Pārdeklarācijas samazinājums

1. Platības pārdeklarācijas samazinājums

 

1.1. Atbalsta veidiem - BSA par platībām (SAP, SKC, SSK, SSA, SLS, SMI, SVR, SDA, SAU), BLA un Agrovides maksājumiem (BDUZ, VSMD, SVIN, RLZP) saglabājas līdzšinējā sodu sistēma par platību pārdeklarāciju.

Deklarētās un noteiktās platības (pārdeklarētās platības) starpība Piemērojamais sods
Līdz 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nav
No 3,01 % līdz 20,00 % vai vairāk par 2 ha pārdeklarētie ha x 2
No 20,01 % līdz 50,00 % atbalstu nepiešķir
Vairāk par 50,01 %

atbalstu nepiešķir, ka arī tiek aprēķinātā trīsgadīgā sankcija

(pārdeklarētā platība x likme)

 

   1.1.1. piemērs: noteiktās platības samazinājums par pārdeklarētās platības divkāršu apjomu

SVR deklarētā platība 100 ha
Pārbaudē uz vietas faktiski noteiktā platība 90 ha
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība - noteiktā platība) 100 ha - 90 ha = 10 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 10 / 90 x 100% = 11,11%
Pārdeklarētās platības apjoms ir 11,11%, kas ir lielāks par 3%, bet nepārsniedz 20% un noteiktā platība tiek samazināta par pārdeklarētās platības divkāršu apjomu 2 x 10 ha = 20 ha
Apmaksātās platības aprēķins 90 ha - 20 ha = 70 ha
SVR apjoms, ja SVR likme ir 20 EUR/ ha 70 ha x 20 EUR = 1400 EUR

   1.1.2. piemērs: Trīsgadīgās sankcijas piemērošana

SVR deklarētā platība 180 ha
Pārbaudē uz vietas faktiski noteiktā platība 110 ha
Pārdeklarētā platība 180 ha - 110 ha = 70 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 70 / 110 x 100 % = 63,64 %
Pārdeklarētās platības apjoms ir 63,64%, kas ir lielāks par 50% un kārtējā gadā atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta soda sankcija
Soda sankcijas aprēķins, ja SVR likme ir 20 EUR/ha 70 ha x 20 EUR = 1400 EUR
Atbalsta pretendentam noteiktā trīsgadīgā sankcija tiks ieturēta trīs kalendāro gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem un kopējā ieturētā summa nepārsniegs noteiktās trīsgadīgās sankcijas apmēru, t.i., 1400 EUR

 

1.2. Savukārt atbalsta veidiem - VPM, JAL un NIM tiek ievesta jauna sistēma par platību pārdeklarāciju.

Deklarētās un noteiktās platības (pārdeklarētās platības) starpība Sods
Līdz 3,00 %, bet ne vairāk par 2 ha nav
No 3,01 % vai vairāk par 2 ha

pārdeklarētie ha x 1,5, bet nepārsniedzot deklarēto platību

Arī  pēc jaunās sodu sistēmas var izveidoties trīsgadīgā sankcija. Ja to nevarēs segt no kārtējā gada maksājumiem, to ieturēs 3 gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem

 

Atbalstiem VPM, JAL vai NIM ir paredzēts soda samazinājums par pirmo konstatēto pārdeklarāciju, ja tā ir robežās no 3,01% līdz 10% -  “dzeltenā kartīte”:

  • "dzelteno kartīti" piešķir tikai vienu reizi; 
  • pārdeklarāciju rēķina vienas shēmas ietvaros: iespējams, ka vienā gadā “dzeltenā kartīte” tiek piešķirta VPM, bet nākamajā gadā – JAL; 
  • piešķirot “dzelteno kartīti”, aprēķināto sodu samazina par 50% par pirmo konstatēto pārkāpumu attiecīgajam atbalsta veidam (skat. 1.2.1.piemēru); 
  • ja nākamajā gadā atkārtoti konstatē pārdeklarāciju tam pašam atbalsta veidam, tad sodu piemēros pilnā apmērā un lauksaimniekam būs jāatmaksā arī iepriekšējā gadā neieturētais sods (skat. 1.2.2.piemēru). 
  • ja pārdeklarāciju atkārtoti konstatēs tikai aiznākamajā gadā, tad lauksaimniekam nebūs jāatmaksā “dzeltenās kartiņas” ietvaros nepiemērotais sods;
  • ja pārdeklarācija ir lielāka par 10 %, tad “dzelteno kartīti” nepiemēro;
  • arī pēc jaunās sodu sistēmas lauksaimniekam var izveidoties parāds. Ja parādu nevarēs segt no kārtējā gada maksājumiem, tas tiks ieturēts 3 gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem (skat. 1.2.3.piemēru). 

