Brīvprātīgs saistītais atbalsts par rudzu populācijas šķirnēm (SRL) 2021.g.

BSA par rudzu populācijas šķirnēm (SRL) var saņemt, ja:


1) tiek iesētas un audzētas rudzu populācijas šķirnes, kuras kārtējā gada 15.martā ir iekļautas Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā, un sertificētas sēklas iegādi pēdējo četru gadu laikā apliecina:

 • sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete vai
 • VAAD izsniegtais sēklu testēšanas pārskats, ja sēkla iegūta savā sēklaudzēšanas saimniecībā Latvijā (apliecinājums sēklu partijas atbilstībai normatīvajos aktos par Labības sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām), vai
 • cits sertificētas sēklas izcelsmes apliecinājums.

2) kopējā viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta VPM;
3) lauksaimnieks līdz kārtējā gada 24.maijam (vai ar atbalsta samazinājumu līdz 15.jūnijam) papildu Vienotajam iesniegumam LAD iesniedz:

 • sertificētās sēklas izcelsmes dokumentus, kas norādīti 1.apakšpunktā;
 • kārtējā gadā noslēgtu rudzu populācijas šķirņu piegādes līgumu ar maizes ražotāju vai graudu pārstrādātāju. Ja lauksaimnieks noslēdzis rudzu populācijas šķirņu piegādes līgumu ar graudu pārstrādātāju, tad līgumā ir apliecinājums, ka graudu pārstrādātājām ir līgums ar maizes ražotāju.

Lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu BSA par platībām.

Maksimālais hektāru skaits, par kuru ir tiesības saņemt atbalstu, nepārsniedz hektāru skaitu, ko nosaka, iesniegtajos dokumentos par sertificētas sēklas iegādi norādīto daudzumu (izteiktu kg) dalot ar 40, un pieteikto atbalsttiesīgo hektāru skaitu.

 

Kārta atvērta
07.04.2021.-15.06.2021.
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lauksaimniekam, piesakoties SLS maksājumam, līdz 2021. gada 24.maijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 15.jūnijam) LAD EPS jāiesniedz Vienotais iesniegums (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus), kura 1.soļa C daļas:

 • 5.kolonnā jāizvēlas konkrētajā laukā audzētā kultūrauga kods;
 • 6.kolonnā lauks jāpiesaka VPM, atstājot automātiski piesaistīto izvēlni “VPM”;
 • 7.kolonnā lauks jāpiesaka BSA par platībām, atstājot automātiski piesaistīto BSA veidu vai izvēloties citu.

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

LABOJUMU VAI PAPILDINĀJUMUI IESNIEGŠANA:

Grozījumus Vienotajā iesniegumā iespējams iesniegt elektroniski līdz 2021.gada 15.jūnijam:

 • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu);
 • pievienojot jaunas platības;
 • precizējot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.

Vienotā iesnieguma labošana pēc 15.jūnija

Atbalsta pretendentam jāsazinās ar LAD, ja izmaiņas Vienotajā iesniegumā notikušas pēc 15.jūnija. Atbalsta pretendents varēs veikt labojumus, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus, piemēram, nedrīkstēs pieteikt papildu platības vai jaunus atbalsta veidus.

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks ņemtas vērā, nepalielinot atbalstu.

Vienotā iesnieguma atsaukšana

Vienoto iesniegumu vai tā pielikumus var atsaukt pilnībā vai daļēji jebkurā laikā līdz dienai, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.