Atalgojums

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta ieteikumiem Nr.1 „Ieteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriju un darba samaksas apmēra sadalījumā pa amatu grupām publiskošanu”

Lauku atbalsta dienesta amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām

Darba samaksa

Mēnešalga un tās noteikšanas kritēriji:

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu Lauku atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) ierēdņiem un darbiniekiem (turpmāk – darbinieki) mēnešalga tiek noteikta atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgas grupai un darbinieka kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka, pamatojoties uz amata saimi un līmeni, kuru nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, savukārt darbinieka kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus - amata (darba) pienākumu izpildi, kuru nosaka atbilstoši darbinieka darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam un darbinieka profesionālo pieredzi, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

LAD ir izstrādāta mēnešalgu skala, kas ļauj noteikt katras mēnešalgu grupas amatam atbilstošo mēnešalgu, bet nepārsniedzot Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumu Nr.66 3.pielikumā noteiktās mēnešalgu maksimālās vērtības.

Prēmija

LAD reizi gadā var izmaksāt prēmiju saskaņā ar ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumu:

 • 75 % no mēnešalgas, ja darba izpildes novērtējums ir "teicami"
 • 65 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "ļoti labi"
 • 55 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir "labi".

Piemaksas un to noteikšanas kritēriji:

LAD  var maksāt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās piemaksas:

 • ja papildus tiešajiem pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta amata pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus, ne vairāk kā 30% no noteiktās mēnešalgas, izvērtējot darba sarežģītības pakāpi, apjomu un atbildības līmeni;
 • par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 40% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas, ņemot vērā konkrētā darbinieka ieguldījumu iestādes mērķu sasniegšanā;
 • par virsstundu darbu (saskaņā ar darba laika uzskaites datiem).

Sociālās garantijas

LAD pabalsti tiek izmaksāti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu:

 • atlaišanas pabalsts;
 • pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • pabalsts, aizejot ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā, 50 procentu apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas.

Atvaļinājumi

LAD darbiniekiem apmaksātus atvaļinājumus un brīvas dienas piešķir saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu:

 • ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu:
  - ja darba izpildes vērtējums „teicami” – astoņas darba dienas;
  - ja darba izpildes vērtējums „ļoti labi” – astoņas darba dienas;
  - ja darba izpildes vērtējums „labi” – sešas darba dienas;
 • vienu apmaksātu brīvu darba dienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. – 4.klasē;
 • ne vairāk kā trīs apmaksātas brīvas darba dienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvu darba dienu izlaiduma dienā, darbiniekam vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi;
 • ne vairāk kā divas apmaksātas brīvas darba dienas sakarā ar laulātā, vecāku, bērna vai cita tuva ģimenes locekļa nāvi.
 • mācību atvaļinājumu (apmaksātu) studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai, bakalaura, maģistra un promocijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai līdz 20 darba dienām.

Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi tiek kompensēti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”.

Apdrošināšana un tās noteikšanas kritēriji:

LAD veic darbinieku veselības apdrošināšanu darbiniekiem, kuriem uz veselības apdrošināšanas polises iegādes brīdi ir beidzies pārbaudes laiks un kuri LAD strādā vismaz 6 mēnešus. 

Pielikumi

Mūsu mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot izmantot mūsu vietni, Tu piekrīti sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm šeit.