Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām (SAI) 2020.g.

Brīvprātīgā saistītā atbalsta (BSA) mērķis ir risināt noteiktas grūtības sektoros, kas ir nozīmīgi ekonomisku, sociālu vai vides apstākļu dēļ. Atbalstu var piešķirt tādā apjomā, lai nodrošinātu esošo ražošanas apjomu saglabāšanu.

SAI piešķir kā gada maksājumu par noteiktu aitu skaitu.

Informāciju par lauksaimniekiem, kuri var saņemt SAI atbalstu un attiecīgos dzīvniekus LAD noteiks, izmantojot LDC dzīvnieku reģistra datus. Tādēļ par deklarētajiem dzīvniekiem uzskatīs tos LDC dzīvnieku reģistrā esošos dzīvniekus, kuri atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Lai saņemtu SAI atbalstu, dzīvniekiem jābūt reģistrētiem un apzīmētiem un par tiem jābūt sniegtai informācijai normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā. Dzīvnieki, kuriem dzīvnieku reģistrā tiks konstatēti identificēšanas un reģistrēšanas pārkāpumi, tiks uzskatīti par dzīvniekiem attiecībā uz kuriem konstatētas neatbilstības.

 

Galvenie dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas nosacījumi

Notikums Aitas
APZĪMĒŠANA ar divām krotālijām 30 dienu laikā pēc piedzimšanas 1)
Informācijas atjaunošana NOVIETNES reģistrā informācija jāatjauno 7 dienu laikā par dzīvnieka piedzimšanu, pārvietošanu no/uz saimniecību (t.sk. uz kautuvi), nāvi
Informācijas paziņošana LDC reģistram informācija jāpaziņo 7 dienu laikā par apzīmēšanu, pārvietošanu no/uz saimniecību, nāvi (t.sk. nokaušanu, ja nekauj kautuvē)

1) dzīvnieks atbilst I&R prasībām, ja ir pazaudēta 1 krotālija, bet dzīvnieku iespējams identificēt pēc citiem līdzekļiem. Krotāliju pasūtījums jāveic 7 dienu laikā.

 

Dzīvnieku identificēšanas un reģistrēšanas prasībām jābūt izpildītām no kārtējā kalendārā gada sākuma (vai liellopiem no turēšanas perioda pirmās dienas, ja turēšanas periods sākas iepriekšējā gadā) līdz turēšanas perioda beigām.

Ja iepriekšējo gadu pārkāpumi būs novērsti līdz kārtējā gada 1.janvārim, tie netiks uzskatīti par neatbilstībām un neietekmēs dzīvnieka atbilstību BSA saņemšanas nosacījumiem.

Par vienu noteiktu pārkāpumu attiecībā uz konkrētu dzīvnieku sods var tikt piešķirts vienu reizi dzīvnieka mūžā.

LDC veiks pārbaudes uz vietas saimniecībā, lai pārliecinātos par dzīvnieku atbilstību BSA saņemšanas nosacījumiem, t.sk. dzīvnieku atbilstību identificēšanas un reģistrēšanas prasībām.

SAI nav tiesību saņemt lauksaimniekam, kurš ir pieteicies Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumam (MLS).

Lauksaimniekam, kuram nav platību un kas pretendē uz SAI, atbalstu piešķir tikai tādos gadījumos, ja kopējais atbalsta apjoms ir vismaz 100 EUR (ja mazāks, tad netiks izmaksāts).

Kārta noslēgusies
Atbalstāmās nozares
 • Aitkopības nozare
Atbalsta pretendenti
 • Juridiskas personas
 • Privātpersonas

Pieteikties pasākumam

Nosacījumi

Atbalstu var saņemt par aitu, ja:

 1. ganāmpulkā ir vismaz trīs atbalsttiesīgas aitu mātes;
 2. tā pieder gaļas šķirnei (Šarolē, Dorperas, Dorsetas, Igaunijas baltgalve, Il de France, Swifter, Sufolkas, Tekselas, Vācijas merino vietējā, Persijas melngalve, Dala, Norvēģijas baltā, gaļas šķirņu krustojums) vai vilnas-gaļas šķirnei (Oksforddaunas, Hempšīras, Igaunijas tumšgalve, Haidšnukes ragainā pelēkā, Somijas landrase, Soa, Gotlandes, Romanovas, Leisteres, Jakoba, Lietuvas melngalve, Latvijas tumšgalve, Vācijas melngalve, Šropšīras) vai iegūta krustojumā ar šo šķirņu dzīvniekiem;
 3. tā laika posmā no 01.10.2019. līdz 30.09.2020. ir atnesusies;
 4. tā noturēta lauksaimnieka ganāmpulkā trīs mēnešus pēc kārtas, sākot no 01.07.2020.;
 5. tā ir reģistrēta un apzīmēta, un par to ir sniegta informācija normatīvajos aktos par lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.

VIENOTĀ IESNIEGUMA IESNIEGŠANA:

 Lai pieteiktos SAI maksājumam, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) vai LAD Klientu apkalpošanas centrā līdz 15.06.2020. (vai ar atbalsta samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu līdz 30.jūnijamjāiesniedz LAD Vienotais iesniegums, kurā 1.soļa B daļā viekta speciāla atzīme.

LABOJUMU IESNIEGŠANA UN IESNIEGUMA ATSAUKŠANA:

Jebkādus papildinājumus vai labojumus Vienotajam iesniegumam var iesniegt līdz 30.06.2020.

Vienoto iesniegumu var atsaukt pilnībā vai daļēji.

Informāciju par izmaiņām var iesniegt līdz brīdim, kamēr LAD nav:

 • informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai
 • paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai
 • pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumi Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumi Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā". 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regula (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr.73/2009

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr.352/78, (EK) Nr.165/94, (EK) Nr.2799/98, (EK) Nr.814/2000, (EK) Nr.1290/2005 un (EK) Nr.485/2008 atcelšanu

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.639/2014 (2014.gada 11.marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar kuru groza minētās regulas X pielikumu

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr.640/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.641/2014 (2014.gada 16.jūnijs), ar kuru paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.809/2014 (2014.gada 17.jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.