Vispārīga informācija

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

LAD ir izveidots 2000. gada 1. janvārī, atrodas Zemkopības ministrijas padotībā, darbojas atbilstoši Lauku atbalsta dienesta likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

Normatīvie akti, kuri tiešā veidā nosaka Lauku atbalsta dienesta darbību:

Atbilstoši savai kompetencei LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai - pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli.

2008. gadā Lauku atbalsta dienests ieviesa Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), bet jau 2009. gadā LAD saņēma Latvijas IKT balvu „Platīna pele 2009” par Elektroniskās pieteikšanās sistēmas un automatizētas pieteikumu skenēšanas un atpazīšanas sistēmas ieviešanu.

2012. gadā Lauku atbalsta dienests saņēmis Efektīvas pārvaldības gada balvu. Galveno balvu - Gošas Huskivadzes darināto bronzas lauvas statuju- valsts pārvaldes kategorijā LAD saņēma par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā, īstenojot pārmaiņu vadību, uzlabojot resursu efektīvu pārvaldību un izmantojot radošu pieeju administratīvā sloga mazināšanai klientiem. 

Profesionālās darbības augstie standarti ļauj veiksmīgi īstenot LAD misiju – Atbalstīt Latvijas lauku attīstību, godprātīgi administrējot ES un valsts finansējumu.

LAD stratēģisko un ikdienas uzdevumu īstenošanā būtiska loma ir tā vērtībām. Tās ir:

  • objektivitāte,
  • kompetence,
  • attīstība,
  • klientu orientēta pieeja.

LAD apkalpo klientus, ievērojot Klientu apkalpošanas standartu.