Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem (SKC) 2022.g.

 BSA par cietes kartupeļiem (SKC) var saņemt, ja:

 1. lauksaimnieks ir noslēdzis kartupeļu audzēšanas līgumu ar cietes ražotāju par noteiktu cietes kartupeļu stādījumu platību un noteikta kartupeļu daudzuma piegādi 2022.gadā;
 2. kopējā cietes kartupeļu viena vai vairāku lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par 1 ha un tā ir pieteikta VPM;
 3. no 1 ha novāktiem un cietes ražotājam piegādātajiem cietes kartupeļiem ir iegūtas vismaz 3,5 tonnas kartupeļu cietes. Maksimālais ha skaits, par kuru var saņemt atbalstu nepārsniedz līgumā noteikto cietes kartupeļu aizņemto ha skaitu un skaitu, ko nosaka, dalot ar 3,5 to kartupeļu cietes daudzumu, ko iegūst no kārtējā gada kartupeļu cietes ražotājam piegādātajiem kartupeļiem.

Lauka ietvaros nevar pretendēt uz citu BSA par platībām.

Kārta atvērta
12.04.2022.-23.05.2022.
Atbalstāmās nozares
 • Atbalsts augkopībai
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

 VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

Lauksaimniekam, piesakoties SKC maksājumam, līdz 2022. gada 23.maijam (vai ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% par katru nokāvēto darbdienu līdz 15.jūnijam) LAD EPS jāiesniedz Vienotais iesniegums (nepieciešamības gadījumā arī citus papildu dokumentus), kura 1.soļa C daļas:

 • 5.kolonnā jāizvēlas cietes kartupeļu kultūrauga kods (k.k. 825);
 • 6.kolonnā lauks jāpiesaka VPM, atstājot automātiski piesaistīto izvēlni “VPM”;
 • 7.kolonnā lauks jāpiesaka BSA, izvēlnē atzīmējot "BSA par cietes kartupeļiem".

Par Vienotā iesnieguma iesniegšanas datumu tiks uzskatīts tā iesniegšanas datums EPS.

Lauksaimnieks vienlaikus par vienu un to pašu platību nevar saņemt SKC un SSK (BSA par sertificētas sēklas kartupeļiem). Piesakoties SKC, jānorāda k.k.825 "Cietes kartupeļi", bet piesakoties SSK jānorāda k.k.821 "Sēklas kartupeļi".

Ja atbalsttiesīgā platība, pārbaudēs uz vietas uzmērītā vai ar cietes ražību 3,5 t/ ha “nosegtā” platība, ir mazāka nekā Vienotajā iesniegumā uz SKC deklarētā platība vai ar cietes ražotaju noslēgtajā līgumā norādītā platība, tad tiek piemēroti pārdeklarāciju sodi. 

Piemērs: atbalsttiesīgās platības noteikšana SKC

BSA deklarētā cietes kartupeļu platība 16 ha
Kopējais cietes daudzums, kas jānodrošina (16 ha x 3,5 t) vismaz 56 t
Izpildītais cietes daudzums 49 t
Atbalsttiesīgās platības noteikšana, cietes daudzumu dalot ar 3,5 49 t/ 3,5 t/ha = 14 ha
(BSA deklarētā cietes kartupeļu platība - atbalsttiesīgā platība) = Pārdeklarētā platība 16 ha - 14 ha = 2 ha
(pārdeklarētā platība / atbalsttiesīgā platība) = Pārdeklarētās platības procentuālā daļā 2 / 14 x 100 % = 14,29 %
Pārdeklarētās platības apjoms ir 14,29 %, kas ir lielās par 3 %, bet nepārsniedz 20 %. Šis intervāls paredz atbalsttiesīgās platības samazinājumu par pārdeklarētās platības divkāršu apjomu 2 x 2 ha = 4 ha
Apmaksātās platības aprēķins 14 ha - 4 ha = 10 ha

 

 LABOJUMU VAI PAPILDINĀJUMU IESNIEGŠANA:

Grozījumus Vienotajā iesniegumā iespējams iesniegt elektroniski līdz 2022.gada 15.jūnijam:

 • piesakot jaunus atbalsta veidus (ar attiecīgu samazinājumu);
 • pievienojot jaunas platības;
 • precizējot deklarēto platību lielumu un izmantojuma veidu.

Vienotā iesnieguma labošana pēc 15.jūnija

Atbalsta pretendentam jāsazinās ar LAD, ja izmaiņas Vienotajā iesniegumā notikušas pēc 15.jūnija. Atbalsta pretendents varēs veikt labojumus, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus, piemēram, nedrīkstēs pieteikt papildu platības vai jaunus atbalsta veidus. 

Pēc 15.jūnija atsūtītās izmaiņas tiks ņemtas vērā, nepalielinot atbalstu.

Vienotā iesnieguma atsaukšana

Vienoto iesniegumu vai tā pielikumus var atsaukt pilnībā vai daļēji jebkurā laikā līdz dienai, kamēr LAD nav: 

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Pilnībā atsaukt iesniegumu var sazinoties ar LAD darbinieku.

 

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013.gada 17.decembra REGULA (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2013. gada 17. decembra REGULA (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.