 

1.2.1. piemērs: VPM pārdeklarācija konstatēta pirmo reizi: 

VPM deklarētā platība 10 ha
Noteiktā platība 9,2 ha
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība - noteiktā platība) 10 ha - 9,2 ha = 0,8 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 0,8 / 9,2 x 100% = 9 %

 

Vecās un jaunās sodu sistēmas salīdzinājums
VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2015.gadā VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2021.gadā (piemērojot "dzelteno kartīti")
0,8 ha x 2 = 1,6 ha  0,8 ha x 1,5 = 1,2 ha x 50 % = 0,6 ha
Apmaksātās platības aprēķins:
9,2 ha - 1,6 ha = 7,6 ha

 Apmaksātās platības aprēķins:

9,2 ha - 0,6 ha = 8,60 ha

 

  1.2.2. piemērs: VPM pārdeklarācija konstatēta atkārtoti

VPM deklarētā platība 10 ha
Noteiktā platība 9,5 ha
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība - noteiktā platība) 10 ha - 9,5 ha = 0,5 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 0,5 / 9,5 x 100 % = 5 %

 

Vecās un jaunās sodu sistēmas salīdzinājums
VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2015.gadā VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2021.gadā ("dzelteno kartīti" atkārtoti nepiemēro)
0,5 ha x 2 = 1 ha 0,5 ha x 1,5 = 0,75 ha

Apmaksātās platības aprēķins:

9,5 ha - 1 ha = 8,5 ha

Apmaksātās platības aprēķins:

  1. 9,5 ha - 0,75 ha = 8,75 ha
  2. jāatmaksā 2020.gadā neieturētais administratīvais sods par 0,6 ha

 

1.2.3. piemērs: liela VPM pārdeklarācija

VPM deklarētā platība 10 ha
Noteiktā platība 4 ha
Pārdeklarētā platība = (deklarētā platība - noteiktā platība) 10 ha - 4 ha = 6 ha
Pārdeklarētās platības procentuālā daļa = (deklarētā platība - noteiktā platība) / noteiktā platība 6 / 4 x 100 % = 150 %

 

Vecās un jaunās sodu sistēmas salīdzinājums
VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2015.gadā VPM pārdeklarācijas sankcijas aprēķins 2021.gadā
Atbalstu nepiešķir Atbalstu nepiešķir

soda sankcijas aprēķins:

6 ha x likme

soda sankcijas aprēķins:

4 ha - 6 ha x 1,5 = -5 ha x likme

 

 2. Samazinājums par dzīvnieku pārdeklarāciju

Konstatētās neatbilstības Neatbilstošo dzīvnieku procentuālā daļa Atbalsta apjoma samazinājums
No 1 līdz 3 dzīvniekiem % daļa = neatbilstošo dz. skaits / atbilstošo dz. skaits samazinājumu nepiemēro
Vairāk nekā 3 dzīvniekiem līdz 20,00% par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 20,01 līdz 30,00% par divkāršu aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
no 30,01 līdz 50,00% atbalstu nepiešķir
vairāk par 50,00% atbalstu nepiešķir, kā arī tiek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

 

2.1.piemērs: ja neatbilstības konstatētas ne vairāk kā trim dzīvniekiem

Kopējais deklarēto dzīvnieku skaits 5
Atbilstošo dzīvnieku skaits 3
Neatbilstošo dzīvnieku skaits 2
Neatbilstošo dzīvnieku procentuālās daļas aprēķins = neatbilstošo dzīvnieku skaits / atbilstošo dzīvnieku skaits 2 / 3 x 100 = 66,67 %
Atbalsta apjoms pirms samazinājuma, ja likme ir 100 EUR par dzīvnieku 3 x 100 EUR = 300 EUR
Ja neatbilstības konstatētas uz ne vairāk kā trim dzīvniekiem, atbalsta apjomu samazina par aprēķināto neatbilstošo dzīvnieku procentuālo daļu
 Atbalsta apjoms = (atbalsta apjoms pirms samazinājuma - (atbalsta apjoms pirms samazinājuma x 66.67 %)) 300 - (300 x 66,67%) = 300 - 200,01 = 99,99 EUR 

 

2.2.piemērs: ja neatbilstības konstatētas vairāk nekā trim dzīvniekiem un iek aprēķināta trīsgadīgā sankcija

Kopējais deklarēto dzīvnieku skaits 11
Atbilsotšo dzīvnieku skaits 7
Neatbilstošo dzīvnieku skaits 4
Neatbilstošo dzīvnieku procentuālās daļas aprēķins = neatbilstošo dzīvnieku skaits / atbilstošo dzīvnieku skaits 4 / 7 = 57,14 %
Ja aprēķinātā neatbilstošo dzīvnieku procentuālā daļa pārsniedz 50%, tad atbalsts netiek piešķirts un tiek aprēķināts papildus sods - trīsgadīgā sankcija
 Trīsgadīgās sankcijas aprēķins, ja likme ir 100 EUR par dzīvnieku = (deklarēto dzīvnieku skaits - atbilstošo dzīvnieku skaits) x likme  (11 - 7) x 100 EUR = 4 x 100 EUR = 400 EUR 
Atbalsta pretendentam noteiktā trīsgadīgā sankcija tiks ieturētā trīs kalendāro gadu laikā no turpmākajiem maksājumiem un kopējā ieturētā summa nepārsniegs noteiktās trīsgadīgās sankcijas apmēru,t.i., 400 EUR

LAD izmanto sīkdatnes tehniskās darbības nodrošināšanai, lai veicinātu mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu precīzu darbību. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes funkcionalitātei, tāpēc tās tiek iestatītas automātiski. Tīmekļa vietne papildu izmanto analītiskās sīkdatnes, lai veiktu analīzi un uzlabotu tīmekļvietnes darbību.

Jūs varat apstiprināt vai noraidīt LAD sīkdatnes, noklikšķinot uz blakus esošajām pogām. Plašāku informāciju skatiet mūsu Sīkdatņu politikā.