Vispārīga informācija

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

LAD ir izveidots 2000.gada 1.janvārī, atrodas Zemkopības ministrijas padotībā, darbojas atbilstoši Lauku atbalsta dienesta likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

Normatīvie akti, kuri tiešā veidā nosaka Lauku atbalsta dienesta darbību:

LAD kompetence

Atbilstoši savai kompetencei LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai - pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli.

LAD vērtības 

Profesionālās darbības augstie standarti ļauj veiksmīgi īstenot LAD misiju – Atbalstīt Latvijas lauku attīstību, godprātīgi administrējot ES un valsts finansējumu.

LAD stratēģisko un ikdienas uzdevumu īstenošanā būtiska loma ir tā vērtībām. Tās ir:

  • objektivitāte,
  • kompetence,
  • attīstība,
  • klientu orientēta pieeja.

LAD apkalpo klientus, ievērojot Klientu apkalpošanas standartu.

Sajūtu gids

Lauku atbalsta dienests ir izstrādājis jaunu WEB aplikāciju darba aizsardzībā - www.sajutugids.com. Projekts tapis kā vairāku gadu ilgas darba aizsardzības sistēmas rezultāts un apvieno noderīgu informāciju ar saistošu vizuālo risinājumu. „Sajūtu gids” varat atrast ieteikumus, kā uzlabot savu darba dienu dažādās ikdienā tik bieži sastopamās situācijās – paaugstinātas darba intensitātes, stresa apstākļos, ja pietrūkst enerģijas vai citos gadījumos. Aplikācijā ietvertā informācija ļauj smelties iedvesmu savas un kolēģu ikdienas uzlabošanai. 

sajutugids.JPG