Vispārīgā informācija
Lauku atbalsta dienests (LAD) ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta politikas īstenošanu Latvijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā  un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

LAD ir izveidots 2000. gada 1. janvārī, atrodas Zemkopības ministrijas padotībā, darbojas atbilstoši Lauku atbalsta dienesta likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

Atbilstoši savai kompetencei LAD administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai - pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli.

2007.–2013. gada periodā LAD administrē valsts un trīs ES fondu finansētos atbalsta pasākumus:

  • Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai – publiskā finansējuma apjoms 1.363 miljardi EUR,
  • Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds - 1.012 miljardi EUR,
  • Eiropas Zivsaimniecības fonds -  164 miljoni EUR.

Papildus tam, LAD turpina veikt 2004.- 2006. gada programmēšanas perioda Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda un Zivsaimniecības vadības finanšu instrumenta ietvaros realizēto projektu uzraudzību.

LAD sastāv no centrālā pārvaldes aparāta Rīgā un teritoriālajām struktūrvienībām – deviņām reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm (RLP), kuras pilda LAD funkcijas noteiktā teritorijā.
LAD darbu vada direktors, teritoriālo struktūrvienību darbu – vadītāji. LAD centrālajā aparātā ir 10 departamenti.

Profesionālās darbības augstie standarti ļauj veiksmīgi īstenot LAD misiju – Atbalstīt Latvijas lauku attīstibu, godprātīgi administrējot ES un valsts finansējumu.

.
LAD stratēģisko un ikdienas uzdevumu īstenošanā būtiska loma ir tā vērtībām. Tās ir:

  • objektivitāte,
  • kompetence,
  • attīstība
  • uz klientu orientēta pieeja.

LAD apkalpo klientus, ievērojot Klientu apkalpošanas standartu.

 

Lauku atbalsta dienestā veiksmīgi noritējusi ISO 9001:2009 pārsertifikācija, kuru veica SIA „Bureau Veritas Latvia”  auditori. 

2014.gada 2.jūlijā LAD saņēma ISO 27001  informācijas drošības pārvaldības standartu, kura pamatmērķis ir informācijas aizsardzība, lai tā nenonāktu svešās rokās vai netiktu sagrozīta, vai neatgriezeniski pazaudēta.ISO 27001 ir starptautisks standarts, kas nosaka prasības informācijas drošības vadības sistēmai. 

Saņemtais kvalitātes sertifikāts apliecina LAD klientiem un sadarbības partneriem, ka LAD savu darbu veic un funkcijas īsteno atbilstoši starptautiski atzītam kvalitātes vadības standartam un ka LAD pārvaldības sistēma ir minētajam sertifikātam atbilstoša.

Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 29.08.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11880238 / Šodien: 864