, ka vidēji no 1 ha tiek iegūts normatīvajos aktos noteiktais sertificētas sēklas daudzums. Ja nosacījums netiks izpildīts, tiks uzskatīts, ka lauksaimnieks radījis mākslīgus apstākļus atbalsta saņemšanai un attiecīgo atbalsta veidu par konkrēto platību noraida.

 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lauksaimniekam, piesakoties SSK maksājumam, līdz 2022. gada 23.maijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.jūnijam) LAD EPS jāiesniedz Vienotais iesniegums (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus), kura 1.soļa C daļas:

 • 5.kolonnā jāizvēlas konkrētajā laukā audzētā kultūrauga kods;
 • 6.kolonnā lauks jāpiesaka VPM, atstājot automātiski piesaistīto izvēlni “VPM”;
 • 7.kolonnā lauks jāpiesaka BSA par platībām, atstājot automātiski piesaistīto BSA veidu vai izvēloties citu.

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

SVARĪGI!

Vienotajā iesniegumā norādītajam lauka numuram, bloka numuram, platībai un kultūraugam ir jāsakrīt ar norādīto veidlapā “Pieteikums sēklaudzēšanas lauku apskatēm”.

LABOJUMU VAI PAPILDINĀJUMU IESNIEGŠANA:

Grozījumus Vienotajā iesniegumā iespējams iesniegt elektroniski līdz 2022.gada 15.jūnijam:

 • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu);
 • pievienojot jaunas platības;
 • precizējot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.

Vienotā iesnieguma labošana pēc 15.jūnija

Atbalsta pretendentam jāsazinās ar LAD, ja izmaiņas Vienotajā iesniegumā notikušas pēc 15.jūnija. Atbalsta pretendents varēs veikt labojumus, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus, piemēram, nedrīkstēs pieteikt papildu platības vai jaunus atbalsta veidus. 

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks ņemtas vērā, nepalielinot atbalstu.

Vienotā iesnieguma atsaukšana

Vienoto iesniegumu vai tā pielikumus var atsaukt pilnībā vai daļēji jebkurā laikā līdz dienai, kamēr LAD nav: 

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.