Lauku bloku kartes
Lauku bloku karte aptver visu Latvijas Republikas teritorijas lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura ir labā lauksaimniecības stāvoklī, attēlo daļu no Lauku attīstības plāna nepieciešamās informācijas un kalpo pārskatam par lauku bloku savstarpējo izvietojumu teritorijā. Karte satur lauku bloku robežas un to identifikācijas numurus.

Lauku bloks ir nepārtraukts lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals, ko norobežo stabilu, dabā identificējamu objektu robežas vai nekustamā īpašuma robežas (minimālā lauku bloka platība ir 0.30 ha). Par stabiliem, dabā identificējamiem objektiem uzskatāmi:

• upes, strauti, grāvji, žogi, dzīvžogi, ceļi un citi lineāri objekti, ja to platums pārsniedz 2m;

• ezeri, meži, krūmāji, purvi un pārpurvotas vietas;

• kultūrtehnisko pasākumu rezultātā izveidotās akmeņu un novāktā apauguma kaudzes, karjeri, dīķi, parki;

• administratīvās robežas;

• zemes vienību robežas;

• citas teritorijas, kas pēc savas funkcionalitātes nav lauksaimniecībā izmantojamas zemes;

• atsevišķu lauku bloku savstarpējā robeža velkama pa kadastra robežām, vai citiem dabā identificējamiem atskaites punktiem, kas uzmērīti instrumentāli vai noteikti ar GPS.

Ārpusbloka objekts ir nelauksaimnieciska zemes teritorija, kuru no visām pusēm ietver lauku bloks un kuras platība summējot ar citiem ārpusbloka objektiem šajā lauku blokā, ir vienāda vai lielāka par 0.01ha. Ārpusbloka elementi ir:

• lauksaimniecībā neizmantojamā zeme (krūmi, koki, meža zeme);

• pagalmi;

• akmeņu kaudzes, koku grupas, dīķi un tamlīdzīgi objekti;

• lineāri lauku bloka objekti (koku rindas, grāvju fragmenti, akmeņu krāvumi un tamlīdzīgi);

• dārzkopības sabiedrību un apbūves teritorijas.

Katram lauku blokam Lauku reģistra ĢIS piešķir unikālu identifikācijas numuru, kas ir spēkā tik ilgi, kamēr pastāv attiecīgais lauku bloks:

• iezīmējot jaunu lauku bloku, sistēma bloka identifikācijas numuru ģenerē automātiski pēc pieskarpunkta koordinātām;

• apvienojot lauku blokus, veidojas jauns bloka identifikators un tiek pārrēķināta bloka platība;

• sadalot vienu bloku divos vai vairākos, veidojas jauni bloka identifikatori un tiek izrēķinātas jaunās lauku bloku platības;

• dzēšot lauku bloku, tiek dzēsts arī lauku bloka identifikācijas numurs;

• izmainot bloka robežas, kā rezultātā mainās bloka platība, bloka identifikators paliek iepriekšējais, izņemot gadījumu, kad bloka robežu maiņas rezultātā bloka identifikācijas numura koordinātu punkts atrodas ārpus bloka teritorijas.

Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas interneta versijā tiek publicēta ES platību atbalsta administrēšanā izmantotā telpiskā informācija par lauku blokiem, bioloģiski vērtīgajiem zālājiem, NATURA 2000 teritorijām u.c. platībām.

Lauku reģistra interneta versijā ir ietverta ĢIS funkcionalitāte, kas lietotājam ērti un efektīvi ļauj atrast informāciju par apsaimniekotajām lauksaimniecības zemēm. Meklēšana iespējama pēc kadastra vai lauku bloka numura.

Lauku bloku precizēšana

• Lauku bloku precizēšanu var ierosināt Lauku atbalsta dienesta klients (Klientu reģistrā reģistrēta fiziska vai juridiska persona).

• Lauku bloku precizēšana jāveic gadījumos, kad dabā esošais stāvoklis neatbilst kartē esošajam lauku blokam vai apsaimniekotajā platībā nav izveidots lauku bloks. 

Pirms ierosināt precizēšanas pieprasījumu, pārliecinieties, vai izmaiņas jau nav veiktas, apskatot aktuālo stāvokli lauku bloku kartē.

Lauku blokā tiek iekļautas tikai tās platības, kuras uz precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi ir koptas (labā lauksaimniecības stāvoklī).

• Lauku bloku precizēšanu veic iesniedzot Lauku atbalsta dienestā lauku bloka precizēšanas pieprasījumu. 

Elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāji lauku bloku precizēšanas pieprasījumu  iesniedz caur EPS pieteikšanās sistēmu.

Klienti, kas platību maksājuma pieteikumu iesniedz papīra veidā lauku bloku precizēšanas pieprasījumu iesniedziet jebkurā LAD Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes (RLP) klientu apkalpošanas daļā, Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot pa pastu attiecīgajai LAD RLP. 

• EPS lietotāji ar precizēšanas pieprasījuma aizpildīšanu var iepazīties E-Pieteikšanās sistēmā izlasot Rokasgrāmata lauku bloku precizēšanas pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS)”. 

• Klienti, kas platību maksājuma pieteikumu sniedz papīra veidā, iesniedzot precizēšanas pieprasījumu:  

Lauku bloku karti var izdrukāt šeit vai iesniegt Lauku bloku karti, kuru sagatavojis LAD.


Ātrās saites


Informatīvais tālrunis

6 7095000

Jūsu jautājumus gaidām darba dienās

P.: 8.30-18:00
O., T., C.: 8.30-17:00
P.: 8.30-16:00

Uzticības tālrunis

67027839

Zvanot uz uzticības tālruni, varat sniegt informāciju par:

  • klientu apkalpošanas kvalitāti;
  • LAD darbinieku rīcību;
  • citām problēmām LAD darbā!

Jūsu viedokļi un ieteikumi palīdzēs kon- trolēt un pilnveidot mūsu darba kvalitāti.

Uzticības tālrunis darbo- jas kā automātiskais atbildētājs.

Vairāk Aizvērt

Klientu apkalpošana


Lauku atbalsta dienests, Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981, Tālr. 67095000, Fakss: 67027120, e-pasts: lad@lad.gov.lv
Sekojiet mums arī sociālajā tīklā twitter


© Lauku atbalsta dienests 2010. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Lauku atbalsta dienestu obligāta
LAD nodrošina ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumu Nr. 473 prasībām, pieņemšanu un nosūtīšanu, izmantojot LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv
Pēdējās izmaiņas lapā 02.09.2014
Apmeklētāju skaits
Kopā: 11904094 / Šodien: 5475